Izglītības nozares atbildes uz izaicinājumiem jauniešu bezdarba

Report
Izglītības nozares atbildes uz
izaicinājumiem jauniešu bezdarba
mazināšanā
Jaunieši un fakti
•
•
•
•
12% no iedzīvotāju kopskaita (15-24) – 308 435
148 100 mācās
17 600 meklē darbu (tikai 8,6 tūkst. reģistrēti NVA)
30 000 nestrādā, nemācās, neapgūst arodu
Latvijā izglītība visvairāk ietekmē iznākumu darba
tirgū
PB – jo augstāks izglītības līmenis, jo nabadzības risks
zemāks
Kas notiek izglītībā ?
• Skolu nepabeigušo skaits ( no 13,4% uz 10 %)
• Bērnu skaits, par kuriem nav informācijas (4484 uz
2648)
• Pēc pamatskolas neturpina 5,4 %
• Pēc vidusskolas neturpina 36,4% !!!!
• 1.māc.gadā atskaitītie prof.izglītībā 19,5 % (2265)
• 1. māc. gadā atskaitītie augstskolās 15,9 % (14 595)
Kas jādara?
• Sadarbības modelis (skola, ģimene, jauniešu organizācijas)
mācību pārtraukšanas mazināšanai un novēršanai
• Bērnu uzraudzīšanas sistēma obligātās izglītības
vecumā
• Īso izglītības (prof.) programmu piedāvājums
kvalifikācijas ieguvei
• Darba vidē balstītas profesionālās izglītības
veicināšana
• Karjeras atbalsta sistēmas paplašināšana
Jauniešu garantija - EK un Latvijas atbilde
Atkal ES Struktūrfondi
2007.-2013. plānošanas periodā IZM/VIAA ESF
projekts
«Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju
un kompetenču apguve izglītības un profesionālās
karjeras turpināšanai»
• 1-gad. un 1,5-gad. programmās uzņemti 4857 jaunieši (2010.-2013.)
• Šobrīd kvalifikāciju ieguvušie 2420 + x (no 1969 uzņemtajiem 2013./2014.
m.g.)
• 39 profesionālās izglītības iestādēs
Vēl ES Struktūrfondi
2014.-2020. plānošanas periodā
«Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās
neiesaistītu jauniešu nodarbinātību
Jauniešu garantijas ietvaros»
NVA – 30,7 mlj. EUR
VIAA – 26,3 mlj. EUR
JSPA – 6 mlj. EUR
Jāsāk 2014.gada 2. janvārī !!!
IZM/VIAA plāns nākamajiem 5 gadiem
• 9700 uzņemtie īsajās programmās
• 6500 kvalifikāciju ieguvušie
• Palielināts vecuma cenzs līdz 18-29 gadiem
• T.sk ieslodzījuma vietās
• Karjeras konsultanti izglītības iestādēs un
ieslodzījuma vietās
• Stipendijas
30,7 mlj. EUR
Vēl un vēl ES struktūrfondi
• Pilnveidot visp.izglītības pedagogu kompetenci un izglītības
saturu izglītojamo snieguma paaugstināšanai un agrīnas skolas
pamešanas novēršanai – 72 mlj. EUR
• Preventīvu pasākumu īstenošana izglītības
pieejamībai nabadzības vai sociālās atst.riskam pakļautajiem
bērniem un jauniešiem – 81 mlj. EUR
• Uzlabot prof.izglītības atbilstību darba tirgum un izglītojamo
vajadzībām, attīstot darba vidē balstītas mācības un praksi un
sadarbību ar uzņēmumiem, pilnveidojot personāla prasmes un
mācību saturu un līdzekļus – 49 mlj. EUR
7 gados…!
Nedaudz par izglītību un
karjeras atbalstu
Darba tirgus realitāte
Kādas ir Jūsu
prasmes?
Man ir diploms!
Kādas prasmes vērtē darba devējs?
Profesionālās prasmes
Atbildība par darba uzdevumu kvalitatīvu veikšanu
Komandas darba prasmes
Inovatīva domāšana un radošums
Vēlme un spējas ātri mācīties un apgūt jauninājumus
Spēja strādāt mainīgos apstākļos
Spējas strādāt stresa apstākļos
Komunikācijas prasmes
Prasmes veidot kontaktus un sadarboties
Izglītības procesā apgūstamās prasmes
(ideālā gadījumā)
•
Laika plānošana
•
Komandas darbs
•
Prezentācijas prasmes
•
Prasmes mācīties
•
Informācijas komunikāciju
tehnoloģijas
•
Lēmumu pieņemšana
•
Problēmu risināšana
•
Kritiskā domāšana
•
Svešvalodu prasmes
•
Komunikācijas prasmes
Savas karjeras vadības
prasmes:
• Sevis izzināšana
• Izglītības un darba pasaules
izzināšana
• Karjeras plānošana, lēmuma
pieņemšana, un plāna
īstenošana
Kādas ir Jūsu
prasmes?
Karjeras izglītība un atbalsta
speciālists var palīdzēt
jaunietim apzināt viņa dotības
un samērot tās ar darba tirgus
prasībām
Man ir diploms!
DARBA TIRGUS:
•PROFESIJU SATURS
•DARBA VIDE
•PIEPRASĪJUMS un
PROGNOZES
•ATALGOJUMS UN
IZAUGSMES IESPĒJAS
•NODARBINĀTĪBAS VEIDI
•DARBA MEKLĒŠANA
KO ES GRIBU:
•INTERESES
•VĒLMES
•VĒRTĪBAS
Es
KO ES VARU:
•SPĒJAS
•PRASMES
•ZINĀŠANAS
•RAKSTURA ĪPAŠĪBAS
•VESELĪBAS STĀVOKLIS
•FINANSIĀLĀS IESPĒJAS
Pasaule
IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS:
•PROFESIONĀLĀS
KVALIFIKĀCIJAS UN
IZGLĪTĪBAS LĪMEŅI
•MĀCĪBU SATURS
•IESTĀŠANĀS NOTEIKUMI
•MĀCĪBU ILGUMS UN VIETA
•FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS
Daži instrumenti
• Nacionālā izglītības iespēju datu bāze NIID.LV,
savienota ar ES portālu PLOTEUS
http://www.niid.lv/
• Profesiju pasaule
http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
Mūžīgā dilemma :
vai investēt un cīnīties ar sekām vai ar cēloņiem ?
Atbilde :
ar abiem. Un vienlaicīgi.

similar documents