Bakalaura darbs

Report
Struktūra, noformēšana un aizstāvēšana


Prakses periods
15.09.2014.-07.11.2014.
3-pusēji parakstīts prakses līgums jāiesniedz SIC
līdz 13.09.2014.
Prakses mērķis
Prakses laikā pilnveidot nepieciešamo profesionālo
sagatavotību, nostiprinot studiju procesā iegūtās
teorētiskās zināšanas





Jāiesniedz SIC (ar prakses/ BD vadītāja
parakstu līdz 15.11.2014.)
Latviešu valodā
Pirmsdiploma prakses pārskata titullapa
Satura rādītājs
Darba devēja sagatavots praktikanta raksturojums
ar prakses novērtējumu


ievads (Pirmsdiploma prakses mērķis, uzdevumi,
aktualitāte, pārskata sagatavošanā izmantotās
pētniecības metodes, prakses vieta, norises laiks
utt.) (~ 1 lpp.)
īss pārskats par uzņēmumu un tā darbību (~ 1
lpp.)



analīze, kā uzņēmumā tiek risināti ar tulkošanu
saistītie jautājumi (~ 1 lpp.)
prakses laikā veikto tulkošanas uzdevumu
raksturojums (+piemēri) (2-3 lpp.)
praktikanta pašnovērtējums – prakses laikā gūtā
progresa pārskats (~ 2 lpp.)


darba devēja sniegtā novērtējuma analīze (~ 1
lpp.)
Nobeigums – prakses laikā gūtie galvenie
secinājumi par praktikanta sagatavotību darbam
tulkošanas tirgū (~ 1 lpp.)
Apjoms – 12-15 lpp.



Pirmsdiploma prakses pārskata sagatavošana un
nodošana (ar vadītāja parakstu) līdz 15.11.2014.
Pirmsdiploma prakses aizstāvēšana 21.11.2014.
Pirmsdiploma prakses pārskata un prezentācijas
tehniskais noformējums jāveido saskaņā ar EKA
studiju darbu, kvalifikācijas, diplomdarbu un
bakalaura darbu un maģistra darbu izstrādāšanas
metodiskajiem norādījumiem










Prezentācija 7-8 slaidi (5 minūtes)
Konspektīvi; ne vairāk par vienu tēmu vienā slaidā
Pieturzīmes galā neliek (izņemot ! un ? zīmes)
Viens burtu veids visā prezentācijā
Ideālais burtu lielums 28 –32 punkti
Maksimālais 4-6 vārdi vienā rindā
Maksimālais 36-50 vārdi vienā attēlā
Speciālo efektu izmantošana jāsaskaņo ar vadītāju
(animācija, video, audio ieraksti)
Nemainiet krāsas un fonus vienā prezentācijā
Prezentācijai jābūt TUMŠIEM BURTIEM UZ GAIŠA
FONA !!!!




Titulslaids (EKA, programmas nosaukums,
studenta vārds, uzvārds, prakses (BD) vadītāja
amats, zinātniskais grāds, vārds, uzvārds
Prakses vietas īss raksturojums
prakses laikā veikto tulkošanas uzdevumu
raksturojums + piemēri
galvenie secinājumi no praktikanta
pašnovērtējuma un darba devēja sniegtā
novērtējuma




Bakalaura darba apjoms ir 60- 75 lpp. (bez
pielikumiem)
Angļu valodā
Iesniegums (ar BD vadītāja parakstu) –
jāiesniedz SIC līdz 27.09.2014.
BD aizstāvēšanai studenti tiek pielaisti tikai
pēc sekmīgas pirmsdiploma prakses
aizstāvēšanas (21.11.2014.) un bakalaura
darba priekšaizstāvēšanas (06.12.2014.)!









Titullapa (LV un ENG)
Saturs
Anotācija (3 valodās)
Ievads ~2-3 lpp.
Teorētiskā daļa ~20-25 lpp. (1. nod.)
Praktiskā daļa ~sastāda lielāko darba daļu (2. nod.
un 3.nod.)
Nobeigums ~ 2-3 lpp.
Literatūras saraksts
Pielikumi (ja nepieciešami)






Ievads (tēmas aktualitāte, BD mērķis, (uzdevumi), hipotēze
vai pētniecības jautājums, pētniecības metodes, BD
struktūras īss raksturojums utt.)
1. nodaļa - problēmas teorētiskā izpēte (literatūras analīze)
!!!atsauces uz avotiem!!!
2. nodaļa - attiecīgās problēmas analīze uz praktisku
piemēru bāzes (izmantojot pētījuma metodes)
3.nodaļa ... (ja nepieciešama)
Pētījuma gaitā atklātais, iespējamie risinājumi, ieteikumi tiek
apkopoti katras nodaļas beigās
Nobeigums – kopsavilkums pētījuma gaitā atklātajam +
secinājums +priekšlikumi (atbilstoši BD mērķim un
uzdevumiem, akcents – uz praktisko daļu), kā arī darba
nozīmība turpmākajiem pētījumiem, mācībām utt.





