Pielikums

Report
LATVIJAS FUTBOLA
FEDERĀCIJAS
SADARBĪBAS
PRIEKŠLIKUMS
SATURS
Esošā situācija
Izvēlētās vietas analīze un salīdzinājums
ar citām potenciālajām vietām
LFF vīzija par stadiona celtniecību un
teritorijas attīstību
Projekta finansēšanas veidi
Iespējamais darba grafiks
Līdzīgs piemērs pasaulē
ESOŠĀ SITUĀCIJA
 Latvijā slikta situācija ar futbola laukumiem, īpaši Rīgā
 Latvijas Nacionālai izlasei un starptautiska līmeņa turnīriem
atbilst tikai viens – Skonto stadions:
 Novecojis, ar grūtībām atbilst UEFA un FIFA standartiem
 Renovācija grūta un pārāk dārga
 LFF nevar ieguldīt UEFA vai FIFA līdzekļus stadionā, kurš tai nepieder vai
nav noslēgts ilgtermiņa līgums
 Nav skaidra Skonto stadiona nākotne
 Ja netiek uzbūvēts jauns stadions:
 Latvijas nacionālai izlasei un Latvijas futbola klubam, kas iekļuvis
augsta mēroga starptautiskā turnīrā var nākties mājas spēles spēlēt
ārpus Latvijas robežām
 Latviju var diskvalificēt no starptautiska mēroga turnīriem
 Latvijas Futbola federācija ir saņēmusi apliecinājumu no UEFA un
FIFA par gatavību atbalstīt jauna stadiona būvniecību gan ar
padomu, gan finanšu līdzekļiem
STADIONA NOVIETOJUMS
Dēļ nepareiza stadiona
novietojuma uz laukuma
veidojas ēna, kas ņeļauj
zālājam nožūt līdz ar to
kvalitatīvi augt
SKONTO NEATBILSTĪBAS
1
2
3
ŽURNĀLISTU INFRASTRUKTŪRA
Pretinieku
fani
VIP ieeja
TV
Studija
Galvenā
kamera,
komentētāji
TV
Nometne
Evakuācija
Rezervistu
soliņš,
nepārtraukta
reklāma
Konferenču zāle,
mix zona, flash
zona
Pretējā skata
kamera
Prese darba
telpas, preses
tribīne
SADARBĪBA AR RĪGAS DOMI
 Sadarbība sākās aptuveni 1,5 gadus atpakaļ,
šajā periodā veiktas sekojošas lietas:
Uzstādīti MiniPitch laukumi
Panākta vienošanās par pilna izmēra laukumu
uzstādīšanu pie skolām
Izveidots Rīgas jaunatnes futbola attīstības fonds
Rīgas dome veikusi atkārtotu ģeoloģisko izpēti
atkritumu izgāztuvē A. Saharova ielā,
pamatojoties uz kuru ir iespējams turpināt darbu
pie stadiona būvniecības apspriešanas un
realizēšanas
FUTBOLA INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
Nacionālā stadiona
būvniecība (Augstu
saniegumu sporta
projekts)
Staiceles nacionālo izlašu
treniņu un sagatvošanas centrs,
Hattrick II – pilna izmēra
laukumi (jauniešu, amatieru un
tautas sporta attīstības projekts)
59 Minipitch laukumi (Sociālas nozīmes projekts)
KĀPĒC IZVĒLĒJĀMIES ŠO VIETU
Piedāvātās teritorijas
atļautā izmantošana
saskaņā ar Rīgas
pilsētas attīstības
plānu 2006. - 2012.
gadam pirms
grozījumiem bija
“Jauktas apbūves
teritorija ar
apstādījumiem”, kas uz
to brīdi ļāva veikt arī
sporta būves – t.i.
Stadiona būvniecību.
