Eija Ahavan esitys

Report
Välityömarkkinayhteistyön
kehittämissuunnitelma
Eija Ahava
Yhdistysfoorumi 26.11.2014
Toimijoiden segmentointi ja kartoitus
Segmentoidaan palkkatuella työllistävät järjestöt ja säätiöt
1. siirtymätyötä tarjoaviin (23 kpl)
2. työelämävalmiuksia ja ammattitaitoa parantaviin (58 kpl)
=> hankkeista noin puolet siirtymätyötä tarjoavia
Miksi segmentoidaan?
• saadaan välityömarkkinoiden rakenne näkyväksi
• asiakasohjauksen parantamiseksi
• arvioinnin väline
Milloin?
• Uuden hankkeen aloittaessa, muut maalis-toukokuussa,
päivitys vähintään kerran vuodessa
Sähköinen kartta toimijoista?
Asiakkaiden palveluprosessin vaiheistaminen
Asiakkaan työllistymisen polun tarkastelu
1. Kuntoutusvaihe; kuntouttava työtoiminta
2. Suunnan ja tavoitteiden selkeyttäminen;
työkokeilut, koulutuskokeilut
3. Osaamisen hankkiminen; koulutukset,
osatutkinnot
4. Työllistyminen ja sen tueksi tarvittavat
palvelut; palkkatukityö ja siihen liitettävät
palvelut, esim. työhönvalmennus
Tavoite: asiakkaan palvelutarpeen mukaisen
asiakasohjauksen kehittäminen
3
Asiakkaiden palveluprosessin vaiheistaminen
Palautejärjestelmän kehittäminen
Työelämätutka
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta kehitetty
Saadaan esiin asiakkaan voimavaroja samalla kun
tehdään näkyväksi myös hänen työelämän
siirtymätilannettaan hidastavia tekijöitä
Visuaalinen seurannan ja arvioinnin väline => helposti
hahmotettavissa
Asiakas itse arvioi tilannettaan => asiakaslähtöisyys
Myös työnohjauksen ja johtamisen väline
Jäsentää asiakkaan tilannetta
Käytettäessä palvelun alussa ja lopussa => tuo näkyviin
ohjauksen liikkeen (parhaassa tapauksessa
edistysaskeleet)
Sähköinen versio tekeillä => käyttöön kesällä 2015
Toimii hyvin keskustelun pohjana
Asia, jonka ratkeaminen
vaikuttaa tilanteeni
edistymiseen
Tavoitteeni ja
vaihtoehtoni ovat selkeät
5_
Luotan
mahdollisuuksiini
4
3
Työssä käyntiin tarvittavat
aineelliset tekijät (esim.
kulkuväline, tietokone,
kännykkä) ovat kunnossa
2
_1
5_
4
3
2
_1
Saan tukea minulle
läheisiltä ihmisiltä
_1
MINÄ
1
Käytän aktiivisesti
erilaisia hakutapoja
työhön ja
koulutukseen
2
3
4
5_
Työkykyni ja voimavarani
ovat riittävät työelämään
Osaamiseni on työelämään
riittävä
6
2013
TYÖELÄMÄTUTKA
Olen joustava työ- ja
koulutusvaihtoehtojen
suhteen
TYÖELÄMÄTUTKA –ohje asiakkaalle
•
Oheiseen Tutkaan on koottu sellaisia asioita, jotka yleensä
ovat tärkeitä työn tai koulutuksen löytämisessä. Ne on koottu
tähän kuvioon ”ilmansuunniksi”.
•
Mieti miten nämä asiat ovat omalla kohdallasi ja anna kullekin
ilmansuunnalle arviosi asteikolla 1-5.
•
Jos tilanteeseesi vaikuttaa jokin sellainen asia, joka ei löydy 8
ilmansuunnalta, kirjoita se ulottuvuudelle ”Asia, jonka
ratkeaminen vaikuttaa tilanteeni edistymiseen” ja arvioi sen
merkitys asteikolla 1-5.
