Razvoj sistema upravljanja ljudskim resursima djelovanjem unutar

Report
Razvoj sistema upravljanja ljudskim
resursima djelovanjem unutar struktura
državne uprave, u oblastima ocjenjivanja
državnih službenika i namještenika
Bosna i Hercegovina
Pravni okvir
Državni službenici
• Zakon o državnoj službi u institucijama BiH
• Pravilnik o postupku ocjenjivanja i
unapređivanja državnih službenika u
institucijama BiH
Zaposlenici
• Zakon o radu u institucijama BiH
Ocjenjivanje-državni službenici
• Ocjena rada zasniva se na rezultatima postignutim u
realizaciji poslova predviđenih opisom radnog mjesta i
ciljevima koje za dati period utvrdi direktno nadređeni.
• Predmet ocjenjivanja je kvalitetno, efikasno, stručno i
blagovremeno obavljanje poslova, obavezno stručno
obrazovanje i usavršavanje; predanost i marljivost u
službi; korektan odnos prema sredstvima za rad;
racionalno korištenje radnog vremena i prisutnost na
poslu; iskazivanje osobnosti na poslu, kao što su odnos
prema strankama i radnim kolegama, te objavljivanje
naučnih radova, knjiga, školskih udžbenika, studija i
publikacija itd.
Ko vrši ocjenjivanje
• Rukovodeći državni službenici
Ocjenu rada rukovodećih državnih službenika
utvrđuje rukovodilac institucije.
Sekretar, pomoćnik ministra i glavni inspektor ministar i zamjenik ministra.
Pomoćnik direktora - direktor.
Sekretar na posebnom zadatku koji odgovara
Vijeću ministara-Vijeće ministara na prijedlog
posebne Komisije koju imenuje Vijeće ministara
Ocjenjivanje ostalih državnih
službenika
• Ostali državni službenici
Direktno nadređeni ocjenjuje rad svih državnih
službenika, najmanje svakih šest mjeseci, uz
potvrdu rukovodioca institucije, a ako institucija
ima samo rukovodioca, onda on donosi ocjenu
Kako se vrši ocjenjivanje
• Obrazac za ocjenjivanje
• Opisne ocjene i bodovanje:
a) Ne zadovoljava: manje od 50 bodova
b) Zadovoljava: 50-60 bodova
c) Uspješan: 60-80 bodova
d) Naročito uspješan: više od 80 bodova
•
Ocjena“ne zadovoljava”-dodatni program stručnog
osposobljavanja; dvije uzastopne ocjene rada
negativne-postupak razrješenja
Probni period-ocjenjivanje
• Period probnog rada državnih službenika traje 12
mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest mjeseci.
• Neposredno nadređeni državni službenik određuje se
kao supervizor odgovoran za davanje ocjene rada na
kraju probnog period.
• Ocjena probnog rada:
a) Zadovoljavajuća (potvrđuje se postavljenje državnog
službenika)
b) Nezadovoljavajuća (razrješenje dužnosti državnog
službenika, a može i produženje probnog perioda za još
šest mjeseci)
Ocjenjivanje-zaposlenici
• Ocjena rada zasniva se na rezultatima rada koje
zaposlenik postigne u realizaciji poslova predviđenih
opisom radnog mjesta na kojem se nalazi i ciljevima
koje je za određeni vremenski period utvrdio
poslodavac, odnosno, ista se utvrđuje u odnosu na
blagovremeno, pravilno, zakonito i stručno
obavljanje svih poslova u okviru radnog mjesta
zaposlenika.
• Ocjenjivanje se vrši svake godine u januaru za
prethodnu kalendarsku godinu, s tim da se ne
ocjenjuju zaposlenici koji su u kalendarskoj godini
radili manje od šest mjeseci.
Ko vrši ocjenjivanje i na koji način
• Ocjenu rada rješenjem utvrđuje poslodavac na prijedlog
neposredno nadređenog šefa jedinice, a ako jedinica ne
postoji, ocjenu rada poslodavac daje samostalno.
• Ocjene rada: ne zadovoljava, zadovoljava, uspješan i
naročito uspješan
• Zaposleniku čiji je rad u posljednje dvije uzastopne
godine ocijenjen ocjenom “ne zadovoljava” prestaje
radni odnos kod poslodavca, o čemu se donosi rješenje,a
uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata.
Probni rad-ocjenjivanje zaposlenika
• Ocjenjivanje probnog rada se vrši samo ako je
ugovorom o radu ugovoren probni rad, koji ne
može trajati duže od šest mjeseci.
• Ako zaposlenik ne zadovolji na probnom radu,
ugovor se otkazuje, a otkazni rok je 15 dana.
Kuda dalje?
Unapređenje sistema ocjenjivanja
• Projekat: Razvoj sistema za upravljanje učinkom u
strukturama državne službe u BiH
1. Analiza postojećeg stanja, potreba i trendova
2. Razvoj sistema za upravljanje učinkom
a) Unapređenje postojećih sistema upravljanja učinkom
b) Povezivanje rezultata ocjene učinka sa drugim funkcijama
HRM-a (prijedlog Metodologije za napredovanje zaposlenih
unutar platnog razreda – radi se izvan projekta ali uz
saradnju sa istim)
c) Razvijanje politika za upravljanje probnim radom i
uvođenje u dužnost novih zaposlenih
3. Obezbjeđivanje održivosti sistema i evaluacija njihove
uspješnosti
Dalje aktivnosti
•
•
•
•
Rad na donošenju novog Pravilnika o ocjenjivanju
državnih službenika na nivou Bosne i Hercegovine
Podrška u izradi unaprijeđenog metoda praćenja rada
državnih službenika u Federaciji BiH
Rad na poboljšanju upravljanja učinkom; korištenje
okvira sposobnosti kod ocjenjivanja i poboljšanje opisa
radnih mjesta u Republici Srpskoj
Podrška u izradi novog Pravilnika o ocjenjivanju u
Brčko Distriktu
• Unapređenje/uvođenje procesa ocjenjivanja probnog
rada i rada pripravnika
HVALA NA PAŽNJI
Pitanja?

similar documents