16_IUB

Report
AKTUĀLĀS IZMAIŅAS PUBLISKO
IEPIRKUMU LIKUMĀ
Signe Muceniece
Iepirkumu uzraudzības birojs
1
«Mazie iepirkumi»
 «Mazo iepirkumu» (8.1 panta, 8.2 panta)
noteikumu piemērošana:
1) piegāžu un pakalpojumu līgumiem no
3000 latu (4000 euro) līdz 30 000 latu
(42 000 euro);
2) būvdarbu līgumiem no 10 000 latu (14 000
euro) līdz 120 000 latu (170 000 euro)
2
«Mazie iepirkumi»
 Izslēgšanas noteikumu pārbaude:
 Informāciju publiskajās datubāzēs (no UR, VID pasūtītājs iegūst
pats (par Latvijā reģistrētu komersantu))
 Tiesības pierādīt nodokļu nomaksu
 Pasūtītājam savā mājaslapā internetā jāievieto noslēgtā iepirkuma
līguma vai tā grozījumu tekstu (ievērojot komercnoslēpuma
aizsardzības prasības), tam jāatrodas mājaslapā vismaz visā
iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc
līguma spēkā stāšanās dienas.
 Attiecas uz iepirkumiem, kas izsludināti līdz 31.07.2013., ja līgums
stājas spēkā 01.08.2013. vai vēlāk.
 Neattiecas uz līguma grozījumiem, ja līgums stājies spēkā pirms
01.08.2013.
 Grozījumus iepirkuma līgumā izdara, ievērojot šā likuma 67.1 panta
noteikumus (būtisku grozījumu ierobežošana).
3
«Mazo iepirkumu» regulējums
no 01.01.2014.
PIL 8.1 pants tiek aizstāts ar 8.2 pantu.
 8.2 panta regulējums tiek pārņemts no 8.1 panta ar dažiem
papildinājumiem:
 turpmāk pretendentu pārbaude atbilstoši izslēgšanas
noteikumiem (kas konstatējami Latvijā), tiek veikta Ministru
kabineta noteiktajā informācijas sistēmā;
 pārbauda arī NĪN parādus;
 paredzēti gadījumi, kuros var nepiemērot izslēgšanas
noteikumus (B daļas pakalpojumi, apstākļi atbilst sarunu
procedūras bez paziņojuma publicēšanas izvēlei; gadījumi, kad
tiek veikts atkārtots «mazais iepirkums», jo sākotnējā iepirkumā
piedāvājumi nebija iesniegti vai bija iesniegti neatbilstoši
piedāvājumi).
4
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
(39.pants)
 Izslēgšana par būtiskiem darba tiesību pārkāpumiem
 personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma,
nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par
šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas
iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu (attiecas arī uz
iepirkumiem, kas izsludināti līdz 31.07.2013., ja pretendents vai
kandidāts līdz tam nav izslēgts!) – no 01.01.2014. noilguma
periods 12 mēneši (šobrīd – 18 mēneši)
 Izslēgšana par būtiskiem konkurences tiesību
pārkāpumiem
 neizslēdz komersantu, ja, konstatējot konkurences tiesību
pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros tas ir
atbrīvots no naudas soda vai naudas sods ir samazināts.
5
Jauns izslēgšanas noteikums I
 Noteikts jauns izslēgšanas noteikums (39.panta 2.1daļa),
kuru pasūtītājs ir tiesīgs piemērot, ievērojot 39.panta
2.2, 2.3, 2.4 daļā noteikto (no 01.01.2014 39.2 pants):
Ja kandidāts vai pretendents nav pildījis ar šo
pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo
vienošanos
un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā
vai vispārīgās vienošanās noteikumos
paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās,
6
Jauns izslēgšanas noteikums II
 Var izslēgt šo kandidātu vai pretendentu vai paredzēt
papildu saistību nodrošinājumu vai noteikumus,
 ja šādas tiesības paredzētas paziņojumā par līgumu vai
iepirkuma procedūras dokumentos,
 ja vienpusējā atkāpšanās no līguma notikusi atbilstoši
līgumā noteiktajai kārtībai,
 ja atkāpšanās no līguma notikusi pēc 2013.gada 31.jūlija
un
 ja no brīža, kad pasūtītājs atkāpies no līguma, līdz
piedāvājuma iesniegšanai nav pagājuši 12 mēneši
piegādes vai pakalpojuma līguma gadījumā un 3 gadi
būvdarbu līguma gadījumā.
7
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
(39.pants)
 Atkarībā no iepirkuma procedūras pasūtītājs pārbaudi
par 39.pantā noteikto izslēgšanas gadījumu esamību
veic attiecībā
 uz katru pretendentu, kurš atbilstoši iepirkuma procedūras
noteikumiem būtu atzīstams par uzvarētāju,
 uz katru kandidātu, kurš būtu uzaicināms iesniegt
piedāvājumu (īpašais regulējums par apakšuzņēmēju
pārbaudi)
BET pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt arī visus
kandidātus un pretendentus (neattiecas uz ārvalstu
komersantiem!)
