Ajankohtaista taidepolitiikasta ja ministeriön roolista siinä

Report
Uusien taidetoimikuntien ja jaostojen
perehdytyspäivä
12.1.2015 Säätytalo
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja
Opetus- ja kulttuuriministeriö toimialansa ohjaajana
Valtiollisten tehtävien kolmijako perustuu perustuslain 3 §ään. Sen mukaan:
-
lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka myös päättää valtiontaloudesta
-
hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto, jonka
jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta
-
tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet
Hallitusvaltaan kuuluu suhteessa mm:
Säädösohjaus
- lainsäädännön valmistelu ja täytäntöönpano (lait, valtioneuvoston
asetukset, ministeriön asetukset, ministeriön päätökset)
Resurssiohjaus
- talousarvion valmistelu ja täytäntöönpano (resurssiohjaus)
Tulosohjaus
OKM tekee tulossopimuksen TAIKEn kanssa, tavoitteena 4-vuotiset
tulossopimukset, joita tarkennetaan tarvittaessa vuosittain
Informaatio-ohjaus (strategiat, ohjelmat jne)
Omistajaohjaus (valtionyhtiöt)
Virastojen riippumaton asema
- virastoilla on riippumattomuuden suoja tietyn
tehtäväkentän hoitamiseen
- suojan taso ja laajuus tulee tarkasti määritellä virastoa
koskevassa lainsäädännössä
Parhaillaan on käynnissä osana Keskushallinnon virastorakenteen
selvityshanke, joka perustuu hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan.
Määräaika selvitysryhmän työlle on 28.2.2014.
Hankkeen tehtävänä on selvittää keskushallinnon virastojen
kehittämismahdollisuudet niin, että virastojen kehittämisessä
huomioidaan erityisesti myös valtioyhteisön kokonaisuuden
kehittämistarpeet ja tarkastellaan keskeisten muutosten, kuten
julkisen hallinnon ja palvelujen laajenevan siirtymisen sähköisiksi,
kestävyysvajeen tuomien taloudellisten reunaehtojen, kansalaisten
lisääntyvien odotusten, asiakaslähtöisyyden, lisääntyvän
kansainvälisyyden ja strategisten kumppanuuksien vaikutuksia
rakenteen kehittämistarpeisiin.
Kulttuuri- ja taidepolitiikkaa koskevia strategioita, ohjelmia ja
päätöksiä, joissa tavoitteita ja linjauksia
Hallitusohjelmat
Pääministeri Jyrki Kataisen ja pääministeri Alexander Stubbin hallitusten ohjelmat (2011 ja
2014)
Valtioneuvoston päätökset
Toiminta- ja taloussuunnitelmat, tekstiosat ja luvut nelivuotiskausittain. Valtioneuvosto
antaa, eduskunta käsittelee (2014) 2015-2018, valmistelussa 2016-2019, josta päätetään
maaliskuun hallituksen kehysriihessä.
Uusi hallitus tekee uuden kehyspäätöksen kesällä 2015.
Valtioneuvoston periaatepäätös julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen satavuuden
parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä (2011)
Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020. Valtioneuvoston periaatepäätös 2014.
Aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelma 2014. Valtioneuvoston periaatepäätös 2014.
Eduskunnan päätökset
Talousarvion pääluokkatavoitteet, lukutavoitteet ja momenttikohtaiset
tavoitteet (2013-2014)
Strategiat
Opetus- ja kulttuuriministeriön strategia 2020 (2010)
Kulttuuripolitiikan strategia 2020 (2009)
Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta (2010) ja
eduskunnan siihen antama vastaus (2011)
Ohjelmat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015 (2009)
Yleisten kirjastojen laatusuositus (2010)
Aineettomien oikeuksien strategia (IPR strategia) (2009). TEM ja OKM
Luovuudesta kasvua ja uudistumista: Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja
kehittämislinjaukset (2012) TEM ja OKM
Audiovisuaalinen kulttuuri digitaalisessa ympäristössä. Poliittiset linjaukset (2012)
Muotoile Suomi. Kansallinen muotoilupolitiikka (2013) TEM ja OKM
Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013-2016 (2013)
Maailmanperintöstrategia. Valmistelussa. Päätetään kevät 2015.
Lastenkulttuuripoliittinen ohjelma. Valmistelussa. Työryhmän ehdotus saatu. Päätetään
2015.
Kulttuuripolitiikan aluestrategia. Valmistelu aloitetaan joulukuussa 2014. Päätetään
2015.
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmän loppuraportti (2014). Valmistellaan
taiteen ja kulttuurin monikulttuurisuusohjelma vuosina 2015-2016.
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –toimintaohjelma 2010-2014. Sille valmistellaan
jatkoa vuonna 2015.
Kulttuuri- ja taidepolitiikan strategia 2025?
Taiteen ja kulttuurin rahoitus 1995-2015
(TA-luku 29.80 Taide ja kulttuuri)
Taiteen ja kulttuurin rahoitus 2011-2015 (TA-luku 29.80
Taide ja kulttuuri) eräin kertaluonteisin poistoin

similar documents