prentale dienstverlening nieuwe versie 2013

Report
Prenatale dienstverlening
Gent
Inhoud
• Prenatale ondersteuning in Oost-Vlaanderen
• Doelgroep
• Doelstelling
• Prenataal Traject
• Interessante links
• Prenatale hechting
• Moeilijkheden
Prenatale ondersteuning in Oost-Vlaanderen
• Prenatale steunpunten
– PSP Bevrijdingslaan, Gent
– PSP De Sloep, Gent
• Prenatale projecten
– UZ, Gent
– AZ Glorieux, Ronse
• Prenatale huisbezoeken
Doelgroep
• Wie is de kwetsbare zwangere en hun gezin?
– Gezinnen die voldoen aan de kansarmoede criteria
– Zwangere cliënten die zich niet of onvoldoende medisch
laten opvolgen
– Verslavingsproblemen
– Tienerzwangeren
– Personen met een handicap
– Psychiatrisch patiënten
– Sociaal geïsoleerde zwangeren (vb. nieuwkomers)
– Zwangeren met een onzeker verblijfsstatuut
– Zwangeren niet in orde met hun ziekteverzekering
– …
Wie verwijst door naar Kind en Gezin?
• Collega’s Kind en Gezin
• Huisartsen en gynaecologen
• Vroedvrouwen
• Sociale diensten van ziekenhuizen
• Inloopteams
• KRAS-diensten
• JAC
• MSOC
• Transithuis
Wie verwijst door naar Kind en Gezin?
• Familieleden via Kind en Gezin-lijn
• OCMW’s
• CAW’s
• …
Doelstelling
• Laagdrempelig onthaal en vraag- en
aanbodsverheldering
• Informatie en advies rond zwangerschap en
bevalling
• Psychosociale begeleiding
• Medische prenatale opvolging mogelijk maken en
opvolgen
• Zwangeren in een traject van de reguliere sector
introduceren (gynaecoloog, huisarts,…)
Prenataal Traject
• Aanmelding
• Vraag- en aanbodsverheldering
• Prenatale huisbezoeken
• Prenatale consultaties
• Postnataal consult
• Anticonceptie
Vraag- en aanbodsverheldering
• Hulpvraag beluisteren
• Voorstelling dienstverlening Kind en Gezin
• Beroepsgeheim en vertrouwensrelatie
•
Samenwerkingsverbanden
• Opmaken Miragedossier
• Zorgfactoren exploreren
• Begeleiding op maat opstellen
Zorgfactoren
Zorgfactor
Tienerzwangerschap
Verwijzing
Opleiding
CRZ, inloopteams, CLB, JAC,
Habbekrats, LEJO
OCMW, CAW Onthaal – Serviceen ontmoetingscentrum, KRAS
(De Tinten; illegalen), De
Wiegjes, Lucia, Babynest,
Pannestraat
Leerpunt
Arbeidssituatie
Werkwinkel, De Sloep, VDAB
Gezondheid
Huisarts, WGC, sociale dienst
ziekenhuizen
Mutualiteit, OCMW, sociale dienst
ZH, medimmigrant
Beschikbaar maandinkomen
Drempels tot de
gezondheidszorg
Zorgfactor
Medische risicozwangerschap
voor moeder en/ of kind
Prostitutie
Verwijzing
Verslavingsproblemen
MSOC, CAT, De Sleutel, De Kiem
Traumatische ervaring
CGG
Sociaal isolement
Veldwerk, CAW Visserij steungezin, CAW Visserij gezinsondersteunende opvang,
VZW opvang - familienetwerk
beraad, Dunya – allochtone
pleeggezinnen, inloopteam,
babysitdienst gezinsbond
Behandelende arts
PasOp
Zorgfactor
Verwijzing
Relatieproblemen
Cel partnergeweld, CAW Visserij
gezins- en relationeel werk
(GRW)
Ongeplande/ ongewenste
zwangerschap
Kollektief anticonceptie, CAW
Onthaal, CAW Visserij
adoptiedienst, Gents
adoptiecentrum, CRZ
Psychiatrische thuiszorg, SintCamillus moeder en kind,
Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling
Vroedvrouw, Kraamzorg, Amber,
CKG, Tinkelbel, CIG, Buddy,
Straathoekwerk
Psychiatrische problematiek
Andere
Begeleiding op maat opstellen
• Hulpvraag exploreren aan de hand van
beslissingsboom
Zwanger
Positief
zie bloedafname of
echo
Negatief
Zwangerschapswens?
Info menstruatiecyclus,
gezonde levensstijl,
foliumzuur
Zie Kind in Beeld +
intranet
Contraceptie
Zie Kind in Beeld
Positief
Gepland
Zie traject gepland
Ongepland
Gewenst
Ongewenst
Zie traject gepland
abortus,
pleeggezin,
adoptie, extra
ondersteuning
andere diensten,…
Gepland
Medische opvolging
Psychosociale opvolging
SIS-kaart?
Medische kaart?
Geen
Buitenlandse
verzekering?
