Radionica 2 - Hrvatska revizorska komora

Report
Relevantan standard
 Svrha standarda
 Pretpostavka neograničenosti vremena poslovanja
 Odgovornost rukovodstva
 Čimbenici koji utječu na ishod budućih događaja i okolnosti
 Primjeri koji mogu ukazivati na postojanje značajne sumnje u
mogućnost nastavka vremenski neograničenog poslovanja
 Odgovornosti i ciljevi revizora
 Zahtjevi standarda
 Ilustracije revizorskih izvješća

21. studeni 2011.
1
21. studeni 2011.
2
21. studeni 2011.
3
Pretpostavka neograničenosti vremena poslovanja temeljno je načelo
za sastavljanje financijskih izvještaja, osim ukoliko rukovodstvo
namjerava likvidirati ili obustaviti poslovanje, odnosno nema druge
mogućnosti nego navedeno provesti.
Ukoliko je pretpostavka neograničenosti vremena poslovanja
primjerena, imovina i obveze se iskazuju uz pretpostavku da je subjekt
sposoban iskoristiti svoju imovinu i podmiriti svoje obveze u
uobičajenom tijeku poslovanja.
Neograničenost vremena poslovanja
21. studeni 2011.
4
Pojedini okviri financijskog izvještavanja sadrže izričit zahtjev da
rukovodstvo napravi posebnu procjenu sposobnosti subjekta nastaviti s
vremenski neograničenim poslovanjem te standarde povezane s
pitanjima koje bi trebalo razmotriti i objaviti vezano uz vremensku
neograničenost poslovanja. Primjerice, MRS 1 »Prezentiranje
financijskih izvještaja« zahtijeva od rukovodstva napraviti procjenu
sposobnosti subjekta da nastavi s vremenski neograničenim
poslovanjem.
U drugim okvirima financijskog izvještavanja, iako nužno ne mora
postojati takav zahtjev, rukovodstvo i nadalje ima odgovornost
procijeniti sposobnost subjekta za nastavak vremenski neograničenog
poslovanja.
21. studeni 2011.
5
• Procjena rukovodstva o prikladnosti primjene pretpostavke nastavka
vremenski neograničenog poslovanja uključuje donošenje prosudbi o
budućim ishodima događaja ili okolnosti koji u sebi sadrže značajne
elemente neizvjesnosti.
• Relevantni su sljedeći čimbenici:
Stupanj neizvjesnosti vezan uz ishod događaja ili okolnosti
(većina okvira financijskog izvještavanja određuje
razdoblje koje rukovodstvo mora uzeti u obzir)
Veličina i složenost subjekta, priroda i uvjeti
njegovog poslovanja te stupanj u kojem je
podložan utjecaju vanjskih čimbenika
Raspoloživost informacija u trenutku procjene
21. studeni 2011.
6
Financijski
 neto obveze ili neto
tekuće obveze
 značajni gubici u
poslovanju
 negativni novčani
tokovi iz poslovanja
 prekomjerno
oslanjanje na
kratkoročne posudbe
za financiranje
dugotrajne imovine
 nemogućnost isplate
vjerovnika na datum
dospijeća
Poslovni
 rukovodstvo
namjerava likvidirati
subjekt ili prekinuti
poslovanje
 gubitak glavnih tržišta,
povlastica, licenci ili
glavnog dobavljača
 gubitak ključnih
rukovodećih osoba
bez mogućnosti
njihove zamjene
 nedostatak važnih
zaliha
 rast uspješne
konkurencije
21. studeni 2011.
Ostali
 nedostatan iznos
kapitala ili
neusklađenost s
drugim zakonskim
zahtjevima
 sudski ili zakonski
postupci protiv
subjekta
 promjene zakonskih
propisa za koje se
očekuje da će za
subjekt imati
nepovoljan učinak
7
• Pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze o prikladnosti primjene
•
•
pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja od strane rukovodstva u
sastavljanju i prezentiranju financijskih izvještaja
Zaključiti postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima i okolnostima koji
mogu uzrokovati značajnu dvojbu u mogućnost subjekta nastaviti vremenski
neograničeno poslovanje
Utvrditi posljedice za revizorovo izvješće
Inherentno ograničenje
Revizor ne može predvidjeti buduće događaje i okolnosti koje mogu
prouzročiti da subjekt prestane s vremenski neograničenim poslovanjem.
