Saša Bukovac_EU sredstva za ruralni razvoj

Report
Budite uspješan OPG uz EU
novac
Saša Bukovac, HGK
Umjesto sadržaja…
raspoloživa sredstva
2,500,000,000.00 €
2,000,000,000.00 €
1,500,000,000.00 €
1,000,000,000.00 €
500,000,000.00 €
0.00 €
SAPARD
IPARD
EAFRD
Kratki osvrt na prethodne godine
SAPARD
IPARD
EAFRD
raspoloživa sredstva
33,250,000.00 €
245,866,666.00 €
2.369.803.830,23 €
ugovoreno projekata
49
800
?
ugovoreno potpore
20,653,367.69 €
171.532.256,93 €
?
62.12%
69,7%
?
Isplaćeno projekata
37
332
?
isplaćeno potpore
16,019,575.43 €
63.669.724,16 €
???
48.18%
25,9%
???
ugovoreno/raspoloživo
Isplaćeno/raspoloživo
Raspodjela za razdoblje 2014.-2020.
kod
Mjera
2014-2020 EU (€) 2014-2020 RH (€)
Ukupno (€)
godišnja alokacija
4
Ulaganja u fizičku imovinu
544,796,359.39
96,140,534.01
640,936,893.40
91.562.413,3
5
obnova proizvodnog potencijala oštećenog prirodnim
katastrofama i preventivne mjere
100,400,000.00
17,717,647.06
118,117,647.06
16.873.949,58
7
Temeljne usluge i obnova sela
226,000,000.00
39,882,352.94
265,882,352.94
37.983.193,28
49,079,553.75
8,661,097.72
57,740,651.47
8.248.664,50
Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
180,800,000.00
31,905,882.35
212,705,882.35
30.386.554,62
Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja-mladi
6.1. poljoprivrednici
45,200,000.00
5,022,222.22
50,222,222.22
7.174.603,17
10 agookoliš i klima
188,826,820.00
33,322,380.00
222,149,200.00
31.735.600,00
11 ekološka proizvodnja
19 LEADER
....
UKUPNO
105,101,311.70
60,786,652.50
18,547,290.30
6,754,072.50
123,648,602.00
67,540,725.00
17.664.086,00
9.648.675,00
282.342.500,00 2.369.803.830,23
338.543.404,32
17 Upravljanje rizicima
6
2.026.222.500,00
Mogućnosti i ograničenja za OPG-e
• Značajno veći broj mjera u odnosu na SAPARD/IPARD program;
• Proširenje broja prihvatljivih sektora s iznosima potpore koja može rasti i
do 3.000.000 € pa čak i 5.000.000 €,
• Udio sufinanciranja i do 90%.
• zajednička ulaganja koja se dodatno vrednuju, čime se potiče udruživanje
poljoprivrednih proizvođača;
• dodatni iznosi potpore za mlade poljoprivrednike, ulaganja u planinskim
područjima, područja sa značajnim prirodnim i posebnim ograničenjima,
kao i za ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima.
• Dodatnih 20% potpore za proizvođačke grupe i organizacije te za ulaganja
u skladu s EIP-om, što se neće primjenjivati u prvom natječaju zbog
izostanka pripadajuće legislative.
Mogućnosti i ograničenja za OPG-e
•
Broj ulaganja tijekom trajanja financijske perspektive 2014.-2020. nije ograničen;
•
Ulaganja je moguće započeti i prije izdavanja Odluke o odobrenju od strane
Agencije za plaćanja;
•
Moguće je ostvariti pravo na isplatu predujma u iznosu od 50% od odobrenog
iznosa potpore, ali uz ishođenje bankovnog jamstva;
•
Moguća je isplata u ratama, čiji broj, zajedno s isplaćenim predujmom, ne može
biti veći od tri, što poboljšava novčani tijek korisnika.
•
Sustav rangiranja ide na ruku malim poljoprivrednicima jer im se daje veći broj
bodova.
•
Za ulaganja u vrijednosti do 200.000 kuna nije potrebno izrađivati poslovni plan;
Mogućnosti i ograničenja za OPG-e
• Ključna ograničenja odnose se na ekonomsku veličinu i
osiguravanje vlastitog udjela financiranja.
• Minimalna ekonomska veličina za sektore voća, povrća i
cvijeća iznosi 6.000 €, a za ostale sektore 8.000 €.
