Spevník na detskú sv. omšu

Report
1. Kriste, Spasiteľ môj, stôl prestretý je už.
Ty pozval si nás sem pre úctu Tvoju dnes.
R: Ježišu príď, chcem Tvojím byť, milovať len
Teba.
2. Ó, nebeský chlieb si, Ty veľký Bože náš,
čo malým stávaš sa, by som Ťa požíval.
1. Cestou s nami kráčaj, Pane, my nechceme na
mieste stáť. Keď zblúdime, podaj ruku, keď
padneme, pomôž vstať!
R: /: A do svetla svojho voveď, voveď nás.:/
2. Vezmi smútok, vráť nám radosť, zoslabnutým
dodaj síl. Chceme iným dnes pomáhať, ťarchu
kríža chceme si niesť. R:
3. Dňom bez Teba chýba nádej, zavládla v nás pustá
tma. V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom
zhorí smútok a strach. R:
4. Už ideme z tohto miesta plní Teba, Pane náš. Už
ideme, svet nás čaká, čaká od nás svedectvá. R:
1. Prijmi tieto naše dary, Pane, ukry sa vo
víne a v chlebe.
Nech sa naša túžba skutkom stane,
tieto dary nesieme z lásky ku Tebe.
2. Táto obeť je obetou všetkých, ktorí chcú
svoj život obnoviť. Podľa Tvojich príkazov
vždy chcú žiť, Teba, Pane, nemôže nikto
nahradiť.
/: Klop, klop, klop, kto klope na dvere?:/
Je to Ježiš, Ježiš, Ježiš náš Pán, otvor svoje srdce
a Ježiš príde k nám.
/: Klop, klop, klop, kto klope na dvere?:/
1. Chce v tvojom srdci prebývať, s tebou sa túži
zhovárať, o tom, čo trápi ťa, čo bolí ťa, nemusíš
hriech svoj schovávať.
2. On chce mať z tvojho srdca dom, v ktorom by
býval iba On, a chce ti stvoriť srdce poslušné,
očistiť všetko čo je v ňom.
1. Môj Boh, vďaka Tebe dýcham,
pre Teba tu som A viem,
láskou si ma získal, k sebe priviedol.
Smútok je preč, šťastím ma napĺňaš,
učíš ma Láskou žiť.
R: Tvoja Láska je,
silnejšia než vietor, Ona vyššia je,
než najvyšší štít Hlbšia je,
než dno oceánov, zmenila môj svet.
Pane Ježišu, ty si môj Boh a Pán. Ty si môj
Spasiteľ a Vykupiteľ. Ty si môj najlepší priateľ.
Verím, že si prítomný v Oltárnej sviatosti ako
Boh a človek. Verím, že si skrytý v nebeskom
chlebe a chceš byť pokrmom mojej duše.
Milujem ťa z celého srdca a veľmi túžim po
tebe. Príď, Pane Ježišu. Posväť mi dušu i telo
a ochraňuj ma, aby som bol(a) šťastný(á)
naveky. Amen.
Všetko čo mám, všetko čím som.
Skladám pre Tebou ó Pane môj.
Radosť i bolesť, život svoj celý.
Svoju nádej i lásku dnes dávam Ti.
Tebe vzdám svoju chválu.
Zaspievam pieseň vďaky len pre Tvoju slávu.
Pán, si život a môj Boh.
Do Tvojich dlaní sa dávam,
Tvojmu menu chválu vzdávam.
Boh ma má rád
Boh má ma rád, On je moja nádej raduj sa a
radosť daj ďalej, Aleluja Božia radosť sa rozdáva
u-u-u. Aleluja, aleluja.
Boh má nás rád on je naša nádej radujme sa a
radosť daj ďalej Aleluja Božia radosť sa rozdáva
u-u-u Aleluja, aleluja.
Boh má nás rád.