Prema tome, nepostojanje pozivanja u izvješću revizora na neizvjesnost
nastavka vremenski neograničenog poslovanja ne može se sagledavati kao
garancija da će subjekt biti sposoban nastaviti s vremenski neograničenim
poslovanjem.
21. studeni 2011.
8
Zahtjev
Opis
Ukoliko je rukovodstvo obavilo preliminarnu procjenu sposobnosti subjekta da nastavi s
vremenski neograničenim poslovanjem;
Postupci
procjene
rizika i
povezane
aktivnosti
• revizor će raspraviti procjenu s rukovodstvom i utvrditi jesu li prepoznati događaji i
okolnosti koji pojedinačno ili skupno, mogu uzrokovati značajnu dvojbu u mogućnost
nastavljanja s vremenski neograničenim poslovanjem i, u tom slučaju, raspraviti planove
rukovodstva za njihovo suočavanje.
Ukoliko takva procjena nije napravljena;
• revizor će postaviti upite rukovodstvu o postojanju gore navedenih dvojbi.
Ostati na oprezu kroz cijelu reviziju spram revizijskih dokaza koji mogu uzrokovati
sumnju u mogućnost nastavka s vremenski neograničenim poslovanjem
MRevS 330 “Revizorove reakcije na procijenjene rizike” – utjecaj na sadržaj,
obujam i vrijeme daljnjih revizijskih postupaka
21. studeni 2011.
9
Zahtjev
Opis
Revizor će ocijeniti procjenu rukovodstva o sposobnosti subjekta da nastavi s vremenski
neograničenim poslovanjem uzevši u obzir sljedeće:
Ocjenjivanje
procjene
rukovodstva
Razdoblje
nakon
procjene
rukovodstva
• razdoblje koje je u procjeni koristilo rukovodstvo (najmanje 12 mjeseci od datuma
•
•
•
•
financijskih izvještaja)
uključuje li procjena sve relevantne informacije
ocjenjivanje pretpostavki na kojima se temelji procjena
izvedivost planova rukovodstva u danim okolnostima
procjenjivanje potpore od strane vlasnika (pismena potvrda o podršci i namjerama
vlasnika)
• revizor će postaviti upite o saznanju o budućim događajima i okolnostima nakon
razdoblja procjene, koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost subjekta u
nastavak vremenski neograničenog poslovanja
21. studeni 2011.
10
Zahtjev
Dodatni
revizijski
postupci
kada su
prepoznati
događaji ili
okolnosti
koji utječu
na nastavak
poslovanja
Opis
• ukoliko rukovodstvo nije obavilo svoju procjenu, zahtijevati da ju obavi
• pregledati planove budućih aktivnosti te sagledati hoće li ishod tih planova poboljšati
•
•
•
•
•
•
•
•
položaj subjekta te jesu li planovi ostvarivi u danim okolnostima (zahtijevati pisane
izjave rukovodstva o provedivosti planova)
pregled prognoze novčanih tokova uz ocjenu pouzdanosti polaznih podataka i korištenih
pretpostavki
analiza posljednjih periodičkih financijskih izvještaja
razmatranje je li došlo do nepridržavanja ugovorenih obveza
čitanje zapisnika dioničara, uprave i nadzornog odbora
razmatranje činjenica nakon datuma procjene
komunikacija s odvjetnicima
razmatranje planova vezanih uz neizvršene narudžbe kupaca
razmatranje primjerenosti planiranog otuđivanja imovine ili restrukturiranja
• revizor će zaključiti postoje li značajne neizvjesnosti koje, pojedinačno ili skupno, mogu
Zaključci i
izvješćivanje
stvoriti značajnu sumnju u sposobnost subjekta nastaviti s vremenski neograničenim
poslovanjem. Značajna neizvjesnost postoji kada je mogući utjecaj takav da je njezino
objavljivanje nužno za fer prezentaciju financijskih izvještaja ili, u slučaju okvira
sukladnosti, kako financijski izvještaji ne bi dovodili u zabludu.
21. studeni 2011.
