dalyvavimo ir finansavimo sąlygos, projektų vertinimo kriterijai

Report
Programa EUREKA: dalyvavimo ir finansavimo
sąlygos, projektų vertinimo kriterijai
Renginys vykdomas pagal ES struktūrinių fondų projektą „Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir
technologinės plėtros projektų įgyvendinimas“ - EUREKA“ (paraiškos unikalus identifikacijos
numeris: VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-003).
BIRUTĖ BUKAUSKAITĖ
2014 m. vasario 6 d.
KAS YRA EUREKA?
EUREKA – decentralizuotas tarpvyriausybinis Europos
inovacijų paramos tinklas, jungiantis 39 Europos valstybes,
Europos Komisiją, Kanadą ir Pietų Korėją.
EUREKA programa skatina Europos šalių mokslo ir studijų
institucijų bei verslo įmonių bendradarbiavimą, kuriant
kokybiškai naują produktą, procesą ar paslaugą, t.y. kuriant
ir įgyvendinant naujas pažangias, konkurencingas
pasaulinėje rinkoje technologijas.
EUREKA PROJEKTŲ TIPAI
• Individualūs inovaciniai projektai;
• Strateginės iniciatyvos:
• skėčiai,
• klasteriai.
Inovaciniai projektai, generuojami klasterių viduje –
klasteriniai projektai.
EUREKA PROJEKTAI

„Eureka “ projektai yra vykdomi remiantis kelių
šalių bendradarbiavimu, minimalus valstybių
partnerių skaičius individualiuose inovaciniuose
projektuose yra 2, klasteriniuose projektuose –
žymiai daugiau;


„Eureka“ projektai orientuoti į rinką;

vyksta tarptautinis projektų vertinimas ir
valdymas.
dėl darbo pasidalijimo tarp projekto partnerių
sumažėja MTEP išlaidos;
EUREKA TECHNOLOGIJŲ SRITYS
Elektronika, IT ir telekomunikacijų technologijos
Pramoninė gamyba, medžiagos ir transportas
Kitos pramonės technologijos
Energijos technologijos
Chemija, fiziniai ir tikslieji mokslai
Biologiniai mokslai
Žemės ūkis ir jūros ištekliai
Maisto technologijos
Matai ir standartai
Technologijos, saugančios žmogų ir aplinką
REIKALAVIMAI EUREKA PROJEKTAMS
• projektas yra nekarinės paskirties;
• projektą kartu vykdo ne mažiau kaip du nepriklausomi
partneriai iš skirtingų „Eureka“ valstybių narių. Iš
bendradarbiavimo projektų dalyviai turi gauti naudos: ar
tiesioginės finansinės ir/ar netiesioginės nematerialiosios;
• projekto tikslas yra sukurti inovatyvų produktą, procesą,
paslaugą konkurencingą pasaulinėje rinkoje;
• projekte dalyvauja ūkio subjektas, registruotas Lietuvos
Respublikoje;
• projekto trukmė yra ne ilgesnė negu 36 mėnesiai;
• projektai inicijuojami „iš apačios“ (bottom- up approach).
NUO KO PRADĖTI?
Turite projekto idėją
Susisiekiate su Eureka
atstovais
Išvystote Eureka projekto
idėją ir sukontaktuojate su
partneriais
Rengiate projekto paraišką
Tarptautinę (anglų kalba)
Nacionalinę (lietuvių kalba)
KUR RASTI TARPTAUTINĘ PARAIŠKOS FORMĄ?
http://www.eurekanetwork.org
TARPTAUTINĖS PARAIŠKOS DALYS
 Pagrindinė informacija
 Projekto aprašymas
 Pagrindinis dalyvis
(koordinatorius)
 Kiti dalyviai
PAGRINDINĖ INFORMACIJA
Akronimas
Projekto pavadinimas
Santrauka
Technologijų sritis
PROJEKTO APRAŠYMAS
• Trumpas projekto aprašymas
(neviršija A4 lapo formatas)
• Numatoma technologinė plėtra
• Pritaikymas ir panaudojimas
rinkoje
PROJEKTO KOORDINATORIUS
 Projekto koordinatoriaus
pagrindiniai duomenis
 Technologinis indėlis į
projektą
 Dalyvavimo projekte
tikslas
Patirtis ir pagrindinės
veiklos
NACIONALINĖ EUREKA PARAIŠKA
Nacionalinių EUREKA paraiškų teikimą
reglamentuoja 2011 m. gruodžio 9 d. MITA
patvirtintas dalyvavimo „Eureka“ programoje
sąlygų aprašas.
