Slide 1

Report
ES fondu plānošana
2014.-2020.gadam
labklājības nozarē
Labklājības ministrija
2013.gada 13.jūnijs
1
Saturs
I.
Prioritārā virziena «Nodarbinātība, darbaspēka
mobilitāte un sociālā iekļaušana» ietvaros
plānotie ieguldījumi (izņemot veselības nozarē
plānoto)
II. Prioritārā virziena «Izglītība, prasmes un
mūžizglītība» ietvaros plānotie ieguldījumi
(mūžizglītības kontekstā)
2
Darbības programmas arhitektūra
3.7.Nodarbinātība,
darbaspēka mobilitāte un
sociālā iekļaušana
Prioritārais
virziens
Tematiskie
mērķi
Specifiskie atbalsta
mērķi
3.7.2.(ESF) Darba tirgus
apsteidzošo pārkārtojumu
sistēmas ieviešana un
darba vietu kvalitātes
uzlabošana
8.Veicināt nodarbinātību
un atbalstīt darbaspēka
mobilitāti
9.Veicināt sociālo iekļaušanu
un apkarot nabadzību
3.7.1.(ESF) Apmācības un
konkurētspējas paaugstināšanas
pasākumi bezdarbniekiem un
darba meklētājiem
3.7.3.(ESF)
Izveidot un ieviest
garantijas
jauniešiem
sistēmu
3.7.4.(ESF) Sociālās
atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju grupu integrēšana
darba tirgū un nabadzības
situācijas monitorings
3.7.5.(ESF) Pakalpojumu
un asistīvo tehnoloģiju
nodrošinājums personu
ar invaliditāti neatkarīgas
dzīves veicināšanai
3.7.6.(ESF) DI
3.7.8.(ERAF)
..attīstot sociālo
infrastruktūru
3
7.prioritārais virziens «Nodarbinātība, darbaspēka
mobilitāte un sociālā iekļaušana»- atbalsta mērķi
1.
• (ESF) Apmācības un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi bezdarbniekiem un
darba meklētājiem
2.
• (ESF) Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana un darba vietu
kvalitātes uzlabošana
3.
• (ESF) Izveidot un ieviest garantijas jauniešiem sistēmu, īstenojot Jaunatnes
nodarbinātības iniciatīvu
4.
• (ESF) Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrēšana darba tirgū
un nabadzības situācijas monitorings
5.
• (ESF) Pakalpojumu un asistīvo tehnoloģiju nodrošinājums personu ar invaliditāti
neatkarīgas dzīves veicināšanai, integrācijai izglītībā un nodarbinātībā
6.
• (ESF) Institucionālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaita samazināšana, attīstot
ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus bērniem un organizējot personu ar garīga
rakstura traucējumiem pāreju uz dzīvi sabiedrībā
8.
