Podmínkové v*ty

Report
Podmínkové věty
-Conditionals-
Zero conditional (nultý kondicionál)
•
vyjadřuje obecné pravdy, stálé pravdy nebo vědecká fakta
•
používáme ho, když chceme říct, co dělám, když…. (Když mám hlad, dám si něco k jídlu.)
spojka IF = když (vždycky když, kdykoliv)
•
obě věty, hlavní i vedlejší bývají v přítomném čase (protože je to stálá pravda)
vedlejší podmínková věta
hlavní věta
If I am hungry,
I have something to eat.
přítomný čas
přítomný čas
If you want to get a good grade, you need to do some studying. - Když chceš dobrou známku,
potřebuješ se učit.
If I need the cash, I go to the bank. – Když potřebuji peníze, jdu do banky.
Water boils if you heat it to 100 degrees. - Voda se vaří když ji zahřejete na 100 stupňů.
POZNÁMKA: Pokud souvětí začíná větou hlavní, tak se před IF NEPÍŠE čárka!!! - platí to u všech
kondicionálů
First conditional (první kondicionál)
•
používáme ho pro reálné, možné podmínky
•
říkáme jím, co udělám, jestli… (Jestli bude zítra pršet, zůstanu doma.)
spojka IF = jestli (jestliže)
•
tyto věty nejčastěji mluví o budoucnosti
•
hlavní věta je tedy v budoucím čase, vedlejší je však v čase přítomném
vedlejší podmínková věta
hlavní věta
If it rains tomorow,
I will stay at home.
přítomný čas
budoucí čas s will
If I miss the train, I will be late for school. - Jestli mi ujede vlak, přijdu pozdě do školy.
I'll be very happy if you help me. - Budu moc rád, jestli mi pomůžeš.
If he returns tomorrow, we will celebrate. - Jestli se zítra vrátí, budeme oslavovat.
•
•
hlavní věta zde říká, že daná věc nastane, bude-li splněna podmínka
protože je podmínka uskutečnitelná, je možné, že k činnosti v hlavní větě skutečně dojde
Second conditional (druhý kondicionál)
•
•
při používání druhého kondicionálu mluvíme o nereálných věcech
mluvíme o tom, co by bylo, kdyby… (Kdybych měl víc času, učil bych se anglicky každý
den.)
•
říká, co by bylo teď, kdyby podmínka byla splněna ( ale splněna není a tak se tak nestalo)
spojka IF = kdyby
•
tyto věty mluví o přítomnosti
•
v hlavní větě užíváme podmiňovací způsob, ve vedlejší se používá minulý čas
vedlejší podmínková věta
hlavní věta
If I had more time,
I would study English every day.
minulý čas
podmiňovací způsob
If I was hungry, I would have something to eat. - Kdybych měl hlad, dal bych si něco k jídlu.
If I had a lot of money, I would buy a house. - Kdybych měl hodně peněz, koupil bych si dům.
He would do it if they paid him well. - Udělal by to, kdyby ho dobře zaplatili.
•
uvádí se zde situace, ke kterým nedojde, protože není splněna podmínka
Third conditional (třetí kondicionál)
•
•
•
mluví o ještě více nereálných podmínkách a to o těch, které jsou již záležitostí minulosti
říká tedy, co by bývalo bylo, kdyby bývala byla splněna podmínka
je jasné, že podmínka splněna nebyla a tak k dané věci vůbec nedošlo (Kdyby se býval víc
snažil, byl by ten závod vyhrál.)
spojka IF= kdyby býval (kdyby byl)
•
tyto věty mluví o minulosti
•
v hlavní větě je minulý podmiňovací způsob (would have + příčestí minulé), ve vedlejší větě
se používá předminulý čas
vedlejší podmínková věta
hlavní věta
If he had tried harder,
he would have won the race.
předminulý čas
minulý podmiňovací způsob
(WOULD HAVE + příčestí minulé)
If I had studied more, I would have passed the test. - Kdybych se býval učil, byl bych ten test
prošel. (Ale neučil jsem se a tak jsem ho neprošel.)
