Prezentacija

Report
Par Rīcības plāna Latgales reģiona
izaugsmei 2012.-2013.gadam
īstenošanas progresu
Izstrādes pamatojums: Latgales reģiona sociāli
ekonomiskie izaicinājumi
Tirgus sektora vienību īpatsvars, % 2011.g.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1.iedz., 2012
121,05 - 169,34
169,35 - 222,38
222,39 - 284,08
284,09 - 395,04
395,05 - 526,14
1
Valmiera
Ventspils
Līgatne
Rīga
Jūrmala
Jelgava
Liepāja
Jēkabpils
Rēzekne
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
0.1
76.1
20.7
15.5
19
29.8
32.5
33
5.8
8
43.7
44
39.7
Vidzemes
reģions
Kurzemes
reģions
Zemgales
reģions
51.1
15.7
24.4
7.7
8.3
5.6
Daugavpils
Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars reģionos no kopējā
bezdarbnieku skaita reģionā
8.5
3.6
20.2
34.8
Rīgas
reģions
Pierīgas
reģions
52.2
Latgales
reģions
Pašnodarbinātās personas
Individuālie komersanti
Komercsabiedrības
Zemnieku un zvejnieku saimniecības
Iedzīvotāju skaita izmaiņas pašvaldību teritorijās 2008-2013
-10,68 - -7,26
-7,25 - -5,18
-5,17 - -0,37
-0,36 - 5,85
5,86 - 31,41
1
Valmiera
Ventspils
43,4%
KURZEMES
REĢIONS
Līgatne
RĪGAS
REĢIONS
36,7%
VIDZEMES
REĢIONS
30,5%
38,9%
ZEMGALES
REĢIONS
Rīga
Jūrmala
LATGALES
REĢIONS
Liepāja
Jelgava
Jēkabpils
Rēzekne
57,6%
41,5%
2
Ilgstošo bezdarbnieku īpatsvars
kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaitā
Daugavpils
Latgales rīcības plāna mērķi
• panākt aktīvāku iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā Latgalē pieaug jaunradīto uzņēmumu skaits uz 1000 iedz. (2011.g. 3
uzņēmumi uz 1000 iedz.)
• radīt labvēlīgākus nosacījumus privāto investīciju piesaistei
Latgalei - Latgalē pieaug nefinanšu investīcijas uz 1 iedz. (2010.g.
534 LVL uz 1 iedz.)
2000
1804.11
1800
4,00
3,30
3,50
3,46
1680.14
1600
1310.09
1400
3,00
2,67
2,54
2,50
2,47
1143.04
1200
1,98
1133.22
1000
2,00
755.30
800
1,50
600
1,00
400
0,50
200
0,00
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Jaunradīto uzņēmumu skaita uz 1000 iedz. dinamika Latgales reģionā. Lursoft un
CSP dati
Rīgas
reģions
Kurzemes Vidzemes Pierīgas Zemgales Latgales
reģions
reģions
reģions
reģions
reģions
Nefinanšu investīcijas uz 1 iedz. 2011.g. (2011.g. salīdzināmās
cenās)
3
Būtiskākie pasākumi I: Latgales uzņēmējdarbības centra izveide
•
11.12.2012. MK sēdē apstiprināts informatīvais ziņojums par LUC izveidi
•
Iestāžu sadarbība (pārnozariska pieeja darbam ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem) panākta vienošanās ar LIAA, LHZB, VRAA, LLKC par praktisku sadarbību
•
LUC sniegs šādus pakalpojumus:
» konsultācijas par ES fondu un LHZB programmu pieejamību
» motivācijas un apmācības pasākumi
» konsultācijas par e-pakalpojumu izmantošanu
» „birokrātijas gids” – konsultācijas par dažādu institūciju pakalpojumiem
» konsultatīvs atbalsts piemērotu industriālo zonu atrašanā
» pieredzes apmaiņas braucienu un tirdzniecības misiju / uzņēmēju
grupu vizīšu organizēšana
•
2013.gada 1.ceturksnī sniegtas konsultācijas klātienē un ar e-pasta starpniecību par
uzņēmējdarbības uzsākšanu un ar to saistītiem jautājumiem
4
Būtiskākie pasākumi II: piesaistīts papildus ES fondu
finansējums (virssaistības) 33,37 milj. latu apmērā
•
Uzsākta 6 virssaistību projektu īstenošana 3.6.1.1.aktivitātē par kopējo
summu 11,79 mlj.LVL (39 % no piešķirtās virssaistību summas), t.sk.:
– Daugavpils pilsētas industriālo zonu pieejamības veicināšana (2,76 mlj.LVL)
– Atbrīvošanas alejas posma no Maskavas ielas līdz pilsētas robežai
rekonstrukcija, Rēzeknē (1,54 mlj.LVL)
– Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras
uzlabošana (1,64 mlj.LVL)
– Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās
(2,83 mlj.LVL)
•
3.6.2.1.aktivitātē iesniegto un vērtēšanā esošo projektu iesniegumu
virssaistību finansējuma apmērs ir 4,98 mlj.LVL jeb 28% no piešķirtās
virssaistību summas
5
Būtiskākie pasākumi III: apgūti finanšu līdzekļi 6,377 milj. latu
apmērā Latgales vietējo autoceļu un sliktā grants seguma
atjaunošanai 160,84 km kopgarumā
zaļā krāsā – grants segumu virsmas apstrāde
zilā – šķembu seguma atjaunošana
6
Būtiskākie pasākumi IV: 4 piedāvājumi investīciju piesaistei
Latgalē
•
Daugavpils starptautiskās lidostas attīstība par starptautiska mēroga loģistikas
un transporta mezglu (piesaistāmo investīciju apjoms līdz 60.0 milj. EUR)
•
biogāzes koģenerācijas stacijas izveide (piesaistāmo investīciju apjoms 5.2 milj.