1. K Tebe idem, Pane môj, tak ako ma voláš, chválim Ťa,
k Tebe idem, Pane môj, tak ako ma voláš, chválim Ťa.
k Tebe idem, Pane môj, tak ako ma voláš, chválim,
vzývam Ťa, vzývam Ťa, Pane Ježišu.
2. [: Staré hriechy odhoďme, Ježiš prišiel k nám, tak
chváľ me Ho, :]
staré hriechy odhoďme, Ježiš prišiel k nám, tak oslavujme H
o,chváľme Ho, oslavujme Ho.
3. [:K Pánovi sa priblížme, srdcia otvorme a chváľme Ho,:] k
Pánovi sa priblížme, srdcia otvorme a oslavujme Ho,
chváľme Ho, oslavujme Ho.
Či si veľký a či malý, taký akurát,
Boh Ťa má rád!
Či si tučný a či chudý, taký akurát,
Boh Ťa má rád!
On ťa miluje, keď sa smeješ,
On ťa miluje, aj keď plačeš,
On ťa miluje, keď sa mračíš,
On ťa miluje, aj keď spíš.
Je to jedno, jak sa cítiš a jak vyzeráš,
/: Boh ťa má rád! :/
Ty si, Pane, stále pri mne, ja Ťa však necítim.
Ty sa mi ukazuješ, ja Ťa však nevidím.
Moje zatvrdlivé srdce nepustí Ťa k sebe, moje
oči od mamony sú zaslepené.
Daj mi dole závoj z očí, by som Ťa uvidel a za
Tebou, ó, môj Pane, vždy rád som šiel.
1. Letí, letí naša pieseň, letí šírym svetom,
pozdravuje pomocnicu všetkých nás kresťanov,
nech to vedia všetci ľudia, že ju máme radi,
sme s ňou šťastní, držíme s ňou, vždycky nám
poradí.
2. Tak sa volá, Pomocnica, lebo vždy je s nami,
pomáha nám v škole, doma, my ju máme radi.
Keď sa hráme, keď spievame, keď sa modlievame,
na jej tvári úsmev žiari, vždy je medzi nami.
R: Dobrá naša mama v nebi, Pomocnica kresťanov,
k Tebe idú Tvoje deti, buď nám stálou ochranou.
Poď, drahý brat, zavediem Ťa pred oltár
1. Poď, drahý brat, zavediem Ťa pred oltár.
/:Tam uvidíš, tam objavíš, kto je Tvoj
nebeský Pán. :/
2. Na oltári Spasiteľ sveta žiari.
/:On volá nás, On žehná nás, tak nemeškaj a
príď včas.:/
3. Oddávam Ti, Pane môj, svoje srdce./:Naplň
ho tým, čím ho Ty máš, láska moja jediná.:/
/:Spája nás nádej a láska:/3x
neváhaj a daj sa k nám.
1.Vedľa teba láska beží,
bez nej žiť to radšej nežiť.
Vedľa teba láska beží,
neváhaj a daj sa k nám.
2.Keď ti strom vyrastie hadí,
keď ti vo výhľade vadí,
keď ti strom vyrastie hadí,
tak ho ohňom lásky spáľ.
Volám každý deň i noc, príď mi
Pane na pomoc.
V mojom súžení, v mojom
trápení, v mojom padaní, v
mojom vstvávaní.
4x: Príď mi Pane na pomoc hop
hop.
Nesieme Pane chlieb a víno, nesieme
celý život náš, nesieme Pane chlieb
a víno a hľadáme tvoju tvár, tvoju tvár,
tvoju svätú tvár.
Môj Boh verný bol a môj Boh verný je, môj
Boh verný bude vždy, On mojím pastierom
je.
Raz, raz bude to tak, budem pred Tebou
stáť.
Raz, raz bude to tak, Pane uzriem Tvoju tvár.
