Dorte Velling Pedersen

Report
Planering, bedömning och betyg
23 januari 2013
Bedömning för lärande utifrån språkämnena
”Föreläsningen utgår ifrån arbetet med nationella prov- och
bedömningsmaterial i språk med syfte att belysa materialens
formativa potential.”
Dorte Velling Pedersen
Projektet NAFS – Nationella prov i Främmande Språk
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, GU
[email protected]
www.gu.se
Lärares dubbla bedömningsuppdrag
Samma grundprinciper: tydlighet, giltighet, tillförlitlighet, respekt
• Befrämja lärande, reflektion och (därmed) utveckling
”Var är du nu, vart är du på väg, hur ta dig dit på bästa sätt?”
Att bedöma rätt saker, på olika sätt och med riktiga effekter
och
• Säkra kvalitet och (därmed) befrämja rättvisa och likvärdighet
”Hur visar du dina ’riktiga’ kunskaper på bästa sätt?”
Att bedöma rättvist, så fritt från slump och med så stor konsekvens och
samstämmighet som möjligt
(Bilden ursprungligen från Gudrun Ericksons ppt)
www.gu.se
Lärande – Undervisning - Bedömning
• Bra undervisning befrämjar bra lärande
• Bra undervisning förutsätter bra bedömning
• Bra undervisning och bra bedömning har ett antal
gemensamma drag, till exempel:
Relevans; Bredd; Tydlighet; Lyhördhet; Rättvisa; Ansvar;
Respekt; Samverkan
och, viktigast av allt:
Bra undervisning och Bra bedömning har samma mål:
Bra Utveckling och Lärande
(Bilden ursprungligen från Gudrun Ericksons ppt)
www.gu.se
Christian Lundahl, Bedömning för lärande,
s. 89:
”Bedömningens funktion i lärandet är inte bara att
värdera en prestation utan även att stimulera och
främja elevernas kunskapsutveckling. Regelbunden
återkoppling förbättrar vår kompetens på olika
områden. […] Skolans krav och förväntningar måste
vara synliga för eleverna, för att eleverna i sin tur
ska få möjlighet att göra sitt kunnande synligt.”
www.gu.se
Språksyn och nivåer
• En funktionell och kommunikativ språksyn har länge
präglat styrdokumenten i Sverige, sedan 2000 med
inspiration från:
• Gemensam referensram för språk: lärande undervisning
och bedömning (GERS) (Europarådet/Council of
Europe, 2001; Skolverket, 2009).
• Nivåbeskrivningar: A1-A2 (basic); B1-B2 (independent);
C1-C2 (proficient)
• Kopplingen till GERS förstärks och implementeras
ytterligare i Lgr 11 och i gymnasiets ämnesplaner.
www.gu.se
Kurs- och ämnesplanernas steg 1–7 i engelska och
moderna språk i relation till CEFR / GERS
Steg 1
A1.2 (moderna språk
inom elevens val
åk 9)
Steg 2
A2
Steg 3
A2.2
Steg 4
B1
Steg 5
B1.2
Steg 6
B2
Steg 7
B2.2
(eng åk 6 +
språkval åk 9)
(eng åk 9)
www.gu.se
Lgr 11: Genom undervisningen i ämnet
engelska/moderna språk ska eleverna
sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla
sin förmåga att:
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags
texter,
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig
förstådda,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och
sammanhang, och
• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella
företeelser i olika sammanhang och delar av världen där
språket används.
www.gu.se
Lgr 11: Centralt innehåll och kunskapskrav –
engelska och moderna språk
Centralt innehåll delas in i:
– Kommunikationens innehåll
– Lyssna och läsa – reception
– Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
Kunskapskrav i slutet av åk 6 och åk 9 för engelska
Kunskapskrav i slutet av åk 9 för moderna språk inom
elevens val (Steg 1) och inom språkvalet (Steg 2)
www.gu.se
Syftet med de nationella proven är i huvudsak
att …
• stödja en likvärdig och rättvis bedömning och
betygssättning
• ge underlag för en analys av i vilken utsträckning
kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på
huvudmannanivå och på nationell nivå
De nationella proven kan också bidra till …
• att konkretisera kurs- och ämnesplaner
• bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna
www.gu.se
Bedömningsstöd
”I flera ämnen erbjuder Skolverket bedömningsstöd i form
av diagnosmaterial, kartläggningsmaterial, prov och
enskilda uppgifter. Stöd för bedömning publiceras
löpande – både generellt och specifikt för de olika
ämnena.”
