İhale Sürecinin Öncesinde ve Sonrasında Yapılacak İşler Y.AYDOĞAN

Report
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
İHALE ÖNCESİ VE SONRASI
YAPILACAK İŞLEMLER
www.cem.gov.tr
2013
1
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
İhale Dokümanının Satın Alınması
•
•
•
•
İdari Şartname
Teknik Şartname
Sözleşme Tasarısı
Standart Formlar
İhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale
dokümanını oluşturan belgelerin (idarece onaylı) aslına
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol
ederler.
İhale dokümanını oluşturan belgelerin tamamının aslına
uygun olarak teslim alındığına dair standart form, biri satın alana
verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir ve imzalanır.
2
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
İhaleye Katılmaya İlişkin Hususlar
A-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan
belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
1.) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi.
a-) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından ya da ilgili Meslek Odasından ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu
gösteren belge.
b-) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin Odaya kayıtlı
olduğunu gösteren belge.
3
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
2.) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza
beyannamesi veya imza sirküleri.
a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza
beyannamesi.
b-)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3.) Standart forma uygun teklif mektubu
4.) Standart forma uygun geçici teminat mektubu
veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların
Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını
gösteren makbuzlar.
4
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
5.) Yeterlik Belgeleri ( İş Bitirme Belgeleri)
6.) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına
düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı
vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza
beyannamesi.
7.) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş
ortaklığı beyannamesi.
8.) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi
halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt
yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi.
5
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
B-) Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler.
1.) Mali durumu göstermek üzere bankalardan
temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans
mektubudur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya
davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması
zorunludur.
2.) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik
kriteri aşağıdaki esaslara göre belirlenir.
6
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
a-) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci
maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde;
isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri
nakdi kredisi ya da üzerinde kısılama bulunmayan mevduatı,
teklif edilen bedelin %10’ undan az olamaz.
b-) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihaleler
ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre
yapılan ihalelerde ise, yaklaşık maliyetin %5’i ile %15’i aralığında
idare tarafından belirlenecek parasal tutarlardan az olamaz.
3.) Geçici teminat mektubu teklif edilen bedelin
%3’ünden az olamaz
7
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
C –) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler :
a-) İsteklinin yurtiçinde veya yurtdışında kamu
veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin olarak ;
8
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde
kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş
deneyimini gösteren belgeleri veya devredilen işlerde
devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemlerde ilk
sözleşme bedelinin en az %80’inin gerçekleştirilmesi
şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet
işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması
istenir . Teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında
idarece belirlenir.
9
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
b-) İhale konusu işin yerine getirilmesi için
alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler istenir.
Danışmanlık hizmet ihaleleri ile ilgili özel
hükümler; Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje,
harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar
uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım
geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması,
denetim ve kontrollük gibi teknik, mali, hukuki veya
benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık, hizmet
sunucularından alınır.
10
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde aşağıdaki
belgeler istenilmektedir.
Orman mühendisi olması kaydıyla;
• Oda kayıt belgesi,
• Meslek mensupluğu ruhsat belgesi,
• Ruhsat belgesi vize cetveli,
verilmesi gerekmektedir.
11
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
D –) Belgelerin sunuluş şekli;
a-) Aday veya istekliler; belgelerin aslını veya
aslına uygunluğunu noterce onaylanmış örneklerini
sunarlar. İstenen belgenin aslı yerine ihale veya son
başvuru tarihinden önce idare tarafından ‘’aslı idarece
görülmüştür’’ veya bu anlama gelecek şerh düşülen
suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında
sunabilirler.
12
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
b-) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu
belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya
fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile, ‘’ibraz
edilenin aynıdır’’ veya bu anlama gelecek bir şerh
taşıyanlar geçerli kabul edilmez.
13
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
İhaleye Katılamayacak Olanlar ;
a-) Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler
gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine
katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/04/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi
ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine
rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.
b-) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar
verilenler.
c-) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile
bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
14
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
d-) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili
her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek,
sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
e-) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların
eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye
kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.
f-) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin
ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında
görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan
fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).
15
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
g-) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini
yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı
şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin
danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.
h-) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya
idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf,
dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların
ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine
katılamazlar.
ı-) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler
ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.
