Brandos darbo diegimas - Nacionalinis egzaminų centras

Report
Projektas „Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos
tobulinimas“
2013
Projekto veiklos:
1.
2.
3.
4.
5.
Lietuvių kalbos brandos egzamino modelio sukūrimas ir
išbandymas;
Brandos darbo įdiegimas;
Užsienio kalbų (anglų k., rusų k., vokiečių k., prancūzų k.)
brandos egzamino modelio sukūrimas ir išbandymas;
Elektroninės erdvės priemonių (portalo ir ataskaitų modulio),
skirtų PUPP, BE ir pasiekimų vertinimui, sukūrimas ir mokymai
darbui su jomis;
Brandos egzaminų užduočių rengėjų, kandidatų darbų vertintojų
ir NEC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.
Pristatymo tikslas
Viešinti projekto veiklas ir pasiektus
rezultatus:
pristatyti projekto metu sukurtą
Brandos darbo modelį.
Brandos darbas
mokinio individualus tiriamasis
darbas/sukuriamas produktas atliekamas
procese, suteikiantis galimybę į(si)vertinti jo
tam tikras dalykines ir bendrąsias
kompetencijas įgytas besimokant pagal
pasirinktą vidurinio ugdymo programą
Kas padaryta?
 Projekto I etape – BD išbandytas 11 mokyklų, parengtas
metodinis leidinys
 Projekto II etape:
- Sukurti 2 BD modelio projektai;
-Įvykdyti mokymai 60 BD vykdytojų ir organizatorių, 30 BD
vertintojų;
-Įvyko BD bandomasis tyrimas 30 mokyklų;
-Pateiktos tyrimo išvados;
-Įvyko mokymai 10 Lietuvos miestų (3 d. mokymuose
dalyvavo 502 švietimo darbuotojai);
-Sukurtas Brandos darbo modelio aprašas.
Vadovaujantis Brandos darbo (BD) modelio
aprašu, įvykusio BD tyrimo išvadomis ir dalyvių
(mokinių, mokytojų, vertintojų) apklausa, tolesniam
sėkmingam BD įgyvendinimui planuojame:
1) parengti BD tvarkos aprašo ir vykdymo
instrukcijos tvarkaraštį;
2) sukurti BD vykdymo metodikos, rekomendacijų
mokiniams, mokytojams, vertintojams.
Brandos darbą gali pasirinkti ir rengti
mokinys, besimokantis pagal vidurinio
ugdymo/mokymo/specializuoto
meninio ugdymo programą gimnazijoje,
vidurinėje, profesinėje, meno mokyklose
Mokinys, atlikęs ilgalaikę užduotį, turėtų
pateikti jos rezultatą pristatymo metu, kuris
patvirtintų ir padėtų įvertinti jo bendrąsias ir
dalykines kompetencijas ne tik ugdymo
procese jį konsultuojančiam mokytojui, t.y.
Brandos darbo vadovui, bet ir vertinimo
komisijos nariams.
Tai padėtų atsisakyti mokinio įvertinimo
atlikus trumpalaikę „popieriaus ir pieštuko“
tipo užduotį tradicinių egzaminų metu
Vertinamas ugdymo rezultatas
Pagal 2011 m. vasario 21 d. Švietimo ir mokslo
ministro įsakymu Nr. V-269 patvirtintas Vidurinio
ugdymo bendrąsias programas, mokinys, baigęs
vidurinio ugdymo programą, yra įgijęs bendrųjų ir
dalykinių kompetencijų.
Brandos darbas–kompetencijų
matavimo tobulinimas
 Naujo vertinimo instrumento atsiradimui ir
kompetencijų matavimui įvedamas Brandos
darbas,
įgalinantis pamatuoti
įgytas
kompetencijas ugdymo procese ir sudarantis
prielaidą egzaminų politikos tobulinimui.
Brandos darbo rengimo sistemos,
procesų valdymas ir stebėsena
Mokinys
Mokytojas
Vertinimo komisijos nariai
Mokykla
NEC
ŠMM
Mokykla – NEC
BD įvertinimo centras
Brandos darbo atlikimo kokybės užtikrinimas
 Techninių/kūrybinių užduočių rengimo kokybė
 BD procese stebėsena
 Mokinio įgytų kompetencijų vertinimo patikimumas
 Sistemos kokybės užtikrinimo lygmenys. Kokybės užtikrinimas turi
aprėpti:
 mokinį
 mokytoją
 sistemos administravimą: mokyklą ir NEC
 Techninių užduočių rengimo kokybė. BD vadovų kompetencija rengti BD
technines užduotis, kurios įgalintų patikrinti mokinių bendrąsias ir dalykines
kompetencijas numatytas Bendrosiose vidurinio ugdymo programose.
