28.09.2012.Inta Komisare

Report
SEMINĀRS
1.daļa
Valsts budžeta projekts 2013.gadam
Lektore Inta Komisare
2012.gads
Projekta „Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana” ietvaros
Līguma/vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/088/68; Projekta ID Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/088)
VALSTS FISKĀLĀ POLITIKA , ĀRĒJĀS
EKONOMISKĀS VIDES ATTĪSTĪBAS
TENDENCES UN EKONOMISKĀ SITUĀCIJA
LATVIJĀ
2
Fiskālās politikas prioritātes
2013.-2015. gadā
• Fiskālās disciplīnas nodrošināšana – vidējā termiņā tiek
saglabāta virzība uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu
budžeta bilanci saskaņā ar Stabilitātes un izaugsmes paktā
noteiktajiem principiem.
• Uz ekonomikas izaugsmi vērsta nodokļu politika –
pieņemtais lēmums samazināt darba spēka nodokļus (IIN
likmes samazinājums), kā arī PVN likmes samazinājums
(2012.gads).
3
Fiskālās politikas nosacījumi
2013.-2015.gadam
• Nominālais budžeta deficīts 2012. gadā nedrīkst pārsniegt 1,9% no IKP
(pēc EKS 95);
• Nominālais deficīts 2013.-2015. gadam nedrīkst pārsniegt Konverģences
programmā noteiktos griestus: 2013. gadā 1,4%; 2014. gadā 0,8% un
2015. gadā 0,3% no IKP (pēc EKS 95);
• Jāpilda Latvijas uzņemtās starptautiskās saistības par fiskālās disciplīnas
ievērošanu:
– jāuzlabo strukturālā bilance;
– jānodrošina, ka budžeta izdevumi salīdzināmās cenās nepieaug
straujāk par potenciālā IKP pieaugumu, ņemot vērā nodokļu politikas
izmaiņas.
4
Vispārējās valdības budžeta un strukturālā
budžeta bilance,
% no IKP, atbilstoši EKS 95 metodoloģijai
* Vispārējās valdības budžeta un strukturālā budžeta bilances mērķi 2012.-2015. gadā
5
Neskatoties uz situāciju Eiropā, Latvijas ekonomika vēl ir
saglabājusi labu izaugsmes tempu
IKP pieaugums, salīdzināmās cenās, %
20
15
+9,6
10
+5,5
5,0
5
4,0 3,7 4,0
0
-0,3
-5
-3,3
-10
-15
-17,7
-20
I
II
III
2007
IV
I
II
III
2008
IV
I
II
III
2009
IV
I
II
III
2010
pret iepriekšējā gada atb. ceturksni
IV
I
II
III
2011
gada pieaugums
IV
I
II
2012 2013 2014
2012
Prognoze
6
Ārējās vides pasliktināšanās joprojām nav
ietekmējusi Latvijas izaugsmi
• Latvijas ekonomikas noturība pret ārējās vides satricinājumiem
izrādījusies lielāka, nekā gaidīts iepriekš;
• Latvijas ekonomikas izaugsme arvien vairāk balstās uz iekšējo patēriņu.