EUR), kuras darbības nodrošināšanai izmantotu Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas
centra atkritumus (dūņas un biomasa)
•
lina un kaņepju šķiedru ražotnes paplašināšana, pilnveidojot ražošanas
kompleksa infrastruktūru un izbūvējot koģenerācijas staciju (piesaistāmo investīciju
apjoms 5 milj. EUR)
•
Daugavpils naftas bāzes atjaunošana (piesaistāmo investīciju apjoms 0.8-3.0
milj. EUR) (dzelzceļa pievadi, iekšējā cauruļu sistēma, elektriskie sūkņi, asfaltēti ceļi)
7
Būtiskākie pasākumi V: robežas šķērsošanas
vienkāršošana
•
apstiprināts stratēģiskais projekts „Robežšķērsošanas vietas „Vientuļi”
rekonstrukcija un robežšķērsošanas vietas „Bruņiševa” labiekārtošana” (ES
finansējums ir 3,8 milj. eiro, Latvijas līdzfinansējums – 422 tūkst. eiro)
•
izsniegtas 1431 pierobežas satiksmes atļaujas Baltkrievijas pierobežas teritoriju
iedzīvotājiem, 8 tūkstoši Latvijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju
•
skaņošanas procesā ar Baltkrievijas pusi ir līguma grozījumi, kas atvieglos
atļauju saņemšanas nosacījumus
8
Būtiskākie pasākumi VI: darbaspēka piesaiste
Latgales reģionam
•
ieviests reģionālās mobilitātes atbalsta pasākums „Komersantu
nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana” (uz doto
brīdi ir iesaistījušies 26 ilgstošie bezdarbnieki, no tiem 11 - Latgales
reģionā)
•
paredzēti līdzekļi papildu 200 kredītu dzēšanai Latgales reģionā
publiskajā sektorā strādājošajiem, apkopota informācija par speciālistiem un
speciālistu skaitu
9
Būtiskākie pasākumi VII: vietējo kopienu
aktivizēšana
•
parakstīts 41 grantu līgums par atbalstu jaunu skolas
pastāvēšanas modeļu izveidošanai un attīstīšanai
Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām”
ietvaros (piem., Jaunsilavas psk, Brižuciema psk, Rugāju vsk
u.c.)
•
uzsākta vadlīniju mazo lauku skolu satura izstrāde
•
ar LLKC atbalstu tika organizētas jauniešu mācības,
kuru rezultātā tika izstrādāti biznesa plāni un daži jaunieši
uzsāka uzņēmējdarbību. Piem., Gunta Nagle ar biznesa
ideju „Modes salona izveide Kārsavā”
10
Būtiskākie pasākumi VIII: Latgales filma
• mazināt esošos stereotipus par
Latgali un popularizēt tās pozitīvu
potenciālu
• filma tiek fokusēta uz veiksmes
stāstiem, rīcības cilvēkiem, kas
strādā ar izciliem sasniegumiem, kā
arī uz Latgales identitāti
• 31.01. notika filmas pirmizrāde,
01.05. filma tika rādīta LTV1
(ieskats dokumentālajā filmā
„Latgale. Trīs stāsti“)
11
Turpmākie būtiskie darbi 2013.-2014.gadā
– Latgales pārstāvniecība Rīgā, sekmējot mazo ražotāju produkcijas
popularizēšanu un izplatīšanu
– jaunas mājas lapas izveide www.investlatgale.com
– semināru un diskusiju organizēšana Latgales plānošanas reģionā par
uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšanu
– 4-5 piedāvājumi investoriem, mārketinga materiāli
– novada / reģiona „ideju kausi” inovatīvo biznesa ideju atbalstam
– apmācību programma “biznesa eņģeļi”
– atbalsta pasākumi kvalificēta darbaspēka un uzņēmēju piesaistei attāliem
un mazattīstītiem reģioniem
– kopienu atbalsta pasākumi, apmācot kopienu līderus un atbalstot to
darbību
12
Paldies par uzmanību!
KOPĀ MĒS VARAM!

similar documents