Muuttuneet opiskelijavalintaperusteet - Karelia

Report
2
Korkeakoulujen yhteishaut,
syksy 2014 Muutoksia amk:ien
opiskelijavalintaperusteissa
Tiedotuspäivä 5.9.2014
Hilkka Korhonen
3
Taustaa
-
Korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistamalla
-
-
Päämääränä on
-
-
pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää,
saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita sekä
kohdentamaan opiskelupaikat nykyistä paremmin.
tarjota mahdollisimman monelle opiskelupaikka korkeakoulussa,
nopeuttaa korkeakoulutuksesta työmarkkinoille siirtymistä ja
kohentaa työllisyysastetta.
Korkeakoulujen opiskelijahaun tietojärjestelmien uudistamisen tavoitteena
-
on yhdistää hakujärjestelmät sekä opiskelua ja koulutustarjontaa koskevat tiedot hakijan ja
opinto-ohjauksen näkökulmasta selkeäksi kokonaisuudeksi.
Tietojärjestelmien uudistamisella tavoitellaan myös tuottavuushyötyä.
4
Hakukohteet toteutustapojen
mukaan
-
-
Päivätoteutus = opinnot tarjotaan pääosin päiväaikana, mutta ne sisältävät
myös mm. itsenäistä opiskelua
Monimuotototeutus = mahdollisuus suorittaa opinnot myös työn ohessa
Termit ’nuorten koulutus’ ja ’aikuiskoulutus’ poistuvat
ammattikorkeakoulusanastosta.
Opintopolussa käytössä ’aikuiskoulutus’ yleisesti
5
Valintaperustesuositus
ammattikorkeakouluhakuihin
- Suosituksen laatii Arenen *) opiskelijavalintaprojekti.
- Ammattikorkeakoulut ottavat kantaa suositukseen ja ilmoittavat
päätöksensä Opetushallitukselle.
- Opetushallitus vie hakujärjestelmään amk-valintaperusteet suosituksen
mukaan, jolloin ne ovat suositusta noudattavien amk:ien osalta valmiina.
- Suosituksesta poikkeavat amk:t joutuvat mallintamaan ja viemään
valintaperusteet itse.
- Valintakoeyhteistyö(mahdollisuus) käytössä kaikilla aloilla, kulttuurialaa
lukuun ottamatta. Karelia osallistuu laajasti valintakoeyhteistyöhön.
*) Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto
6
Hakukelpoisuus
ammattikorkeakouluopintoihin
-
Alle kolmevuotisen ammatillisen tutkinnon tuottama yleinen
korkeakoulukelpoisuus
”Selvitysten perusteella kaikki ammattikorkeakoulut ja valtaosa yliopistoista
kannattavat näkemystä, jonka mukaan nykyisin voimassa olevaa ammatillista
koulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta koskevaa lainsäädäntöä (630/1998,
631/1998) edeltäneen lainsäädännön aikana suoritetut alle 3-vuotiset
ammatilliset tutkinnot tulkittaisiin syksystä 2014 alkaen
ammattikorkeakouluissa yleisen korkeakoulukelpoisuuden tuottavaksi
pohjakoulutukseksi.”
7
Kansainvälisellä ylioppilastutkinnolla
hakeminen
-
Hakukeväänä valmistuvat IB-abiturientit toimittavat kopion
todistusarvosanoistaan (predicted grades) viimeistään xx.xx.xxx klo 15 ja
kopion päättötodistuksesta viimeistään xx.xx.xxxx klo 15 ensisijaisen
ammattikorkeakouluhakukohteen Hakijapalveluihin
8
Harkinnanvaraisena hakeminen
Avoimen amk:n opinnoilla hakeminen
-
Kareliassa ei ole käytössä harkinnanvaraista valintaa
-
Avoimen ammattikorkeakoulun ns. ’60 opintopisteellä hakeminen’ ei sisälly
enää yhteishakuihin. Avoimen opinnoista ei myöskään enää saa lisäpisteitä.
Ammattikorkeakoulut järjestävät em. hakijoille erillishaut, joko
Opintopolussa (mm. Kareliassa) tai muulla tavoin.
-
9
Työkokemuspisteet
-
-
Työkokemuspisteitä suositellaan hyödynnettäväksi lähinnä
monimuotototeutusten valinnoissa. Kukin ala on linjannut valintaperusteissa
työkokemuspisteiden käytön. Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan
huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on
kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7. klo 15 ja syksyn haussa viimeistään
31.12. klo 15
Kareliassa työkokemuspisteytys ei ole käytössä syksyn yhteishaussa
monimuotototeutuksissakaan.
10
Liitteiden toimitusaikataulu
Todistukset ja ennakkotehtävät, jotta edellytetään
toimitettaviksi ennen valintoja
-
-
Todistuskopiot toimitetaan sen ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin, joka
on valittu ensisijaiseksi ammattikorkeakouluhakukohteeksi. Poikkeuksena on
harkinnanvarainen hakija, jonka tulee toimittaa tarvittavat liitteet jokaisen
hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakijapalveluun.