Īpaši liels pieaugums vērojams investīcijās;
• Ziņas par krīzi eirozonā nav pasliktinājusi iedzīvotāju un uzņēmēju
konfidenci;
• Izaugsme Latvijas tirdzniecības partnervalstīs ir labāka, nekā citviet
reģionā;
• Mazinoties pieprasījumam ES, Latvijas uzņēmēju elastība ļauj pārorientēt
eksportu uz citiem tirgiem;
7
Ekonomikas izaugsme Latvijā saglabājas viena no
straujākajām ES
IKP pieaugums 2012.gada 2.ceturksnī, %
8
Bezdarba līmenis turpina samazināties līdzīgi pagājušā
gada tendencēm
9
Inflācija turpina samazināties; pamatinflācija nemainīgi
zema, cenu izmaiņas pārsvarā nosaka ārējā vide
Patēriņa cenu indekss (PCI), %
20
15
10
5
0
-5
-10
I
III V VII IX XI
2007
I
III V VII IX XI
2008
pamatinflācija
I
III V VII IX XI
2009
nodokļi
I
III V VII IX XI
2010
importētā inflācija
I
III V VII IX XI
2011
PCI
I
III V VII
2012
10
Izpildīt Māstrihtas kritēriju inflācijai ir ļoti labas
izredzes, tomēr «drošības rezerve» vēl arvien ir maza
5
4.4
4
3
2.0
2
2.3
2.0
1.8
1
0.2
0
-1
-1.1
-2
prognoze
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
-3
2010
2011
novirze no kritērija izpildes*
2012
Māstrihtas kritērijs
* starpība starp kritēriju un gada vidējo inflāciju Latvijā; pozitīvas vērtības nozīmē izpildi
2013
gada vidējā inflācija
11
NODOKĻU IEŅĒMUMU IZPILDE 2012.GADA 8
MĒNEŠOS, VALSTS BUDŽETA IEŅĒMUMI
2013-2015
12
Nodokļu ieņēmumu* izpilde
2012. gada 8 mēnešos, milj. latu
+12,6%
13
*neskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā
Nodokļu izpilde
2012. gada 8 mēnešos, milj. Ls
14
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde
2012. gada 8 mēnešos, milj. Ls
+8,2%
15
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde
pašvaldību budžetā 2012. gada 8 mēnešos, milj.
Ls
+8,2%
16
Nekustamā īpašuma nodokļa izpilde
2012. gada 8 mēnešos, milj. Ls
+8,1%
17
Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi* un
prognozes 2010. – 2015. gadam,
milj. latu
18
*neskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā
Valsts konsolidētais budžets (valsts pamatbudžeta un speciālā
budžeta kopsumma no kuras atņemti savstarpējie transferti),
milj. latu
2015.gadā valsts konsolidētais budžets tiek
plānots ar pārpalikumu
19
Valsts pamatbudžets,
milj. latu
20
Valsts pamatbudžeta izdevumi
pamatfunkciju un ES fondu finansēšanai,
milj. latu
Izdevumi 2014.-2015.gadam neietver 2014.-2020.plānošanas periodā
prognozējamos ES fondu resursus
21
Sociālās apdrošināšanas budžets - no
2014.gada tiek plānots ar pārpalikumu,
milj. latu
Sākot ar 2014.gadu piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām, kas
aprēķinātas līdz 2011.gada 31.decembrim tiek finansētas no valsts pamatbudžeta
transferta
22
Galvenās likumdošanas izmaiņas un citu pasākumu
ietekmes uz nodokļu ieņēmumu prognozi 2013.2015.gadam, milj. latu
2013.
gads
2014.
gads
2015.
gads
-30,5
-98,1
-173,3
Atvieglojuma par apgādībā esošu personu palielināšana
līdz 80,0 latiem*
-3,4
-7,6
-6,9
Pievienotās vērtības nodokļa standartlikmes
samazināšana ar 01.07.2012.
-40,5
-40,5
-40,5
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm
uzturdevas kompensācijas integrēšana mēnešalgā ar
01.01.2013.
+12,8
+12,8
+12,8
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšana
Nodokļu administrēšanas spējas uzlabošanas pasākumi
+10,0
*2. pusgada ietekme (izmaiņas no 01.07.2013.)
+10,0
+10,0
23
Veicamie darbi 2013.gadā
• Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
kopīgi ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību
savienību strādāt pie pašvaldību budžeta plānošanas
vidējā termiņā ieviešanas, paredzot pašvaldību bāzes
ieņēmumus trīs gadu periodam, to saistot ar pašvaldību
finanšu izlīdzināšanu turpmākiem gadiem.
• Izvērtēt nepieciešamību veikt pašvaldību budžeta
uzskaites izmaiņas (pamatfunkciju īstenošana un Eiropas
Savienības un politiku instrumentu un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošana), aizstājot sadalījumu pamata un speciālais
budžets.