EUREKA PROJEKTŲ VYKDYTOJAI
LIETUVOJE
Dalyvavimo paraiškas gali teikti:
• mokslo ir studijų institucijos kartu su ūkio
subjektais;
• ūkio subjektai.
Projekto partneriai privalo sudaryti tarpusavyje
bendradarbiavimo sutartį.
DALYVAVIMO PARAIŠKŲ
TEIKIMAS
Dalyvavimo paraiškos gali būti teikiamos:
• nuolat
• pagal kvietimus, kuriuose gali būti nustatyti papildomi
reikalavimai (pavyzdžiui, projektų trukmei, skiriamos
paramos dydžiui, projekto partneriams ir pan.).
Nacionalinę dalyvavimo paraišką visų projekto vykdytojų
vardu MITA teikia projekto koordinatorius.
Projekto koordinatorius turi pateikti:
• nustatytos formos projekto koordinatoriaus rašto
originalą;
• dalyvavimo paraišką ir paraiškoje nurodytus pridedamus
dokumentus, įrašytus į kompiuterinę laikmeną.
REIKALAVIMAI PROJEKTŲ
VYKDYTOJAMS
Projekto koordinatorius/vykdytojas yra netinkamas, jei:
• jam yra iškelta byla dėl bankroto, jis yra likviduojamas arba jis
priskiriamas sunkumų turinčios įmonės kategorijai;
• yra neįvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų
mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
• yra neįvykdęs su mokesčių mokėjimu susijusių įsipareigojimų pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus;
• teikdamas informaciją, kurios reikalaujama kaip būtinos sąlygos
teikiant dalyvavimo paraišką, pateikia neteisingą informaciją;
• gavęs finansavimą iš Agentūros, nesilaikė sutartinių įsipareigojimų;
• bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Agentūros
valstybės tarnautojams ar darbuotojams, ar ekspertams, ar programų
tarybų nariams;
• jo vadovas ar vyriausiasis buhalteris turi neišnykusį teistumą dėl
nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams, ekonomikai ar verslo tvarkai arba finansų sistemai.
EUREKA PROJEKTŲ REZULTATŲ
VIEŠINIMAS
• Projekto rezultatai turi būti plačiai skelbiami
techninėse ir mokslinėse konferencijose, mokslo
arba technikos žurnaluose, viešose duomenų
bazėse (kuriose esantys pirminiai tyrimų
duomenys yra prieinami visiems) arba per
nemokamą arba atvirojo teksto programinę
įrangą
EUREKA PARAIŠKŲ VERTINIMAS
• EUREKA paraiškas vertina trys ekspertai
• Ekspertai vadovaujasi patvirtinta vertinimo
metodika
• Ekspertų išvados apibendrinamos ir pateikiamas
siūlymas dėl projektų tvirtinimo Aukštų
technologijų plėtros programos/Pramoninės
biotechnologijos taryboje
DALYVAVIMO PARAIŠKŲ
VERTINIMO METODIKA
Partnerių finansinės galimybės:
 ar partnerių finansiniai dokumentai užtikrina finansinį
pajėgumą sėkmingai dalyvauti projekte
Partnerių bendradarbiavimo sutartis (BS):
 ar partneriai yra pasirašę oficialias BS
 ar yra BS nustatyti kiekvieno partnerio įsipareigojimai ir
teisės bei numatyti visi aspektai, tiesiogiai susiję su
projekto vykdymu ir rezultatų panaudojimu, t. y.
intelektinės nuosavybės teisės, pasitraukimas iš projekto,
finansiniai įsipareigojimai, apibrėžti: projekto trukmė,
etapai, veiklos, ištekliai, konkurencija ir pan. Be to, joje
numatyti galimų komercinių konfliktų sprendimo būdai
BENDRADARBIAVIMAS IR PARTNERIAI (1)
Tinkama partnerystė:
• ar partneriai turi būtiną mokslinių tyrimų srities,
bendradarbiavimo ir projektų valdymo patirtį, siekiant
įgyvendinti projekto tikslus ir gauti rezultatus?
• ar visi partneriai turi strateginių ir (arba) komercinių
interesų, siekiant projekto rezultatų?