C:\Users\sbukovac\Documents\Copy of FADN_kalkulator_2015_web.xls;
• Minimalni iznos kamata prema programu kreditiranja HBOR-a
iznosi oko 3%, dok će za OPG-e kamatne stope biti znatno
veće.
• Slab financijski kapacitet OPG-a, može značajno umanjiti
njihovu razinu sudjelovanja na EAFRD natječajima;
NAJAVA NATJEČAJA – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA ZA RH
U RAZDOBLJU 2014. – 2020.
MJERA 5 - OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG
ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE
ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI
Podmjera 5.2. Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog
elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima
RUJAN
2014.
MJERA 4 - ULAGANJA U FIZIČKU IMOVINU
Podmjera 4.1. - Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
Podmjera 4.2. - Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
Podmjera 7.1. - Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih
usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne
vrijednosti
POČETAK 2015.
MJERA 17 - UPRAVLJANJE RIZICIMA
Podmjera 17.1. - Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
MJERA 19 - LEADER (CLLD)
Podmjera 19.1. - Pripremna pomoć
MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTVA I POSLOVANJA
MJERA 10 - POLJOPRIVREDA, OKOLIŠ I KLIMATSKI UVJETI
MJERA 11 - EKOLOŠKI UZGOJ
MJERA 7 - TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA
Podmjera 7.2. - Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u
obnovljive izvore energije i uštedu energije
Podmjera 7.4. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo,
uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
MJERA 5
Podmjera 5.2.2. Razminiranje poljoprivrednog zemljišta
1/2.KVARTAL
2015.
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu
4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
•
Tri Tipa operacija:
•
•
•
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na
okoliš
4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije
•
Korisnici:
•
fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, minimalne ekonomske
veličine ne manje od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća te ne manje od 8.000
eura za ulaganja u ostalim sektorima te proizvođačke grupe/organizacije
•
u Operaciji 4.1.2. korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
bez obzira na ekonomsku veličinu gospodarstva
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu
Prihvatljivi troškovi-materijalni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za poljoprivrednu proizvodnju
ulaganje u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme za vlastitu primarnu
poljoprivrednu proizvodnju i gospodarskih vozila uključujući sektor vinogradarstva,
ulaganje u podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino,
ulaganje u izgradnju i/ili opremanje novih sustava za navodnjavanje;
ulaganje u uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u
svrhu poljoprivredne proizvodnje,
ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 posto
vrijednosti ukupno prihvatljivih ulaganja (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje
prije podnošenja Zahtjeva za potporu,
ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima,
ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju
područje energetske učinkovitosti.
stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne
vrijednosti imovine.
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu
Prihvatljivi nematerijalni troškovi
•
•
•
•
•
kupnja ili razvoj računalnih programa,
kupnja prava na patente i licence,
autorska prava,
registracija i održavanje žigova i
ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim
ulaganjem.
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu
Intenzitet potpore:
•
•
do 50% od iznosa prihvatljivog ulaganja
do 75% iznosa prihvatljivog ulaganja - za ulaganja povezana s Nitratnom
Direktivom 91/676/EEC (4.1.2.)
•
•
Uvećanje za 20%:
za mlade poljoprivrednike koji su unutar 5 godina prije datuma podnošenja
Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog
gospodarstva,
za zajednička ulaganja, za integrirane projekte????
za ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i
ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe),
za ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)???,
za ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28.
Uredbe) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe).
•
•
•
•
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu
Iznosi potpore
•
Od 5.000 do 2.000.000 € po projektu
•
•
1.000.000 € po projektu
Kod ulaganja vezanih za povećanje okolišne učinkovitosti (npr. izgradnja laguna),
korištenje OIE, kod ulaganja u mehanizaciju, radne strojeve i opremu te
gospodarska vozila.
•
•
•
•
Do 3.000.000 € po projektu za sektore:
svinjogojstva - za ulaganja u građenje i/ili opremanje repro centara i/ili tov svinja,
jaja - za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica,
mlijeka - za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava
i/ili tov junadi,
voća i povrća - za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i ulaganja u podizanje
novih višegodišnjih nasada
•
•
Do 5.000.000 € po projektu za zajedničke i integrirane projekte.????