VALSTS BUDŽETA IZDEVUMI
2013-2015
25
2013. -2015.gada valsts budžeta prioritātes (1)
• Uzņemto starptautisko saistību izpilde (milj.latu):
– Latvijas Prezidentūra ES Padomē 2015.gadā nodrošināšanai:
2013
2014
2015
7,8
32,1
42,0
– Pasākums "Rīga - 2014. Eiropas kultūras galvaspilsēta"
2013
2014
2015
2,0
6,1
0,06
26
2013. -2015.gada valsts budžeta prioritātes (2)
• Nacionālās nozīmes pasākumi:
– XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki
• Dziesmu svētku un deju svētku rīkošanai ministrijām
kopā 2013.gadā 2,9 milj. lati;
• Dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšanai
finansējums pašvaldībām 0,5 milj. lati (katru gadu).
– XVII Baltijas studentu dziesmu un deju svētki
„Gaudeamus” un XI Skolēnu Dziesmu un Deju svētki
• Ministrijām kopā 2013.gadam 0,1 milj. lati, 2014.gadā
0,3 milj. lati un 2015.gadā 3,3 milj. lati.
27
2013. -2015.gada valsts budžeta prioritātes (3)
• Demogrāfijas politikas īstenošanas pasākumi (2)
– Nodokļu politikas pasākumi:
•
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojuma par apgādībā esošajām
personām palielināšanu par 10 latiem (līdz 80 latiem mēnesī) no
01.07.2013.,
•
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu daudzbērnu ģimenēm
piemērošanai no 01.01.2014.
– Valsts budžeta aizdevumu pašvaldībām palielinājums:
•
Izglītības investīciju projektiem, t.sk., pirmskolas izglītības iestāžu
būvniecībai un aprīkojumam 18,0 milj.latu
Kopā demogrāfijas politikas īstenošanas pasākumiem, lati
2013
2014
2015
37 954 596
54 134 449
67 066 466
28
Darba samaksas politika
Pedagogu atalgojuma reforma
Sadarbības memorandā noteiktais par Pedagogu atalgojuma reformu:
• no 01.09.2012. paaugstināt vispārējas un profesionālas izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un pedagogu
zemākās mēneša darba algas likmes par 10% un uzsākt diferencētu pedagogu atalgojuma ieviešanu,
sasaistot to ar pedagogu profesionālās darbības kvalitāti, nodrošinot piemaksu vidēji 10% apmērā no
mēneša darba algas pedagogiem, kuri ieguvuši 4. un 5.kvalitātes pakāpi;
• no 01.09.2013. budžeta iespēju robežās nodrošināt piemaksu tiem pedagogiem, kuri ir saņēmuši
3.kvalitātes pakāpi;
• no 01.09.2013. izlīdzināt samaksu par likmi vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem,
gada darba slodzi no 840 h samazinot uz 756 h;
• ar 01.01.2013. spēkā stāsies Ministru kabinetā apstiprināta pedagogu motivācijas programma.
Papildu piešķirtais finansējums
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Tieslietu ministrija
Labklājības ministrija
Mērķdotācijas pašvaldībām (62.resors)
KOPĀ
2013
2014
2015
1,82
3,16
3,16
3,52
4,39
4,41
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02
4,68
11,24
11,24
10,04
18,82
18,84
29
PAŠVALDĪBU BUDŽETU FINANŠU ANALĪZE
2012.GADA 8 MĒNEŠOS
30
Pašvaldību budžeta (pamata un speciālā)
ieņēmumu struktūra 2012.gada 8. mēnešos
Pašvaldību nodokļu ieņēmumu
struktūra 2012.gada 8. mēnešu
Pašvaldību izdevumu struktūra
2012.gada 8. mēnešos
Pašvaldību izdevumu struktūra pa funkcijām
2012.gada 8. mēnešos
Pašvaldību izdevumi atlīdzībai
Sociālo pabalstu struktūra
2012.gada 8. mēnešos
Pašvaldību kavētie maksājumi
MK UN LPS 2013.GADA DOMSTARPĪBU UN
VIENOŠANĀS PROTOKOLS
38
Būtiskākie jautājumi par kuriem ir panākta
vienošanās
• Par pašvaldību pārējo nodokļu (izņemot
IIN), nenodokļu ieņēmumu un ieņēmumu
no maksas pakalpojumiem 2013.gadā
prognozēm,
• Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu;
• Par pašvaldību aizņēmumiem,
galvojumiem un ilgtermiņa saistībām;
• Par izmaiņu neveikšanu pašvaldību
savstarpējos norēķinos.
