5_Gunta Lukstina_ Strategiska telpiska planosana_

Report
Gunta Lukstiņa, LPS
09.11.2011., Rīga
 Par
plānošanas attīstību – virzību uz stratēģisko
telpisko plānošanu
 Par jaunā plānošanas likuma ietvaru stratēģiskajai
telpiskajai plānošanai
 Daži Latvijas un ārvalstu stratēģiskās telpiskās
plānošanas piemēri
 Plānošanas
vide un
konteksts fundamentāli
mainās
 Virzība no
“regulēšanas” uz aktīvu
ilgtspējīgas attīstības
principiem balstītu vīziju
veidošanu, rīcībām un
kopradīšanu

Jef Van den Broeck
 Virzība
no zemes
izmantošanas jeb
normatīvās plānošanas
(Latvijā - teritorijas
plānošanas) uz
stratēģisko telpisko
plānošanu
 No noteikumiem uz
ātrākām rīcībām
 Process, kurā tiek
izveidotas un īstenotas
stratēģijas, lai ar
pieejamiem un atbilstošiem
līdzekļiem sasniegtu mērķi
• Reāli mērķi
• Konteksta izpratne
• Stipro pušu izmantošana
kontekstā
• Pastāvīgas, ilgstošas
rīcības, līdz sasniegti
rezultāti
Jef Van den Broeck, Sun – Tzu
Starptautiskais un vietējais
konteksts
 Stratēģiskās
plānošanas
principi
• Radoša pieeja veidojot
iespējamās nākotnes
pievilcīgu vīziju
• Fokuss uz galvenajiem
problēmjautājumiem un
aktuālajiem punktiem,
kuri prasa “ķirurģisku”
iejaukšanos
A.Roze
 Latvijā
visas vietējās
pašvaldības ir
izstrādājušas un
apstiprinājušas
teritorijas plānojumus
 Daudzas pašvaldības ir
izstrādājušas vai izstrādā
integrētās attīstības
programmas
Jauns
likums - un atkal
kaut kas jauns –
ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrāde !!!
Ietverot
 Ilgtermiņa ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju ar
telpisko perspektīvi
 Vidēja termiņa attīstības
programmu
 Teritorijas plānojumu un
lokālplānojumus
(stratēģisko projektu
vietām u.c.)
 Esošā
situācija – nav
jāizstrādā no jauna!
Vērtību areāli un vietas

Vietējās pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības
stratēģija ir ilgtermiņa
teritorijas attīstības
plānošanas dokuments, kurā
nosaka vietējās pašvaldības
ilgtermiņa attīstības
redzējumu, stratēģiskos
mērķus, attīstības
prioritātes un telpiskās
attīstības perspektīvu
rakstiskā un grafiskā veidā

Telpiskās attīstības
perspektīvā nosaka teritoriju
attīstības vadlīnijas, kā arī
nosaka un shematiski attēlo
vietējās pašvaldības
nozīmīgākās telpiskās
struktūras un attīstības
prioritātes un vēlamās
ilgtermiņa izmaiņas

Izstrādes termiņš 2013.gada
31.decembris
Vai jau jāskrien?
Jāmeklē nauda,
jāpiesaista eksperti?

Attīstības stratēģiju veido
pašvaldībā dzīvojošie un
strādājošie, tas ir pašu veidots
dokuments

Pašvaldības vadības atbalsts un
iesaistīšanās plānošanā

Attīstības plānošanas
dalībnieki ir arī attīstības
veidotāji, tie, no kuriem tiek
gaidīta apņemšanās rīkoties un
rīcība
…
plānošana ir sociāls
aktivizēšanas un
mobilizācijas process
tieši tad, kad ir grūti,
kad trūkst līdzekļu
 Darbības
uz vietām
balstoties uz saviem
resursiem un vērtībām
Realitāte – ekonomiskā situācija,
iedzīvotāju skaita izmaiņas