16
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
Tekliflerin Sunulma Şekli
1-) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak
üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün
belgeler bir zarf veya pakete konur.
a-) Zarfın veya paketin üzerine ; isteklinin adı,
soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi,
teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin adı
ve açık adresi yazılır. Zarfın veya paketin yapıştırılan yeri
istekli tarafından imzalanarak mühürlenir veya
kaşelenir.
17
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
b-) Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale
saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye
(tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. İhale saatinden
sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye
iade edilir.
c-) Teklifler, iadeli taahhütlü olarak posta ile de
gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale
saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme
nedeniyle işleme konulmayacak teklifler değerlendirmeye
alınmaz.
d-) Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması
halinde yeni teklif verme süresi de uzatılmış sayılır.
18
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
2-) Teklif mektubunun şekli ve içeriği ;
a-) İhale dokümanının tamamen okunup kabul
edildiğinin belirtilmesi
b-) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine
uygun olarak açıkça yazılması.
c-) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.
d-) Türk vatandaşı gerçek kişilerin T.C. Kimlik
numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin
ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi.
19
İHALE ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER
e-) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret
unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış
olması zorunludur.
f-) İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif
mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki
verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
g-) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden
itibaren 60 (altmış) takvim gününden az olmamalıdır.
20
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İhale Dışı Bırakılma
a-) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri
mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden,
işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat
hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
b-) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen,
alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi
altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat
hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
c-) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat
hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim
borcu olan,
21
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
ç-) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat
hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
d-) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki
faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
e-) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde ihaleyi
yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek
ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare
tarafından ispat edilen,
22
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
f-) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı
olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş
olan.
g-) Belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya
yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,
h-) Kanunun 11. mad.
göre ihaleye
katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,
i-) Kanunun 17.mad. belirtilen yasak fiil ve
davranışta bulundukları tespit edilen aday ve istekliler
ihale dışı bırakılır.
23
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Geçici Teminat
1-) İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda
geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı
bırakılır.
2-) İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici
teminat miktarı, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından
karşılanabilir.
3-) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında
geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih ihale tarihinden
itibaren 90 (doksan) günden az olmamak üzere istekli
24
tarafından belirlenir.
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
4-) Teminat olarak kabul edilecek değerler;
a-) Tedavüldeki Türk Parası,
b-) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları
c-) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç
borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen
belgeler,
d-) Teminat mektubu verilmesi halinde, bu
mektubun kapsam ve şeklinin KİK tarafından belirlenen
esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu
esaslara uygun olmayan teminat mektupları geçerli kabul
edilmez.
25
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
e-) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer
değerlerle değiştirilebilir.
f-) Her ne suretle olursa olsun idarece alınan
teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir
konulamaz.
g-) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik
açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait
teminat mektupları ihaleden sonra Saymanlık ya da
Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere
ait teminatlar ise hemen iade edilir.
26
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
h-) İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici
teminatı ise gerekli kesin teminatının verilip sözleşmeyi
imzalaması halinde iade edilir.
ı-) İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme
imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı
ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme
imzalandıktan hemen sonra iade edilir.
27
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi
a-) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen
fiyatların en düşük olanıdır.
b-) En avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından
verilmiş olması halinde, istekliler tarafından sunulan iş
deneyimini gösteren belgeler değerlendirilerek, tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan
isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif
olarak belirlenir.
28
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İhalenin Karara Bağlanması
• Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu
tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi
veren istekli üzerinde bırakılır.
• İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda
gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına
sunar.
29
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İhale Kararının Onaylanması ve İptali
• İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü
içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça
belirtmek suretiyle iptal eder.
• İhale; Kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde
geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
30
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi
• Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından
onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale
üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün
isteklilere, ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.
• İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden
itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmaz.
31
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Bildirim ve Tebligat Esasları
a-) Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla ve
imza karşılığı elden yapılır. Ancak, ihale dokümanının satın
alındığına ya da EKAP üzerinden e-imza kullanılarak
indirildiğine ilişkin formda ve/veya teklif mektubunda
elektronik posta adresinin ve/veya faks numarasının
belirtilmesi ve bu adrese veya faks numarasına yapılacak
bildirimlerin kabul edileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla
idare tarafından elektronik posta yoluyla veya faksla
bildirim de yapılabilir.
b-) İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun
postaya verilmesini takip eden yedinci gün tebliğ tarihi
32
sayılır.