39
Būtiskākie jautājumi, par kuriem fiksētas
domstarpības
• 2013.gada IIN prognozes sadalījums starp
valsts un pašvaldību budžetiem,
• 2013.gada valsts budžeta finansējums
pašvaldībām caur nozaru ministrijām:
SM – Autoceļu fonds, Autopārvadājumi
IZM – PII pedagogu algas, speciālo skolu
uzturēšana, bezmaksas izglītības
nodrošināšana
LM – GMI finansēšana 2013.gadā
40
LPS un MK viedokļi 2013.gada IIN prognozes
sadalījumam starp valsts un pašvaldību budžetiem
LPS viedoklis 85/15, garantijas 100%
MK viedoklis 80/20, garantijas 98%
41
Risinājums 2013.gada IIN prognozes izpildes
garantijām
Atbalstīt LPS pieprasījumu par IIN izpildes garantijām 100%
apmērā ar nosacījumu, ka tiek saglabāts IIN ieņēmumu
procentuālais sadalījums pa ceturkšņiem šādā apmērā:
I ceturksnī — 20 %
II ceturksnī — 24 %
III ceturksnī — 27 %
IV ceturksnī — 29%
analogs 2012.gada sadalījumam
42
LPS pieprasījumam – 85% no IIN, nav
pamatojuma
750
741.9
IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos, milj. Ls
730
710
698,3
690
670
650
683.7
+34,0
+14,6
+48,6
+58,2
649,7
630
2012.gada sākotnējā
prognoze
2012.gada izpildes
novērtējums
2013.gada prognoze
LPS pieprasījums
2013.gada prognozei
43
Alternatīvais piedāvājums finanšu resursu
nodrošināšanai
1) Valsts budžeta atbalsts 5,6 milj. Ls apmērā novadu
pašvaldībām, paaugstinot 2013.gadā finanšu nepieciešamības
neizlīdzināmo apakšējo robežu no 95% (PFI likumā noteiktais)
uz 97%
2) Valsts budžeta atbalsts 5,9 milj. Ls apmērā republikas pilsētu
pašvaldībām ar viszemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem uz 1
iedzīvotāju pēc PFI
Kopējais valsts budžeta finansējums 11,5 milj. Ls.
