Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s

Report
ZAKON O PROFESIONALNOJ
REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU
OSOBA S INVALIDITETOM
Zagreb, 30. rujna 2014.
ZAKON O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI
I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
Zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine
Provedbeni akti Zakona:
• Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu
rehabilitaciju osoba s invaliditetom,
• Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom,
• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s
invaliditetom,
• Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za
zapošljavanje osoba s invaliditetom te
• Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom
2
PROFESIONALNA REHABILITACIJA
•
Osim mjera i aktivnosti koje obuhvaća profesionalna rehabilitacija, predviđen je i
naručitelj usluge koji je ujedno obvezan i financirati uslugu:
- Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
- Hrvatski zavod za zapošljavanje,
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
- ministarstvo nadležno za socijalnu politiku putem centara za socijalnu skrb,
- osiguravajuće društvo,
- poslodavac,
- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- privatni naručitelj (osoba s invaliditetom, roditelj, zakonski zastupnik, skrbnik).
•
Način i uvjeti provedbe profesionalne rehabilitacije uređuju se ugovorom kojeg
sklapaju naručitelj usluge i centar za profesionalnu rehabilitaciju
3
PROFESIONALNA REHABILITACIJA
• Centar za profesionalnu rehabilitaciju zajednički osnivaju
Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave
• Osnivači su dužni osigurati prostor i opremu za rad
• 1. siječnja 2015. godine počinju sa radom regionalni centri
kako bi se osigurala teritorijalna pokrivenost i dostupnost
centara svim potencijalnim korisnicima
4
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM
• Na otvorenom tržištu rada ili pod posebnim uvjetima, uz
obvezu osiguranja razumne prilagodbe od strane poslodavca
• Razumna prilagodba podrazumijeva potrebnu i odgovarajuću
prilagodbu i podešavanja koja ne predstavljaju nerazmjerno ili
neprimjereno opterećenje, da bi se u pojedinačnom slučaju
tamo gdje je to potrebno osobama s invaliditetom osiguralo
zapošljavanje i rad na ravnopravnoj osnovi s drugima (to može
biti prilagodba radnog mjesta, radnog vremena, stručnog
nadzora, sve prema individualnim potrebama osobe s
invaliditetom koja se zapošljava)
5
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM
Na otvorenom tržištu rada modeli zapošljavanja su:
• zapošljavanje bez financijske potpore i stručne podrške
• zapošljavanje uz financijsku potporu
• zapošljavanje uz stručnu podršku
• zapošljavanje uz financijsku potporu i stručnu podršku
6
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM
• Pod posebnim uvjetima osobe s invaliditetom mogu se zaposliti u
integrativnoj i zaštitnoj radionici, odnosno u ustanovama ili trgovačkim
društvima osnovanim radi zapošljavanja ovih osoba
• Osnivanje zaštitnih radionica isključivo uz pribavljeno mišljenje Zavoda i
suglasnost ministarstva nadležnog za rad, rad u zaštitnim radionicama
moguć temeljem nalaza i mišljenja centra za osobe s invaliditetom s većim
teškoćama
• Integrativna radionica novi oblik zapošljavanja predviđen za ustanove ili
trgovačka društva koja zapošljavaju najmanje 40% osoba s invaliditetom
temeljem nalaza i mišljenja centra, osnivanje uz pribavljeno mišljenje
Zavoda i suglasnost ministarstva nadležnog za rad (po svojoj razini je
između otvorenog tržišta rada i zaštitne radionice)
7
PROGRAMI SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA
• Namijenjeni osobama s invaliditetom koje su na temelju
nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju
procijenjene kao privremeno nezapošljive
• Cilj uključivanja u programe - održavanje i usavršavanje radnih
i radno-socijalnih vještina i sposobnosti osoba s invaliditetom
• Programe socijalnog uključivanja utvrđivat će ministarstvo
nadležno za socijalnu politiku
8
KVOTNI SUSTAV ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S
INVALIDITETOM
• U obvezi su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika
• Raspon kvote je od 2 do 6% ovisno o ukupnom broju zaposlenih i djelatnosti
koju poslodavci obavljaju (prema Pravilniku o utvrđivanju kvote za
zapošljavanje osoba s invaliditetom)
• U ukupan broj zaposlenih na temelju kojeg se utvrđuje kvota ne ubrajaju se:
• radnici u agencijama za privremeno zapošljavanje koji se ustupaju
• radnici koji su u radnom odnosu kod poslodavca na temelju ugovora
o radu za obavljanje sezonskih poslova
• radnici koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada
• Zamjenske kvote:
• primanje na praksu učenika s teškoćama, studenata, rehabilitanata
• primanje osobe s invaliditetom na stručno osposobljavanje za rad
• stipendiranje redovnog školovanja osoba s invaliditetom
• sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa samozaposlenom
osobom s invaliditetom
9
KVOTNI SUSTAV ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S
INVALIDITETOM
Ako poslodavci koji su obvezi ispunjavanja kvote, istu ne ispune do
01.01.2015. godine postaju obveznici plaćanja novčane naknade u visini 30%
od iznosa minimalne plaće mjesečno, za svaku osobu s invaliditetom koju su
bili dužni zaposliti.
Uplaćena sredstva koristi će se namjenski za unapređenje sustava
profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom
NAGRADE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM za poslodavce koji
nisu obveznici kvotnog zapošljavanja i za poslodavce koji zapošljavaju više
osoba s invaliditetom od propisane kvote, u iznosu od 15% minimalne plaće
za svaku osobu s invaliditetom koju nisu bili dužni zaposliti, odnosno za svaku
osobu s invaliditetom koju su zaposlili više od propisane kvote
10
OČEVIDNIK O ZAPOSLENIM OSOBAMA S
INVALIDITETOM
• O zaposlenim osobama s invaliditetom vodi se očevidnik
• Za vođenje očevidnika zadužen je Hrvatski zavod za
mirovinsko osiguranje
• Podaci iz očevidnika će se prosljeđivati u Hrvatski registar o
osobama s invaliditetom i Zavodu za vještačenje,
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom koji će biti zadužen za praćenje kvote
• Broj zaposlenih osoba s invaliditetom bit će utvrđen sa
31.12.2014. godine, nakon što poslodavci izvrše prijavu
zaposlenih osoba s invaliditetom (osobe kojima je priznat
status osobe s invaliditetom prema dosadašnjim pravilima)
11
POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM
Poslodavac koji zapošljava osobu s invaliditetom, kao i osoba s
invaliditetom koja se samozapošljava, može ostvariti olakšice i
poticaje i to:
• pravo na porezne olakšice predviđene posebnim propisima,
• pravo na poticaje predviđene posebnim ugovorom o
zapošljavanju osoba s invaliditetom sklopljenim s Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje, nadležnom službom socijalne skrbi,
jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave ili s
drugim poslodavcem, te
• pravo na poticaje pri zapošljavanju osoba s invaliditetom koje
osigurava Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba s invaliditetom
12
ZAVOD ZA VJEŠTAČENJE, PROFESIONALNU
REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S
INVALIDITETOM
• Nova ustanova koja je preuzela sve dosadašnje poslove Fonda
za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom, uz koje će obavljati i djelatnost vještačenja
• Djelatnost vještačenja uređena Zakonom o jedinstvenom
tijelu vještačenja (Narodne novine, 85/14)
• Zavod će donositi nalaz i mišljenje kojim će se utvrđivati
invaliditet i preostala radna sposobnost osobe
13

similar documents