prezentace vytvořená v MS PowerPoint

Report
Vznik a vývoj litosféry
autor: David Hainall
O čem bude řeč …
• Evoluce a evoluční biologie.
• První názory na vznik a vývoj života a
organizmů.
• Lamarckismus (Jean Baptiste Lamarck) .
• Darwinismus (Charles Darwin, Alfred Russel
Wallace)
• Neodarwinismus (moderní evoluční teorie)
Evoluce
• Evoluce = pozvolný, průběžný vývoj.
• V biologii označuje pojem evoluce proces
změn dědičných vlastností organismů.
• Podstatu těchto změn zkoumá vědní obor
evoluční biologie.
• První ucelenou evoluční teorii předložil Jean
Baptiste Lamarck (viz lamarcikismus).
• V současné době vycházejí vědci spíše z teorie,
kterou předložili Charles Darwin a Alfred
Russel Wallace.
Evoluční biologie
• Evoluční biologie je vědní obor zabývající se
biologickou evolucí organismů a mechanismy,
které se při ní uplatňují.
• Za zakladatele evoluční biologie je považován
Charles Darwin.
Evoluční teorie
• Evoluční teorie vychází z předpokladu, že vznik
a vývoj života probíhal postupným
hromaděním nahodilých změn a jejich selekcí
(výběrem).
• Evoluce představují i dnešní době velmi
kontroverzní téma.
• Většina vědecké společnosti však myšlenku
evoluce přijala.
• Vedou se však spory o konkrétních principech
a podobách vývoje.
• První myšlenky na možnost evoluce se objevily
již ve starověku, první ucelenou evoluční teorii
představil až v roce 1809 francouzský vědec
Lamarck.
• Současná evoluční biologie však čerpá spíše ze
značně modifikovaného a modernizovaného
učení Darwina a Wallaceho.
Rané úvahy o evoluci
• První formulace názorů podporujících
myšlenky postupného vývoje druhů nalézáme
již v antickém Řecku.
• Jednu z prvních myšlenek vyslovil
Anaximandros v 6. st. př. n. l.:
„První živočichové se zrodili ve vlhku a měli na
sobě ostnatou kůru. Ale když dorůstali,
vystupovali na souš, a když se kůra zlomila, žili
ještě krátký čas.“
• V 5. st. př. n. l. vyslovil Empedoklés z
Akragantu názor, že:
„Z prvotního chaosu vznikly jednotlivé části
rostlinných i živočišných těl, které se navzájem
různě spojovaly a kombinovaly, až vznikly
normální organismy i podivné obludy. Časem
života neschopná monstra vyhynula a udržely se
jen dokonalé bytosti“.
Lamarckismus
• Autorem této evoluční
teorie je francouzský
přírodovědec Jean
Baptiste Lamarck
(1744-1829).
• Jedná se o první
ucelenou
evoluční teorii
představenou v roce 1809.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jean-baptiste_lamarck2.jpg
(17. 11. 2010)
• Lamarckova teorie vychází z myšlenky, že
organismy získávají za svého života zkušenosti
a ty pak zúročují při tvorbě svého potomstva.
„Pokud srna hodně běhá, budou mít její mláďata
silné nohy.“
• Tato teorie se nikdy nestala obecně přijímanou
teorií a později byla nahrazen tzv.
darwinismem.
• Současná evoluční biologie připouští, že by
tato teorie mohla alespoň částečně fungovat
u jednobuněčných organizmů.
• Není totiž znám žádný funkční mechanismus,
jak by mohl rodič životní zkušenosti získané
během svého života poskytnout potomkům v
podobě dědičné informace.
Darwinismus
• Darwinismus představuje teorii vytvořenou
Charlesem Darwinem a Alfredem Russelem
Wallacem.
Alfred Russel Wallace
• Britský biolog, antropolog
a geograf.
• Žil v letech 1823 – 1913.
• Svou teorii evoluce vypracoval
nezávisle na Charlesi
Darwinovi, s nímž posléze
i přes názorové rozpory
velmi intenzivně spolupracoval.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alfred_Russ
el_Wallace.jpg (17. 11. 2010)
Charles Robert Darwin
• Britský přírodovědec
a zakladatel evoluční
biologie.