/: Boh Ťa miluje a ja Ťa milujem,
a tak by to malo byť. :/
Mal by som byť šťastný,
aj Ty by si mal byť šťastný,
a tak by to malo byť. :/
/: Mohol by som byť smutný,
aj Ty by si mohol byť smutný,
ale tak by to nemalo byť. :/
/: Máme sa mať radi,
ako bratia a sestry,
a tak by to malo byť. :/
Zvelebený si Bože naveky z tvojich
rúk všetko máme.
1. Zvelebený si Bože naveky chlieb
Ti tu prinášame
2. Zvelebený si Bože naveky víno
Ti prinášame
3. Zvelebený si Bože naveky dary
Ti prinášame
1. Ježiš môj pred tvojou stojím obetou. Stal
si sa bláznom, zomrieť si šiel. Mnoho krát ja
žasnem ako máš ma rád a stojím tu dnes
ešte raz a stojím tu dnes ešte raz.
R: A znova hľadím na kríž, kde si svoj život
dal. Som pokorený láskou, srdce zlomené
mám. Znova ďakujem ti, ďakujem svoj život
ti dám.
2. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi, nebeský
vládca, raz budem tam stáť. Teraz však ja
žasnem ako máš ma rád a chválu Ti vzdám
ešte raz, chválu Ti vzdám ešte raz.
/: Dávaj pozor malé oko, čo vidíš! :/
Pán sa z neba pozerá, aká je tvoja viera,
- dávaj pozor malé oko, čo vidíš!
/: Dávaj pozor malé ucho, čo čuješ! :/
Pán sa z neba pozerá, ...
/: Dávaj pozor malý jazyk, čo vravíš! :/
Pán sa z neba pozerá, ...
/: Dávaj pozor malá ruka, čo robíš! :/
Pán sa z neba pozerá, ...
/: Dávaj pozor malá noha, kam ideš! :/
Pán sa z neba pozerá, ...
/: Dávaj pozor malé srdce, jak žiješ! :/
Pán sa z neba pozerá, ...
R: Prázdno je, Bože, chýbaš nám, prázdny je
priestor tu i tam, prázdna je jeho veleba bez
Teba, Bože, bez Teba.
1. Prázdno je slze vo víčku, prázdno je uhľom v
ohníčku. Prázdno je detstvu, starobe, prázdno je
tráve na hrobe. Chýba do nej Tvoj tichý kríž a
ľudská duša ako myš. Dieročku hľadá do chleba
tak je jej smutno bez Teba.
2. Pomysli, Bože, pomysli, to nie Ty, my sme odišli.
Ale my znova prídeme zo zeme k Tebe do zeme.
Veď ten, kto nežil na zemi, nečítal z jeho znamení
nemôže ani do neba, bez Teba, Bože, bez Teba.
1. Dobrorečíme Ti, Pane ,Bože svetov, že sme
s tvojej štedrosti, prijali tento chlieb.
Obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce
našich rúk, aby sa nám stal chlebom života.
R: /:Zvelebený Boh, zvelebený Boh, zvelebený
Boh naveky:/
2. Dobrorečíme Ti, Pane, Bože svetov, že sme
s tvojej štedrosti, prijali toto víno.
Obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce
našich rúk, aby sa nám stal duchovným
nápojom.
/: Zlož svoju starosť na Pána,
zlož svoju starosť na Pána
a On sa už postará. :/
/: Nebudem sa báť,
lebo Ty si so mnou,
nebudem sa báť,
Pane môj. :/
Kto je Pánom džungle hu-hu, kto
Pánom vody bubla-bubla-bubla, kto
je Pánom vesmíru i Pánom mojim.
Poviem Vám to: J e ž i š – JEŽIŠ je
Pánom mojím,
On je Pánom vesmíru, džungle i vody,
bubla-bubla-bubla-žblnk.
Lásku dá. Čo dá? Dá šťastie, radosť, pokoj dňa. Aha!
1. Lásku dá, "Čo dá?" dá šťastie, radosť, pokoj dňa.
"Aha!" Miluj ho a uvidíš, že "Že čo?" že Boh ťa
miluje tiež.