•
Voit sitten keskustella ohjaajasi kanssa miksi annoit juuri tuon
arvion, mitä se sinun kohdallasi tarkoittaa. Tältä pohjalta
voidaan tarkemmin pohtia, mikä auttaisi sinua pääsemään
parhaiten tilanteessasi eteenpäin
7
Työnhaun ja työelämän muuttuminen
Odottamisesta – työn luomiseen (yrittäjämäisesti
toimiminen – kaikissa kontakteissa syntyy taitoja, joita
voi käyttää työelämässä; tekniset taidot,
ihmissuhdetaidot, johtamistaidot)
Urat pätkittäisiä – palkkatyön ja yrittäjyyden vuorottelu tai
yhtäaikaisuus
Katkoksia, siirtymiä, koulutusta, pudokkuutta,
tunnustelua, harjoittelua, työn ja perheen siirtymät,
työn tekemisen sopimusmaailma, siirtymät työstä
työttömyyteen ja takaisin työhön
Välityömarkkinat => siirtymien työmarkkinat
(eurooppalaisessa keskustelussa, laaja-alainen
työmarkkinoiden muutos)
Transmission labour market
8
Välityömarkkinatoiminnan vaikuttavuuden
parantaminen
TE-palvelujen liittäminen palkkatukijaksoihin
•
Työhönvalmennus ja maahanmuuttajien työhönvalmennus
(kielivalmennus mukana)
• Palkkatuetun työn ja työvoimapoliittisen koulutuksen yhdistäminen =>
Toppis-koulutukset, myös monityönantaja-malli, osatutkinnot
• Yksilölliset työvoimakoulutukset (erityisesti maahanmuuttajille)
• Oppisopimuskoulutukset
• Opinnollistaminen osana työkokeilua tai palkkatukijaksoa, osaamisen
tunnistaminen
Yritysyhteistyö => kumppanien löytäminen, piilotyöpaikkojen etsiminen,
työntekijän siirtäminen toisen työnantajan palvelukseen
Työpajat => tiedon jakamista, hyviä käytäntöjä
• Tammikuu: TE-palvelut tutuiksi: palkkatuki, avo-palvelut,
työhönvalmennus, Toppis-koulutus, ForeAmmatti
• Maaliskuu: Yritysyhteistyö, yritykset mukana
• Toukokuu: Hyvät käytännöt
9
Tietoa ammattien työllisyysnäkymistä ja työnantajien arvostamista
osaamisista omalla alueellasi
• Kuinka paljon eri ammateissa on avoimia työpaikkoja?
• Millä alueella työpaikat ovat?
• Mitä osaamista työnantajat työnhakijoilta haluavat?
• Kuinka kovaa kilpailu työpaikoista on nyt ja lähitulevaisuudessa
(2017)?
10
Työllisyyspoliittiset hankkeet
• Nykytilanteen kuvaus, tarpeiden arviointi, analysointi,
hiljainen tieto näkyväksi
• Typo-prosessin määrittely TE-toimistossa
• Asiakkaiden palvelutarpeisiin kohdistuvat hankkeet
• Isompia hankekokonaisuuksia
• Selkeät, määritellyt vaikuttavuustavoitteet => seuranta,
arviointi, ohjaus tavoitteiden mukaiseen toimintaan
• Ohjausryhmien kokoonpano: kattamaan kaikki tärkeimmät
yhteistyötahot (myös muita vastaavia hankkeita)
• Hakuprosessin tarkentaminen
• Kehys jossa toimintaan => rakennepoliittisen ohjelman
toteuttajia
11
TE-toimiston asiantuntijoiden
välityömarkkinoihin liittyvän tiedon saanti
•
•
•
•
12
Hankkeet kerätty lokakuussa 2014 Pirkanmaan TEpalvelujen sivulle, josta linkki myös ELY-keskuksen
sivuille
Tietoa hankkeista myös Ura-asiakastietojärjestelmässä
ja TE-toimiston intrassa
Tiedot muista toimijoista Pirkanmaalla => kartoitetaan
Toimijat esittäytymään TE-toimistoon aamutunneille
=> 2-3 toimijaa kerrallaan
Kuntayhteistyön tiivistäminen
Alueelliset välityömarkkinakokoukset (työllisyys- ja
elinkeinotyöryhmien aluejaon pohjalta)
Ryhmäinfot TE-toimiston ja kuntakumppanin yhteistyönä
Kuntien maksamien palkkatukien huomiointi
Tavoite: Kuntien sitouttaminen työllisyydenhoitoon niin, että
asiakkaat saavat nopeaa ja palveluntarpeeseen
perustuvaa tarkoituksenmukaista palvelua
Lisäksi: Välityömarkkinoiden kehittämisryhmä?
13
Arjen yhteydenpito
Tavoite: Arjen yhteydenpito välityömarkkinatoimijoiden ja TEtoimiston välillä on vaivatonta. Tällä mahdollistetaan tiivis
yhteistyö ja vuoropuhelu.
• Hankkeille on nimetty TE-yhteyshenkilöt (sähköpostilla)
• Välityömarkkinakoordinaattori yleisissä välityömarkkinaasioissa 0295 045 754
14
Kiitos ja hyvää kotimatkaa!
15

similar documents