• (ERAF) Institucionālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaita samazināšana un
personu ar invaliditāti neatkarīgas dzīves veicināšana, attīstot sociālo infrastruktūru
dzīvesvietā un pilnveidojot funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju
nodrošināšanu
4
7.1.(ESF) Apmācības un konkurētspējas
paaugstināšanas pasākumi bezdarbniekiem un darba
meklētājiem
Indikatīvās
atbalstāmās
darbības
• Profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas
paaugstināšana (kuponu metode)
• Praktiskā apmācība pie darba devēja
• Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, neformālā
izglītība
• Elastīgas apmācību formas (e-apmācības) mērķgrupu
bezdarbniekiem
Indikatīvais
finansējums
• 72 m LVL
Finansējuma
saņēmējs
• NVA, sadarbībā ar darba devējiem
Mērķa grupa
• Bezdarbnieki un darba meklētāji, īpaši ar zemām darba
prasmēm
5
7.2.(ESF) Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu
sistēmas ieviešana un darba vietu kvalitātes uzlabošana
Indikatīvās
atbalstāmās
darbības
• Apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas organizatoriskā ietvara un
sadarbības modeļa apzināšana un izveide, sasaiste ar
Nodarbinātības barometru
• EURES tīkla darbība
• Situācijas monitorings un analīze darba apstākļu un risku, darba
tiesību un darba aizsardzības jomā, elektronisko darba vides
palīgrīku un izglītojošo materiālu izveide
• Konsultācijas bīstamo nozaru uzņēmumiem darba drošības
jautājumos
Indikatīvais
finansējums
• 10.2 m LVL
Finansējuma
saņēmējs
• NVA, EM, VDI sadarbībā ar sociālajiem partneriem (darba devēju,
darba ņēmēju organizācijām un to apvienībām)
Mērķa grupa
• Esošie un potenciālie darba ņēmēji, izglītības, nodarbinātības un sociālās
politikas veidotāji un īstenotāji, darba devēji , darba ņēmēji (tai skaitā,
vecāka gada gājuma cilvēki, sievietes, jaunieši), profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi, darba aizsardzības speciālisti, Valsts darba inspekcija
6
7.3.(ESF) Izveidot un ieviest garantijas jauniešiem
sistēmu, īstenojot Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu
Indikatīvās
atbalstāmās
darbības
• Uz jauniešiem-bezdarbniekiem mērķēti atbalsta pasākumi pirmās
darba pieredzes iegūšanai (t.sk. Darba vieta jaunietim)
• 1-gadīgu un 1.5-gadīgu profesionālās izglītības programmu
īstenošana
• Citi pasākumi, par kuriem panākama vienošanās ar EK
Indikatīvais
finansējums
• Kopā ~ 42 milj. LVL:
• ESF 19.3 milj. LVL + VB 3.4 m LVL
• ES Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansējums 19.3 milj. LVL
Finansējuma • NVA, sadarbībā ar darba devējiem un profesionālās izglītības
iestādēm; profesionālās izglītības iestādes
saņēmējs
kuri nemācās un nav nodarbināti (15-24 g.v.), t.sk.
Mērķa grupa • Jaunieši,
bezdarbnieki
7
7.4.(ESF) Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju
grupu integrēšana darba tirgū un nabadzības situācijas
monitorings
Indikatīvās
atbalstāmās
darbības
• Ilgstošo bezdarbnieku aktivizēšanas pasākumi (t.sk. Subsidētas
darba vietas, vietējās nodarbinātības iniciatīvas, kompleksi
atbalsta pasākumi)
• Sociālā uzņēmējdarbība
• Reģionālā mobilitāte
• Sociālā darba pilnveide, sociālo darbinieku apmācība un
supervīzija
• Nabadzības situācijas monitorings
• Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)
• Notiesāto resocializācija
Indikatīvais
finansējums
• 93 m LVL (t.sk. 8 m TM, 3 m KM)
Finansējuma
saņēmējs
• NVA, sociālās uzņēmējdarbības veicēji, pašvaldības,
biedrības un nodibinājumi, LM, Ieslodzījuma vietu
pārvalde, Valsts probācijas dienests
Mērķa grupa
• Nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki, ekonomiski
neaktīvas personas, pašvaldību sociālie dienesti
8
7.5.(ESF) Pakalpojumu un asistīvo tehnoloģiju nodrošinājums
personu ar invaliditāti neatkarīgas dzīves veicināšanai,
integrācijai izglītībā un nodarbinātībā
Indikatīvās
atbalstāmās
darbības
Indikatīvais
finansējums
• Profesionālās rehabilitācijas programmu attīstība un
īstenošana, prasmju sertificēšana,
• Invaliditātes ekspertīzē iesaistīto speciālistu apmācības
• Asistentu un atbalsta personu sagatavošana un pakalpojumi
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar invaliditāti un
viņu ģimenes locekļiem
• Funkcionēšanas novērtēšanas un tehnisko palīglīdzekļu
apmaiņas sistēmas ieviešana.