Todistuskopioiden tulee olla perillä ao. ammattikorkeakoulussa kevään 1.
haussa viimeistään xx.xx.xxxx klo 15 ja 2. haussa viimeistään xx.xx.xxxx klo 15
sekä syksyn haussa viimeistään xx.xx.xxxx klo 15.
11
Valintatavat
-
Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain,
1. mitkä valintatavoista ovat käytössä kussakin hakukohteessa;
2. valintatapakohtaiset aloituspaikat.;
3. missä järjestyksessä ko. jonot täytetään
-
Kaikki hakijat ovat mukana hakukohteen (alan) käyttämissä valintatavoissa, mutta hakija voi
tulla valituksi vain yhdellä valintatavalla.
Jos esim. koulumenestys + valintakoe –yhdistelmä ei riitä valintaan, voi hakija päästä
koulutukseen hyvän valintakoetuloksen perusteella.
→
12
Valintatavat
VALINTATAPA 1 (koulumenestys ja valintakoe)
←
VAIHTOEHTO 1 A
Koulumenestys 30 pistettä
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
VAIHTOEHTO 1 B
Koulumenestys 60 pistettä
Valintakoe 40 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
VALINTATAPA 2 (pelkkä koulumenestys)
Koulumenestys 100 pistettä
VALINTATAPA 3 (pelkkä valintakoe)
Valintakoe 100 pistettä
VALINTATAPA 4 (valintakoe ja työkokemus)
Valintakoe 70 pistettä
Työkokemus 30 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
← (kulttuuriala sekä muilla aloilla ammattitutkinnotja
ulkomaiset tutkinnot)
13
Valintapisteytykset
-
Kaikilla aloilla yhtenäiset pisteytykset, lukuun ottamatta tekniikan ja
liikenteen koulutuksia (ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2015
Karelian Opolinkissä)
-
Vuoden 2016 valintaperusteet voivat muuttua…
-
Jo syksyn 2014 haussa airaanhoitaja- sekä terveydenhoitajakoulutuksen
valintakoe Kareliassa sisältää ruotsin ja englannin kielen sekä matematiikan
osion. Fysioterapian valintakokeeseen sisältyy luettavaa ennakkomateriaalia.
14
Mikä muu muuttuu
-
Valinnan tulosten ilmoittamisen ja opiskelupaikan vastaanottamisen takarajat aikaistuvat
hieman kevään yhteishaussa
-
Nykyisistä täydennys- ja lisähauista luovutaan, ja niiden tilalle tulee uusimuotoinen lisähaku
-
Varasijat täytetään sijoittelussa, ja niiden täyttäminen päättyy sijoittelun päättyessä
-
Korkeakoulut voivat varata osan hakukohteen aloituspaikoista sellaisille hakijoille, joilla ei ole
vielä suomalaisessa korkeakoulussa suoritettua korkeakoulututkintoa tai jotka eivät ole
ottaneet vastaan tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta korkeakoulusta vuonna 2014 tai sen
jälkeen (ns. ensikertalaisten kiintiö)
-
Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmapäätöksistä luovutaan, jatkossa kumpikin sektori
päättää koulutustensa järjestämisestä yhtenevämmin
-
Opetushallituksen neuvontapalvelua yliopistohaun hakijoille ei enää järjestetä, vaan
korkeakoulut (Hakijapalvelut) vastaavat kaikesta hakijoiden asiakaspalvelusta
-
Opintopolku tarjoaa koulutusinformaatiota ympäri vuoden, ei vain hakuaikoina tai juuri
ennen niitä. Korkeakoulut vastaavat tietojensa päivittämisestä Opintopolkuun
Ensimmäisestä hakutoiveesta ei enää lisäpisteitä
-
15
Mikä ei muutu
-
-
Korkeakoulut päättävät edelleen itse valintaperusteistaan ja opiskelijaksi ottamisesta
Erilaiset valintakoeyhteistyöt tai yhteisvalinnat ovat mahdollisia
Korkeakoulut voivat lisätä yhteishaun hakulomakkeelle hakukohtaisia kysymyksiä ja liitteitä
sekä erilaisia hakukohdekohtaisia hakua ohjaavia sääntöjä (= muutos amk-puolelle!)
Korkeakoulut vastaavat liitteiden käsittelystä ja hakijan kelpoisuuden arvioimisesta
Erillishakuja on mahdollista järjestää yhteishaun ohella (= muutos amk-puolelle!)
Hakijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi
Asiakaspalvelumalli on pääosin nykyisenkaltainen, eli ylin amk-hakutoive hoitaa
asiakaspalvelun amk-hakukohteiden osalta ja kukin yliopisto erikseen omien
hakukohteidensa osalta
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää yhteishaun aikataulusta
Yhteishaut järjestetään sekä keväällä (kaksi hakuaikaa) että syksyllä
Hakija voi ottaa vastaan vain yhden yhteishakuun kuuluvan koulutuksen opiskelupaikan
lukukaudessa
Hakijan mahdollisuus hakea yhteishaussa ei riipu siitä, onko hän ns. ”ensikertainen hakija”
Hakijalla voi olla yhtä aikaa useita voimassa olevia opiskeluoikeuksia
16
Kiitos ja
hyvää syksyä!

similar documents