Mērķis: nodrošināt valsts budžeta atbalstu tām pašvaldībām,
kurām finanšu resursi ir visierobežotākie
44
Alternatīvais piedāvājums - valsts budžeta
atbalsts novadu pašvaldībām, kurām finanšu
resursi ir visierobežotākie
Valsts budžets
Pašvaldības, kuras veic iemaksas PFIF
Pašvaldību budžets
110%
Pašvaldības, kuras neveic iemaksas PFIF un nesaņem dotāciju no PFIF
Dotācija
97%
Valsts budžeta dotācija novadu pašvaldībām 5,6 milj. Ls apmērā
95%
Pašvaldības, kuras saņem dotāciju no PFIF
2013.gadā novadu pašvaldībām tiek nodrošināta finanšu nepieciešamības
neizlīdzināmā apakšējā robeža 97%
Alternatīvais piedāvājums - valsts budžeta atbalsts
pašvaldībām ar viszemākajiem vērtētajiem
ieņēmumiem uz 1 iedzīvotāju pēc PFI
Valsts budžeta dotācija 5,9 milj, latu apmērā 4 republikas pilsētām
46
Lielākie ieguvēji no pašvaldību budžetā
ieskaitāmās IIN daļas palielināšanas, %
2013.gada IIN prognozes 1% sadalījums pa pašvaldībām
23%
47
Lielākie ieguvēji no pašvaldību budžetā ieskaitāmās
IIN daļas palielināšanas par 8,7 milj. latu
48
LPS priekšlikums- palielināt pašvaldību budžetā
ieskaitāmo IIN daļu
Papildus vairāk par 6 Ls uz iedzīvotāju
Papildus 4 līdz 6 Ls uz iedzīvotāju
Papildus 3 līdz 4 Ls uz iedzīvotāju
Papildus 2 līdz 3 Ls uz iedzīvotāju
49
Papildus mazāk par 2 Ls uz iedzīvotāju
MK priekšlikums- piešķirt dotāciju 89 novadu
pašvaldībām finanšu nepieciešamības 97% apmērā
nodrošināšanai un dotāciju 4 republikas pilsētām ar
viszemākajiem ieņēmumiem
50
Ieguvums līdzvērtīgs IIN pārdalei par 5%
Ieguvums līdzvērtīgs IIN pārdalei par 4%
Ieguvums līdzvērtīgs IIN pārdalei par 3%
Ieguvums līdzvērtīgs IIN pārdalei par 2%
Pašvaldības, kuras nesaņem dotācijas
Speciālā dotācija pilsētām ar viszemākajiem ieņēmumiem
Nekustamā īpašuma nodokļa prognoze
2013.gadam
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN)
t.sk.:
NĪN par zemi
NĪN par ēkām
NĪN par inženierbūvēm
NĪN par mājokļiem
NĪN parādu maksājumi
Kopā nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi
89,49 milj. latu
50,09 milj. latu
25,83 milj. latu
1,27 milj. latu
12,29 milj. latu
8,0 milj. latu
97,49 milj. latu
• Finanšu ministrijas novērtējums nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumiem 2013.gadā ir 119 milj. latu, tajā skaitā nekustamā
īpašuma nodokļa parādu maksājumi 8 milj. latu.
Piemēro sekojošus iekasējamības koeficientus:
zemei 0,75, ēkām 0,75, inženierbūvēm 0,75, mājokļiem 0,70
Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu
• Paredzēts finansējums no valsts budžeta 15,49 milj. latu
apmērā pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam
(dotācija), pašvaldībām par bērniem bērnunamos un
iemītniekiem veco ļaužu pansionātos un centros, kas
ievietoti tajos līdz 1998.gada 1.janvārim, kā arī
pašvaldībām ar zemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem uz
vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas.
• pašvaldības 2013.gadā veic iemaksas pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā no iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmumu faktiskās izpildes.
• Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā tiek izmantota
nekustamā īpašuma nodokļa prognoze (zemei ar 25%
pieauguma ierobežojumu),.
Valsts budžeta dotācija PFIF
(2007.-2013.gads, milj. Ls)
53
SEMINĀRS
2.daļa
Pašvaldību iespējas piesaistīt finansējumu investīciju
projektu īstenošanai un prioritārie aizņēmumu mērķi
2012.gadā un plānotie 2013.gadā
Lektore Inta Komisare
2012.gads
Projekta „Jēkabpils pilsētas pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana” ietvaros
(Līguma/vienošanās Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/088/68; Projekta ID Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/088)
ES fondu apguve kopā un Latvijas pašvaldībās 20072013 periodā*,
milj. latu, % no ES fondu piešķīruma
Galvenās
jomas,
kurās tiek īstenoti
pašvaldību projekti:
atkritumu
apsaimniekošana,
ūdenssaimniecības
attīstība,
infrastruktūras
attīstība,
izglītības
iestāžu
attīstība,
transports.
