skatīt šeit

Report
Latvijas Būvinženieru savienības XXII kongress
2010.gada 26.martā
Būvinženieru kvalifikācijas
un profesionālās kompetences nozīme
būvniecības projektu vadīšanā
Dipl. ing. Guntars Šterns
SIA “Būves un būvsistēmas”
valdes priekšsēdētājs”
Objekts: Administratīvo un biroju ēku komplekss “Citadele”
Atrašanās vieta: Rīga, Republikas laukums 2a
Kopējā platība: 32 248,2 m2
Kopējā ietilpība: 128 282 m3
Projekta realizācijas laiks: 2005. – 2009.gads
Projekta pasūtītājs: SIA “Rīgas pirmā garāža”
Projekta galvenais arhitekts: Meinhard von Gerkan
Būvprojekta autors: SIA “Vincents”
Projekta vadība: Inženieru birojs SIA “Būves un būvsistēmas”
Projekta vadītājs: Guntars Šterns
Galvenais būvuzņēmējs: SIA “Augstceltne”
Atbildīgais būvdarbu vadītājs: Česlavs Leonards Zarakovskis
Būvuzraugs: Juris Bušs
Profesijas standarts
(LR IZM 2003.gada 29.decembra
rīkojums Nr. 649)
Reģistrācijas Nr. PS 0222
Profesija:
PROJEKTA VADĪTĀJS
(Pašnovērtējuma anketa)
Kāds ir manas kompetences līmenis ?
I
II
Prezidents
vadītājs
Augstākā vadība –
viceprezidents u.tml
Vadošais
būvinženieris
Direktors u.c.
Galvenais
būvvadītājs
Projekta
Pārvaldes vadītājs
Līgumu,
Sagādes,
Ražošanas u.tml.
Daļas vadītājs
Nodaļas vadītājs
Sekcijas vadītājs
(rasētāju,
tāmētāju,
plānotāju u.tml.)
Bakalaurs, maģistrs
Inženieris
Zema
Augsta
TEHNISKĀ UN VADĪBAS PRASME BŪVNIECĪBĀ
(Autors – Aivars Jurjāns, RTU docents, Dr.sc.ing.)
Vadības prasme
Kompetences
deficīta
zona
Tehniskā prasme
PV SPRIEDZES STRUKTŪRA
SPECIĀLISTS
TEHNISKAJĀS JOMĀS
racionālais pols
ORGANIZATORS
PĀRVALDĪTĀJS
PV
stabilais pols
Uzņēmuma vadītājs
Tehniskais vadītājs
Iepirkumu vadītājs
UZŅĒMĒJS
VĪZIJAS
dinamiskais pols
emocionālais pols
PERSONĀLA VADĪTĀJS
Daļas maksājumi
Maksājumi
Likviditāte
Daļas maksājumu prasības
akti, F2 u.c
Gala maksājums
BŪVOBJEKTA LIKVIDITĀTE
Būvniecības beigas
Gala rēķins
Ls
Mēneši
Procentu maksājumi (citā mērogā)
Pašizmaksa
Stratēģiskā kontrole
Ātrā atpazīšanas sistēma
Faktiskie rādītāji, signāli
Stratēģiskā plānošana
Plānotie rādītāji
Kontrole
Faktisko un plānoto rādītāju
salīdzinājums
Noviržu analīze
Informācijas sniegšana
Pasākumu priekšlikumi
Vadība
Pasākumu īstenošana
Informācijas sniegšana
Uzņēmumu
salīdzināšana
Pasākumu priekšlikumi
Kontrole
Faktisko un plānoto rādītāju
salīdzinājums
Noviržu analīze
Realizācija
Faktiskie rādītāji
Vadības dati
Operatīvā plānošana
Plānotie rādītāji
Vadības dati
Operatīvā kontrole
DIN 69900
“Projekta vadība”
Tīkla plānošanas tehnika, apraksti un jēdzieni
DIN 69901
“Projekta vadības sistēmas”
1.daļa
2.daļa
3.daļa
4.daļa
5.daļa
–
–
–
–
–
Pamati
Procesi, procesu modeļi
Metodes
Dati, datu modeļi
Jēdzieni
Inicializācija (I)
Norise un
termiņi
Izmaiņas
Informācija
Komunikācija
Dokumentācija
Apstiprināt
Izmaksas
un finanses
Organizācija
Noskaidrot
atbildību
Izraudzīties
projekta vadības
procesus
Kvalitāte
Resursi
Riski
Projekta
struktūra
Līgumi un
vēlākās
prasības
Mērķi
Ieskicēt
mērķus
Definēšana (D)
Norise un
termiņi
Definēt
Robežstabus
Izmaiņas
Informācija
Komunikācija
Dokumentācija
Apstiprināt
Definēt informāciju, komunikāciju un
ziņojumu sagatavošanu
Noteikt
projekta
mārketingu
N
Novērtēt
izdevumus
Izmaksas
un finanses
Organizācija
Apstiprināt
Izveidot
projekta
komandu
Definēt
panākumu
kritērijus
Kvalitāte
Resursi
Noteikt
rīcību risku
gadījumā
Riski
Analizēt
projekta vidi,
ieinteresētās
puses
Projekta
struktūra
Novērtēt
īstenošanas
iespējas
Izveidot
konceptuālo
struktūru
Definēt
līgumu
procedūras
Līgumi un vēlākās
prasības
Mērķi
Definēt
mērķus
Rekursija no vadības fāzes
Saskaņot ar
klientiem
līgumu saturu
Norobežot
projekta