 Brandos darbo atlikimo stebėsena – nuolatinė būklės ir kaitos analizė,
vertinimas, prognozavimas. Mokytojo, mokyklos, BD vertinimo lygmenyse.
Tam tikslui parengtas BD vadovo stebėsenos lapas
BD planavimo, organizavimo, vykdymo,
vertinimo dalyviai
Personalinis lygmuo
Institucinis lygmuo
Tarpinstitucinis lygmuo
Mokinys
NEC
Mokykla – NEC
Mokytojas (BD vadovas)
ŠMM
BD įvertinimo centras –
NEC
BD vertinimo komisijos
nariai
Savivaldybė
Socialinių partnerių
institucija
REZULTATAS
BRANDOS DARBO
ATLIKIMAS PROCESE
MOKINIO PASIRINKIMO
GALIMYBĖS
UGDYMO TURINIO SRITIS, DALYKAS/-AI (ne daugiau dviejų)
MOKSLO
TIRIAMOJI
KRYPTIS
Brandos darbas
apibrėžiamas, kaip
aprašomasis/
laboratorinis tyrimas,
teorinis modeliavimas
TECHNOLOGINĖ
KRYPTIS
Brandos darbas
apibrėžiamas, kaip
gaminio gaminimas
MENŲ
KRYPTIS
Brandos darbas
apibrėžiamas, kaip
meno kūrinio kūrimas
arba meno kūrinio
atlikimas
TECHNINĖ
UŽDUOTIS
TECHNINĖ
UŽDUOTIS
TECHNINĖ
UŽDUOTIS
BRANDOS DARBO
STRUKTŪRA
BRANDOS DARBO
STRUKTŪRA
BRANDOS DARBO
STRUKTŪRA
1. Aprašas
2. Tyrimas, teorinis
modeliavimas
3. Pristatymas
1. Aprašas
2. Produktas
3. Pristatymas
1. Aprašas
2. Gaminio gamyba
3. Pristatymas
1. Aprašas
2. Gaminys
3. Pristatymas
1. Aprašas
2. Menų kūrybinis
darbas / kūrinio
atlikimas
3. Pristatymas
1. Aprašas
2. Kūrybinis darbas
/atliktas kūrinys
3. Pristatymas /
pristatymas ir
atliktas kūrinys
Mokslo tiriamoji kryptis
Analitinio pobūdžio darbai, kuriuose
atliekami tiriamieji darbai, eksperimentai,
modeliavimas, laboratoriniai, menotyriniai ar
aprašomieji darbai, darbai, priskiriami mokslo
tiriamojo darbo tipui ir mokslo tiriamajai BD
krypčiai.
Būdinga tai, kad mokinys rengia
aprašomąjį tyrimą, atlieka teorinį modeliavimą.
Technologinė kryptis
Praktinio pobūdžio darbai, kuriuose taikomos
įvairios technologijos, o sukuriamas produktas yra
gaminys. Į BD užduoties atlikimą įeina gaminio (ar
jo maketo) gaminimas, yra priskiriami technologinio
darbo tipui ir technologijų BD krypčiai.
Būdinga tai, kad vienas iš BD rezultatų yra
pagal pateiktus techninius reikalavimus pagamintas
gaminys ar gaminio maketas.
Menų kryptis
Kūrybinio pobūdžio darbai, kuriuose
sukuriamas meno kūrinys ar atliekamas
kūrinys, yra priskiriami menų srities darbo
tipui ir menų BD krypčiai.
Būdinga tai , kad vienas iš BD rezultatų
yra pagal pateiktą kūrybinę užduotį sukurtas
kūrinys ir/arba atliekamas meno kūrinys(-iai)
BD rengimo terminus, t.y. BD rengimo
pradžią ir pabaigą bei BD rengimo trukmę,
reglamentuoja NEC. Rekomenduojama BD
pradėti rengti pirmą pusmetį besimokant
paskutinėje vidurinio ugdymo programos
klasėje

similar documents