Xúc tiến áp dụng Nồng độ oxy Tiêu chuẩn

Report
1
Dự án Tăng cường Năng lực Thể chế Quản lý Chất lượng không khí
tại Việt Nam
Giới thiệu và Tư vấn cho Kết quả 1
Xây dựng báo cáo chuyên đề
Phần 2: Thúc đẩy việc Áp dụng rộng rãi
Nồng độ O2 tiêu chuẩn
Tháng 4 2014, VEA/MONRE, Hanoi
Nhóm Chuyên gia JICA
2
Thúc đẩy việc áp dụng tiêu chí
Nồng độ oxy tiêu chuẩn một cách
thực tiễn
3
1.Những yếu tố cần thiết trong quá
trình thúc đẩy việc áp dụng tiêu chí
• Tăng số lượng các cơ quan Nhà nước, phòng thí
nghiệm và công ty tư nhân tiến hành đo đạc khí
thải ống khói đúng đắn và chuẩn xác (dự kiến
trên 10 cơ sở đo đạc trong vòng 3 năm)
• Tăng số lượng phương tiện đo đạc khí thải ống
khói sẵn có và đáng tin cậy
• Thiết lập hệ thống chứng nhận các phòng thí
nghiệm, công ty, cá nhân đủ điều kiện tiến hành
đo đạc khí thải ống khói.
• Tăng số lượng kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo
4
2. Thúc đẩy việc áp dụng Nồng độ oxy
Tiêu chuẩn như thế nào - 1
Xây dựng hệ thống thực hiện
• Ngân sách cho Đầu tư Công: Mua sắm thiết bị tại các Sở TNMT
và cơ quan trực thuộc sở, các cơ quan trực thuộc Bộ TNMT
• Ngân sách cho Đầu tư Tư nhân: Lắp đặt lỗ thăm khí tại các ống
khói, các quy trình và thang lấy mẫu tại nhà máy
•
Đầu tư công đóng vai trò hỗ trợ cho đầu tư tư nhân
• Thành lập các công ty tư nhân tiến hành đo đạc khí thải ống
khói/Công cụ khuyến khích kinh tế
Lãi suất cho vay thấp
• Xây dựng hệ thống ủy quyền/ chứng nhận cho các phòng thí
nghiệm/cá nhân đạt yêu cầu
Áp dụng cho cả chất
lượng nước và chất lượng không khí
5
2. Thúc đẩy việc áp dụng Nồng
độ oxy Tiêu chuẩn như thế nào -2
Phát triển nguồn Nhân lực
• Tổ chức các khóa đào tạo định kỳ về đo đạc khí
thải ống khói tại các cơ quan Nhà nước.
• Khuyến khích kinh tế: Áp dụng hệ thống lương
hợp lý. V.d: Dành mức lương cao cho các cán bộ
có năng lực chuyên môn hoặc kinh nghiệm.
• Giáo dục đại học: V.d Thành lập Khoa Kỹ sư môi
trường/ Vật lý/ Hóa học
6
2. Thúc đẩy việc áp dụng Nồng độ
oxy Tiêu chuẩn như thế nào -3
Hỗ trợ từ hệ thống luật pháp
• Thúc đẩy trực tiếp: Quy định chi tiết hơn tại QCVN 22:
2009/BTNMTvà QCVN 51: 2013/BTNMT
• Thúc đẩy trực tiếp: Sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật:
QCVN 19: 2009/BTNMT, 21: 2009/BTNMT, 22:
2009/BTNMT đối với cơ sở sử dụng nhiên liệu là dầu và
23: 2009/BTNMT
• Thúc đẩy trực tiếp: Thông tư: Quy định Quy trình kỹ
thuật quan trắc khí thải công nghiệp sẽ được ban hành
trong thời gian tới.
• Thúc đẩy gián tiếp: Chỉnh sửa Luật Bảo vệ Môi trường,
các Điều liên quan tới Chất lượng Môi trường Không khí,
Kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và Quản lý Môi
trường không khí cần được củng cố
4.2 V.d So sánh điều kiện O2 tiêu chuẩn (của EU) /Nồng độ
oxy dư – Tham chiếu (của Việt Nam), Nồng độ Oxy của
Việt Nam và EU
EU/Chỉ thị/75/EU
Các nhà máy sử dụng lò đốt
Nhiên
liệu rắn
6%
QCVN 22:2009/BTNMT
QCVN
51:2013/
BTNMT
Các QCVN khác
cho khí thải
(QCVN 19, 21,
23)
Công nghiệp nhiệt điện
Công
nghiệp
thép
Các ngành công
nghiệp khác
Tuabin
khí
(Than)
KQĐ
15%
7%
KQĐ
Nhiên liệu Động cơ/
Nhiên
lỏng và
Tuabin Than
liệu lỏng
khí
khí
3%
15%
6%
KQĐ
8
2. Thúc đẩy việc áp dụng Nồng độ
oxy Tiêu chuẩn như thế nào - 4
Ví dụ về lộ trình
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Xây dựng hệ thống thực hiện
Phát triển nguồn Nhân lực
Hỗ trợ từ hệ thống luật pháp
Tổng hợp dữ liệu đo đạc khí thải ống khói
Phân tích thống kê và Thảo luận
Nồng đô O2 của từng ngành công nghiệp và
từng loại nhiên liệu sử dụng
7. Tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng tiêu chí nồng độ
O2 tiêu chuẩn
9
Xúc tiến áp dụng Nồng độ oxy Tiêu chuẩn
Hiện
Nhà máy
Cơ quan Nhà nước/ Tư
nhân chịu trách nhiệm
đo đạc khí thải ống khói
Hệ thống pháp
luật
Nguồn nhân lực
Năm thứ 1
Lắp đặt
Lỗ thăm khí
Sàn để đứng
lấy mẫu
Thang
Điện
Năm thứ 3
CEMS
trong ống khói
Hệ thống Quan trắc
Khí thải Liên tục
Hệ thống chứng nhận cho
các Phòng thí nghiệm,
công ty, cá nhân
- Chuẩn/ Mua sắm thiết bị
- Phát triển Nguồn Nhân lực
Chỉnh sửa QCVN 19: 2009/BTNMT
Revision of QCVN 21: 2009/BTNMT
Revision of QCVN 23: 2009/BTNMT
Revision of QCVN 22: 2009/BTNMT
Ban hành thông tư : Quy định quy trình kỹ thuật Quan trắc khí thải công nghiệp”
Năm thứ 1
Năm thứ 2
Năm thứ 3
Đào tạo vềđo đạc khí thải
ống khói
Đào tạo về đo đạc khí thải
ống khói
Đào tạo về đo đạc khí thải
ống khói
Ưu đãi về kinh tế
Tổng hợp dữ liệu đo đạc khí thải ống khói
Hỗ trợ kỹ thuật
Phân tích thống kê và Thảo luận
Nồng độ Oxy tiêu chuẩn theo từng ngành
công nghiệp và nhiên liệu sử dụng
10
10
11

similar documents