Pēc vietējās pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas spēkā stāšanās,
lokālplānojumā var
grozīt vietējās
pašvaldības teritorijas
plānojumu, ciktāl
lokālplānojums nav pretrunā
ar vietējās pašvaldības
ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju

Vietējās pašvaldības lauku
teritorijas daļai, kurai nav
izstrādāts funkcionālais
zonējums, detālplānojumu
izstrādā atbilstoši vietējās
pašvaldības ilgtspējīgas
attīstības stratēģijai
 Attīstības
stratēģija bez
telpiskās perspektīvas kā
cepurīte programmai?
Programma
 Telpiskā
perspektīva kā
cepurīte teritorijas
plānojumam?
Teritorijas
plānojums
 Ieteikums
– savstarpēji
saistīt
stratēģijas + programmas
izstrādes procesu

Kas ir ilgtermiņa un vidēja
termiņa dokuments, tas
noteikts Attīstības sistēmas
plānošanas likumā – iespējama
radoša pieeja (līdz 25, 7, 3)
A.Roze
 kā
cepurīte
• Gan attīstības
•
•
•
•
programmai
Gan teritorijas
plānojumam
Gan lokālplānojumam
Gan detālplānojumam
Gan citām programmām
un ikdienas lēmumu
pieņemšanai!!!
Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija
 ES
izaugsmes stratēģija
ES 2020
 ES ilgtspējīgas attīstības
stratēģija
 Eiropas telpiskās
attīstības perspektīve
(ETAP), CEMAT
 Eiropas ilgtspējīgu
pilsētu Leipcigas Harta
Pašreizējās izpētes pareģo ka Naftas un Gāzes krājumi ir sasnieguši savu
augstāko punktu un turpmāk krajumi samazinasies. Samazināšanos ir
iespējams tikai daļēji atvietot ar citu citu enerģiju avotiem
* “Resilient Cities – Responding to Peak Oil & Climate Change”
P.Newman, et. Al. 2009







Latvijas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija Latvija 2030
Plānošanas reģionu stratēģijas
un telpiskie plānojumi
Rīgas ilgtspējīgas attīstības
stratēģija
Liepājas rajona struktūrplāns
un metodika
Garkalnes telpiskās attīstības
stratēģija
METRUM telpiskās
koncepcijas (Pāvilosta, Ikšķile,
Saulkrasti…)
Leader stratēģijas, u.c.



Latgales reģiona
Rīgas reģiona
Kurzemes reģiona piemēri
Nosaka teritorijas attīstības galvenos virzienus un
mērķus ilgam laikam (20 - 30 gadiem)

Stratēģija ir vērsta uz ilgtspējīgas telpiskās struktūras
veidošanu sasaistot apdzīvojuma, infrastruktūras, un
ainavu telpiskās veidošanas principus, balstoties uz
teritorijas kapacitāti un telpas kvalitātēm un risinot daudzas
ar ilgtermiņa attīstības vajadzībām konfliktējošas vēlmes par
zemes izmantošanu, būvniecību, sakaru un citas
infrastruktūras nodrošināšanu
 Flandrijas
piemērs telpiskajā perspektīvē
nosakot:

Pilsētas, apdzīvotas vietas
un apdzīvojuma tīklus

Lauku teritorijas

Ekonomisko aktivitāšu vietas

Līniju infrastruktūru
 Laiks
izmaiņām – no ekspertu plānošanas uz
plānošanu pašiem balstoties uz saviem
resursiem/vērtībām un ar saviem resursiem
Stratēģija izstrādājama kopīgi - visiem ieinteresētajiem
līdzdarbojoties, iesaistot mazaktīvos, kopīgi nosakot kā un kādā
vietā jūs vēlaties dzīvot un, kas jādara, lai sasniegtu iecerēto

 Plānošana
pēc būtības
nav normatīvajos aktos
noteikts process, bet
gan sociāls attīstības
veicināšanas,
vienošanās un
līdzdalības ceļš, kas
veido kopienu un
stiprina to
Paldies par uzmanību!
Gunta Lukstiņa
[email protected]
29188535

similar documents