Bản trình bày - Công ty Thủy điện Đồng Nai

Report
CHỦ ĐỀ TRÌNH BÀY:
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ SỐ SÓNG HÀI
BẬC 3, ỨNG DỤNG BẢO VỆ CHẠM
ĐẤT MÁY PHÁT ĐIỆN TRONG
VÙNG CÔNG SUẤT THẤP
NGƯỜI TRÌNH BÀY: NGUYỄN GIỚI;
Đơn vị công tác: Phân xưỡng Điện-Tự động, Công ty
Thủy điện Trị An
Lời cảm ơn
• Xin chân thành cảm ơn, Hội nghị cho phép tôi
được trình bày kết quả cơ bản của quá trình
nghiên cứu và ứng dụng chủ đề trên tại Công
ty Thủy điện Trị An.
• Thay mặt tập thể nghiên cứu ứng dụng xin gửi
đến Hội nghị lời chúc:
Hội Nghị Thành Công Tốt đẹp!
Sóng hài bậc 3 trong cuộn dây máy
phát điện
- Bảo vệ chạm đất stator máy phát là vấn đề được
đặt ra khi máy phát điện công nghiệp đầu tiên ra
đời
- Để hạn chế dòng chạm đất nhằm tăng tuổi thọ
máy phát , người ta thường cho cuộn dây stator
cách ly với đất hoăc trung tính nối đất qua cuộn “
dập hồ quang” có tổng trở cao.
- Kỹ thuật này sẽ gây khó khăn cho việc phát hiện
chạm đất nhất là ở trung tính máy phát khi công
suất thấp; nhưng sóng hài bậc 3 sẽ giải quyết tốt
nhiệm vụ này( tiêu chí: tin cậy, đơn giản, rẻ )
Nghiên cứu xử lý số
• Mục tiêu: Nghiên cứu phải ứng dụng được
-> Chế tao relay bảo vệ chạm đất máy phát
• Do đó: có hai định hướng chế tạo
• Định hướng 1: Nếu không tìm được công thức của đặc
tuyến sóng hài => Xây dựng tập CSDL mẫu cho từng
máy để làm bảng; lập trình so sánh và quyết định
• Định hướng 2: Nếu lý thuyết tìm được hàm biểu diễn
toán học của đặc tuyến sóng hài => Lập trình hàm cho
quyết định dựa trên việc so sánh 1 thông số
• { Tóm lại tất cả phải dựa vào nghiên cứu lý thuyết, trên
cơ sở xử lý sô}
Nghiên cứu lý thuyết
• Kết quả 1: Sóng 3rd harmonic sinh ra trong stator
máy phát luôn luôn có(!) dù tải hoàn toàn đối
xứng, hoặc không tải
• Kết quả 2: Xây dựng được đặc tuyến sóng 3rd
harmonic phân bố trên chiều dài cuộn dây mỗi
cực stator máy phát.
KẾT QUẢ 1 VÀ 2 ĐÃ CÔNG BỐ SAU HAI NĂM
PHẢN BIỆN TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ, CỦA VIỆN HÀN LÂM KHOA
HỌC VIỆT NAM SỐ 52(3)(2014) ,P 281-288
SẢN XUẤT RELAY
1-Dựa vào kết quả 2, xây dựng hệ công thức toán
học cho relay, xây dựng giải thuật tính toán và
nhúng vào ngôn ngữ lập trình tạo phần “hồn”
cho relay
2-Dựa vào hệ công thức toán ánh xạ qua các
thiết bị vật lý để chọn linh kiện thể hiện công
thức
3-Dựa vào chuẩn IEC 255-3… chọn các nhà sản
xuất linh kiện đảm bảo tính pháp lý, tin cậy
THỬ NGHIỆM RELAY
1- Tên relay : EVN-TA-G.1
Nhà sản xuất : EVN
Nơi sản xuất: Công ty Thủy điện Trị An
Nơi thử nghiệm : Công ty Thủy điện Trị An
2 Quá trình : Sau khi chế tao ( 10/2012) -> Thử
nghiệm tại xưỡng-> báo cáo -> vận hành thử
nghiệm (hai năm 10/2012-10/2014). Ngày
26/10/2014, EVN lập hội đồng kiểm tra đã xác
nhận relay EVN-TA-G.1 đủ điều kiện vận hành
trong lưới điện
Thay lời đề xuất kiến nghị
unwitting into the prince
Science as a beautiful Princess;
Research scientific work has turned you into a
Romantic Prince.
Then you will sacrifice time and energy.
You will not have the opportunity to think
I would have what thing, lose anything
Naturally, you become pure and noble ...
Hoàng tử tự nhiên thành
Khoa học như nàng Công Chúa xinh đẹp;
Công việc Nghiên Cứu khoa học đã biến bạn thành Hoàng Tử lãng mạng.
Khi đó bạn sẽ hy sinh thời gian và sức lực.
Bạn sẽ không có cơ hội nghĩ mình được gì, mất gì.
Tự nhiên, bạn trở nên trong sáng và cao thượng…
Nguyễn Giới
Lời cám ơn
1-Cám ơn các đồng chí đã lắng nghe.
2-Chúc hội nghị thành công

similar documents