Osobné zámená

Report
Zámená sú plnovýznamové ohybné slová,
ktoré zamieňame za iné slovné druhy.
rodové
Zámená
bezrodové
Gramatické kategórie – rod – určujeme len
pri rodových,
- číslo,
- pád - určujeme len pri zámenách, ktoré
sa skloňujú.
Osobné - základné – ja, ty, my....
- privlastňovacie – môj, tvoj...
Zvratné - základné - sa
- privlastňovacie - svoj
Ukazovacie - ten ,tá, to...
Opytovacie - kto? čo? aký?...
Vymedzovacie - ten istý, každý, iný...
Neurčité - niekto, niečo, ktosi, čosi...
OSOBNÉ ZÁMENÁ
Základné osobné zámená sú: ja, ty, on, ona,
ono, my, vy, oni, ony.
Ja, ty, my, vy sa vzťahujú na osoby.
On, ona, ono, oni, ony sa vzťahujú na
osoby, zvieratá aj veci .
Krátke tvary zámen - ma, mi, ťa, ti, ho,
mu.
Dlhé tvary zámen - mňa, mne, teba, tebe,
jeho, jemu, neho, nemu.
OSOBNÉ ZÁMENÁ
Skloňovanie osobných zámen:
singulár
pád 1. osoba 2. osoba
ty
N ja
G mňa, ma teba, ťa
D mne, mi tebe, ti
A mňa, ma teba, ťa
L (o) mne
(o) tebe
I
mnou
tebou
plurál
1. osoba
my
nás
nám
nás
(o) nás
nami
2. osoba
vy
váš
vám
vás
(o) vás
vami
OSOBNÉ ZÁMENÁ
Skloňovanie osobných zámen:
pád mužský rod
ženský rod stredný rod
N
G
on
ona
ono
jeho, neho, ho,
-ňho, -ň
jej, nej
jeho, neho, ho,
- ňho, - ň
D
jemu, nemu, mu jej, nej
jemu, nemu, mu
A
jeho, neho,
-ňho, -ň
ju, ňu
ho, -ň
L
(o) ňom
(o) nej
(o) ňom
I
ním
ňou
ním
OSOBNÉ ZÁMENÁ
Skloňovanie osobných zámen:
pád mužský( živ.)
mužský (než).,
ženský, stredný
ony
N
oni
G
D
ich, nich
im, nim
A
L
ich, nich
(o) nich
ich, ne
(o) nich
I
nimi
nimi
ich, nich
im, nim
PRIVLASTŇOVACIE ZÁMENÁ
Privlastňovacie osobné zámená môj, tvoj, jeho,
jej, náš, váš, ich - vyjadrujú vlastnícky vzťah.
Môj, tvoj, náš, váš sú ohybné zámená.
Jeho, jej, ich sú nesklonné zámená.
Zámená môj, tvoj, náš, váš
sa skloňujú podľa vzoru môj.
OPYTOVACIE ZÁMENÁ
?
Opytovacie zámená sú slová, ktorými
sa spytujeme na osobu, vec, vlastnosť,
počet a na rôzne okolnosti deja. Stoja na
začiatku dopĺňacích otázok.
Kde? – miesto
Kam? – smer
Aký? – vlastnosť
Ktorý? – výber z viacerých možností
Čí? - vlastník
UKAZOVACIE ZÁMENÁ
Ukazovacie zámená – slová, ktoré ukazujú
na osoby, zvieratá, veci, vlastnosti a
okolnosti:
ten, tento, tamten, henten, onen, taký,
toľký, onaký....sa skloňujú;
Tu, tam, tade, vtedy, tak, onak, sem... sa
neskloňujú.
Ukazovacie zámená odkazujú na iné slová
v texte. Preto sa ich význam mení.
UKAZOVACIE ZÁMENÁ
Skloňovanie ukazovacích zámen:
N
ten
tá
to
tí
tie
G
toho
tej
toho
tých
tých
D
tomu
tej
tomu
tým
tým
A
toho (živ.) tú
to
tých
tie
ten (neživot.)
L (o) tom
I
tým
(o) tej
(o) tom
(o) tých
(o) tých
tou
tým
tými
tými
ZDROJE:
http://obrazky.vychytane.sk/p/10844/francuzske-alpy.html

similar documents