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu
Opći i posebni uvjeti
•
•
•
•
•
•
•
ulaganja - poljoprivredni proizvodi iz Priloga I. osim proizvoda ribarstva;
fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
a proizvođačke organizacije priznate,
Podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu u
trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu,
dostaviti dokument izdan od Savjetodavne službe, koji pokazuje ekonomsku
veličinu poljoprivrednog gospodarstva,
poslovni plan ukoliko vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od
200.000,00 kuna te za sve integrirane i zajedničke projekte,
Uz Zahtjev za potporu potrebno je dostaviti Izjavu da podnositelju nisu dodijeljena
sredstva za iste prihvatljive troškove iz drugih izvora
Projekti koji budu imali značajan negativan utjecaj na okoliš, neće biti financirani
sredstvima javne potpore osim ako su poduzete korektivne mjere propisane od
strane nadležnog tijela
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu
Opći i posebni uvjeti
• Mladi poljoprivrednik koji po prvi put uspostavlja poljoprivredno
gospodarstvo kao nositelj gospodarstva/odgovorna osoba može podnijeti
Zahtjev za potporu za ulaganja namijenjena dostizanju standarda Europske
unije, koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, uključujući sigurnost
na radu unutar najviše 24 mjeseca od datuma uspostavljanja
gospodarstva.
•
Za mlade poljoprivrednike:
• završen tečaj stručnog osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg
područja (formalni tečajevi koje provode učilišta ili tečajevi financirani iz
Mjere 1 PRR) ili srednju školu ili fakultet iz odgovarajućeg područja ili ima
radno iskustvo iz tog područja u trajanju od najmanje 3 godine.
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu
Opći i posebni uvjeti
• Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu, mora dokazati stručnu
osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću sukladno
sljedećim kriterijima:
a) upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava najmanje 3 godine, ili
b) nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, odnosno vlasnik
obrta ili jedan od stalno zaposlenih u obrtu ima završen tečaj stručnog
osposobljavanja/obrazovanja iz odgovarajućeg područja ili srednju školu
ili fakultet iz odgovarajućeg područja (veterina, poljoprivreda, proizvodnja
hrane);
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu,
operacija 4.1.2
• Intenzitet potpore do 75% ukoliko je ulaganje u skladu s Nitratnom
direktivom;
• Uvećanje za 20%
• Kao i u operaciji 4.1.1.
• Iznosi potpore od 5.000-1.000.000 €
• Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje:
• ulaganje u građenje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate
uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata, za
vlastite potrebe od minimalno 70 posto,
• ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva (strojevi i oprema za
utovar, transport i primjenu gnojiva - mineralnog i organskog gnojiva), za
vlastite potrebe od minimalno 70 posto.
• Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i
opreme kroz financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.
• Prihvatljivi nematerijalni troškovi za sufinanciranje: kao i u operaciji
4.1.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mjera 4. Ulaganja u fizičku imovinu,
operacija 4.1.3
Intenzitet potpore do 50%
Uvećanje za 20%
Kao i u operaciji 4.1.1.
Iznosi potpore od 5.000-1.000.000 €
Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje:
ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih
izvora za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom opremom i
infrastrukturom,
ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje
sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i
infrastrukturom,
ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za obradu, preradu, skladištenje,
transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim
površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom.
Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz
financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine
Prihvatljivi nematerijalni troškovi za sufinanciranje: kao i u operaciji 4.1.1.
Podmjera 4.2. ulaganja u preradu,
marketing i/ili razvoj pp
• Tipovi operacija:
• 4.2.1.
Povećanje
dodane
vrijednosti
poljoprivrednim proizvodima
• 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije
• Korisnici:
fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju
baviti preradom proizvoda iz Dodatka I Ugovora o
EU ili pamuka, osim proizvoda ribarstva
Podmjera 4.2. ulaganja u preradu,
marketing i/ili razvoj pp
Intenzitet potpore podmjere 4.2:
50% od iznosa prihvatljivog ulaganja, uz uvećanje od 20% za:
• ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP)
• ulaganja koja provode proizvođačke organizacije
Iznosi potpore
Od 5.000-3.000.000 € po projektu
Iznimno, iznos potpore može rasti do 5.000.000 € za sektore:
• mesa - za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata,
• mlijeka i mliječnih proizvoda - za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata
U slučaju ulaganja samo u operacije vezane uz korištenje obnovljivih izvora energije,
maksimalna potpora je 1 milijun €/projekt.
