Horizon 2020 Sa*l*k, demografik de*i*im ve refah

Report
TÜBİTAK
Horizon 2020 Sağlık, Demografik
Değişim ve Refah
K. Melike Sevimli
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
Ulusal İrtibat Noktası
Sunum İçeriği
TÜBİTAK
 Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
 Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nda Sağlık Alanı
 7. ÇP’den Horizon 2020’ye Sağlık alanındaki değişimler
 Horizon 2020 2014 Yılı Çağrı Bilgileri
 Öneriler
2
Horizon 2020 Üç Bileşen…
TÜBİTAK
Excellent Science
Industrial Leadership
Societal Challenges
7 öncelik
Toplumsal Sorunlara Çözümler
TÜBİTAK
o Sağlık, demografik değişim ve refah
o Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve
denizcilik araştırmaları ve bio-ekonomi
o Güvenli, temiz ve verimli enerji
o Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
o İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham
maddeler
o Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar
o Güvenli toplumlar
Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında Sağlık
TÜBİTAK
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal
Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan ve 8 milyar Euro’luk bütçesiyle en
büyük bütçeye sahip alt alandır.
6. ÇP
2002-2006
(5 yıl)
2,2 Milyar Euro
7. ÇP
H2020
2007-2013
2014-2020
(7 yıl)
(7 yıl)
6,1 Milyar Euro
~8 milyar Euro
6
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
TÜBİTAK
Amaç: Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade
önlenmesi, Avrupa vatandaşlarının refahının korunması ve
gittikçe değişen demografik dengeye uygun sağlık
sistemlerinin oluşturulması yönünde çalışmaların
desteklenmesi.
Çağrı konuları 7 alt başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklar kısa
dönem inovasyon projelerini, orta ve uzun dönem
araştırmaları destekleyerek ; laboratuvar ortamı, klinik
çalışmalar, bilişim sistemleri ve hasta arasında bir köprü
kurmayı amaçlamaktadır.
H2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı İçeriği
TÜBİTAK
7. ÇP Sağlık Alanı
7. ÇP ICT Alanı e-Sağlık
başlıkları
• 7. ÇP’de İşbirliği Özel Programı altında bulunan Sağlık tematik alanı, Bilgi İletişim
teknolojileri alanındaki e-Sağlık başlıkları ve CIP altındaki ilgili konu başlıkları
H2020’de “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı altında tek bir programda
birleştirilmiştir.
• Ayrıca KOBİ’lere özel çağrılarla 7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ odaklı
bakış açısı, ödüller, işbirlikçi araştırma projeleri odağı da devam ettirilecektir.
7. ÇP’den Horizon 2020’ye Sağlık alanındaki değişimler
TÜBİTAK
7. ÇP Sağlık Alanı
Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik
araç ve teknolojiler
İnsan sağlığı konusundaki çevrimsel
araştırmalar
Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasının
optimizasyonu
Sağlık Alanındaki diğer yatay konular
Horizon 2020 Sağlık, Demografik
Değişim ve Refah Alanı
Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların
anlaşılması
Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların
önlenmesi, hazırlık ve tarama
Teşhisin iyileştirilmesi
Yenilikçi tedavi yöntemleri ve
teknolojileri
Aktif ve sağlıklı yaşlanma
Entegre sağlık hizmeti sunumu
Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
Genel Çağrı Bilgileri
TÜBİTAK
• 7. ÇP’den farkı Çalışma Programları 2 yıllık
hazırlanmaktadır.
• Alt konu başlıkları kapsamında yapılacak araştırma
projeleri, seçilen bir odak konu etrafında
şekillendirilmektedir.
• 2014 ve 2015 yılları toplam çağrı bütçesi:
1 milyar Euro
2014 Çağrı Bilgileri (2014-15 çalışma programı
bilgileri?)
2014 çağrı açılış tarihi: 11 Aralık 2013
2 temel çağrı açılacak:
1. Odak alan çağrısı : Sağlık ve tedavinin kişiselleştirilmesi
(PHC)  H2020-PHC-2014
2. Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı  H2020-HCO-2014
* Sürekli açık olacak Fast Track to Innovation çağrısı ile ilgili bilgi henüz
paylaşılmamıştır.
TÜBİTAK
2014/2015 Çağrısı
TÜBİTAK
Çağrı Odağı: Sağlık ve Tedavinin Kişiselleştirilmesi
Ana Faaliyetler
1.
Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması
2.
Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama
3.
Teşhisin iyileştirilmesi
4.
Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
5.
Aktif ve sağlıklı yaşlanma
6.