• Žil v letech 1809 – 1882.
• Byl synem lékaře
a vnukem botanika.
• Vystudoval teologii
na University
of Cambridge, studia
ukončil v roce 1831.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Darwin_aged_51.jpg
(17. 11. 2010)
• V roce 1831 vydal na bezmála pětiletou
výzkumnou cestu kolem světa na lodi HMS
Beagle.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Charles_Darwin_aged_51.jpg (17. 11. 2010)
• Plavba poskytla
Darwinovi možnost
shromáždění cenného
přírodovědeckého
materiálu.
• Nejdůležitější byl
pro něj v tomto
ohledu pětitýdenní
pobyt na Galapágách.
• Své myšlenky publikoval v knize s názvem „O
původu druhů“ vydané v roce 1859.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Origin_of_Species.jpg (17. 11. 2010)
Darwinova evoluční teorie
• Teorie vychází z předpokladu, že organizmy
téhož druhu nejsou totožné (identické).
• V rámci rozmnožování tedy předávají svým
potomků dědičné informace a vlastnosti.
• Pokud organizmus zdědí nějakou dobrou
vlastnost, vzrůstá pravděpodobnost,
že ji předá i svým potomkům.
• Vývoj probíhá vždy postupně a pozvolna od
jednodušších ke složitějším formám.
Příklad:
„Ocitnou-li se srny v prostředí, kde musí rychle
běhat (např. řádí tam šelmy), rozmnoží se jen ty,
které budou mít předpoklady pro rychlý běh
(ostatní jedinci budou pravděpodobně uloveni).
Je pravděpodobné, že jejich mláďata budou také
dobří běžci.“
• Tento evoluční mechanizmus označujeme jako
přirozený výběr (přežijí ti nejsilnější).
• Charles Darwin studoval a popsal ještě
mechanizmus tzv. pohlavního výběru.
• Vychází z předpokladu, že nestačí jenom
„umět dobře žít
a přežít“.
• Je také nutné být
atraktivní pro své
případné sexuální
(např. pohlavní
dimorfismus).
Foto: ChrisO,
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lion_pair2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Male_and_female_pheasant.jpg
(17. 11. 2010)
(17. 11. 2010)
Neodarwinismus
• Neodarwinismus představuje snahu sloučit
hlavní myšlenky darwinismu s poznatky
moderních věd (molekulární biologie, genetiky
a cytologie, parazitologie a novými poznatky o
rozmnožování).
• Neodarwinismus respektuje základní principy
darwinismu (pozvolnost změn, přirozený a
pohlavní výběr).
• Moderní pojetí evoluce
navíc pracuje s koncepty
velmi rozsáhlých s
kokových změn.
• Zdůrazňuje důležitost
náhodných faktorů
(předávání genetické
informace) a do značné
míry zpochybňuje
automatické směřování
evoluce směrem
ke složitějším strukturám.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Darwin_ape.jpg
(17. 11. 2010)
Shrnutí
• Evoluce = pozvolný, průběžný vývoj.
• První formulace evolucionistických názorů lze
najít již v antickém Řecku (5. – 6. stol. př. n. l.)
• Jean Baptiste Lamarc – první ucelená evoluční
teorie (tato teorie vychází z myšlenky, že
organismy získávají za svého života zkušenosti
a ty pak zúročují při tvorbě svého potomstva),
teorie však nebyla nikdy přijata jako obecně
platná.
• Darwinismus představuje teorii vytvořenou
Charlesem Darwinem a Alfredem Russelem
Wallacem.
• Darwinova evoluční teorie vysvětluje evoluci
organizmů mechanizmy tzv. přirozeného a
pohlavního výběru. Evoluci chápe jako
postupný pozvolný vývoj od jednodušších
forem ke složitějším.
• Neodarwinismus respektuje základní principy
darwinismu (pozvolnost změn, přirozený a
pohlavní výběr).
• Neodarwinismus doplňuje Darwinovu
teorii o poznatky moderních věd.
• Moderní pojetí evoluce navíc pracuje
s koncepty velmi rozsáhlých skokových změn,
zdůrazňuje důležitost náhodných faktorů.

similar documents