3500
3 184,0
(100%)
2 924,6
(92%)
2 856,4
(90%)
3000
2500
1 582,3
(50%)
2000
1500
1000
478,0
(15%)
470,9
(99%)**
500
357,6
(75%)**
0
ES fondu
piešķīrums
Apstiprinātie
projekti
Kopā ES fondos
Noslēgtie
līgumi
Maksājumi
FS
Pašvaldībās
* Informācija par FM pārziņā ES fondu apguves statusu uz 31.07.2012., t.sk. pašvaldībās un to iestādēs
** Pašvaldībās noslēgtie līgumi un veiktie maksājumi pret apstiprināto pašvaldību proj. apjomu
55
Likumā “Par valsts budžetu 2012.gadam” noteiktie
aizņēmumu mērķi
Kopējais pašvaldību aizņēmumu limita palielinājums ir noteikts
76 milj. latu apmērā:
• 50 milj. latu apmērā Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī
klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu
īstenošanai
• 1 milj. latu apmērā pašvaldību finanšu stabilizācijas
aizņēmumu nodrošināšanai tām pašvaldībām, kurām tiek
uzsākts finanšu stabilizācijas process;
• 1 milj. latu kurināmā iegādei.
• 5 milj. latu apmērā pašvaldību autonomo funkciju veikšanai
nepieciešamā transporta iegādei, pirmpirkuma tiesību
izmantošanai un investīciju veikšanai valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļos.
Likumā “Par valsts budžetu 2012.gadam”
noteiktie aizņēmumu mērķi
• 12 milj. latu
- apmērā tiem infrastruktūras projektiem, kuros pašvaldības
faktiskais ieguldījums nav mazāks par 75 % no kopējām
izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks par
25 % no kopējām izmaksām līdz pilnīgai objekta nodošanai
ekspluatācijā 2012.gadā;
- profesionāli tehnisko skolu pārņemšanas investīciju projektiem;
- pašvaldību internātskolu un izglītības iestāžu internātu
investīciju projektiem;
- sociālo programmu investīciju projektiem;
- pirmsskolu izglītības iestāžu investīciju projektiem;
- investīcijām ārkārtas (avārijas) seku nekavējošai novēršanai;
• 7 milj. latu apmērā Rīgas domes Dienvidu tilta 3.kārtas
būvniecības pabeigšanai.
Padomes piešķirto atļauju
sadalījums pa mērķiem
Kopējais aizņēmumu limits 2012. gadā
Kopējais aizņēmumu limits
2012.gada v.b. noteiktais kopējais pašvaldību
aizņēmumu palielinājums
Pašvaldību aizņēmumu atmaksas*
Piešķirtās atļaujas aizņēmumu saņemšanai uz
19.09.2012.
Brīvais limits
Faktiski izņemtie aizņēmumi uz 19.09.2012., t.sk.:
saskaņā ar 2012.gada noslēgtajiem līgumiem
saskaņā ar iepriekšējos gados noslēgtajiem līgumiem
153 374 966
76 000 000
77 374 966
104 868 484
48 506 482
60 027 076
37 421 230
22 605 846
* saskaņā ar Valsts kases un pašvaldību pārskatos sniegto informāciju
** 2012.gadā (uz 19.09.2012.) faktiski noslēgti aizņēmumu līgumi ar pašvaldībām par kopējo summu Ls 79 160 850
Problēmas aizņēmumu jomā
Problēmas aizņēmumu jomā
• Liels skaits neizņemtu Padomes piešķirto atļauju
aizņēmumu ņemšanai (nav noslēgti līgumi ar attiecīgo
aizdevēju)
• Gada beigās tiek iesniegti pieprasījumi aizņēmumu
saņemšanai, kurus nav iespējams izlietot līdz gada
beigām
• Iesniegumi aizņēmumu saņemšanai vai galvojumu
sniegšanai tiek formēti kā ļoti steidzami, taču bez
pierādāma pamatojuma
• Tiek iesniegti dokumenti, kas neatbilst 2008.gada
25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.196 „Par
pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.
