fim - řízení cashflow ve stavebním podniku

Report
Finanční řízení stavební firmy
2010
ŘÍZENÍ CASH FLOW FIRMY A
STAVEBNÍCH PROJEKTŮ
1
“
2
“Cash is the lifeblood of any organization.”
Within the context of cash management and forecasting,
cash may be defined as spending power –
a measure of an entity’s ability to consummate
transactions for goods and services ...
Obviously, this is a much broader definition than just considering
the hard coin or paper currency on hand, or even totaling
the balance in bank and short-term investment accounts.
When defined as spending power, cash is subject to
expansions and contractions resulting from such
things as market and economic conditions, vendor
trust as represented by credit terms, changes in the extension of
banking credit, and even current developments
in the technologies used in conducting business.
3
Cash management, then, is the
management of resources– tangible
and intangible, internal and external –
to enhance cash (or spending power).
There are several concepts that underlie this
expanded definition of cash management:
• Accelerate receipts
• Decelerate payments
• Minimize current assets
• Maximize current liabilities
Although these concepts seem obvious, they
are often misunderstood or not followed,
especially by the operations side of our
business.
4
The solution can be to employ a simple
formula that focused on the management of
assets and liabilities. Here’s the formula,
with minor modifications to accommodate the
average contractor:
EBITA, or earnings
+/- Changes in A/R
+/- Changes in Inventory
+/- Changes in Net WIP
+/- Changes in Fixed Assets
+/- Changes in A/P
+/- Changes in Accruals
+/- Changes in Debt
= Cash Flow
5
DÍLČÍ ZÁVĚRY
1) “Cash” may be defined as spending power.
2) One cash management goal should be to
accelerate receipts and decelerate
payments.
3) The other goal should be to minimize
current assets and maximize current
liabilities.
An understanding of these concepts allows us
to escape from usual accounting view
6
CASH MANAGEMENT
FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW
VE STAVEBNÍM
PODNIKU
CÍL:RYCHLEJŠÍ INKASO,DISPONIBILITA A OPATRNOST
PŘI INVESTOVÁNÍ ZDROJŮ
 DEF: organizování,plánování a controlling inkasa,
investování a vynakládání pen.prostředků
 METODY CF :
VNITŘNÍ FAKTORY – fakturační procedury, procedury
pro příjem cash prostředků a jejich vydání
EXTERNÍ FAKTORY – klienti, banky
Toky fondů (Flow of funds) – vždy závisí na dojednaných
podmínkách dle kontraktu

7
FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW
VE STAVEBNÍM
PODNIKU
Specifika Cash Managementu ve stavebnictví
 aktivity jsou project – oriented, na rozdíl od
průmyslové a obchodní firmy – jiný obchodní cyklus
 Pro každý projekt je řada aktivit – nabídka,
kalkulace, příprava...včetně obchoního a
marketingového zajištění, využívá s eněžný
fakturační systém vázaný na věcné etapy nebo
intervalovou fakturaci
 Fakturace je závislá na typu kontraktu(fixed
fee,cost plus, GMP...)
 Unikátním aspektem je zádržné , jako obrana proti
nekvalitě a nedokončování prací
 Charakteristický je vícestupňový dodavatelský
8
systém – vazba na CF
FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW
VE STAVEBNÍM
PODNIKU
Specifika Cash Managementu ve stavebnictví pokrač.



V některých zemích má vliv na CF odpovědnost GD
za nesplacené závazky poddodavatelů – vložení
zástavního práva na část stavby
Pohledávky stavebních firmy za provedené práce
jsou relativně malé co do počtu a velké objemem,
závazky stavební firmy jsou naopak velmi
strukturovány a tvořeny značným množstvím
položek - jsou předvídatelné co do objemu a času
splatnosti
Struktura toků peněz je ideální pro aplikaci metod
založených na agregaci jednotlivých projektů
9
FIM- ŘÍZENÍ
CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
Organizační hlediska řízení CF
V malém podniku je odpovědný společník nebo
jednatel, ve větší firmě je odpov. CFO tj. fin.ředitel
nebo ředitel fin.odboru, vždy jsou to lidé jiní než
účetní pracovníci. Souhrnný název pozice bývá cash
manager. Jeho povinností bývá:
 Příprava ročních plánů CF (annual cash budgets),
měsíční controlling a zdůvodnění odchylek a změn
 Příprava CF plánů po projektech(kontraktech)
 Měsíční odhady členěné po týdnech
 Doporučení na změny CF politiky podniku
10
FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
Hlavní části politiky podniku v řízení CF







