Prepustite brigu o likvidnosti stručnjacima za osiguranje izvoznih

Report
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
OSIGURANJE IZVOZNIH POTRAŽIVANJA
Okrugli stol
Svijet osiguranja i HGK
Zagreb, 19. rujan 2012.
1
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Sadržaj
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
o Osiguranje izvoznih kredita
o HBOR –tržište kreditnog osiguranja u RH
o uloga državnog i privatnog osiguratelja
2
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Osiguranje izvoznih kredita
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
o potraživanja od neutrživih (netržišnih) i utrživih
(tržišnih) rizika nastali prilikom izvoza roba i usluga
o krediti banaka i poduzeća od neutrživih i utrživih rizika
vezanih uz izvoz
o bankarske garancije vezane uz izvoz
o ulaganja u inozemstvo od političkih rizika
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
Vrste rizika
• Utrživi (tržišni) rizici
o su komercijalni i politički rizici javnopravnih i privatnih dužnika iz
države članice EU ili na području Australije, Islanda, Japana,
Kanade, Novog Zelanda, Norveške, SAD-a i Švicarske
o trajanje rizika ne prelazi ročnost od 2 godine
o proširena definicija: svi rizici za koje postoji mogućnost osiguranja
na privatnom tržištu osiguranja
• Neutrživi (netržišni) rizici
o rizici koji se ne smatraju utrživim (tržišnim) rizicima
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Osigurani rizici
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
Rizik – budući neizvjestan događaj
Komercijalni rizici
neplaćanje, insolventnost, stečaj
Politički rizici
rat , pobuna, moratorij na plaćanja
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Stečajevi u Europi
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
Država
Austrija
Bugarska
Češka
Francuska
Mađarska
Nizozemska
Norveška
Njemačka
Poljska
Rumunjska
Slovačka
Slovenija
Španjolska
Švedska
Švicarska
V. Britanija
UKUPNO:
2011
6.194
1.500
6.753
49.506
20.322
7.000
4.361
30.200
705
4.580
870
675
5.752
7.177
6.661
18.571
214.340
2010
6.657
700
5.559
51.060
17.487
7.211
4.435
32.060
665
5.480
830
510
4.845
7.546
6.255
17.468
211.602
2011/2010 (%)
-7,0
114,3
21,5
-3,0
16,2
-2,9
-1,7
-5,8
6,0
-16,4
4,8
32,4
18,7
-4,9
6,5
6,3
135,3
Izvor: Creditreform, 2012.
6
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Uloga na tržištu kreditnog osiguranja - HBOR Grupa
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
HBOR
 poslove osiguranja provodi u ime i za račun RH (Zakon o HBOR-u,
Uredba o osiguranju izvoza)
 osiguravaju se netržišni rizici (izvan EU i OECD-a i ročnosti iznad 2
godine)
Hrvatsko kreditno osiguranje d.d.
 provodi aktivnost sukladno Zakonu o osiguranju
 posluje kao prvo specijalizirano društvo za kreditno osiguranje
 osiguravaju se domaća i izvozna potraživanja
7
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
HBOR kao državni osiguratelj
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE

Osiguranje izvoza = osiguranje izvoznih potraživanja i izvoznih kredita

Osigurava se izvoz hrvatskih roba i usluga (min 40%)

Osigurava se izvoz u preko 55 država svijeta (od 1 do 7 kategorije)

Isplate odšteta se vrše iz garantnog fonda

Polica osiguranja za banku je instrument osiguranja plasmana
8
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
HBOR kao državni osiguratelj
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
Osiguranje
garancija
vezanih
uz izvozne
ugovore
Osiguranje bankarskih
izvoznih kapitalnih
dobara
i projekata
(ročnost
iznad
2 godine)
Osiguranje bankarskih garancija vezanih uz izvozne ugovore
Osiguranje kredita za pripremu izvoza (za konkretan izvozni
posao)
Osiguranje izvoznih kratkoročnih potraživanja – u slučaju da
nema ponude na privatnom tržištu
9
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Isplaćene odštete po državama od 2000.-2011. godine
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
UAE; 0,2
UK; 0,2
BiH; 1,1
Švicarska; 0,7
Srbija; 1,8
Bugarska; 3,8
Slovenija; 1,4
Slovačka; 0,5
Rusija; 1,1
Češka; 0,4
Rumunjska; 0,1
Francuska; 0,3
Poljska; 0,6
Grčka; 0,03
Njemačka; 4,4
Hrvatska; 7,6
Mađarska; 1,3
Libija; 1,2
Italija; 4,6
10
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. - dio HBOR grupe
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
PROIZVODI I OSNOVNE KARAKTERISTIKE
Domaća potraživanja
Izvozna potraživanja
Maksimalni rok plaćanja
kupca
Do 360 dana
Do 360 dana
Najveći postotak osiguranja
po kupcu
Max 80%
Max 85%
Pokriveni rizici
Komercijalni
Komercijalni i politički
Politički rizik zemalja OECD-a
nije osiguran
Minimalna odšteta
5.000 - 10.000kn
5.000 - 10.000kn
Osiguranje prodaje
povezanih društava
DA
DA
Nema ograničenja po
zemljama
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
11
Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. - dio HBOR grupe
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
OSIGURANICI KROZ KREDITNO OSIGURANJE:
Smanjenje
financijskih rizika
Utjecaj na
cash flow
Bolje upravljanje
rizicima
Unapređenje
prodaje
Zaštita od gubitaka
Poboljšana naplata
potraživanja
Stručna procjena
rizika kupaca
Sigurna prodaja i
osvajanje novih
kupaca i tržišta
Isplata odštete
Kontrola rizika kroz
sustav ranog
upozorenja
Eliminacija
nepoznatih rizika
Smanjenje
rezervacija za
nenaplativa
potraživanja
Poboljšane
mogućnosti
zaduživanja
Smanjenje “loših”
potraživanja
Prodaja uz odgodu
plaćanja
Rast konkurentnosti
12
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
20 GODINA PODRŠKE RAZVITKU HRVATSKE
Hvala na pažnji!
Kontakt:
HBOR - Andreja Mergeduš; [email protected]
Hrvatsko kreditno osiguranje d.d. – Edvard Ribarić; [email protected]
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721
Hrvatska banka za obnovu i razvitak | Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb |e-mail: [email protected] | Tel: 01 4591 666, fax: 01 4591 721

similar documents