Intelektuālais īpašums

Report
Intelektuālais īpašums un personas datu
aizsardzība
10.klase
Autortiesības un likums
 Gan intelektuālo īpašumu, gan datoros un datu nesējos
glabāto informāciju pret neatļautu izmantošanu un
izplatīšanu aizsargā likumi.
Autortiesības
 Autortiesības (Copyright) ir Starptautiskajā Ženēvas autortiesību
konvencijā (Universal Copyright Convention – UCC) 1952. gadā
noteikts autora tiesiskais stāvoklis:
 Nosaka sevišķas tiesības publicēt, reproducēt un izplatīt literatūru,
muzikālu, mākslas u. tml. darbu.
 Tiek aizstāvētas tikai to autoru tiesības, kuru publikācijās iespiesta
autortiesību zīme ©.
 Atbildība par autortiesību pārkāpumu:
 Administratīvo pārkāpumu kodekss (155.pants);
 Krimināllikums (148. un 149. pants).
 Pirātisms – datorprogrammu kopēšana, izplatīšana vai izmantošana
bez autortiesību īpašnieka atļaujas.
Nelegāla datorprogrammu izmantošana ir:
 viena legāli iegādāta programmatūras kompaktdiska
instalēšana uz vairākiem datoriem, ja licencē vai līgumā
ir norādīts, ka to atļauts instalēt tikai uz viena datora;
 programmas kopēšana instalēšanai un izplatīšanai bez
autora atļaujas;
 programmatūras instalēšana no nelegāli iegādāta diska;
 nelegālas datorprogrammu kopijas lejupielāde no
interneta.
 produkta identifikācijas numurs (Product ID). Piešķir katrai
pakotnei.
 To var redzēt attiecīgās programmas izvēlnes Help komandas About
logā, piemēram:
Maksas programmatūra
(feewware)
Programmas
(software)
Izplatāmprogrammatūra
(shareware)
Brīvprogrammatūra
Datu aizsardzības likumi
 Eiropas Savienība
 1981. gada 28. janvāris
 Konvencija par personu aizsardzību saistībā ar automātisko
datu apstrādi
 Latvija
 Fizisko personu datu aizsardzības likums. Šā likuma mērķis ir
aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši
privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas
datu apstrādi.
Personas datu apstrādes atļautie gadījumi
 ir datu subjekta piekrišana
 datu apstrāde izriet no datu subjekta līgumsaistībām
 datu apstrāde nepieciešama sistēmas pārzinim viņa
likumīgo pienākumu veikšanai
 datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu
subjekta vitāli svarīgas intereses, to skaitā dzīvību un
veselību
 datu apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu sabiedrības
interešu ievērošanu vai realizētu publiskās publiskās
varas uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti
sistēmas pārzinim vai pārraidīti trešajai personai
Paldies par uzmanību!
Jautājumi?
Maksas programmatūra
(feeware)
 komerciālā programmatūra
 var iegādāties tikai par naudu
Izplatāmprogrammatūra
(shareware)
 izplata bez maksas;
 var instalēt par brīvu un lietot noteiktu laiku;
 lai programmatūru lietotu pēc šā laika, tā ir jāreģistrē.
Parasti reģistrācija ir par maksu un tā dod tiesības iegūt arī
programmas uzlabojumus un palīdzību.
 kad noteiktais laika periods ir pagājis, programmas
turpmāka lietošana ir nelikumīga, un tā ir jāatinstalē.
Brīvprogrammatūra
 lietotājs var izmantot bez maksas
 uz to attiecas autortiesības
Brīv-
programmatūra
Bezmaksas
programmatūra
Brīvā
programmatūra
(freeware)
(free software)
Publiska
programmatūra
Atklātā pirmkoda
programmatūra
(public domain
software)
(open source
software)
Bezmaksas programmatūra
(freeware)
 lietotājs var izmantot bez maksas
 uz to attiecas autortiesības
 izstrādātājs var aizliegt lietotājam to izplatīt tālāk
Brīvā programmatūra
(free software)
 izplata kopā ar pirmkodu
 lietotājs var lietot, modificēt, izplatīt tālāk
Publiska programmatūra
(public domain software)
 visiem lietošanai nodota programmatūra
 neaizsargā autortiesības
Atklātā pirmkoda programmatūra
(open source software)
 pirmkodu atklāti izmanto kā lietotāji, tā veidotāji

similar documents