Hyvinvointivaltio 2010-luvulla tiivistelmä

Report
Hyvinvointivaltion tila 2010-luvulla
Tiivistelmä Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportista
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Hyvinvointivaltio 2010-luvulla – mitä kello on lyönyt?
[PT:n raportti nro 30 (2015), toim. Heikki Taimio]
•
•
•
•
•
•
•
Julkisen sektorin koko
• Olli Savela, TK
Julkiset palvelut
• Matti Tuomala, TaY
Yksityistäminen
• Heikki Taimio, PT
Kestävyysvaje
• Olli Kangas, KELA, Joakim Palme, UppY, Markus Kainu, TY
Säästöpolitiikan vaihtoehdot
• Markku Lehmus, VATT, Hannu Tanninen, ISY, Matti Tuomala TaY
Verot, tulonjako ja perusturva
• Marja Riihelä & Risto Sullström, VATT, Matti Tuomala, TaY, Ilpo Suoniemi, PT, Pertti
Honkanen, KELA
Työmarkkinoiden joustavuus ja rakennepolitiikka
• Petri Böckerman, TY, Merja Kauhanen, Heikki Taimio & Eero Lehto, PT
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkisen sektorin koko
• Julkisella sektorilla työskentelevien osuus koko työväestöstä
on noin 25 prosenttia ja sen on pysynyt tällä tasolla noin 25
vuoden ajan
• Julkisten menojen suhde kokonaistuotannon arvoon vaihtelee;
taantumien aikana suhdeluku nousee, kun kokonaistuotanto
supistuu
• Suomen julkiset menot ovat lähes 120 mrd euroa; tästä
summasta julkisen sektorin omien työvoimakustannusten
osuus on vain 29 mrd euroa – suurimmat menoerät
muodostuvat tulonsiirroista kuten eläkkeistä
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Julkiset palvelut ja yksityistäminen
• Julkiset palvelut lisäävät hyvinvointia ja tasa-arvoa
•
Terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelut
• Julkiset palvelut parantavat työllisyyttä ja kasvattavat
yrityssektorin tuottavuutta
•
•
Päivähoito, vanhus- ja vammaispalvelut
Koulutus, tutkimus ja infrastruktuuri
• Julkinen hyvinvointipalvelujen tuotanto turvaa usein
tehokkaamman, kattavamman, vakaamman ja tasaarvoisemman palvelutarjooman kun yksityistetyt palvelut
•
Ulkoistaminen ja yksityistäminen edellyttävät (kallista) hankintabyrokratiaa ja
laadunvalvontaa ja voivat silti asettaa palvelujen tarvitsijat eriarvoiseen asemaan
(vrt. Ruotsin kokemukset)
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kestävyysvaje ja talouspolitiikka
• Huoli kestävyysvajeesta on saanut monet vaatimaan julkisten
menojen jyrkkiä leikkauksia
• Kestävyysvaje riippuu työllisyyden kehityksestä
• Menojen leikkaamisen sijasta talouspolitiikan pitäisi keskittyä
parantamaan kaikkien ikäryhmien työllisyyttä – tällöin työurat
pidentyvät ja kestävyysvaje pienenee
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Verotus ja tulonjako
• Tuloerot ovat kasvaneet Suomessa viimeisen 20 vuoden
aikana
• Samaan aikaan pysyvästi köyhien osuus väestöstä on
kasvanut
• Tärkeimmät syyt tuloerojen kasvuun ovat pääomatulojen
voimakas kasvu ja pääomatulojen verotuksen keventyminen
•
Nämä muutokset ovat johtaneet siihen, että erityisesti tulonsaajien ylimmän
1 prosentin tulot ovat nousseet nopeasti – samaan aikaan köyhimpien tulot ovat
nousseet vain vähän
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Työmarkkinoiden joustavuus
• Usein väitetään, että suomalaiset työmarkkinat ovat jäykät,
minkä vuoksi tarvitaan joustavuutta lisääviä rakenteellisia
uudistuksia
• Todellisuudessa
•
•
•
•
•
Yksilötason palkat ovat joustamattomia, mutta kollektiivisesti voidaan sopia
palkkojen joustosta
Irtisanomissuoja on Suomessa heikompi kuin Euroopassa keskimäärin
Määräaikaisia työsuhteita on Suomessa enemmän kuin EU-maissa keskimäärin
Suomessa on runsaasti mahdollisuuksia työaikajoustoihin ja toiminnallisiin
joustoihin
Työvoiman liikkuvuus on korkealla tasolla
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

similar documents