Podmjera 4.2. ulaganja u preradu,
marketing i/ili razvoj pp
Opći i posebni uvjeti
• ulaganja - poljoprivredni proizvodi iz Priloga I. osim proizvoda ribarstva;
• rezultat proizvodnog procesa mora biti proizvod iz Priloga I. osim proizvoda ribarstva
• objekt za preradu mora biti registriran/odobren za obavljanje prerađivačke
djelatnosti na kraju ulaganja
• korisnik je dužan izraditi poslovni plan ukoliko vrijednost ukupno prihvatljivih
troškova iznosi više od 200.000,00 kuna
• korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema
državnom proračunu u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
• korisnici u teškoćama nisu prihvatljivi kao korisnici (stečaj, postupak
predstečajne nagodbe ili likvidacije)
• korisnik je dužan uz Zahtjev za potporu dostaviti Izjavu da mu nisu dodijeljena
sredstva za iste prihvatljive troškove iz drugih izvora;
• projekti koji budu imali značajan negativan utjecaj na okoliš, neće biti financirani
sredstvima javne potpore osim ako su poduzete korektivne mjere propisane od
strane nadležnog tijela
Podmjera 4.2. ulaganja u preradu,
marketing i/ili razvoj pp
Prihvatljivi materijalni troškovi (1)
• ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata preradu i proizvodnju
proizvoda obuhvaćenih Prilogom I Ugovora o osnivanju EU;
• ulaganje u građenje i/ili opremanje centra (sabirališta) za sakupljanje i
preradu otpada i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu
ljudi s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
• ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju
vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
• ulaganje u građenje i/ili opremanje objekata za obradu otpadnih voda u
preradi i trženju, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom
unutarnjom i vanjskom infrastrukturom,
Podmjera 4.2. ulaganja u preradu,
marketing i/ili razvoj pp
Prihvatljivi materijalni troškovi (2)
•
•
•
•
•
•
ulaganje u kupnju mehanizacije, gospodarskih vozila, strojeva i opreme,
ulaganje u laboratorij i laboratorijsku opremu na poljoprivrednom gospodarstvu za
vlastite potrebe gospodarstva,
ulaganje u kupnju zemljišta i objekata radi realizacije projekta do 10 posto
vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova ulaganja (bez općih troškova) uz
mogućnost kupnje prije podnošenja Zahtjeva za potporu,
ulaganja u prilagodbu novouvedenim standardima sukladno članku 17. Uredbe
(EU) br. 1305/2013.
ulaganja radi povećanja energetske učinkovitosti sukladno propisima koji reguliraju
područje energetske učinkovitosti.
Prihvatljiv trošak za sufinanciranje je i stjecanje objekata, strojeva i opreme kroz
financijski leasing do iznosa tržišne vrijednosti imovine.
Što nas čeka u budućnosti?
• Mjera 6, podmjera 6.1 . Potpora za mlade poljoprivrednike
• Korisnici:
• Osobe starije od 18 i mlađe od 40 godina u trenutku podnošenja prijave,
koje posjeduju posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine i po prvi
put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljen kao odgovorna osoba
(nositelj/upravitelj) poljoprivrednog gospodarstva
• Intenzitet i visina potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova,
• 25,000 € za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine 8,000 14,999 €
• 35,000 € za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine 15,000 24,999 €
• 50,000 € za poljoprivredna gospodarstva između 25,000 - 49,999 €
• Ulaganja: potpora se dodjeljuje u obliku paušalnog iznosa za provođenje
aktivnosti navedenih u Poslovnom planu
Što nas čeka u budućnosti?
•
6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u
ruralnom području
•
Korisnici: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, te članovi obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u
ruralnim područjima
•
Intenzitet i visina potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50,000 €
•
Ulaganja: turizam na ruralnom području, prerada i trženje proizvoda, tradicijski,
umjetnički obrte, izrada suvenira, usluge u ruralnim područjima, poljoprivredi i
šumarstvu kao što su radionice za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva,
veterinarske usluge, usluga skrbi za starije i nemoćne osobe, knjigovodstvene
usluge i sl.
Što nas čeka u budućnosti?
• 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
• Korisnici: Mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik
poljoprivrednih gospodarstava (ekonomske veličine iskazane u
ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog
gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura)
• Intenzitet i visina potpore: do 100% ukupnih prihvatljivih troškova,
15,000 €
• Ulaganja: potpora se dodjeljuje u obliku paušalnog iznosa za
provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu
Što nas čeka u budućnosti?