Entegre sağlık hizmeti sunumu
7.
Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
TÜBİTAK
2014 Çağrısında
Desteklenmesi Planlanan Konular
1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması
TÜBİTAK
Sağlık, yaşlanma
ve hastalıkların
anlaşılması
2014 başlık sayısı
1
2015 başlık sayısı
2
2014 Yılı Başlığı
PHC 1-2014
Understanding health, ageing and disease:
determinants, risk factors and pathways
1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması
TÜBİTAK
• Amaç: Hastalıklara ve yaşlanmaya sebep olan
genetik, epigenetik ve çevresel faktörlerin
araştırılarak; daha iyi korunma, erken tanı ve tedavi
yöntemlerinin geliştirilmesi.
• Kapsam: Farklı kaynaklardan alınan dataların
birleştirilerek yaşlanma ve hastalık
mekanizmalarına sistemli bir bakış sağlanması.
2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi,
hazırlık ve tarama
Sağlığın geliştirilmesi,
hastalıkların
önlenmesi, hazırlık ve
tarama
2014 başlık sayısı
2015 başlık sayısı
4
2
TÜBİTAK
2014 Yılı Başlıkları
PHC 5 - 2014
Health promotion and disease prevention:
translating ‘omics’ into stratified approaches
PHC 6 - 2014
Evaluating existing screening and prevention
programmes
PHC 7 - 2014
Improving the control of infectious epidemics
and foodborne outbreaks through rapid
identification of pathogens (see also SC2)
PHC 8 - 2014
Vaccine development for poverty-related and
neglected infectious diseases: Tuberculosis
2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi,
hazırlık ve tarama
• Amaç: «Her alanda sağlık» amacına uygun olarak,
çevre, sağlık ve enformasyon sektörlerinin
entegrasyonu; buradan elde edilecek bilgilerin
halk sağlığına yönelik tarama ve tedbir
programlarında kullanılması.
• Kapsam: Kişiselleştirilmiş ve/veya popülasyon
bilgilerinden elde edilmiş tarama ve hastalık
önleme programlarının oluşturulması.
TÜBİTAK
3. Teşhisin iyileştirilmesi
TÜBİTAK
2014 başlık sayısı
2
Teşhisin
iyileştirilmesi
2015 başlık sayısı
1 (2014-2015 ortak)
2014 Yılı Başlıkları
PHC 10 - 2014
Development of new diagnostic tools and
technologies: in vitro devices, assays and
platforms
PHC 12 - 2014 &
2015
Clinical validation of biomarkers
3. Teşhisin iyileştirilmesi
TÜBİTAK
• Amaç: Multidisipliner bilimsel ve teknolojik
bilgilerin kullanılarak teşhis yöntemlerinin
iyileştirilmesi.
• Kapsam: Yeni teşhis yöntemlerinin gelişmesine
yönelik önergeler.
• Yeni in vitro araçlar ve tarama yöntemleri
geliştirilmesi (+KOBİ)
• Biyogöstergelerin (biomarker) klinik olarak
kullanılması için doğrulanması (+KOBİ/ SME
instrument)
4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
TÜBİTAK
Yenilikçi tedavi
yöntemleri ve
teknolojileri
2014 başlık sayısı
3
2015 başlık sayısı
4
2014 Yılı Başlıkları
PHC 13 - 2014
New therapies for chronic non-communicable
diseases
PHC 15 - 2014 &
2015
Clinical research on regenerative medicine
PHC 17 - 2014
Comparing the effectiveness of existing
healthcare interventions in the elderly
4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
TÜBİTAK
• Amaç: Uzun süreli tedavileri ve hastanede yatış sürelerini
engellemek amacıyla; erken teşhis ve önleme
programlarını geliştirmek, elde edilen bilgilerin klinik
doğrulamasını sağlamak.
• Kapsam: Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, preklinik çalışmalar ve hayvan modellerinin oluşturulması.
• Kronik hastalıklar için yeni tedavilerin klinik araştırmalarla
onaylanması
• Rejeneratif tıbbın klinik kullanıma yönelik hale getirilmesi
(+KOBİ)
• Yaşlanan Avrupa nüfusunun eşzamanlı hastalık, çoklu ilaç
kullanımı vb durumlarına yönelik tıbbi ve sosyal
müdahalelerin etkisini ölçmek, iyileşmesini sağlamak
5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma
TÜBİTAK
Aktif ve sağlıklı
yaşlanma
2014 başlık sayısı
2
2015 başlık sayısı
2
2014 Yılı Başlıkları
PHC 19 - 2014
Advancing active and healthy ageing with ICT:
Service robotics within assisted living
environments
PHC 20 - 2014
Advancing active and healthy ageing with ICT:
ICT solutions for independent living with
cognitive impairment
5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma
TÜBİTAK
• Amaç: Yaşlanan nüfusun evde tedavisinin sağlanması,
hastanede geçirilen günlerin azaltılarak hayat kalitesinin
yükseltilmesi, maliyetin düşürülmesi.