• sėkmingas projekto užbaigimas reikalauja indėlio iš visų
projekto partnerių
• būtinas kiekvieno partnerio bendradarbiavimas su ūkio
subjektu. Ar visi partneriai turi aiškiai apibrėžtą vaidmenį
projekte? Ar projekte nėra persidengiančių veiklų?
BENDRADARBIAVIMAS IR PARTNERIAI (2)
Bendradarbiavimo metu sukurta pridėtinė vertė:
• Projekte numatytas aiškus rizikos, kainos,
„know how“ ir naudos pasidalijimas
• Projekto tikslai ir rezultatai turės įtakos visiems
projekto partneriams
• Dalyvavimas projekte palaiko ir kelia kiekvieno
partnerio kvalifikaciją bei gilina žinias, kurios
neapsiriboja tik projekto rezultatais, bet suteikia
galimybes įsisavinti naujas rinkas, technologijas
ir įgyti naujų įgūdžių
PARTNERIO ANALIZĖ
Partnerių žmonių, infrastruktūriniai ištekliai:
• Kiekvienas partneris turi pakankamą ir kvalifikuotą
personalą projektui įgyvendinti
• Kiekvienas partneris turi būtiną infrastruktūrą projektui
įgyvendinti
Partnerių vadybiniai gebėjimai:
• Pagrindinis partneris turi atitinkamą projektų valdymo
patirtį
• Pagrindinis partneris sugeba suburti komandą ir
užtikrinti sėkmingą jos darbą
• Kiekvieno partnerio pasiūlyta darbo grupė turi
reikalingus projekto valdymo įgūdžius
• Partneriai sugeba sėkmingai panaudoti projekto
rezultatus
PROJEKTO STRUKTŪRA: PROJEKTO
PLANAS
Projekto tikslai, uždaviniai ir metodologija:
• Atskleista projekto tikslo ir uždavinių svarba ir aktualumas
mokslo/technologijų pažangai
• Atskleista mokslinių tyrimų svarba programos tikslams pasiekti
• Pasirinkti tinkami problemų sprendimo būdai ir
mokslinių/technologinių tyrimų metodai
Projekto etapai ir tarpiniai rezultatai:
• Projekto plane numatytos aiškiai apibrėžtos veiklos, etapai ir
tarpiniai rezultatai
• Projekto plane pateiktas realus projekto įgyvendinimo
kalendorinis darbų planas, įvertinant turimus išteklius ir biudžetą
• Numatyti, jei galima kiekybine išraiška, atskirų projekto etapų
monitoringo rodikliai
PROJEKTO STRUKTŪRA: KAŠTAI,
FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Kaštai ir finansinė struktūra:
• Aiškus kaštų paskirstymas atitinka darbus, kuriuos vykdys kiekvienas
partneris
• Finansavimas yra pakankamai aiškiai detalizuotas, numatant kiekvieno
partnerio indėlį/arba kitą paramą, kurią gauna kiekvienas partneris
• Prireikus, užtikrinama parama iš kitų šaltinių
Kiekvieno projekto vykdytojo finansiniai įsipareigojimai (vertinami
tik ūkio subjektų finansiniai ištekliai):
• Kiekvieno projekto vykdytojo prisiimti įsipareigojimai atitinka jo
finansinį indėlį (įskaitant ir Agentūros), raštišką įsipareigojimą
pasirašo įgaliotas asmuo
• Kiekvienas projekto vykdytojas aiškiai parodo, kad jis turi finansinius
išteklius (įskaitant ir Agentūros), būtinus projekte numatytoms
veikloms vykdyti
• Kiekvieno projekto vykdytojo finansinis indėlis (įskaitant ir
Agentūros) yra reikšmingas bendram projekto įgyvendinimui užtikrinti
TECHNOLOGINĖ PAŽANGA:
TECHNOLOGIJOS ĮVERTINIMAS
Technologinio išbaigtumo laipsnis ir rizika:
• Projekte sukurta pagrindinė technologija turi būti ypatingai
pažangi, inovatyvi ir turėti didelę įtaką tolesniam pramonės
vystymuisi
• Kuriama technologija rizikinga, tačiau partneriai yra ypač patyrę
šioje technologinėje srityje
Technologiniai pasiekimai:
• Projekte vykdomi moksliniai tyrimai darys didelę įtaką pažangai
vystant kuriamą technologiją
• Projekto rezultatai, kuriant technologiją, pasiūlys vieną ar
daugiau iš esmės naujų sprendimų, kurie sudarys pagrindą
naujos kartos pramonės šakoms ar pokyčiams esamose
infrastruktūrose atsirasti