11
Zahtjev
Opis
• revizor će utvrditi opisuju li financijski izvještaji na odgovarajući način glavne
Primjena
pretpostavke
neograničenosti
poslovanja je
primjerena, ali
postoji značajna
neizvjesnost
•
•
•
•
Primjena
pretpostavke
neograničenosti
poslovanja nije
primjerena
događaje ili okolnosti koje stvaraju sumnju u sposobnost subjekta nastaviti s
vremenski neograničenim poslovanjem, kao i planove rukovodstva
revizor će utvrditi navode li financijski izvještaji da postoji značajna
neizvjesnosti koja može dovesti do toga da subjekt može biti onemogućen
iskoristiti svoju imovinu i podmirivati svoje obveze u uobičajenim uvjetima
poslovanja
revizor će tražiti pismene potvrde o podršci trećih osoba (dodatno financiranje,
garancije i sl. te uvjete podrške) pri čemu će utvrditi mogućnosti trećih osoba da
tu podršku pruže
ukoliko su objave primjerene, revizor će izraziti pozitivno mišljenje i uključiti
odjeljak za isticanje pitanja kao bi istaknuo postojanje značajne neizvjesnosti te
skrenuo pozornost na bilješku u financijskim izvještajima koja objavljuje gore
navedena pitanja
ukoliko objave nisu primjerene, revizor će izraziti mišljenje s rezervom ili
negativno mišljenje, ovisno o tome što je odgovarajuće u skladu s MRevS 705.
• ukoliko su financijski izvještaji sastavljeni primjenom pretpostavke vremenski
•
neograničenog poslovanja, ali njegova primjena nije primjerena, revizor će
izraziti negativno mišljenje
ukoliko su financijski izvještaji sastavljani na likvidacijskoj osnovici, mišljenje
može biti pozitivno pod uvjetom da financijski izvještaji sadrže sve relevantne
objave
21. studeni 2011.
12
Zahtjev
Rukovodstvo ne
želi napraviti ili
proširiti procjenu
Komunikacija s
osobama
zaduženim za
upravljanje
Opis
• Revizor će razmotriti posljedice na revizorsko izvješće (mišljenje s rezervom ili
suzdržanost od mišljenja) obzirom da se neće moći prikupiti dokazi u vezi s
primjenom pretpostavke neograničenosti vremena poslovanja (kao što je plan
rukovodstva i sl.)
Komunikacija s osobama zaduženim za upravljanje uključit će sljedeće:
• stvaraju li događaji ili okolnosti značajnu neizvjesnost
• je li primjena pretpostavke vremenski neograničenosti poslovanja prikladna
• jesu li objave u financijskim izvještajima prikladne
21. studeni 2011.
13
Zahtjev
Značajno
kašnjenje u
odobravanju
financijskih
izvještaja
Opis
• Revizor će postaviti upit o razlozima kašnjenja te ukoliko je ono povezano s
događajima ili okolnostima u vezi s procjenom nastavka vremenski
neograničenog poslovanja, revizor će obaviti dodatne revizorske postupke,
kako je prethodno navedeno, te razmotriti učinak na revizorski zaključak.
21. studeni 2011.
14
Objava značajne
neizvjesnosti je
primjerena
Objava značajne
neizvjesnosti nije
primjerena
Isticanje pitanja
Bez izražavanja rezerve na naše mišljenje, skrećemo
pozornost na bilješku X u financijskim izvještajima u kojoj je
navedeno…… Te okolnosti, uz ostala pitanja navedena u
bilješci X, ukazuju na postojanje značajne neizvjesnosti koja
stvara značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s
vremenski neograničenim poslovanjem.
Mišljenje s rezervom
Prema našem mišljenju, osim XXX navedenog u odjeljku
Osnova za mišljenje s rezervom, financijski izvještaji fer
prikazuju, u svim značajnim odrednicama, (ili istinito i fer
prikazuju) financijski položaj Društva na dan 31. prosinca
20X0. godine i rezultate njegova poslovanja i njegove novčane
tokove za tada završenu godinu, u skladu s……
Negativno mišljenje
Prema našem mišljenju, zbog XXX navedenog u odjeljku
Osnova za negativno mišljenje, financijski izvještaji ne
prikazuju fer (ili ne prikazuju istinito i fer) financijski položaj
Društva na dan 31. prosinca 20X0. godine i rezultate njegova
poslovanja i njegove novčane tokove za tada završenu godinu,
u skladu s……
21. studeni 2011.
15
21. studeni 2011.
16
21. studeni 2011.
17

similar documents