Problēmas aizņēmumu jomā ES
līdzfinansētiem projektiem
• Pašvaldības sniedz aizņēmumu pieprasījumus par daudz lielākām
summām ( sadārdzinājums pēc iepirkuma) nekā saskaņots ar
sadarbības iestādi, kā arī par darbiem, kas nav vispār iekļauti projektā
vai saskaņoti ar sadarbības iestādi
• Pašvaldības sniedz aizņēmumu pieprasījumus pirms noslēgts līgums
ar atbildīgo iestādi, tiklīdz apstiprināta projekta ideja, saņemts
Koordinācijas Padomes lēmums
• Pašvaldības sniedz aizņēmumu pieprasījumus par līdzfinansējuma
nodrošināšanu projektiem, kuru īstenotājs ir pašvaldības SIA, bet
līguma pašvaldības līdzfinansējums netiek paredzēts
• Problēmas ar Māju siltināšanas projektu īstenošanu (LIAA projekti)
Prasības aizņēmumu jomā
• Pašvaldībām, kuras neizņems 2012.gadā piešķirtās atļaujas
aizņēmumu ņemšanai vai galvojumu sniegšanai (nenoslēgs
līgumu ar aizdevēju un neizņems kādu daļu no plānotā
aizņēmuma), savlaicīgi informēt par to Padomi.
• Lai nodrošinātu savlaicīgu valsts aizdevumu pieejamību arī
šogad
tiks izskatīta iespēja sagatavot rīkojumu par
pašvaldībām
2012.gadā
piešķirto
valsts
aizdevumu
izmantošanas termiņa pagarinājumu 2013.gadā (attiecas tikai
uz aizņēmumiem ES projektiem, par kuriem 2012.gadā būs
noslēgti līgumi ar Valsts kasi).
• Pašvaldībām, pirms aizņēmumu pieprasījumu iesniegšanas
gada pēdējos mēnešos, detalizēti izvērtēt iespēju aizņēmumu
izlietot.
• Pašvaldībām dokumentu sagatavošanā par aizņēmumiem vai
galvojumu ir iespējas konsultēties ar FM speciālistiem.
Atbalstīto aizņēmumu pieprasījumu
2012.gadā sadalījums pa reģioniem
Atbalstīto aizņēmumu pieprasījumu ES
projektu īstenošanai 2012.gadā sadalījums pa
reģioniem
Atbalstīto galvojumu pieprasījumu
2012.gadā sadalījums pa reģioniem
Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām
atbalstītie aizņēmumi 2012.gadā
Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībām
atbalstītie aizņēmumi 2012.gadā
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām
atbalstītie aizņēmumi 2012.gadā
Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībām
atbalstītie aizņēmumi 2012.gadā
Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībām
atbalstītie aizņēmumi 2012.gadā
Pašvaldību aizņēmumi 2013.gadā
Kopējais aizņēmumu palielinājums
ES projektiem
Projektiem, kuros pašvaldības faktiskais ieguldījums
nav mazāks par 75% no kopējām izmaksām,
izglītības iestāžu un sociālo programmu investīciju
projektiem, un investīcijām ārkārtas (avārijas) seku
nekavējošai novēršanai
Kurināmā iegādei
Transporta iegādei, pirmpirkuma tiesību izmantošanai
un investīciju veikšanai valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļos
Dienvidu tilta 3.kārtas būvniecības pabeigšanai
Finanšu stabilizācijas procesa nodrošināšanai
76
40
20
0.5
5
10
0.5
72
Pašvaldību aizņēmumu nosacījumu izmaiņas
2013.gadam
• Izvērtējot 2013.gada 3 mēnešos atbalstīto
pašvaldību aizņēmumu pieprasījumu kopējos
apmērus, finanšu ministram ir atļauts piešķirt
pašvaldībām aizņēmumus pašvaldību prioritāro
investīciju projektu īstenošanai ar maksimālo
pašvaldības aizņēmumu summu 100 000 latu, ar
nosacījumu, ka netiek pārsniegts 2013.gadam
noteiktais pašvaldību aizņēmumu kopējais
palielinājums (76 milj. Ls).