6.4. Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
•
Korisnici: poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava u rangu mikro i malih poslovnih subjekata, te članovi obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva koji se bave nepoljoprivrednom djelatnosti u
ruralnim područjima
•
Intenzitet i visina potpore: do 70% ukupnih prihvatljivih troškova, 3,500 € 200,000 €
•
Ulaganja: turizam na ruralnom području, prerada i trženje proizvoda, tradicijski,
umjetnički obrti, izrada suvenira, usluge u ruralnim područjima, poljoprivredi i
šumarstvu kao što su radionice za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva,
dječji vrtići, igraonice za djecu, sportsko-rekreativni centri, veterinarske usluge,
usluga skrbi za starije i nemoćne osobe
Što su zajednički projekti ?
• projekti u kojima je dva ili više korisnika uključeno u jedan zajednički
projekt. Korisnici ne bi smjeli biti povezani u smislu vlasništva i sl…
• Ulaganje se provodi na jednoj lokaciji (osim za ulaganja u nabavku
gospodarskih vozila, pokretne opreme i poljoprivredne mehanizacije).
• Predmet ulaganja koriste svi korisnici zajedničkog projekta, s time da ga
nijedan od korisnika ne koristi u udjelu većem od 70%.
• Korisnici sklapaju Ugovor o poslovnoj suradnji kojim definiraju jednog
korisnika koji će biti podnositelj Zahtjeva za potporu/isplatu u ime njih te
definiraju međusobne poslovne odnose jasno definirajući udjele u
korištenju predmeta ulaganja;
• Ugovor mora vrijediti najmanje 10 godina;
Što su integrirani projekti?
• projekti jednog korisnika koji obuhvaćaju više operacija,
podmjera ili mjera;
• Integrirani projekt ostvaruje bolji ekonomski i/ili
energetski i/ili okolišni rezultat nego da su se operacije,
podmjere ili mjere provodile odvojeno.
• Integrirani projekti neće biti obuhvaćeni prvim
natječajem, obzirom da EK ima određene primjedbe na
definicije.
Kako se spremiti za prijavu?
• Imati poslovnu/projektnu ideju!
• Važno:
• Ideja mora nastati s ciljem unaprjeđenja Vašeg
poslovanja, a ne zbog činjenice da za nju
možete dobiti sredstva!!!
• EU sredstva su alat uz pomoć kojeg dolazite do
cilja, a ne cilj!
Kako se spremiti za prijavu?
• Utvrditi prihvatljivost projekta i korisnika
•
•
•
•
Proučiti Pravilnik i uvjete prihvatljivosti;
Imate li propisanu ekonomsku veličinu?
Jeste li platili sva davanja?
Zadovoljavate li uvjete vezane uz obrazovanje ili uvjete
duljine obavljanja poljoprivredne djelatnosti?
• Otklonite nedostatke koje je moguće otkloniti!!!
Kako se pripremiti za prijavu?
• Napravite vremenski plan provedbe projekta!
• Vremenski plan treba obuhvatiti glavne aktivnosti koje je
potrebno provesti:
• Ishođenje vlasničke dokumentacije;
• Ishođenje građevinske dokumentacije;
• Ishođenje potrebnih mišljenja i uvjerenja
• Izrada dokumentacije potrebne za pripremu ponuda;
• Zatvaranje financijske konstrukcije projekta;
• Iz navedenih aktivnosti proisteći će i točan termin natječaja
na kojeg se možete javiti!
Kako se pripremiti za prijavu?
• Zatvoriti financijsku konstrukciju
•
Provjerite u pravilniku koliki iznos potpore možete ostvariti! (50%, 70%, 75%,90%);
•
Provjerite i najgori mogući scenarij u smislu razine potpore;
•
Otiđite do razvojne i poslovne banke i provjerite koliko sredstava i uz koje uvjete
možete dobiti!
•
Vaša financijska konstrukcija u mnogome ovisi o razini potpore; nekad će Vam biti
dovoljno pokriti 10% iznosa, a nekad 50%;
•
Mogućnost plaćanja avansa i plaćanje u ratama, uvelike će Vam olakšati, ali ne
zaboravite da za avansna plaćanja morate dostaviti bankovno jamstvo;
Kako se pripremiti za prijavu
• Odlučiti na koji način ćete provoditi projekt
• Nakon što ste utvrdili da ste načelno prihvatljiv podnositelj i da imate
prihvatljiv projekt, morate donijeti odluku o tome hoćete li projekt
pripremati samostalno ili ćete angažirati konzultante.