If I had had a lot of money, I would have bought a house. - Kdybych býval měl hodně peněz, byl
bych si koupil dům. (Ale peníze jsem neměl a dům jsem si tedy nekoupil.)
She would have helped him if he had asked. - Byla by mu pomohla kdyby se jí býval zeptal. (Ale
nezeptal se jí, a ona mu tedy nepomohla.)
Srovnání
kondicionál
vedlejší podmínková
věta
hlavní věta
nultý
přítomný čas
přítomný čas
If I’m thirsty,
I have some beer.
Když mám žízeň,
piju pivo.
přítomný čas
will
If I’m thirsty,
I’ll have some beer.
Jestli budu mít žízeň,
dám si pivo.
minulý čas
would
If I was thirsty,
I would have some
beer.
první
druhý
Kdybych měl žízeň,
dal bych si pivo.
třetí
předminulý čas
would have done
If I had been thirsty,
I would have had
some beer.
Kdybych býval měl žízeň,
byl bych si dal pivo.
When vs. IF
When - časová spojka
x
IF – podmínková spojka
Rozdílné vlastnosti
When je spojka časová a If podmínková, ale obě se do češtiny překládají jako když.
Když je spojka časová a měla by být přeložena WHEN. Jenže často vlastně nechceme
říct KDYŽ ve smyslu AŽ, ale KDYŽ ve smyslu JESTLI.
Je proto nutné zapamatovat si tato pravidla:
WHEN = když / až
Neřešíme, jestli se něco stane, ale kdy se to stane.
IF = když / pokud / jestli
Zde není otázkou, kdy se něco stane, ale jestli se to vůbec stane.
Příklady:
When I see him, I will tell him to call you.
Až (když) jej uvidím, řeknu mu, aby ti zavolal.
If I see him, I will tell him to call you.
Pokud (když) jej uvidím, řeknu mu, aby ti zavolal.
Společné vlastnosti
a) Není po nich (většinou) budoucí čas (will)
If I will see him, I will tell him to call you.
If I see him, I will tell him to call you.
When I will see him, I will tell him to call you.
When I see him, I will tell him to call you.
Vyjímky: 1)Věta s If není podmínková (může být např. předmětná)
Př.
I don't know if he will give me the money. - Nevím co? - Jestli mi zaplatí. Není to
podmínka (za jakých podmínek?) ale předmět věty. Není důvod, proč by zde nemohl
být budoucí čas.
Ale:
If he gives me the money, I will buy a new jacket. - zde je to již podmínková věta, a
zde opravdu budoucí čas s WILL být nemůže.
2) Vedlejší věta s When není časová, ale předmětná.
Př.
I don't know when he will give me the money. - Nevím co? - Kdy mi dá peníze vedlejší věta předmětná, nikoliv časová. WILL zde normálně bude.
Ale:
When he gives me the money, I will buy a new jacket. - Zde se již jedná o časovou
větu, a v té skutečně WILL po WHEN být nemůže.
b) Není po nich (většinou) podmínka (WOULD)
Místo WOULD bude minulý čas.
If I would see him, I would tell him to call you.
If I saw him, I would tell him to call you.
Vyjíkmy: stejné jako ubudoucího času
He didn't tell us if he would be back in time for dinner. - Neřekl nám co? - Jestli se
včas vrátí. Není to podmínka (za jakých podmínek?) ale předmět věty. Není důvod,
proč by zde nemohlo být WOULD (je to vyjáření budoucnosti v minulém čase).
If he was back in time for dinner... - zde je to již podmínková věta, a zde opravdu
WOULD být nemůže.
POZOR: Stejně existuje několik vzácných případů, kde se i v podmínkových větách
používá WILL: Do it if you will. - Udělej to, jestli chceš. - zde však WILL není
budoucí čas!
Ve formální psané angličtině se někdy používá i tvar IF YOU SHOULD/WOULD
(například v obchodních dopisech).

similar documents