1. program ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014.

Report
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE
HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020.
Listopad, 2014.
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
JAVNA
RASPRAVA
ZAVRŠENA
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
PODMJERA 4.1. - Potpora za ulaganja u poljoprivredna
gospodarstva
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
PODMJERA 4.2. - Potpora za ulaganja u preradu,
marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
OPERACIJE:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2. Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
Korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
sukladno Zakonu o poljoprivredi, te proizvođačke grupe i organizacije (osim unutar
operacije 4.1.3.)
Intenzitet potpore:
 do 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
 do 75% iznosa prihvatljivog ulaganja - za ulaganja povezana s
Nitratnom Direktivom 91/676/EEC
VINOGRA
DARI I
PČELARI
Nacionalni
program pomoći
sektoru vina i Nacionalni
pčelarski program
Uvećanje za 20%:
 za mlade poljoprivrednike koji su tijekom 5 godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu. postavljeni
kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
 za zajednička ulaganja, za integrirane projekte
 za ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim
ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe)
 za ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
 za ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe) i ekološkom
poljoprivredom (članak 29. Uredbe)
Maksimalni intenzitet potpore NE smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
 min. 5.000 €/projekt
 max. 3 mil. €/projekt
 5 mil. €/za ulaganja u pojedine aktivnosti u sektorima voća i povrća, stočarstva te za integrirane
projekte i zajednička ulaganja
U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz povećanje okolišne učinkovitosti (npr. izgradnja laguna) i
korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1 mil. €/projekt.
Mjera
- Potpora
za ulaganja
gospodarstva
Uprava za upravljanje EU fondom
za4.1
ruralni
razvoj,
EUu ipoljoprivredna
međunarodnu
suradnju
OPERACIJE:
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava 4.1.2. Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE
OPERACIJE
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, te proizvođačke grupe i organizacije (osim unutar
KORISNICI
operacije 4.1.3.)
izgradnja i opremanje - objekata za životinje, zatvoreni prostori, upravne prostorije, za marketing prizvoda, objekata za berbu, sortiranje i pakiranj, objekata
za skladištenje, objekata za obradu otpadnih voda i pročišćivanja zraka; ulaganje u mehanizaciju i gospodarska vozila, ulaganja u sustav za zaštitu od
ULAGANJA
padalina, u sustav navodnjavanja, podizanje višegodišnjih nasada,uređenje zemljišta, kupnja zemljišta i objekata do 10% iznosa prihvatljivih troškova,
prilagodba standardima skaldišni kapaciteti za stajski gnoj i manipulacija gnojem,OIE za vlastite potrebe, licence, autorska prava, računalni programi
INTENZITET
50% po projektu, neograničeno tijekom programskog razdoblja, do 75% iznosa prihvatljivog ulaganja - za ulaganja povezana s Nitratnom Direktivom
POTPORE
91/676/EEC do 4. godine od pristupanja RH u EU.
mladi poljoprivrednici koji su tijekom 5 godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog
UVEĆANJA za gospodarstva, zajednička ulaganja, integrirani projekti, ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s
20% (max 90%) posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe), ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja povezana s agro-okolišnim i
klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe)
5.000 - 3 mil.€ /5 mil. € - za ulaganja u pojedine aktivnosti u sektorima voća i povrća, stočarstva te za integrirane projekte i zajednička ulaganja (operacije
VISINA
4.1.2. Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš i 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije - max. 1mil.€)
POTPORE
OPĆI TROŠKOVI usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
NEPRIHVATLJIV
ulaganja predviđena Nacionalnim program pomoći sektoru vina i Nacionalnim pčelarski programom
A ULAGANJA
OPG i obrt-nositelj ili član, vlasnik obrta ili jedan stalno zaposlen - verificiran tečaj stručnog osposobljavanja a povezan s osnovnom djelatnošću
gospodarstva ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 3 godine
Pravna osoba - najmanje jedan stalno zaposleni, ima najmanje završenu strukovnu školu ili tečaj stručnog osposobljavanja koji je verificiran od nadležne
STRUČNA
OSPOSOBLJENO institucije a povezan s osnovnom djelatnošću gospodarstva ili ima radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 3 godine.