(Skolverket)
Texter, filmer, diagnosmaterial, provuppgifter, provbanker …
www.gu.se
Nationella prov och bedömningsmaterial
Engelska
Steg
1-2
2
Prov och bedömningsmaterial/-stöd
3-4
4
Diagnosmaterial i engelska för åk 7-9
Bedömningsstöd engelska 1-6
Ämnesprov – Äp 6
Kommentarmaterial till kunskapskraven i engelska
Bedömarträningsmaterial (rev. vt 13 med betyg)
Ämnesprov – Äp 9
Kommentarmaterial till kunskapskraven i engelska
www.gu.se
Nationella prov och bedömningsmaterial
Engelska
Steg
5
6
7
Prov och bedömningsmaterial/-stöd
Kursprov Eng A/5
Självbedömningsmaterial
Kursprov Eng B/6
Bedömningsstöd Eng 7*
– muntlig/skriftlig interaktion och produktion
* Internetbaserad
www.gu.se
Nationella prov och bedömningsmaterial
Moderna språk*
Steg
Prov och bedömningsmaterial/-stöd
0-2
Formativt material fr, sp, ty
från nybörjarnivå till steg 2
2
Kommentarmaterial till kunskapskraven
(kommer vt 13)
Provbanken fr, sp, ty
3
Provbanken fr, sp, ty
4
Provbanken fr, sp, ty
* Internetbaserad
www.gu.se
Att tänka på vid bedömning (av språkfärdighet också i de nationella proven)
•
•
•
•
•
•
Att betrakta och behandla bedömning som en integrerad del av
helheten
Att Feed back och Feed forward
Att göra rimliga anpassningar till enskilda elevers behov
Att visa bredd och mångfald vad gäller innehåll, uppgifter, metoder…
att undvika bias
Att fokusera innehåll och begriplighet – kommunikativ förmåga
•
•
•
•
Att låta eleverna visa och att bedöma vad de kan — inte primärt vad de
inte kan
Att göra det viktiga bedömbart – inte göra det lätt mätbara till det viktiga
Att kommentera förtjänster före brister – starka sidor före svaga
Att skilja på fel som stör och fel som förstör…
Att kartlägga och redovisa i individuella profiler
•
Att samarbeta – med elever, med kolleger + med externt stöd
VALIDITET – RELIABILITET – AUTENTICITET
www.gu.se
www.gu.se
www.gu.se
www.gu.se
Bedömningsstöd engelska 1-6
• Innehåller uppgifter för reception, produktion/interaktion
och reflektion
• Nybörjare – A2-nivå (GERS)
• Självbedömnings- och kamratbedömningsmaterial
• Kopplat till ESP (Europeisk språkportfolio, 6-11 år)
• Två uppgifter för varje förmåga:
– Muntlig kommunikativ
– Skriftlig kommunikativ
– Lyssna och förstå
– Läsa och förstå
www.gu.se
Bedömningsstöd engelska 1-6
Användning
• Integrerat i lärande- och undervisningsprocessen
• Fri användning åk 1–6
• Inbyggd progression
• Avsikten är att ge en bred och nyanserad bild av
elevens språkutveckling
• Ett hjälpmedel i planeringen
(Utökning av materialet är planerad)
www.gu.se
Olika material som stöd för bedömning av …
Muntlig kommunikativ förmåga
• Engelska 1-6: Lisa’s Room + Ask Me! – Tell Me!
[Bedömningsstöd, dvd Äp 5: … and I like to speak English too!]
• Bedömarträning i åk 6: Talking to a friend
(rev. vt 2013 med betyg)
• Diagnosmaterial i engelska, åk 7-9: Getting to know each
other; Plan a class party
www.gu.se
www.gu.se
www.gu.se
www.gu.se

similar documents