• Sukurta technologija tampa ypač pažangia ir inovacine
technologija šioje srityje
INOVACIJOS: TECHNOLOGIJOS
TAIKYMO ĮVERTINIMAS
Inovatyvumas (naujumas):
• Produktas, procesas ar paslauga, sukurti projekto metu,
parodo visiškai naują jau esamos technologijos taikymą arba
projekto metu sukuriama visiškai nauja technologija
• Inovacijos išdavoje sukuriamas žymiai aukštesnės kokybės
naujas produktas, procesas ar paslauga
• Inovacija formuoja pagrindą naujų pramonės šakų atsiradimui
• Inovacija sukuriama remiantis naujausiais mokslinių tyrimų
rezultatais
Geografinė/sektorinė įtaka:
• Sukurtas produktas, procesas ar paslauga yra absoliučiai nauji
• Sukurtas naujas produktas, procesas ar paslauga pasaulinėje
rinkoje gali būti naudojami vieno ar daugelio partnerių
RINKA IR PELNINGUMAS
Rinkos apimtis:
• Potenciali produkto, proceso ar paslaugos rinka yra labai didelė
• Produktas, procesas ar paslauga dominuos tam tikroje rinkos nišoje
• Rinka yra auganti su ribota konkurencija artimiausioje ateityje
Rinkos prieinamumas ir rizikingumas:
• Vienas ar daugiau partnerių turi galimybių patekti į pasaulinę rinką
arba jau užima tam tikrą poziciją joje
• Partneriai tikisi aktyviai dalyvauti pasaulinėje rinkoje
• Projekte yra numatytos patekimo į rinką kliūtys ir(arba) svarbūs
klientai arba numatyti būdai, kaip sumažinti patekimo į rinką laiką ir
kaštus
• Įvertinta, kad konkurentų patekimo į rinką rizika yra mažiausia
Investicijų grąža:
• Numatytas tinkamas įėjimo į pasirinktą rinką laikas, garantuojantis
didelį pelną kiekvienam projekto partneriui
PRIVALUMAI PRIEŠ KONKURENTUS
Strateginė projekto svarba:
• Artimiausiu metu projekto partneriai sugebės konkuruoti pasaulinėje rinkoje.
Tai gali vesti prie ilgalaikio konkurencinių pozicijų sustiprinimo
• Projekto rezultatai atvers ypač svarbias strategines sritis projekto partneriams
• Projekto išdavoje išauga pagrindinių produktų pardavimo apimtys ypač
konkurencingose rinkos dalyse
• Projekte sukuriamos naujos produktų grupės arba pailginamas esamų
produktų, procesų ar paslaugų gyvavimo ciklas
Partnerių tobulėjimas bei galimybė parodyti savo sugebėjimus projekte:
• Mokslinių tyrimų išdavoje sukuriamas pagrindas ilgalaikiam
konkurencingumui
• Bendradarbiaudami projekte partneriai tobulina turimus ir įgyja naujus
įgūdžius ir žinias
• Partneriai, dalyvaudami projekte, turi galimybę bendradarbiaujant tobulėti
komercinėje, mokslinėje, technologinėje ir(arba) organizacinėje srityse bei
didinti savo konkurencingumą
• Dalyvavimas projekte suteikia partneriams galimybę sukurti savo įvaizdį
EUREKA PROJEKTŲ VERTINIMAS
• Maksimali bendra projekto balų suma yra 400.
• Kiekviena partnerė šalis paraiškas priima pagal
nustatytas jų paraiškų teikimo ir vertinimo taisykles.
• Būtinas visų valstybių partnerių pritarimas.
• Galutinis projektų patvirtinimas – programos „Eureka“
valstybių aukšto lygio pareigūnų posėdyje.
Artimiausios projektų tvirtinimo datos:
Oslas
Bergenas
28 vasario 2014
13 birželio 2014
NACIONALINĖS PARAIŠKOS DALYS
 BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
 PROJEKTO PARTNERIAI
 PROJEKTO VYKDYTOJAI
 PROJEKTO APRAŠYMAS
 PROJEKTO PARTNERIŲ LĖŠOS
 PROJEKTO VYKDYTOJŲ LĖŠOS
 PRIEDAI
BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto koordinatorius
Projekto numeris, santrumpa ir
pavadinimas
Technologijų sritis
Projekto tipas
Projekto trukmė
Projekto patvirtinimo data „Eureka“
Aukšto lygio pareigūnų posėdyje
PROJEKTO PARTNERIAI IR VYKDYTOJAI
• Partneris – juridinis asmuo, kartu su kitais
juridiniais asmenimis vykdantis „Eureka“
projektą.