• Kapsam: Yardım alınarak ve yalnız yaşama alanlarında
servis robotiklerinin geliştirilmesi. Bilgi ve iletişim
teknolojileri kullanılarak pilot projeler kurulması.
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşlı nüfusun yardım
aldığı yaşam alanlarında kullanılması
• Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akli bozuklukları olan
insanların yalnız yaşama alanlarında kullanılması
(Innovation)
6. Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu
TÜBİTAK
Entegre, kişi bazlı
sağlık hizmeti
sunumu
2014 başlık sayısı
2
2015 başlık sayısı
6
2014 Yılı Başlıkları
PHC 23 - 2014
Developing and comparing new models for
safe and efficient, prevention oriented, health
and care systems
PHC 26 - 2014
Self-management of health and disease:
citizen engagement and mHealth
6. Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu
TÜBİTAK
• Amaç: Halk sağlığı, biyomedikal ve klinik
araştırmalardan gelen bilgilerin toplanarak sağlık
hizmetlerinin kişiye yönelik olarak geliştirilmesi.
• Kapsam: Kişiye yönelik, güvenli ve sürdürülebilir
sağlık sistemlerinin oluşturulması için model
geliştirme. Hastaların kendi sağlık durumlarını ve
hastalık süreçlerini izleyip kontrol edebilecekleri
platformlar ve mSağlık aplikasyonları oluşturma.
7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
TÜBİTAK
Sağlık verilerinin
yayılımı,
iyileştirilmesi
2014 başlık sayısı
3
2015 başlık sayısı
3
2014 Yılı Başlıkları
PHC 32 - 2014
Foresight for health policy development and
regulation
PHC 33 - 2014
Advancing bioinformatics to meet biomedical
and clinical needs
PHC 35 - 2014
eHealth interoperability
7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
TÜBİTAK
• Amaç: Biyoenformatik, çevresel, genetik ve klinik
bilgileri birleştirerek sağlığa yönelik kapsamlı bir
politika geliştirmek.
• Kapsam: Avrupa’da sağlık ve yaşlanmayı etkileyen
etmenleri belirlemek. Yeni matematiksel, bilgi işlem
tabanlı yaklaşımlar geliştirmek.
• Biyoenformasyonun klinik ve laboratuvar
kullanımına yönelik olarak geliştirilmesi (+KOBİ)
• eHealth (Coordination and support)
KOBİ’lerin katılımının önemli olduğu ve desteklendiği
başlıklar
TÜBİTAK
PHC 10 – 2014: Yeni teşhis teknolojilerinin geliştirilmesi: in vitro
araçlar, testler ve platformlar
PHC 15 – 2014 & 2015: Yenilenebilir tıp alanında klinik
araştırmalar
PHC 20 – 2014: BİT ile aktif ve sağlıklı yaşlanmanın
desteklenmesi: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akli bozuklukları
olan insanların yalnız yaşama alanlarında kullanılması
PHC 30 – 2014: Biyomedikal ve klinik ihtiyaçların karşılanabilmesi
için biyoenformatik yöntemlerin geliştirilmesi
PHC 33 – 2014: Biyomedikal ve klinik ihtiyaçları karşılamak için
biyoenformatik uygulamaların geliştirilmesi
SME Instrument başlıkları:
PHC 12 – 2014 and 2015: Potansiyel Biyomarkerların
doğrulanması
28
TÜBİTAK
2014 Destek ve Koordinasyon
Etkinlikleri Çağrısı
Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri
TÜBİTAK
Destek ve
Koordinasyon
Etkinlikleri Çağrısı
2014 başlık sayısı
6
2015 başlık sayısı
2
2014 Yılı Başlıkları
HCO 5 - 2014
Global Alliance for Chronic Diseases:
prevention and treatment of type 2 diabetes
• Amaç: Tip-2-Diyabet hastalığının tedavisinde yerel, global ve cinsiyete
bağlı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak.
• Kapsam: Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerdeki Tip-2-Diyabet
konusunda yeni müdahale ve yürütme projeleri.