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
c-) Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan
bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu şekilde
yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit
edilmesi zorunludur. Aksi takdirde bildirim yapılmamış
sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için
tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış
olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla veya faks ile
yapılan bildirimler bildirim tarihi ve içeriğini de
kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
d-) İstekli olabilecekler ve istekliler tarafından idareye
yapılacak yazışmalarda elektronik posta ve faks
kullanılamaz.
33
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Sözleşmeye Davet
• İhale kararının bildirilmesi ve on günlük süre geçtikten
sonra, üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekli,
sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini
izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine
getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu
bildirilir.
• İsteklinin, bu davet yazısının bildirim tarihini izleyen on
gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek
sözleşmeyi imzalaması zorunludur.
• İhale
üzerinde
bırakılan
istekliden
sözleşme
imzalanmadan önce, ihale bedelinin %6’sı oranında kesin
34
teminat alınır.
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
• İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet
yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale
tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin
dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair
belgeler ile kesin teminatı verip diğer yasal
yükümlülüklerini de yerine getirerek sözleşmeyi
imzalamak zorundadır.
• Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan
isteklinin, sözleşmeyi imzalamaması durumunda,
geçici teminatı gelir kaydedilir.
35
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
• İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin
imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en
avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun
görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme
imzalanabilir.
• Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi
istekliyle
de
sözleşmenin
imzalanamaması
durumunda, ihale iptal edilir.
36
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
• Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü
maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde
belirtilen tutarı (2013 yılı için, 295.276 TL.) aşması
durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar,
sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından,
sözleşme imzalanmadan önce KİK hesabına yatırılır.
• Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi,
resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye
aittir.
37
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
Cezalar ve Sözleşmenin Feshi
• İşin yapılması İdare tarafından öngörülen sürede,
kalitede, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun
olarak yapılmaması durumunda Yükleniciye, en az on
gün süreli yazılı ihtar yapılarak gerekli düzenlemelerin
yapılması istenir. Yüklenici bu süre içinde İdarenin bu
isteklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde
gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarı
%1 oranında gecikme cezası uygulanır. Ancak
gecikmeden kaynaklanan aykırılığın işin niteliği gereği
giderilmesi mümkün olmadığı hallerde sözleşme
İdarece feshedilir.
38
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
• Yüklenici işi süresinde bitirmemesi üzerine, gecikme
cezası uygulanmak üzere, İdarenin en az on gün süreli
ve nedenleri açıkça belirtilen yazılı ihtarına rağmen
aynı
durumun
devam
etmesi,
gecikmeden
kaynaklanan aykırılığın giderilmesinin mümkün
olmadığı hallerde, kesin teminat gelir kaydedilir ve
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre
tasfiye edilir.
• İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı hiçbir
durumda, sözleşme bedelinin %30 unu geçmeyecektir.
39
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İşin Süresi
• İşin süresi içerisinde bitirilmesi gerekmekte olup, ilave
işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin
süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya
tamamı için uzatılır.
İş Artışı (ilave işler) ve İş Eksilişi
Öngörülmeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu
olması halinde işin;
a-) Sözleşmeye konu hizmet içinde kalması,
40
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
b-) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının
teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması
şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen
yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10’una, birim fiyat
teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet
alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise %20’sine
kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale
dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı
yükleniciye yaptırılabilir.
41
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24
üncü maddesi çevresinde iş eksilişi yapılabilir. İhale
konusu işin sözleşme bedelinin %80’inden daha düşük
bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise
yükleniciye yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici
karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin %80’i ile
sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel
farkının %5’i ödenir.
42
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
İşin Teslim Alınması
Sözleşme konusu iş tamamlandığında yüklenici,
işin teslim alınarak kabul işlemlerinin yapılması için bu
talebini içeren bir dilekçe ile İdareye başvuracaktır.
Başvuru yazısının İdareye ulaştığı tarihten itibaren 10 iş
günü içinde iş teslim alınır.
Teslim alınan işin muayene ve kabul işlemleri işin
kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 10
iş günü içinde yapılarak kesin hesap raporu çıkarılır.
43
İHALE SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İHALE VE SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
YUNUS AYDOĞAN
ŞUBE MÜDÜRÜ
44

similar documents