2. Vyber smer, "Aký smer?" ten, ktorý ti ukázal Pán.
"Aha" miluj ho a uvidíš, že "Že čo?" že Boh ťa miluje tiež
3. Odplať mu, "Že čo?" že svoju lásku daruj mu.
"Aha!„
Buď verný a uvidíš, že "Že čo?" že šťastný budeš na veky
1. Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá.
Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá.
Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá.
či je hmla, či je noc, či je tma.
2. Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá. (3x)
či je hmla, či je noc, či je tma.
3.Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá.(3x)
či je hmla, či je noc, či je tma.
Si môj Pán, Ježiš Kráľ,
každý deň sa zhováram s tebou rád.
:/Ty si stvoril strom aj kvet, slniečko aj celý svet,
vysadil si aj náš sad, mám Ťa rád.:/
Si môj Pán, Ježiš Kráľ,
každý deň sa zhováram s tebou rád.
:/Ty si nebu hviezdy dal, každý hriech si zo mňa sňal,
odpustil si toľko krát, mám Ťa rád.:/
Si môj Pán, Ježiš Kráľ,
každý deň sa zhováram s tebou rád.
:/Ty si vtákom piesne dal, aby som sa radoval,
si môj verný kamarát mám Ťa rád.:/
1. Ty si mi radosť dal, Ty si mi radosť dal, Ježiš, Ty
si Pán a Kráľ, Ty si mi radosť dal.
2. Ty si mi vieru dal, Ty si mi vieru dal, Ježiš, Ty si
Pán a Kráľ, Ty si mi vieru dal.
3. Ty si mi nádej dal, Ty si mi nádej dal, Ježiš, Ty si
Pán a Kráľ, Ty si mi nádej dal.
4. Ty si mi lásku dal, Ty si mi lásku dal, Ježiš, Ty si
Pán a Kráľ, Ty si mi lásku dal.
5. Ty si mi pokoj dal, Ty si mi pokoj dal, Ježiš, Ty si
Pán a Kráľ, Ty si mi pokoj dal.
6. Ty si mi seba dal, Ty si mi seba dal, Ježiš, Ty si
Pán a Kráľ, Ty si mi seba dal.
Je veľký náš Boh
/: Je veľký náš Boh, je silný a mocný,
nič nie je, čo neučinil. :/
On hory stvoril, i rieky všetky,
i hviezdy jasné rozsvietil.
Je veľký náš Boh, je silný a mocný,
nič nie je, čo neučinil.
Všetko čo mám, všetko čím som.
Skladám pre Tebou ó Pane môj.
Radosť i bolesť, život svoj celý.
Svoju nádej i lásku dnes dávam Ti.
Tebe vzdám svoju chválu.
Zaspievam pieseň vďaky len pre Tvoju slávu.
Pán, si život a môj Boh.
Do Tvojich dlaní sa dávam,
Tvojmu menu chválu vzdávam.
1. Poslal Boh anjela meno má Gabriel,
navštíviť s posolstvom zem zvanú Izrael.
Tam čaká Mária v mestečku Nazaret, syn sa
jej narodí, vykúpi celý svet.
2. Cestu mu pripravil, hlas Božích prorokov tí
nás zvú k pokániu, vzdávať sa nárokov. Veď
sa Boh ponížil, slávy trón nečaká, prichádza
s nami žiť ako syn človeka.
Pane Bože, tebe spievam, tlieskam tučný
mi rúčkami.
Pane Bože, čuj, jak spievam, pozri, aký milučký
som.
Ďakujem Ti, Bože drahý, za obe moje krivé nohy,
za môj nos a pehy na ňom, za to, že si mojím
Pánom.
R: Žiť, žiť, pre lásku žiť, úsmev rozdávať, šťastie
rozdávať.
Žiť, žiť, pre lásku žiť, ona jediná je toho hodná.