Podpisové pravomoci uvnitř podniku
Vnitřní pravidla podniku pro nakládání s prostředky
Stanovení míry rizika po finanční investice
Stanovení pravidel pro užívání bankovních služeb a
produktů v oblasti získání a užití podnikových fondů
Oddělené nakládání s prostředky z oblastí:
– CF z projektů (project related cash)
– Stálý pracovní kapitál (fixed operating cash)
– Cash z kapitálových rezerv
– Cash pro nepředvídané události
Cash dosažený ze slev přijatých mínus poskytnuté
11
Pravidla pro urychlenou fakturaci prací
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
Hlavní části politiky podniku v
řízení CF (pokrač.)
Jednou z politik může být tzv. nulový cash (zero cash
program) , který pomocí denních investic do
krátkodobých finančních aktiv umožňuje
maximalizovat úrokový výnos.
Užitečným nástrojem je rovněž tvorba databáze
klientů, dodavatelů, subdodavatelů z hlediska jejich
profilu – rychlost placení faktur, spolehlivost atd
jako podklad pro běžné plánování cash-flows
12
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
Plánování CF (Cash Budgeting)
Zásadně probíhá ve dvou úrovních (podnik po
divizích,projektové plány a jejich agregace)
První úroveň - roční plán CF se připravuje paralelně s
finančním plánem – představuje plánované příjmy a
výdaje z provozní a výrobní činnosti a investiční
výdaje pro daný rok. Většina podniků užívá
konstrukce dle výkazu CF (nepřímá metoda) a
zajistí tak provázanost plánovaného rozpočtu
nákladů a výnosu na CF, v tomto případě je nutná v
druhém kole verifikace dle očekávaného finančního
průběhu projektů v druhé úrovni
Důraz je vždy na správné určení klíčových
proměnných: fakturace a čistý CF z projektů,
následně pak zejména investice,správní výdaje,
daně, splátky a úroky z ostatních položek mimo
projekty a dividendové výplaty
13
FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
Plánování CF (Cash Budgeting) 2
Postupné kroky v přípravě plánu:
Některé položky se vždy stanoví až na konec plán.dividendy, daně, splátky úvěrů a úroky...
Jako první – vždy CF z projektů(project CF budgets),
investiční rozpočet a jeho CF, rozpočet krytí správní
režie.
CF z projektů je složen ze dvou částí – existující
projekty(přesnější) plus CF z nových projektů – z
tohoto CF odvozuji potřebu dodatečných úvěrů pro
doplnění prac.kapitálu(working capital borrowing
level)
14
FIM- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
Plánování CF (Cash Budgeting) 3
Postupné kroky v přípravě plánu:
CF kapitálových investic – představuje potřebu
dlouhodobého kapitálu vázaného ve fixních aktivech
budovy , stroje a zařízení, pozemky – v některých
firmách typu CM jsou hlavní položky investice do IT.
Podstatnou otázkou je načasování a priority těchto
položek v průběhu roku vzhledem k ostatním
položkám výdajů
Většina velkých firem v USAlánuje investice vždy na 5
let klouzavě (five year rolling capital budget)
náhrady starých strojů a nové stroje v čase, to váže
i na plán oprav (zda jde o opravy nebo investice expensed or capitalised) ve vazbě na zdrojové krytí15
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
Plánování CF (Cash Budgeting) 4
ÚROVEŇ 2 – PROJEKTY
Projektový CF je výsledek na bázi kalkulace a plánu v
dané úrovni
Projektový CF je kalkulace nákladů a výnosů rozvinutá