Mladi polj. završenu najmanje strukovnu školu iz područja poljoprivrede, veterinarstva te prehrambene tehnologije ili završen tečaj stručnog osposobljavanja
ST (najmanje)
iz području poljoprivrede, veterinarstva te prehrambene tehnologije verificiran od nadležne institucije ili ima radno iskustvo iz tih područja u trajanju od
najmanje 3 godine
korisnici ne moraju biti u sustavu PDV-a
PDV
INTEGRIRANI
PROJEKTI
ZAJEDNIČKA
ULAGANJA
ISPLATA
VLASNIŠTVO
projekt objedinjuje podmjeru 4.1 i 4.2 - postotak ulaganja iz 4.1. - min.51%, postotak ulaganja iz 4.2. - min.10%,
ulaganja provedena od strane 2 ili više korisnika u podmjeri 4.1., mora postojati ugovor o imenovanju predstavnika koji je ujedno i podnositelj prijave
isplata avansa nakon ugovaranja u visini od 50% uz 100% bankovnu ili ispojvetnu garanciju, isplata do 3 rate (avans +2 ) ili jednokratno, korisnik mora imati
podmirene obveze prema državi i prema ponuđačima roba i usluga u cijelosti
vlasništvo ili pravo građenja, najam zemljišta ili koncesija, služnost, plodouživanje, zakup - zaulaganjau trajne nasade, navodnjavanje i zaštita od padalina
POSEBNI UVJETI
opći troškovi i troškovi kupnje zemljišta ili objekata mogu iznositi najviše 15 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta s tim da opći troškovi
ne smiju prelaziti 5 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, prihvatljiv trošak – stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing
PRIKUPLJANJE
za svaku pojedinačnu nabavu/ulaganje dostaviti jednu ponudu, objaviti Poziv na dostavu ponuda na mrežnim stranicama APPRRR (ne za projekte manje od
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
OPERACIJE:
4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
Korisnici: fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda
iz Dodatka 1 Ugovora o EU ili pamuka, osim proizvoda ribarstva
VINOGRA
DARI I
PČELARI
Intenzitet potpore:
 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
Uvećanje za 20%:
 ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
 ulaganja koja provode proizvođačke organizacije
Nacionalni
program pomoći
sektoru vina i Nacionalni
pčelarski program
 min. 5.000 €/projekt
 max. 3 mil. €/projekt
 5 mil. €/za ulaganja u pojedine aktivnosti u sektorima mesa i mlijeka
U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz korištenje obnovljivih izvora energije, maksimalna potpora je 1
milijun €/projekt.
Maksimalni intenzitet potpore NE smije prijeći 90% od ukupno prihvatljivih troškova
Uprava za upravljanje
EU 4.2.
fondom
zazaruralni
i međunarodnu
suradnjuproizvoda
Mjera
- Potpora
ulaganja urazvoj,
preradu,EU
marketing
i/ili razvoj poljoprivrednih
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
OPERACIJE
OPERACIJE: 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
KORISNICI
ULAGANJA
OPĆI UVJETI
INTENZITET POTPORE
fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Dodatka 1 Ugovora o EU ili pamuka, osim proizvoda
ribarstva
izgradnja i opremanje - objekata za poslovanje s mlijekom, mesom, sabirališta za otpad, objekata za preradu voća, povrća, grožđa (osim za
vino), začinskog, ljekovitog i aromatičnog bilja, cvijeća, gljiva, objekata za preradu maslina i komine maslina, za preradu žitarica i uljarica,
objekata za skladištenje i punjenje meda, upravnih prostorija, kupnja mehanizacije i gospodarskih vozila, marketing, ulaganja u laboratorij,
prilagodbu standardima, kupnja zemljišta i objekata 10% vrijednosti ulaganja ulaganja u OIE za vlastite potrebe
Ulaganje se mora odnositi na proizvode obuhvaćene Dodatkom I Ugovora o EU. Rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz
Dodatka I Ugovora o EU.
50% od iznosa prihvatljivog ulaganja, neograničeno tijekom programskog razdoblja,
UVEĆANJA za 20%
(max 90%)
ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP), ulaganja koja provode proizvođačke organizacije
VISINA POTPORE
5.000 - 3 mil.€ /5 mil. € - za ulaganja u pojedine aktivnosti u sektorima mesa i mlijeka (OPERACIJA 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora
energije - max 1. mil €)
OPĆI TROŠKOVI
usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
NEPRIHVATLJIVA
ULAGANJA
INTEGRIRANI PROJEKTI
PDV
ISPLATA
POSEBNI UVJETI
PRIKUPLJANJE PONUDA
REFERENTNE CIJENE
ODRŽIVOST PROJEKTA
ulaganja predviđena Nacionalnim program pomoći sektoru vina i Nacionalnim pčelarski programom
Projekt objedinjuje podmjeru 4.1 i 4.2 - postotak ulaganja 4.1. - min.51%, postotak ulaganja 4.2. - min.10%,
korisnici ne moraju biti u sustavu PDV-a
isplata avansa nakon ugovaranja u visini od 50% uz 100% bankovnu ili ispojvetnu garanciju, isplata do 3 rate
(avans +2 ) ili jednokratno, korisnik mora imati podmirene obveze prema državi i prema ponuđačima roba i usluga u cijelosti
prihvatljiv trošak – stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing
za svaku pojedinačnu nabavu/ulaganje dostaviti jednu ponudu, objaviti Poziv na dostavu ponuda na mrežnim stranicama APPRRR (ne za
projekte manje od 75.000 kuna)
su prosječne cijene za robu, radove i usluge na tržištu, a određuje ih Agencija za plaćanja. Agencija može umanjiti iznos potpore ukoliko se
utvrdi da cijene u ponudama veće o referentnih za iste ili slične robe i usluge.
financijska analiza na temelju podnesenog poslovnog plana
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
PITANJA
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
HVALA NA POZORNOSTI
www.mps.hr
[email protected]
01/6106 - 908

similar documents