TERITORIJU SALĪDZINĀJUMS
Kleisti
Sabiedriskais transports:
A.:36
M.247
Iedzīvotāju skaits tuvākajā apkārtnē:
25000
Tuvākā slimnīca: P. Stradiņa klīniskā
sliimnīca – 10,1 km
Citi apsvērumi:
+ Teritorijas atļautā izmantošana saskan
ar mērķi
- Teritorija ir ar augstu applūšanas risku,
- Nepieciešama ļoti darbietilpīga
inženiertehniskā sagatavošana pirms
būvniecības,
- Rajons uzskatāms par sevišķi nelabvēlīgu
celtniecībai
Ziepniekkalns
Sabiedriskais transports:
A: 23; 26;
T: 19;24
Tr: 10
M: 233; 233a; 247
Iedzīvotāju skaits tuvākajā apkārtnē: 55000
Tuvākā slimnīca: P. Stradiņa klīnskā slimnīca
– 5 km
Citi apsvērumi:
– Transporta infrastruktūra ir vāji attīstīta
Ziepniekkalna D un DA,
+ Situācija uzlabosies līdz ar Dienvidu tilta
trešās kārtas izbūvi
– Teritorijas atļautā izmantošana nesaskan
ar mērķi
Dreiliņi
Sabiedriskais transports:
A:3; 5; 6; 15; 20; 31; 47; 48; 49; 51;
52;
T. 16; 17; 22; 23;
M.203; 203a;204; 208; 209; 212;
212a; 212b; 213; 220; 222
Iedzīvotāju skaits tuvākajā apkārtnē:
250000, kas sastāda vairak nekā 25
% Rīgas iedzīvotāju.
Tuvākā slimnīca: RKUS Gaiļezers – 4,7
km
Citi apsvērumi:
+ Ši teritorija iezīmējas kā vietējās
nozīmes centrs,
+ Teritorijā ir labi attīstīts gan
sabiedriskais transports, gan
maģistrālo ielu tīkls,
+ teritorijai ir labi savienojumi ar
pārējo Latviju.
– teritorija ir piesārņota un
nepieciešams dārgs rekultivācijas
process,
+ Rekultivācijas procesam ir
iespējams piesasitīt ERAF
līdzfinansējumu
– teritorijas atļautā izmantošana
nesaskan ar mērķi,
– Saskaņa ar ERAF līdzekļu
izmantošanas nosacījumiem 5 gadus
pēc rekultivācijas teritoriju nedrīkst
izmantot komercdarbībai.
SHEMATISKA TERITORIJAS IZMANTOŠANA
Futbola stadions
Futbola halle
Futbola laukumi
Labiekārtots parks
Komercplatības
Stāvvieta
Atkritumi
PROJEKTA PAMATNOSTĀDNES
 Stadionam pieguļošajā teritorijā ir jāatstāj labiekārtota
zaļā zona
 Jārada bērnu laukums, kurš tuvākajā apkārtnē nav
pieejams, tuvākais ir Mežaparkā
 Jārada aktīvās atpūtas iespējas, kā piemēram
skrituļslidošana un skeitparks, lai par sportu
ieinteresētu arī jaunatni
 Jārada mūsdienīgs sporta un fitnesa centrs, kā arī
iedzīvotājiem pievilcīga sabiedriskās ēdināšanas vieta
 Teritorijai ir jākalpo kā šo apkaimju rekreācijas zonai
(tuvākā labiekārtotā rekreācijas zona ir Lido krasta
centrs)
 Lai nodrošinātu papildus naudas plūsmu stadiona
būvniecībai, jārisina jautājums ar komercdarbības
piesaistīšanu šī projekta īstenošanai
IESPĒJAMAIS PLUS
JA T Ā L Ā K Ā P R O J E K TA I Z S T R Ā D E S G A I T Ā T I K S KO N S TAT Ē T S , K A
Z E M E V I S CAU R N AV S T I P R I P I E S Ā R Ņ OTA , I E S P Ē JA M S VA R Ē T U T I K T
SA M A Z I N Ā TA S B Ū V N I E C Ī B A S U N T U R P M Ā K Ā S U Z T U R Ē Š N A S
I Z M A K S A S I Z M A N TO J OT AT T Ē L Ā R E D Z A M O C E LT N I E C Ī B A S M O D E L I .