v čase do položek reálného inkasa a reálných plateb
– obvykle do měsíců, nejlépe do týdnů. Získaná
data jsou vstupem pro řízení(cash manager) na
úrovni divize a pro projektového manažera.
Výstupem je rovněž odhad aktivních nebo pasivních
úroků spojených s projektem.
Počáteční období projektů je vždy vysoce negativní
CF, pak se postupně pomocí fakturace ( vliv front16
end-loading) vyrovnává.
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
Plánování CF (Cash Budgeting) 5
Operativní plány CF – (Cash Forecasting)
Každodenní vynakládání peněz je usměrňováno
pomocí dvou typů dokumentů – Operativní
výhled na dva měsíce po týdnech (lépe
plánovat např. na 8 týdnů) a plán CF na týden,
oba tyto plány jsou klouzavé (rolling) tak , aby
byl dodržen daný horizont
Účelem výhledu je signalizovat potřebu nebo přebytek
prostředků(případné problémy likvidity a jejich
řešení v rámci podniku), týdenní plán je relativně
podrobným pokynem zejména pro konkrétní výdaje
17
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
Plánování CF (Cash Budgeting) 6
Operativní plány CF – (Cash Forecasting)
Typická skladby sestavy položek obou plánů:
(ve sloupcích jsou týdny nebo dny – plán a
skutečnost)
Inflows:
Pohledávky
Krátkodobé investice(splatnost)
Prodeje fixních aktiv
Úroky a dividendy
Krátkodobé půjčky
Celkem příjmy:
18
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
Plánování CF (Cash Budgeting) 6
Operativní plány CF – (Cash Forecasting)
Typická skladby sestavy položek obou plánů:
(ve sloupcích jsou týdny nebo dny – plán a
skutečnost)
Outflows:
Závazky
Dlužné mzdy
Splátky investičních úvěrů
Splátky krátkodobých úvěrů
Ostatní výdaje
Výdaje celkem
Čistý CF (Net Cash Flow)
19
SF40- ŘÍZENÍ CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
CASH MANAGEMENT - II.část
přednášky
Obsah: 1. Metody maximalizace CF
20
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
1. Metody maximalizace CF
1.1 Příjmy : Obecně nejlepší je prevence –
prověření aktuální fin.pozice klienta,
případně poskytovatelů jeho zdrojů před
podáním nabídky vč. ratingu, ochoty platit.
Zásadní je prověrka rozvrhu plateb
(billing schedule) a jeho zpracování v
Excelu pro potřeby vyjednávání o
kontraktu.
21
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
Akcelerace příjmů:
 „agresivní fakturace“ – záleží zda jde o
fakturace dle milníků a etap, nebo
intervalovou,předem připravené faktury a
změřená množství před zjišťováním –
sporné položky vypustit a nechat na
zvláštní fakturaci – viz podmínky
kontraktu, vyžadování urychlených plateb,
urychlení plateb musí být ekonomicky
výhodné vzhledem k dodatečným
nákladům spojeným s urychlením
22
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW
VE STAVEBNÍM
PODNIKU
A*(N*r)/365 - Náklady > 0
kde A .... částka příjmů
N .... počet dnů urychlení příjmu
r .... cena kapitálu v daném roce
Náklady ....jednorázové režijní náklady spojené s
akcelerací
23
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW
VE STAVEBNÍM
PODNIKU
1.2 Výdaje
Zárukou řízení výdajů je jejich centralizace. V rámci
projektu by mělo docházet k jen malým výdajům
hotových peněz tj. platbám, které neprocházejí
předem fin.oddělením divize.
Jako účinná lze považovat tato opatření:

Kupovat jen od prověřených dodavatelů s předem
dohodnutými dodacími podmínkami - v úrovni podniku

Používat podúčet běžného účtu pro daný projekt
(příp. v podnikové „bance“) – pro dobrý přehled

Zavést evidenci(database) objednávek, dod.termínů,
splátek apod. ke každé položce budoucích plateb pro
24
dokonalou předpověď a načasování plateb
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW
VE STAVEBNÍM
PODNIKU
1.2 Výdaje – pokrač.

Je možno využívat slevy poskytované dodavatelem
jako nástroj snižování výdajů – orientace nákupu na
trvalý tlak na dodavatele při každé objednávce,
podniková synergie s e efektivně projeví při dojednání
ročních objemů nákupů a slev při jejich dodržení,
stanovení závazné nákupní politiky pro všechny divize,
minimalizace lokálních nákupů v úrovni projektu – vč.
betonu, obalovaných směsí, výztuží,písku a kameniva
25
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW
VE STAVEBNÍM
PODNIKU
3. Vliv investic (finančních)
Základní pravidla pro investování dočasných přebytků
užívaného kapitálu ( viz koncept spojený s ROCE):

Minimalizace nákladů spojených s investiční činností –
snaha o sladění doby splatnosti (maturity) a potřebou
cash prostředků - u velkých firem jsou používány
softwarové produkty ke sladění a optimalizaci
investovaných částek a dob splatnosti pro danou
úrokovou míru a tržní podmínky. V podmínkách
menších a středních firem je lepší aplikovat
Dvouměsíční klouzavou předpověď CF (operativní plán
CF) pro minimalizaci těchto nákladů
26
SF40- ŘÍZENÍ
CASHFLOW VE
STAVEBNÍM PODNIKU
3. Vliv investic (finančních) – pokrač.


Je třeba zvážit zda zajišťovat brokerskou činnost s
finančními přebytky vlastními odborníky nebo pomocí
najaté firmy (u velké firmy jde cca o kapacitu 1
pracovníka, u střední firmy max. 1/3 pracovníka) , viz
příklad francouzské firmy CBC (u nás Hilton, Myslbek
aj.), kde bylo v centrále cca 15 lidí v úseku brokerské
činnosti
Rozdělení cash zdrojů na prostředky z projektů,
pracovní kapitál a kapitálové rezervy, kapitálové
rezervy a mimořádné prostředky – dále pak roztřídění
finančních investic podle míry rizika. Pro
prostředky(dočasné) z projektů pak zvolit jen
nízkorizikové investice, pro pracovní a kapitálové
rezervy finanční investice se středním stupněm rizika a
spekulativní investice pro mimořádné přebytky cash
prostředky – definování max.částky ztrát pro
27
minimalizaci efektů spojených se ztrátou
FIM - ŘÍZENÍ CASHFLOW
VE STAVEBNÍM
PODNIKU
4.Maximalizace budoucího CF již při negociaci
kontraktu
Poslední a nejlepší příležitost pro maximalizaci
budoucího CF – potřeba přítomnosti finančníka a
proj.managera, část negociační strategie.Platební
podmínky jsou části vyhodnocení vhodnosti nabídky
Seznam možných témat pro vyjednávání:
a. Nižší zádržné (retention) – vede k vyššímu CF v
dřívější fázi, je snažší při dobré výkonnosti od
počátku
b. Urychlení inkasa – spolupráce s disponujícím
pracovníkem klienta
c. Vyšší frekvence fakturace ( týdně, čtrnáctidenně..)
28
d. Front-end-loading a jeho maximalizace ( již ve fázi
nabídky a negociace)
e. Incentive payments ( pobídkové platby) vázané na
včasné dokončování etap nikoliv celého projektu,
nebezpečí penalizace
f.Jasná definice dokončenosti etap a celého projektu (
včetně seznamu vad a nedodělků – punch-list
g. Lien Waivers( co to je, vázanost na obdržení od
všech dodavatelů a poddodavatel – urychlení
vydání zádržného na konci projektu. This practice is
to prevent the vendors from filing liens against the
project in order to induce a sub or general
contractor to pay for goods delivered by vendor
29

similar documents