Milans Blūms, SIA "Rimi Latvia"

Report
Ilgtspējas principi sadarbībā ar
piegādātājiem
Milans Blūms, Rimi Latvia kategoriju vadības direktors
Rimi KSA: integrēta biznesa principos
Apvienoto Nāciju Global
Concept standarti
Rimi biznesa principi
Rimi KA politikas
Vadās pēc ētikas standartiem,
tiecas strādāt ar peļņu
Biznesa ētikas politika
Ieklausās pircējos un strādā
balstoties uz viņu vajadzībām
Vides un kvalitātes politika
Novērtē darbinieku dažādību un
veicina izaugsmi
Personāla politika
Saglabā atvērtu dialogu gan
iekšēji, gan ar apkārtējo pasauli
Sponsorēšanas politika
Nodrošina protuktu kvalitāti un
drošību
Ilgtspējas politika
Veicina veselīgu dzīvesveidu
Veikalu izveides politika
Īsteno videi draudzīgu darbību,
kas veicina ilgtspējīgu attīstību
KSA virzieni
Ētisks
bizness
Vide
Kvalitāte
Veselība
Sabiedrība
Dialogs
Ietekmes puses
DARBINIEKI
KLIENTI
IETEKMES
PUSES
ORGANIZĀCIJAS
PIEGĀDĀTĀJI
(valsts institūcijas, NVO,
mediji)

Sadarbība ar piegādātājiem
Piegādātāji un loģistika
Apkārtējā vide
Kvalitāte
Veselība
•Augstas kvalitātes
prasības piegādātājiem
un to kontrole
•Produktu izsekojamība
•Operatīvi produktu
atsaukumi
•Veselības aspekts
sortimenta izveidei
•Veselību veicinošas
aktivitātes ar
piegādātājiem
Sabiedrība
•Vairāk Latvijas produktu
•Vides aspekts sortimenta
veidošanā
•Pārdomāta loģistika
•Piegādātāju iesaiste
labdarībā
•Atbalsts vietējiem
piegādātājiem
Ētisks bizness
•Uz faktiem balstīts pārrunu
process
•Cieša sadarbība ar vietējiem
ražotājiem
•Riska valstu piegādātāju
kontrole
Dialogs
PIEGĀDĀTĀJI
•Sadarbība ar piegādātāju
organizācijām
•Skaidri sadarbības nosacījumi
Sadarbība ar vietējiem ražotājiem
 80% no Rimi pieejamās svaigās
pārtikas ir vietējo ražotāju
produkcija
 Rimi darbinieku viesošanās pie
piegādātājiem – Latvijas
ražotājiem viņu ražotnēs
 Atbalsta kampaņas vietējai
produkcijai veikalos (Latvijas
dienas, Latvijas labums, Ēd
vietējo, u.c.)
PPZ: kvalitātes standarti piegādātājiem
 Kvalitatīvi un atzīti ražotāji
 9 mēnešu garš pārbaužu
process pirms produkta
ieviešanas sortimentā
 Degustācijas, pārbaudes
laboratorijās
 Sertificēti atbilstoši GFSI
(globālās pārtikas drošuma
iniciatīvas) standartiem
Privātā preču zīme
GFSI globālās pārtikas drošuma iniciatīvas

Global Aquaculture Alliance Seafood Processing

GLOBALG.A.P. Integrated Farm

FSSC 22000

Global Red Meat Standard

SQF

BRC

IFS

ISO 22000
iRimi.lv – portāls piegādātājiem
 Sadarbības principi un laba
biznesa prakse
 Kvalitātes standarti
 Piegādātāju rokasgrāmata
 Piegāde un loģistika
 Uzņēmuma jaunumi
 Iespēja sazināties ar Rimi,
pieteikties akcijām
Ilgtspējas politika
Ilgtspējas politika
Ilgtspējas politikas vadlīnijas
Atbilstība spēkā esošiem tiesību
aktiem
Iepirkumu un produktu
sortimenta vadlīnijas
Iepirkumu un produktu
sortimenta vadlīnijas
Veikalu, biroju, transportēšanas
un noliktavu darbība
Kvalitātes nodrošināšana
piegādātāja līmenī
Informācijas un saziņas vadlīnijas
Sociālā atbildība ražošanā
Zināšanu un efektivitātes
vadlīnijas
Atbildība pret apkārtējo vidi
Izsekojamība
Ilgtspējas politika un vadlīnijas aptver kvalitātes, vides, veselības un sociālās atbilstības jomas attiecībā uz
iepirkumiem, produktu klāstu un procesiem veikalos, birojos, transportēšanā un noliktavās.

Attiecības ar piegādātājiem:2015
CSR pielikums sadarbības partneriem
 Obligāta prasība visiem partneriem no nākamā gada
 Veidots, vadoties pēc CSR principiem
 Apliecina sadarbību pēc godīgas prakses principiem
 Ilgtspējīgas biznesa attiecības
 Kvalitātes prasības produktiem
 Patērētāju interešu aizsardzību
Paldies!
32.

similar documents