• 11 m LVL
Finansējuma
saņēmējs
• Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Sociālās
integrācijas valsts aģentūra, „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”,
NVO, sociālo pakalpojumu sniedzēji.
Mērķa grupa
• Personas ar invaliditāti, personas ar prognozējamu invaliditāti, ģimenes,
kurās ir bērns ar garīgiem vai fiziskiem traucējumiem
9
7.6.(ESF) Institucionālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaita
samazināšana, attīstot ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus
bērniem un organizējot personu ar garīga rakstura traucējumiem pāreju
uz dzīvi sabiedrībā («deinstitucionalizācija»)
Indikatīvās
atbalstāmās
darbības
Indikatīvais
finansējums
Finansējuma
saņēmējs
Mērķa grupa
• Institūcijām alternatīvi aprūpes pakalpojumi dzīvesvietā
personām ar garīga rakstura traucējumiem
• Viesģimeņu, aizbildņu, adoptētāju un audžuģimeņu kustības
popularizēšana
• Bērnu aprūpes institūciju pakalpojumu kvalitātes uzlabošana,
orientējot tās uz ģimenes tipa aprūpi
• Metodiskā palīdzība un atbalsts bērnu tiesību aizsardzības un
vardarbības profilakses jautājumos
• 32.66 m LVL
• Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, pašvaldības,
plānošanas reģioni
• Ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši, viesģimenes, aizbildņi,
adoptētāji, audžuģimenes, bērni ar uzvedības traucējumiem, no
vardarbības ģimenē cietušie bērni un sievietes, kā arī vardarbības veicēji;
pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas saņem
pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās
10
7.8.(ERAF) Institucionālās aprūpes pakalpojumu saņēmēju skaita
samazināšana un personu ar invaliditāti neatkarīgas dzīves veicināšana,
attīstot sociālo infrastruktūru dzīvesvietā un pilnveidojot funkcionēšanas
novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju nodrošināšanu
Indikatīvās
atbalstāmās
darbības
Indikatīvais
finansējums
Finansējuma
saņēmējs
• Ieguldījumi sociālajā infrastruktūrā pašvaldībās
• „Jauniešu māju” izveide
• Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas un asistīvo
palīglīdzekļu apmaiņas fonda izveide
• 29.7 m LVL
• pašvaldības, plānošanas reģioni, ārpusģimenes aprūpes
pakalpojumu sniedzēji. Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisija, „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”
11
Prioritārais
virziens
(IZM)
Tematiskais
mērķis
Specifiskais atbalsta
mērķis
8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība
10. Ieguldīt izglītībā, prasmēs un
mūžizglītībā
8.10.(ESF) Apmācību nodrošināšana
iedzīvotāju zināšanu, prasmju un
kompetences pilnveidei atbilstoši
mainīgajiem darba tirgus apstākļiem
12
8.10.(ESF) Apmācību nodrošināšana iedzīvotāju zināšanu, prasmju
un kompetences pilnveidei atbilstoši mainīgajiem darba tirgus
apstākļiem
Indikatīvās
atbalstāmās
darbības
• Atbalsts paredzēts nodarbināto iedzīvotāju apmācību
nodrošināšanai
Indikatīvā
mērķa grupa
• Iedzīvotāji vecumā no 25–64 gadiem, īpaši ar zemām
prasmēm, vai neaktuālu/novecojušu kvalifikācijas vai
prasmju līmeni, vai persona ar invaliditāti, vai trūcīgā persona
(prioritāri atbalstāmā mērķgrupa ir nodarbinātās personas
vecumā 45 gadi un vairāk), mikro, mazo un vidējo komersantu
nodarbinātās personas, veselības jomā nodarbinātas personas
Finansējuma
saņēmējs
• valsts pārvaldes iestāde (t.sk. NVA), komersanti, biedrības,
nodibinājumi
13
Paldies!
www.lm.gov.lv
14

similar documents