73
Pašvaldību aizņēmumu nosacījumu
izmaiņas 2013.gadam
• Pašvaldībām ir tiesības sniegt aizņēmuma
pieprasījumu Finanšu ministrijā tikai pēc
tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu
normatīvajam regulējumam ir noslēgusies
iepirkuma
procedūra
un
izvēlēts
piegādātājs ar tiesībām veikt būvdarbus,
piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus,
nepieciešamības
gadījumā
paredzot
iespēju slēgt līgumu ar piegādātāju tikai
pēc aizņēmuma pieprasījuma atbalstīšanas.
Pašvaldību aizņēmumu nosacījumu izmaiņas
2013.gadam
• No 2013.gada nebūs spēkā norma,
kas noteica, ka pašvaldībām ir tiesības
plānot budžetā aizņēmumu kā
izdevumu finansēšanas avotu tikai pēc
tam, kad ir atbalstīts attiecīgais
aizņēmumu pieprasījums
Pašvaldību galvojumi
Pašvaldību
sniegto
galvojumu
kopējais
palielinājums 40 milj. Ls apmērā par tām parāda
saistībām, kuras uzņemas:
pašvaldības kapitālsabiedrība Eiropas Savienības
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu īstenošanai,
studējošie studiju kredīta un studējošo kredīta
saņemšanai no kredītiestādes,
pašvaldības kapitālsabiedrība apkures sezonas
nodrošināšanai, kurināmā iegādei un investīcijām
ārkārtas (avārijas) situāciju novēršanai.
76
Pašvaldību ilgtermiņa saistības
Pašvaldībām 2013.gadā nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības
atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam, izņemot
saistības:
 attīstībai nozīmīgu infrastruktūras projektu pabeigšanai Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju,
 pakalpojumiem līdz trim gadiem, kas nepieciešami saimnieciskās
darbības nodrošināšanai un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai,
 Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā akceptēto
publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai.
77
Identificētās problēmas, kas kavē aizņēmumu
saņemšanu
Faktori, kas kavē aizņēmuma saņemšanu:
• Nodokļu parādi
• Lieli kavētie maksājumi;
• Augstas saistības
Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 25.pantā noteiktajam
pašvaldības nedrīkst:
• ņemt ilgtermiņa aizņēmumus un sniegt galvojumus, ja tās nav
samaksājušas nodokļus likumā paredzētajā kārtībā;
• sniegt galvojumus tādām kapitālsabiedrībām, kuras nav
samaksājušas nodokļus likumā paredzētajā kārtībā, kurām ir
iestājusies faktiskā maksātnespēja un kuras atrodas
maksātnespējas procesā vai ir pasludinātas par maksātnespējīgām.
78
Pašvaldību saistību apmērs
2012.gadā
Pašvaldību saistību apmērs
2012.gadā (%)
Iespējamie risinājumi
• Pašvaldībām ir iespējams veikt izmaiņas iepriekš noslēgtajos līgumos ar
Valsts kasi un mainīt aizdevuma atmaksas grafiku - nepieciešams
iesniegt pieprasījumu Padomei ar lūgumu atļaut samazināt saimnieciskā
gada pamatsummas maksājumus, nepagarinot gala atmaksas termiņu.
• Lai neaizkavētu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanu,
finanšu ministram ir tiesības atļaut piešķirt aizņēmumu vai sniegt
galvojumu pašvaldībai arī gadījumos, kad pašvaldības saistības
(aizņēmumi, galvojumi, citas ilgtermiņa saistības) pārsniedz
20 procentus no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta
ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā, ar nosacījumu, ka pašvaldība būs spējīga pildīt
savas saistības un veikt maksājumus, kuriem iestājies atmaksāšanas
termiņš.
81
Kontaktinformācija Aizņēmumu padomes kompetences
jautājumos:
• Linda Tīcmane, tel.: 67083927
• Līga Kārkla, tel.67095420
• Lolita Zandare tel.67095646
• Baiba Tisenkopfa, tel.:67095467
82
Paldies par uzmanību!
83

similar documents