-UZ
(Gent 1)
-Bevrijdingslaan(Gent 2)
-De Sloep
-ZH naar keuze
-UZ Gent
-Basisopvolging Bevrijdingslaan (alternerend)
Zelfbetalend ZH naar
keuze
Of
Basisopvolging
Bevrijdingslaan + 2
echo’s in ZH
(Gent 3)
Huisbezoeken
• Standaard 2 huisbezoeken, plusactie extra
huisbezoek(en) mogelijk!
• Ondersteunende documenten:
– Begeleidingsplan
– Handleiding begeleidingsplan
– Informatiemap regiohuis
– Miragedossier
• Zwangerschapsmap: klever beknopt
begeleidingsplan
Prenatale consulten
Gent 1:
Gent 2:
Gent 3:
Maandag:
8u-12u
Vrijdag:
8u30-11u30
Donderdag:
9u-12u
Dinsdag:
8u-12u
Vrijdag:
8u30-11u30
Geen medische
begeleiding
Donderdag:
13u-16u30
= Basisopvolging
Poli 3 UZ
De Pintelaan 185
Psychosociale
begeleiding
Bevrijdingslaan 88
De Sloep
Bevelandstraat 26
Dinsdag:
8u-12u
Donderdag:
13u-16u30
Medische
begeleiding
Prenatale consulten
Gent 1:
Gent 2:
Gent 3:
-09/332.37.81(2)
-Kris Pieters
0499/99.62.94
-De Sloep:
09/234.38.58
Poli 3 UZ
De Pintelaan 185
Contactgegevens
(expliciet K&G
vermelden!)
-Mailen naar
regiohuis Gent 1
-078/150.100
Bevrijdingslaan 88
-Mailen naar
regiohuis Gent 1
-078/150.100
De Sloep
Bevelandstraat 26
[email protected]
-Mailen naar
regiohuis Gent 1
-078/150.100
Postnataal consult
• Ook voor zwangerschappen niet opgevolgd via prentaal
steunpunt
• Informatie contraceptie en postnataal tijdens 3e
trimester (zie begeleidingsplan + handleiding)
• Afhankelijk van het ziekenhuis wordt standaard een
postnatale afspraak bij ontslag materniteit gegeven
Postnataal consult
• Ongeveer 6w postnataal
– Gynaecologisch onderzoek (+ echo)
– Bespreking/start AC
– Eventueel gratis stalen
• Tweede afspraak bij vruchteloze postnatale controle
(met ondersteuning van RV)
• Checken opvolging kind regio
• Miragedossier afsluiten
Contraceptie
• Advies en informatie op prenataal steunpunt (los van
zws)
• Kind in beeld contraceptie
• Zie website sensoa + gids sensoa
http://www.sensoa.be
Interessante links
• http://www.abortuscentrum-gent.be
• http://www.artevelde.be (CAW)
• http://www.rkw.be
• http://www.gezinsbond.be
• http://www.vzwkraamzorg.be (minisociale kaart
kwetsbare zwangeren)
• http://www.faranet.be (ongeplande/ongewenst zws)
Prenatale hechting
• Ter preventie van kinderverwaarlozing en –
mishandeling
– Aangepaste POS-schaal?
• Op voorwaarde van vertrouwensrelatie
• Door middel van vragenlijsten in prenatale infomap
per regio
Moeilijkheden
Bestaande initiatieven, maar categoriaal
Concentratie van initiatieven in grootsteden, niet perifeer
Constante wijzigingen in sociale kaart
Communicatie tussen RV HBZW en prenataal
project/steunpunt: overleg + invullen Mirage en zws-map
• Mirage:
•
•
•
•
• Geen rechtstreekse link van prenatale dossier en kinddossier
• Moeilijk werkbaar
• Alle zwangeren zijn kwetsbaar!
• Geen afdoende ondersteuning voor zwangeren met
mentale beperking, psychiatrische patiëntes,
verslavingsproblematiek
Moeilijkheden
• Voor PSP: wisselende toeleiding
• Noodzaak aan:
– onderzoek prenatale preventie en prenatale hechting
– middelen
– evidence based methodieken en technieken
• Algemeen: ontbreken van wettelijk kader
– geen beschermingsmaatregelen t.a.v. ongeboren kind
PREVENTIE BEGINT REEDS IN DE BUIK!
Casus 1
• Emmelie: 17j, ongepland/gewenst zwanger,
aanmelding via familie, DT, verleden: kwetsbaar
gezin (ouders gescheiden,
verwaarlozing/mishandeling? -> dossier comité?),
partner werkloos, slechte ervaring met
hulpverlening, wenst geen HBZW, toekomstvisie?
• TO DO: GVO, vzw LEJO, administratie (kraamgeld,
kinderbijslag), baby-uitzet, AC
Casus 2
• Pingping: gepland/gewenst zwanger, China, partner
PHD, prille zwangerschap aangemeld door VV UZ,
heel veel vragen omtrent gezondheidszorg en GVO
• TO DO: geen HBZW, wegwijs maken in de Belgische
gezondheidszorg, GVO
Vragen?

similar documents