PIEMĒRS
PROJEKTA FINANSĒŠANA
EU fondu
finansējums
Rīgas domes
ieguldījums
zeme +
infrastruktūra
LFF
finansējums
UEFA un FIFA
finansējums
Sponsori
Privāts
ieguldījums
Stadions
25 mil
EUR
Bankas
aizņēmums
PUBLISKĀS UN PRIVĀTĀS PARTNERĪBAS
PRINCIPS
Dome nodod zemes
gabalu LFF ilgtermiņa
lietošanā
LFF ar UEFA un FIFA
atbalstu piesaista
starptautisku kompāniju,
kura realizē teritorijas
attīstības projektu
LFF un Rīgas pilsēta
iegūst Starptautiskām
prasībām atbilsošu
Stadionu un labiekārtotu
vidi apkaimju
iedzīvotājiem
Kompānija iegūst
tiesības operēt pārējā
teritorijā esošo
infrastruktūru, daļu no
ieņēmumiem novirzot
Stadiona uzturēšanai
LĪDZĪGA PROJEKTA REALIZĀCIJA ĀRPUS
LATVIJAS
“AFG ARENA” ŠVEICE ST. GALLEN
KĀPĒC TAS BŪTU IZDEVĪGI INVESTORAM
 Jārada apstākļi, lai
investoram būtu
izdevīgi daļu no
plānotajām izmaksām
ieguldīt stadionā un
teritorijas
labiekārtošanā
 Samazinot investoram
zemes izmaksas un
ļaujot lietot daļu no
infrastruktūras
KO IEGŪST RĪGA?
Sakoptu teritoriju vienā no apdzīvotākajām pilsētas daļām
Starptautiskām prasībām atbilstošu stadionu
Mūsdienīgu kultūras un izklaides kompleksu
Tūrisma pieaugumu
Jaunas darba vietas
Stadionu arhitektūra kļūst par daudzu pilsētu atpazīstamības
simbolu
 Ievērojami uzlabosies šo apriņķu iedzīvotāju apkārtējās vides
kvalitāte
 Izpētot iedzīvotāju komentārus nesenajā publiskajā
apspriešanā par objektu Saharova ielā 30, daudz cilvēki vēlas
parku, kur varētu gan aktīvi, gan mierīgi atpūsties






PROJEKTA REALIZĀCIJAS SECĪBA
2011
•Tiek definētas
iespējamās
sadarbības
iespējas starp
LFF un Rīgas
domi
•Starp LFF un
Rīgas domi tiek
parakstīts
nodoma
protokols par
sadarbības
modeli
•Tiek veikta
detalizētāka
zemes gabala
izpēte,
precizētas
projekta
izmaksas
2011
•Tiek izstrādāta
detalizēta
projekta
finansēšanas
shēma un laika
grafiks
•Tiek izsludināts
starptautisks
metu konkurss
•RD pieteikums
ERAF
finasējumam
rekultivācijas
veikšanai
•Tiek meklēts
risinājums
ERAF līdzekļu
izmantošanas
nosacījumu
maiņai
2011
•Konkurss par
rekultivācijas
veikšanu
•Tiek uzsākta
zonējuma
maiņas
procedūra
•LFF kopā ar
RD nosaka
uzvarētāju
metu konkursā
2012
•Teritorijā tiek
veikta
rekultivācijas
darbi
•Tiek pabeigta
teritorijas
zonējuma
maiņa
•Pēc metu
konkursa
uzvarētāja
noskaidrošanas
tiek uzsākta
projektēšana
•Uzsākta ielas
posma, kas
savieno
Saharova ielu ar
Lielvārdes ielu
projektēšana
2013
•Turpinās
rekultivācijas
darbi
•Turpinās
projektēšana
2014
2015
•Notiek projekta •Stadions tiek
saskaņošana
nodots
ekspluatācijā
•Tiek precizēts
celtniecības
grafiks
•Uzsākta
stadiona
būvniecība
•Tiek izbūvēts
Lielvārdes ielas
turpinājums
saskaņā ar Rīgas
attīstības plāna
grafisko sadaļu
RCD ESPANYOL 2004
RCD ESPANYOL 2006/12
RCD ESPANYOL 2007/04
RCD ESPANYOL 2007/11
RCD ESPANYOL 2009/02
RCD ESPANYOL 2009/04
RCD ESPANYOL STADIONS
Viena komanda,
viens mērķis!

similar documents