• Projekto vykdytojas – juridinis asmuo,
vykdantis „Eureka“ projektą Lietuvoje.
PROJEKTO APRAŠYMAS (1)
Projekto santrauka, pateikiant idėjos naujumą ir aktualumą tarptautiniame
kontekste (iki 2000 spaudos ženklų):
Raktiniai žodžiai (iki 5 žodžių):
Projekto tikslai ir uždaviniai, vydomų pramoninių tyrimų ir bandomosios
taikomosios veiklos (toliau – darbų) aktualumas, inovatyvumas bei
technologinė pažanga, įskaitant laipsnį ir riziką, bei priemones jai sumažinti
Projekto metodologija ir darbų planavimas, įgyvendinimo etapai
(kalendorinis darbų planas) ir rezultatai (įskaitant tarpinius):
Naudojami metodai
Rezultatai (įskaitant tarpinius)
Projekto partnerių įsipareigojimai bendradarbiavimo sutartyje:
Intelektinės nuosavybės teisė ir teisė į projekto rezultatus
Finansiniai įsipareigojimai
Bendradarbiavimas tarp projekto partnerių ir projekto metu sukurta
pridėtinė vertė:
Partnerių kompetencija ir indėlis į projektą
Kalendorinis projekto vydytojų darbų planas
PROJEKTO APRAŠYMAS (2)
Projekte atliekamų darbų pobūdis ir trumpas jų aprašymas
(pildo tik MVĮ):
Trumpas
Trukmė mėnesiais
Projekto vykdytojas
darbų
aprašymas
Pramoninia Bandomo
i tyrimai
ji
taikomoji
veikla
Vykdytojų infrastruktūra ir žmonių ištekliai, vadybinė
kompetencija
Vykdytojų kuriamo produkto ar paslaugos rinka ir
planuojamas
pelningumas,
aprašant
rinkos
apimtis,
privalumus prieš konkurentus, rinkos rizikingumą, investicijų
grąžą ir strateginę reikšmę
PRIEDAI (1)
• Numatomų komandiruočių sąrašas ir pagrindimas.
• Valstybinių mokslo ir studijų institucijų numatomo įsigyti
ilgalaikio turto investicinis projektas (nurodant paskirtį ir tiekėjų
apklausas).
• Ūkio subjektų ir nevalstybinių mokslo ir studijų institucijų
ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) išlaidų
apskaičiavimas, pridedant patvirtintą apskaičiavimo tvarką.
• Numatomų įsigyti paslaugų (nurodant paskirtį, tiekėjų
apklausas) sąrašas ir pagrindimas.
• Numatomų įsigyti prekių (nurodant paskirtį, tiekėjų apklausas)
sąrašas ir pagrindimas.
• Projektą vykdančių tyrėjų, mokslininkų ir verslininkų gyvenimo
aprašymai (EuropassCV), dalyvavimas tarptautinėse
programose.
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downl
oads/EuropassCV/CVTemplate/navigate.action?locale_id=1
PRIEDAI (2)
• Projekto dalyvių svarbiausiųjų pastarųjų trejų metų mokslinių
publikacijų sąrašai: publikacijos autorius(-iai), pavadinimas, leidinio,
kuriame publikacija paskelbta, pavadinimas, išleidimo metai, puslapiai
leidinyje.
• Projekto dalyvių svarbiausi pastarųjų trejų metų pasiekimai:
užregistruotos patentinės paraiškos, patentai, sukurtos ir įdiegtos
naujos technologijos, sukurti nauji produktai, paslaugos,
metodologijos ir kt.
• Bendradarbiavimo sutartis.
• Įmonių pateikiami papildomi dokumentai:
i.
Įmonės registravimo pažymėjimas.
ii. Įmonės praėjusių trejų metų patvirtintos finansinės atskaitomybės.
iii. Dokumentai, įrodantys įmonės priskyrimą labai mažai, mažai,
vidutinei (jei taikoma).
SĖKMĖS RENGIANT
EUREKA PARAIŠKĄ!
NUORODOS:
WWW.MITA.LT
TARPTAUTINĖS PROGRAMOS/EUREKA/
SVARBŪS DOKUMENTAI
Dėkoju už dėmesį!
Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!

similar documents