* Bunlara ek olarak Türkiye’den sadece fonlama kuruluşlarının yer alabileceği bazı ERA-NET
başlıkları vardır.
*
Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri
TÜBİTAK
2014 Yılı Başlıkları
HCO 15 - 2014
Mobilisation and mutual learning action plan in
the area of societal challenge 1
• Amaç: Bu çağrı fokusu kapsamındaki araştırma ve yenilik
çalışmalarının üst düzeyde ve ihtiyaçlara cevap verir
olmasını sağlamak için ülkeler arası birlik oluşturma.
• Kapsam: Mobilisation and Mutual Learning Action Plans
(MML) ortak etkinlik planları oluşturma.
TÜBİTAK
Konu başlıkları bazında uygun
konsorsiyum oluşturulması
Konsorsiyum Kimlerden Oluşabilir?
TÜBİTAK
ÜNİVERSİTELER
BİREYLER
KAMU
KURUMLARI
AB ÇERÇEVE
PROGRAMLARI
KALKINMA
AJANSLARI
ARAŞTIRMA
MERKEZLERİ
KOBİ’LER/
KOBİ Birlikleri
BÜYÜK
FİRMALAR
DERNEKLER
33
Projedeki durumunuzu belirlemek...
TÜBİTAK
KOORDİNATÖR





Konuya hakimiyet
Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz?
ÇP proje deneyiminiz var mı?
Konunun tüm yönlerine hakim misiniz?
Belirtilen çalışmaları en iyi yapacak kişileri tanıyor musunuz?
Araştırma ve insan kaynağı yeterli mi?
%70-80
ORTAK
 Projedeki görevler => İş paketleri
 Projedeki görevlerini yerine getirmek
 Konsorsiyum anlaşmasında belirlenen aralıklarla rapor vermek
 İlk defa 7.ÇP’de yer alacak ekiplerin projelerde ortak
olarak başlamaları önerilmektedir!!
 Ancak %70-80 oranında size uygun bir başlık varsa
koordinatör olarak katılma konusu düşünebilir!!!
%20-30
Koordinatör/Ortaklara Nasıl Ulaşabilirim?
TÜBİTAK
• http://cordis.europa.eu/home_en.html
Türkiye’deki resmi iletişim kanalı
TÜBİTAK
www.h2020.org.tr
Koordinatör/Ortaklara Nasıl Ulaşabilirim?
TÜBİTAK
• Kendi Bağlantılarınızı kullanabilirsiniz.
• Avrupa Teknoloji Platformları ve COST projelerinin aktörleri
• Proje Pazarlarına Katılım –UKO Desteği
• Google araması
• Ulusal İrtibat Noktaları
– Haritalama Çalışması
– Eşleştirme
UKO Destek Programları
TÜBİTAK
7. ÇP Destek Programları
Kapsamı
Destek Adı
Proje Önerisi Ön-Değerlendirme
Destek Programı
Yurtdışı Proje Yazımı Danışmanlık
Hizmeti Desteği
H2020 Programında
Başarılı Proje Koordinatörleri ve
ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödülü
Ortaklarına
Sabit Ödül (2000€-5000€etkinliği arttırmak
için
Desteği Sunulması
7000€)
yeni destek programları
tasarlanmaktadır.
Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı
Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıf Uçak Bileti
Yurtdışı Seyahat Desteği Programı
Konsorsiyum Anlaşması
Değerlendirme Desteği
Konsorsiyum Anlaşmaları Hukuki
Değerlendirme Danışmanlık Hizmeti
Desteği
38
Öneriler
TÜBİTAK
• Projelere dahil olurken Türkiye’den sanayi kuruluşları ile ortaklık
• Hakemlik kaydı:
Bireysel yeni başvurular,
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts
adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir.
• Network oluşturma amaçlı faaliyetlere katılım
– Bilgi günlerine, proje pazarlarına, önemli Avrupa Teknoloji Platformu
toplantılarına
– Altyapı projelerinin uluslararası erişim çağrılarından faydalanma
– ERANET projelerinde ortaklık
• Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak
• AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek ve girdi
sağlamak
39
TÜBİTAK
K.Melike SEVİMLİ
A.Özge GÖZAY
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ekibi
TÜBİTAK
AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi
Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara
Telefon: + 90 (312) 468 5300 /1976-1007
E-posta: [email protected]
Değerlendirme Anketi
TÜBİTAK
• Lütfen etkinlik ile ilgili yorum ve
önerileriniz için online anketi doldurunuz.
http://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=51
441&lang=tr
41

similar documents