Bakalaura darba mērķa formulējums ļoti tuvs bakalaura
tēmas (darba nosaukuma) formulējumam (tēma +
darbības vārds)
Par katru nodaļu beigās ir kopsavilkums par atklājumiem
un priekšlikumi (par teorētisko nodaļu var būt mazāk)
Mērķis un uzdevumi jānoformulē ar vārdiem – „izanalizēt,
‘’izpētīt”, nevis „apskatīties’’ un ‘’iepazīties”
Nobeigumā nedrīkst parādīties neviens “finding”, kas
iepriekš darbā nav minēts!
Darbu rakstot ir jāseko līdzi metodiskajiem norādījumiem!
www.eka.edu.lv/ studentiem un Rokasgrāmatai
Nosaukums
↓
mērķis (aim)
↓
pētniecības jautājums (research question)/hipotēze
↓
secinājums (conclusion)
Procesa sākumā mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti
vairāki uzdevumi (tasks)
Pētījuma gaitā atklāto Nobeigumā var apkopot kā
findings

Atsauce uz kāda autora ideju, nostāju utt.:
Mona Baker (1992) has given a significant input in
researching problems of non-equivalence; this area also
includes translation of culture specific items.
t.i. saviem vārdiem pārstāstāt teorētiķa pausto
domu

Tiešs citāts no kāda avota:
Kwiecinski objects to concrete classification of factors which
influence
the
translator’s
decision
arguing
that
"the
foreignness/domesticity of a transeme is highly context-and contextsensitive and thus cannot be adequately captured solely by means
of a formal taxonomy of procedures" (Kwiecinski 2001, 10).


Tiešs citāts var būt gan viens vai vairāki teikumi,
gan Jūsu teikumā iekļauts cita autora rakstīts
teikuma fragments
Tiešie citāti nedrīkst pārsniegt 1/3 no lappuses
apjoma


Ja vairāk kā 3 vārdi vienkopus ir paņemti no cita
autora darba, nenorādot atsauci, tas uzskatāms
par plaģiātu!
Ja BD tiek konstatēts plaģiāta gadījums, darbs
netiek pielaists aizstāvēšanai




Vienošanās ar potenciālo vadītāju par tēmu līdz
13. septembrim
Iesniegums - BD tēmas, mērķa un uzdevumu,
struktūras (satura), izvēlētās literatūras, plānoto
pētījumu metožu saskaņošana (līdz
27.09.2014.)
BD izstrāde prakses laikā: struktūras – teorijas
apkopošana un analīze, praktiskā pētījuma
sagatavošana
~2/3 no BD apjoma – līdz 15.11.2014.

-
-
Pēc prakses:
praktiskā pētījuma turpinājums un iegūto datu
analīze
teorētiskās daļas pilnveide, korekcijas




BD (~99% gatavs darbs) iesniegšana uz
priekšaizstāvēšanu priekšaiztāvēšanas dienā (ar
vadītāja parakstu)
BD priekšaiztāvēšana 06.12.2014.
Prezentācijas saskaņošana ar BD vadītāju!
Pie eksāmena (12.12.2014.) un BD
aizstāvēšanas tiek pielaisti, tikai pēc sekmīgas
BD priekšaizstāvēšanas!
Prezentācijā (5 minūtēs) ir jāparāda:
- bakalaura darba mērķis, uzdevumi, hipotēze/
pētniecības jautājums, darba aktualitāte
- galvenās teorētiskās nostādnes (īsi), autori,
avoti
- kā tika/ tiek veikta praktiskās daļas izstrāde (ar
piemēriem)
- pētījumā iegūtie dati (sākotnējie)
- galvenie atklājumi (findings)
- secinājums un priekšlikumi (conclusion and
recommendations)
Līdz 03.01.2015.
bakalaura darba iesniegšana (ar bakalaura darba
vadītāja parakstu:
- cietajos vākos 1 eks.
- parastos vākos 1.eks.
- CD)
un piereģistrēšanās BD aizstāvēšanai

Valsts eksāmens rakstiskajā tulkošanā
12.12.2014.

BD aizstāvēšana 12.-16.01.2015.

Dress code!
Rezultātu paziņošana BD vadītājam!


similar documents