Document

Report
Tiết 32 – Bài 49: BÀI MỞ ĐẦU
I. KINH DOANH
1) Khái niệm kinh doanh
Khái niệm:
Kinh doanh là việc thực hiện
những công việc mà pháp luật cho
phép nhằm thu lợi nhuận.
Thế nào là kinh
doanh?
Sơ đồ tổng quát hoạt động kinh doanh
ĐẦU TƯ
Hoạt động
kinh doanh
MỤC ĐÍCH
Sản xuất
VỐN
Thương mại
Dịch vụ
LỢI NHUẬN
Thương
mại
Sản xuất
Dịch vụ
Việc tự sản xuất cho chính
mình có phải là hoạt động
kinh doanh không?
Không, vì bản chất của hoạt động kinh doanh là
sinh lời thu được lợi nhuận.
2) Cơ hội kinh doanh.
Cơ hội kinh doanh là
những điều kiện, hoàn
cảnh thuận lợi để nhà
kinh doanh (doanh
nghiệp) thực hiện được
các mục tiêu kinh doanh
Chú ý : Ngoài cơ hội còn
nhiều yếu tố khác ảnh hưởng
đến kinh doanh như: Thị
trường, mức sống, chất
lượng, thái độ kinh doanh,..
Vậy theo
em cơ hội
kinh doanh
là gì?
II. THỊ TRƯỜNG
1) Khái niệm
Theo các em thị
Thị trường là nơi diễn ra các hoạt
động
mua bán
trường
là gì?
hàng hóa hoặc dịch vụ giữa những người bán và
người mua
2) Phân loại
-Thị trường hàng hóa
-Thị trường dịch vụ
-Thị trường trong nước
-Thị trường nước ngoài
Thị trường dịch vụ
III. DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG TY
1) Doanh nghiệp
a) Khái niệm
Doanh nghiệp là một tổ
chức kinh tế được thành lập
nhằm mục đích chủ yếu là
thực hiện các hoạt động kinh
doanh.
b) Phân loại
•Doanh nghiệp nhà nước
•Doanh nghiệp tư nhân
•Công ty
Em hãy Doanh
kể tên một
số doanh nghiệp
nghiệp là gì?
mà em biết?
2) Công ty
a) Khái niệm
Công ty là gì?
Công
ty là loại
doanh
có ítty
nhất
2 thành
Ví dụ:
Cônghình
ty cổ
phầnnghiệp
FPT, công
TNHH
cơ viên
trở lên. Trong
cácHà,
thành
cùngkẹo
chiaTràng
lợi nhuận,
khíđó
Việt
côngviên
ty bánh
An,.. cùng
chịu lỗ tương ứng với phần góp vốn và chỉ chịu trách nhiệm
về khoản nợ của công ty trong phần vốn của mình góp vào
công ty.
b) Phân loại
-Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH)
- Công ty cổ phần
Công ty cổ phần
Nội dung
so sánh
Số lượng
thành viên
Vốn
Chuyển
nhượng vốn
Khả năng
huy động vốn
Điều kiện
Công ty TNHH
Tối đa 50 thành viên
Không được chia thành từng phần
nhỏ mà được chia theo tỷ lệ phần
trăm vốn góp của các thành viên
- Chuyển nhượng tự do giữa các TV.
- Với người không phải là TV chỉ
chuyển nhượng khi có sự nhất trí
của nhóm thành viên đại diện cho ít
nhất ¾ số vốn điều lệ của công ty.
Chỉ được phát hành
trái phiếu
Công dân Việt Nam hay nước
ngoài, đủ 18 tuôi trở lên
Công ty cổ phần
Từ 3 thanh viên trở lên
Chia thành từng phần nhỏ.
Những phần đó được gọi là
cổ phần
Chuyển nhượng tự
do giữa các cổ đông.
Phát hành trái phiếu và
chứng khoán.
Công dân Việt Nam hay
nước ngoài, đủ 18 tuôi trở
lên
?
Tại sao các doanh nghiệp nhà nước dần
dần cổ phần hóa thành các công ty cổ
phần?

similar documents