1. Ježiš, moja láska jediná, tým sa moja pieseň začína.
Teba, Pane, chcem vždy milovať, Tvoju lásku ľuďom
rozdávať. R:
2. Vtedy, keď ma môj bôľ
premáha, tak mi Tvoja láska pomáha.
Hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred, tam je môj cieľ,
inej cesty niet. R:
Kde je božie kráľovstvo ....
Kde je Božie kráľovstvo, kde je Božie
kráľovstvo, kde kráľovstvo Božie len je?
Kde je , tu je, hen je, tam je, vpravo, vľavo,
hore, dole, na kopci či na povale.
/: A to Božie kráľovstvo, a to Božie
kráľovstvo, všade medzi nami tu je.:/
Krok sem, krok tam. Ježiš ma miluje
Krok sem, krok tam. Ježiš ma miluje.
Napravo a naľavo, nech to každý vie.
Zadupaj, zatlieskaj, radosť v srdci
zahorí.
Chyťme sa za ruky, veď v láske sme
jednotní.
Keď Pán Ježiš bol maličký
nikdy neleňošil.
S Matkou Božou i s Jozefom
usilovne robil.
Tu hobľoval, tu piloval,
tu vlničku zvíjal,
vodu nosil, drevo rúbal
i klince pribíjal.
Vidíš len schmúrenú tvár, všade je bolesť a žiaľ
1. Vidíš len schmúrenú tvá - ár, všade je bolesť a žia - aľ.
Pozri sa, pozri na nás, aká to radosť je v nás.
Smútok zahoď a pridaj sa k nám, s Ježišom nikdy nie si tak
sám.
R: Boh je Pán, Boh je Pán, my sme Jeho deti,
Boh je Pán, Boh je Pán, radujme sa všetci.
/: Aha, aha, aha, jé . :/ (2x)
2. Máme liek na všetky problémy. Uvidíš, že tvoj život sa
zmení. Celý deň sa usmievaj len, veď predsa šťastným
chceš byť, s radosťou sa vždy každému daj, na problémy viac
nespomínaj.
3. Pozri sa, veď život je krásny, usmej sa a niet tu prekážky,
radostí je na svete dosť, nemrač sa a nebuď smutný,
pri nás život nie je nudný, tak poď k nám, spolu s nami spievaj.
Či si veľký a či malý
Či si veľký a či malý, taký akurát,
Boh Ťa má rád!
Či si tučný a či chudý, taký akurát,
Boh Ťa má rád!
On ťa miluje, keď sa smeješ,
On ťa miluje, aj keď plačeš,
On ťa miluje, keď sa mračíš,
On ťa miluje, aj keď spíš.
Je to jedno, jak sa cítiš a jak vyzeráš,
/: Boh ťa má rád! :/
Kto stvoril /:žmurkajúce hviezdy:/,
žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce
hviezdy? Kto stvoril žmurkajúce
hviezdy náš Otec Boh.
/:Vlniace sa more:/
/:Lietajúce vtáčky:/
/:Teba jeho i mňa:/
Keby som bol kengurou, priskákal by som k Tebe hneď
Keby som bol kengurou, priskákal by som k Tebe
hneď.
Keby som bol pavúkom, ušil by som Ti krásnu sieť.
Keby som bol motýľom, ja chválil by som Ťa za
každý kvet.
No ja som rád, aký som a za to Ti dnes ďakujem.
Ty si stvoril svet a v ňom stvoril si mňa a vďaka
Ježišovi som dnes Božie dieťa.
No ja som rád, aký som a za to Ti dnes ďakujem.
Na jazere je veľká búrka
/: Na jazere je veľká búrka,
Ježiš som mnou v loďke je. :/
/: On za ruku drží ma, loďka sa
nekolembá.
Na jazere je veľká búrka,
Ježiš so mnou v loďke je. :/
/: Ty si najvyšší, Ty si Pán,
to čo mám, Tebe ponúkam. :/
/: Obnov ma svojím Duchom Svätým,
nech ako Ty stále svietim. :/

similar documents