saturu
Iespējamā rekursija
Plānošana (P)
Norise un
termiņi
Plānot
norises
Izmaiņas
Informācija
Komunikācija
Dokumentācija
Izstrādāt
termiņu plānu
Izstrādāt
projekta plānu
Rīcības
plānošana
Apstiprināt
Plānot informāciju, komunikāciju,
ziņojumu sagatavošanu
Izstrādāt
izmaksu un
finanšu plānu
Izmaksas un
finanses
Plānot projekta
organizāciju
Organizācija
Kvalitāte
Plānot
kvalitātes
nodrošināšanu
Resursi
Izstrādāt
resursu plānu
Analizēt
riskus
Riski
Projekta
struktūra
Apstiprināt
Izstrādāt projekta
struktūrplānu
Aprakstīt
darba paketes
Aprakstīt
norises
Līgumi un
vēlākās
prasības
Saskaņot ar
piegādātājiem
līguma saturu
Mērķi
Rekursija no vadības
fāzes
Plānot pretriska
pasākumus
Iespējamā rekursija
Vadība (S)
Norise un
termiņi
Uzsākt
norises
Izmaiņas
Vadīt
izmaiņas
Informācija
Komunikācija
Dokumentācija
Apstiprināt
Vadīt informāciju, komunikāciju,
ziņojumu sagatavošanu
Izmaksas
un finanses
Organizācija
Vadīt izmaksas
un finanses
Starta
pasākums
Izveidot
projekta
komandu
Kvalitāte
Resursi
Riski
Vadīt
termiņus
Pilnveidot projekta
komandu
Nodrošināt
kvalitāti
Vadīt
resursus
Vadīt
riskus
Projekta
struktūra
Līgumi un
vēlākās
prasības
Mērķi
Izpildīt līgumus
ar klientiem un
piegādātājiem
Vadīt vēlākās
prasības
Vadīt mērķu
sasniegšanu
Rekursijas attiecībā uz Definēšanas fāzi (D.5.1.)
vai uz
Plānošanas fāzi (P.9.1)
Pieņemt
Noslēgums (A)
Norise un
termiņi
Izmaiņas
Informācija
Komunikācija
Dokumentācija
Izmaksas
un finanses
Pieņemt
Sagatavot projekta
noslēguma
ziņojumu
Sagatavot
pēckalkulācijas
Organizācija
Noturēt
noslēguma
sanāksmes
Kvalitāte
Izformēt
projekta
organizāciju
Atgriezt
resursus
Riski
Projekta
struktūra
Mērķi
Apstiprināt
rezultātus
Nodrošināt
projekta
pieredzi
Resursi
Līgumi un
vēlākās
prasības
Arhivēt
projekta
dokumentāciju
Pabeigt
līgumus
Kas notiek Latvijā ?
Projekta vadības metodes
Kontekstuālās
Kompetences
Izturēšanās
kompetences
Tehniskās
kompetences
PV kompetences acs
(ICB 3.versija)
Tehniskās
kompetences
•
Kompetences acs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projekta vadības panākumi
Ieinteresētās puses
Projekta prasības un projekta mērķi
Riski un iespējas
Kvalitāte
Projekta organizācija
Komandas darbs
Problēmu risināšana
Projekta struktūras
Jaudas apjoms un piegādājamie objekti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projekta fāzes, gaita un termiņi
Resursi
Izmaksas un finanšu līdzekļi
Iepirkumi un līgumi
Izmaiņas
Uzraudzība un vadība, ziņojumi
Informācija un dokumentācija
Komunikācija
Projekta starts
Projekta noslēgums
Izturēšanās
kompetences
Vadīšana
Angažētība un motivācija
Sevis vadīšana
Spēja realizēt
Saspīlējuma mazināšana un
stresa pārvalde
• Atvērtība
• Kreativitāte
• Orientācija uz rezultātu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Efektivitāte
Konsultācijas
Sarunas
Konflikti un krīzes
Uzticamība
Cieņa
Ētika
Kompetences acs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Orientācija uz projektu
Orientācija uz programmu
Orientācija uz portfolio
Projekta, programmas un portfolio vadības ieviešana
Pastāvīgā organizācija
Darījumi
Sistēmas, produkti un tehnoloģijas
Personāla vadība
Veselības , darba, ekspluatācijas un vides aizsardzība
Finansējums
Tiesiskie aspekti
Kontekstuālās
kompetences
Kompetences acs
Kompetences sadalījums
D, C, B, A līmeņos
atbilstoši IPMA ICB 3.versijai
A līmenis
30%
30%
B līmenis
40%
25%
25%
C līmenis
50%
20%
D līmenis
20%
60%
15%
15%
70%
- Konceptuālās kompetences
- Izturēšanās kompetences
- Tehniskās kompetences
Paldies par uzmanību !
Dipl. ing. Guntars Šterns
SIA “Būves un būvsistēmas”
valdes priekšsēdētājs

similar documents