• Na tržištu postoji određeni broj konzultanata koji uspješno prijavljuju
projekte.
• Postoje liste konzultanata na stranicama HGK, Ministarstva poljoprivrede
te Agencije za plaćanja;
• Ti popisi ne obvezuju Vas ni u kom smislu, tako da možete odabrati i
konzultante koji se ne nalaze na ovim popisima ili pokrenuti projekt sami,
ako posjedujete odgovarajuća znanja.
• Bitno je da kao korisnik uvijek imate projekt pod kontrolom pa i u slučaju
da ste njegovo vođenje prepustili konzultantima
Kako se pripremiti za prijavu
• Prikupiti ponude;
• Za razliku od pretpristupnog razdoblja, sada je za sva ulaganja dovoljno
prikupiti samo jednu ponudu uz poštivanje uvjeta zadanih od strane
APPRRR-a;
• Načelno, 14 dana prije prijave na natječaj morate poslati troškovnik,
tehničku specifikaciju na adresu APPRRR-a, temeljem koje ponuđač šalje i
Vama i Agenciji svoju ponudu;
• Tehničke specifikacije moraju biti nediskriminirajuće i omogućiti javljanje
svim zainteresiranim ponuditeljima;
• Vaš odabir ne mora biti najjeftinija ponuda, ako ih stigne više, ali Agencija
može umanjiti iznos dodijeljene potpore, ukoliko odabrana ponuda
cjenovno nadilazi podatke iz agencijske baze referentnih cijena.
• Detaljan postupak dostupan je na adresi: http://www.apprrr.hr/mjera-4--ulaganja-u-fizicku-imovinu-1040.aspx
Kako se pripremiti za prijavu
• Ishoditi potrebnu dokumentaciju
• Najdulje vremena bit će Vam potrebno za
građevinsku dokumentaciju;
• Ukoliko niste sigurni da ćete stići ishoditi
dokumentaciju do zatvaranja natječaja, odgodite svoj
projekt za neki budući, jer nema nadopune
dokumentacije;
• Obratite pozornost na neka specifična ulaganja (uzgoj
stoke, navodnjavanje…) gdje će Vam biti potrebna
dodatna dokumentacija).
Kako se pripremiti za prijavu
• Izraditi investicijsku studiju
• Za sve projekte vrijedne preko 200.000 kn potrebno je izraditi
investicijsku studiju/poslovni plan;
• Poslovni plan treba dokazati održivost projekta;
• Kriteriji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti
projekta su sljedeći:
• razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja
projekta bez ostatka vrijednosti projekta,
• neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne
stope ne manje od kamatne stope kredita i ne manje od 5 posto,
• interna stopa rentabilnosti veća od kamatne stope kredita te veća od
5 posto,
• likvidnost projekta - kumulativ financijskog tijeka mora biti pozitivan
od prve do posljednje godine ekonomskog vijeka projekta.
• Podaci iz poslovnog plana podložni su kasnijim provjerama!!!
Kako se pripremiti za prijavu
• Poslati prijavu na natječaj
• Prijavu šaljete i u elektronskom i u fizičkom obliku;
• Zahtjev za potporu podnosi se elektronski nakon registracije,
putem AGRONET-a, uz potrebnu dokumentaciju;
• Nakon toga se podnosi i fizički uz dokumentaciju koju je
potrebno dostaviti i u fizičkom obliku.
• Detaljan opis prijave dan je na adresi:
http://www.apprrr.hr/mjera-4---ulaganja-u-fizicku-imovinu1040.aspx
Kako se pripremiti za prijavu
Administrativna kontrola zahtjeva
Zaprimanje korisničkog imena i lozinke
Popunjavanje zahtjeva kroz
Agronet/slanje prijave poštom
Zaprimanje i obrada zahtjeva
redovito izvještavanje o
projektu
Registracija potencijalnih korisnika
Popunjavanje zahtjeva za isplatu kroz
Agronet /slanje poštom
Administrativna kontrola zahtjeva za
isplatu
Obilazak projekta/Kontrola na terenu
odluka (+/-)
kontrola na terenu
isplata
odluka (+/-)
Ex post kontrola na terenu
Kako se pripremiti za prijavu
• Realizirati projekt i zatražiti povrat sredstava;
• Projekt možete pokrenuti odmah po prijavi na natječaj;
• Projekt mora biti u skladu s onim što je prijavljeno
Agenciji;
• Sve izmjene u projektu potrebno je prijaviti Agenciji
(moguće 2 puta);
• Po izdavanju odluke možete zahtijevati isplatu predujma
u iznosu od 50% odobrene potpore te zahtijevati isplatu
u ratama (sveukupno najviše tri);
• Za prvi natječaj mudro je pričekati s realizacijom
projekta do izdavanja Odluke o odobrenju!