8
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
(39. un 39.1pants)
 Informāciju publiskajās datubāzēs (no UR, VDI un
VID pasūtītājs iegūst pats (par Latvijā reģistrētu
komersantu)
 Tiesības pierādīt nodokļu nomaksu
 No 01.01.2014:
 nosakot nodokļu parāda summu, ņem vērā NĪN
 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā noteikto
izslēgšanas noteikumu konkrētāks formulējums
9
Izmaiņas izslēgšanas noteikumos
no 01.01.2014. (39.1pants)
Informāciju iegūst no MK noteiktās informācijas sistēmas
Piegādātājs
Latvijā
reģistrēts
Ārvalstī
reģistrēts
39.(1) 1)
39.(1) 2)
Sodu reģistrs
39.(1) 3)
39.(1) 4)
39.(1) 5)
UR
VID un
pašvaldības
Attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa (izņemot gadījumus,
kad biedri, dalībnieki un personas reģistrētas Latvijā)
Attiecas uz
personālsabiedrības
biedriem
Attiecas uz personālsabiedrības biedriem, personām, uz
kuru spējām balstās, apakšuzņēmējiem, kuriem nodod
vismaz 20% no kopējās līguma vērtības (būvdarbi un
pakalpojumi)
10
Izmaiņas kvalifikācijas prasību
noteikšanā (40.,41.,42.pants)
 Pasūtītājs nenosaka prasības
 attiecībā uz minimālo laiku kopš piegādātāja reģistrēšanas,
licencēšanas vai pilnvarošanas, vai kļūšanas par kādas
īpašas organizācijas biedru;
 uz minimālo kandidāta vai pretendenta darbības laiku
 Pretendents savu finansiālo un saimniecisko stāvokli
var apliecināt, iesniedzot apliecinājumu par savu
finanšu apgrozījumu […], bet ne vairāk kā par trim
iepriekšējiem finanšu gadiem, ciktāl informācija par
šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja
dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku
11
Piedāvājumu iesniegšana
 Kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto
dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību
apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums
vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
 Iesniedzot piedāvājumu vai pieteikumu elektroniski,
kandidāts vai piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu
elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus
kā vienu kopumu.
 Pasūtītājs nav tiesīgs pieprasīt, lai papildus
elektroniskajam piedāvājumam vai pieteikumam
kandidāts vai piegādātājs iesniedz arī rakstveida
piedāvājumu vai pieteikumu.
12
Tikai viens komersants atbilst
izvirzītajām kvalifikācijas prasībām…
 Ja tikai viens kandidāts atbilst visām kandidātu atlases
nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām kandidātu
atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt
slēgto konkursu.
 Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklātā konkursā
noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs var
nepārtraukt konkursu, bet sagatavot un ietvert iepirkuma
procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās
pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.
 Ja nevar pamatot – atklāto konkursu pārtrauc.
13
Grozījumi Administratīvo
pārkāpumu kodeksā
 Normas attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem
publisko iepirkumu un PPP jomā (166.21-166.25 pants)
spēkā no 01.09.2013.
 Ieviests pagaidu sodu piemērošanas regulējums (par
tiesību atņemšanu ieņemt valsts amatpersonu amatus)
PIL pārejas noteikumos – spēkā no 20.09.2013.
(grozījumi arī PPP likumā).
 Plānots papildināt LAPK ar sodu piemērošanas
regulējumu (MK līdz 31.12.2013. jāiesniedz Saeimai
likumprojekts)
14
Pārkāpumu sastāvi
 Normatīvajos aktos noteikto iepirkuma procedūru nepiemērošana
vai neatbilstoša piemērošana
 Nav nodrošināta aizlieguma iepirkuma komisijas locekļiem būt
ieinteresētiem konkrēta pretendenta izvēlē vai būt saistītiem ar
pretendentu ievērošana
 Piedāvājumus vērtējot, nav ievēroti normatīvajos aktos noteiktie
izslēgšanas noteikumi vai iepirkuma procedūras dokumentos
noteiktās prasības
 Slēdzot iepirkuma līgumu, mainīti tā noteikumi, nav ievērots
nogaidīšanas termiņš, noslēgtais līgums grozīts, neievērojot
normatīvo aktu prasības
 Nav nodrošināta iepirkuma dokumentu un informācijas pieejamība
15
Sodu veidi un apmēri
 Brīdinājums (piemēram, par dokumentu pieejamības
nenodrošināšanu);
 naudas sods (50 – 500 latu);
 papildu sods – tiesību atņemšana ieņemt valsts
amatpersonas amatus (piem., gada laikā atkārtota
līguma slēgšana, neievērojot nogaidīšanas termiņu, vai
procedūras nepiemērošana vispār) .
 Lielāks sods, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā
vai līgumcena ir 100 000 latu vai lielāka.
16
Paldies par uzmanību!
17

similar documents