Kako se pripremiti za prijavu
• Osigurati zadovoljenje uvjeta iz Odluke u roku od 5 godina
nakon isplate
•
•
•
•
Nakon što ste uspješno proveli svoj projekt te ostvarili povrat sredstava dužni ste se
5 godina pridržavati svih obveza.
Tijekom navedenih pet godina dužni ste održati projekt u njegovoj svrsi i namjeni,
zadržati vlasništvo nad njim te osigurati da i Vi kao nositelj projekta i projekt
zadovoljavate sve propisane standarde koji su provjeravani u postupku odobrenja
projekta i zahtjeva za plaćanje.
Nadzor nad projektom unutar 5 godina nakon plaćanja provodi Agencija za
plaćanja.
Osim njih, kontrolu Vašeg projekta mogu provesti djelatnici unutarnje revizije
Agencije za plaćanja, djelatnici Agencije za reviziju sustava provedbe programa
Europske unije, Ministarstva financija, revizori EK, Revizorskog suda EU-a, tako da
se može dogoditi da Vaš projekt bude kontroliran i nekoliko puta.
Možete li sami?
• U prvim godinama zasigurno ćete imati problema oko
zadovoljavanja procedura;
• Možete koristiti konzultante;
• Projekt Vam može izraditi i Savjetodavna služba;
• Na raspolaganju su Vam Ministarstvo, Agencija,
Poljoprivredna komora, HGK, HOK, ali Vam oni ne
mogu izraditi projekt;
• Ukoliko niste sigurni da možete sami, angažirajte
konzultante jer se njihov trošak također sufinancira u
jednakom postotku kao i ostatak projekta;
• Jednom kad svladate procedure, zasigurno ćete manje
projekte moći provoditi i sami;
Zašto se vrijedi prijaviti?
• Nalazite se na zajedničkom tržištu EU, na kojem
većina poljoprivrednika koristi EU fondove već
dulje vrijeme;
• Investicije kroz EU fondove unaprjeđuju Vašu
konkurentnost;
• Neiskorišteni novac vraća se u EU i koristit će ga
netko drugi postajući još konkurentniji od Vas;
• Riječ je o Vašem novcu kojeg je RH iz Vaših poreza
uplatila u Proračun EU;
Par preporuka…
• Udružujte se, dobit ćete veću korist uz manje ulaganja;
• Pažljivo planirajte svoje projekte, jer svaka izmjena
košta i može se dogoditi da ne bude priznata od strane
Agencije;
• Nemojte da Vas prvi neuspješan pokušaj obeshrabri;
• Učite od drugih-članova svojih udruga, kolega, susjeda
jer je učenje na tuđim iskustvima najbezbolnije;
• EU fondovi su ponekad komplicirani, ali trud se na kraju
isplati;
Koliko smo spremni za apsorpciju
sredstava iz EAFRD-a?
• Niska razina bruto investicija u fiksni kapital u poljoprivredi (269
milijuna € u 2011. €),
•
• Duboka ekonomska kriza koja stvara nepovoljnu investicijsku klimu
te ograničava broj potencijalnih korisnika;
• Još uvijek nedovoljno razvijeno tržište konzaltinga koje bi osiguralo
dovoljan broj projekata;
• Kreditiranje projekata odvijat će se po komercijalnim uvjetima;
• Ostali modeli financiranja nisu dovoljno prepoznati kao mogućnost.
Što doista možemo očekivati?
• Ozbiljniji početak implementacije tek u drugoj polovici 2015..
• Relativno bezbolan prelazak s mjera izvježbanih kroz IPARD na
mjere EAFRD-a;
• „Dječje bolesti” u smislu nedovoljno jasnih kriterija i
proceduralnih poteškoća na samom početku provedbe,
pogotovo za set mjera za koje ne postoji dostatno iskustvo;
• Skromna iskorištenost sredstava (raspoloživo/isplaćeno) u 2015.
• Uključivanje ostatka mjera EAFRD-a u nadolazećim godinama;
• Značajniji porast iskorištenosti od 2016. nadalje.
Hvala na pažnji!

similar documents