Vnímaná moc u*itele ve *kolní t*íd*: adaptace dotazníku Teacher

Report
ČAPV 2013
UJEP Ústí nad Labem
Katedra psychologie a katedra pedagogiky,
Pedagogická fakulta
Moc jako etický aspekt odborné
kompetence učitele
Josef Lukas, Jarmila Bradová, Kateřina Lojdová
Vzniklo s podporou projektu GAČR GA13-24456S
Moc ve školních třídách studentů učitelství.
1
Koncepce moci v sociálních vědách 1
Coates (1991) – moc přirovnává ke konceptu gravitace z přírodních
věd…je přítomna ve všech vztazích ve společnosti
Moc – v sociálních vědách často definována jako schopnost vést
jednání druhých směrem k dosažení jakýchkoliv cílů, které jsou
významné pro nositele moci (power-holders) (např. Magee et al.,
2005)
French a Raven (1959) popisují moc prostřednictvím sociálního vlivu a
vliv pak prostřednictvím psychologické změny – jedinec dokáže
přinutit ostatní…
X
Friedrich (1961) – moc se projevuje i tím, že jedinec předkládá
doporučení a dokáže ostatní přesvědčit
moc donucovací (coercive) a konsensuální (consensual)
2
Koncepce moci v sociálních vědách 2
Autorita může být chápána jako moc, relativně bez výhrad přijímaná
jedinci, jichž se bezprostředně týká – autorita jako typ konsenzuální
moci.
Vymezení tří „čistých“ typů legitimní autority – Weber (1947) hovoří o
legální, tradiční a charismatické autoritě.
Autorita v pedagogickém kontextu…
Základní dělení moci – „moc nad“ něčím a „moc k“ něčemu, významnější
je koncept „moci nad“, ke kterému lze přiřadit především: moc nad
přírodou, moc nad sebou, moc nad okolnostmi, moc nad bohatstvím a
moc nad lidmi.
French a Raven (1959) – dělení forem moci založené na povaze
sociálních vztahů mezi těmi, kdo vedou a těmi, jež jsou vedeni
1) odměňovací moc: založena na vnímání držitelů moci, jakožto
schopných ostatní odměňovat ať již v psychologickém či jiném slova
smyslu;
3
Koncepce moci v sociálních vědách 3
2) donucovací moc: podobná odměňovací moci, založena na vnímání
držitelů moci, jakožto schopných ostatní trestat;
3) referenční moc: vnímání držitelů moci jakožto vzorů, umožňujících
identifikaci s nimi; sociální atraktivita držitelů moci vyvolává u vedených
touhu po „sjednocení“ s nimi;
4) expertní moc: držitelé moci akceptováni z důvodu jejich schopností a
znalostí (všeobecné znalosti, znalosti z některé parciální oblasti lidské
činnosti, sociální či specifické dovednosti);
5) legitimní moc: (formální moc) držitelům moci je ovládanými přiznáno
především právo vynucovat dodržování určitého chování. Legitimita moci
se odvozuje od některých internalizovaných základních norem a hodnot,
sdílených určitou sociální skupinou (nebo přímo státem).
Psychologický rozměr moci: potřeba moci (Davies, 1986), vůle k moci
(Keitlen 2001)
4
Koncepce moci v pedagogickém kontextu
Malé ukotvení problematiky moci v našich podmínkách – spíše
zkoumána kázeň či autorita (formální – komplementarita role učitele
a žáka…; neformální – spíše osobnostně podmíněna).
Moc determinantou vyučovacího procesu: Bernstein (1996)
regulativní diskurs (pravidla sociálního chování a vztahů ve škole)
důležitější než
didaktický diskurs (jaké znalosti budou žákům předávány).
Moc není jen dimenzí vztahu učitele a žáků – ovlivňuje i dosahování
cílů ve třídě; moc učitele lze definovat jako ovlivňování studentů
při dosahování učitelem zamýšlených cílů (Schrodt, Witt, 2007).
5
Adaptace dělení forem moci (French, Raven) pro školní
prostředí
donucovací – moc učitele (respektování jeho požadavků) vychází z žákovy
potřeby vyhnout se trestu (např. ve formě špatných známek či kritiky před
třídou);
odměňovací – moc učitele určována snahou žáka získat odměnu ve formě
hmotné (body, známky), psychologické (pochvala) či vztahové (pochvala
před spolužáky);
referenční – vychází z identifikace žáka s učitelem na základě sympatií a
náklonnosti („být jako učitel“);
legitimní – souvisí se sociální rolí učitele, která garantuje (formální)
autoritu nad žáky. Tato role je spjata s normou dohlížet na druhé a
ovlivňovat je.
expertní – vychází z učitelovy znalosti oboru nebo ze zvládnutí výukových
metod. Vliv učitele na žáky vychází z jejich vnímání učitele jako experta,
který má intelektuální znalosti obsahu (či určité dovednosti).
6
Výzkumy moci ve školní třídě
Moc ve školní třídě je spojena s oblastí kognitivní, afektivní, behaviorální
(komunikační).
Kognitivní a afektivní – Richmond, McCroskey (1984) zjistili souvislost mezi
kognitivním a afektivním učením a určitými typy moci.
Referenční, expertní a odměňovací moc – prosociální forma moci, pozitivně
spojena s kognitivním a afektivním učením a motivací.
Legitimní a donucovací moc vnímána jako antisociální forma moci.
Behaviorální – další studie se zaměřily na chování učitele a žáků v kontextu
moci, například na způsoby, kterými učitel udržuje moc ve třídě (Gore in
Buzelli, 2001).
Komunikační – fenomén moci spojen s tématem pedagogické komunikace
(její vztahovou úrovní). Edwards and Mercer (1987) interpretují
komunikaci jako médium moci, kterým učitel kontroluje, co bude vyřčeno.
Mocenské konstelace ve školní třídě – zobání z ruky, přesilovka, cirkulace
moci, tahanice (Šeďová, 2011)
7
Etické otázky využívání moci učitelem 1
Prozatím spíše otázkou do diskuse:
neexistuje dostatek relevantního zkoumání v této oblasti + neexistuje
sdílený „kodex“ (etika učitelské profese je v ČR součástí diskuse nad
standardem kvality učitelské profese)
Etický kodex sociálních pracovníků
Paralela dilemat učitele:
zasahovat x nezasahovat (do životní situace žáka, míra výchovného
působení – vychovává rodina nebo škola?)
zacílení výchovně vzdělávací činnosti (např. nadaní vs. znevýhodnění)
pomoc x autonomie
Etický kodex školního psychologa, etický kodex výchovných poradců…
Problém? Není příliš řešeno užívání moci (spíše legislativní otázky,
důvěrnost informací apod.)
8
Etické otázky využívání moci učitelem 2
Některé zahraniční standardy se používají i v ČR:
Mezinarodní standard práce učitele a lektora RWCT.pdf - používá o.s.
Kritické myšlení
Mezinárodní pedagogické ISSA standardy.pdf - používá o.s. Step by Step
Německo – The Self-Commitment of Educators: uplatňování moci v souladu
s vůlí dítěte, požívání moci ve prospěch dítěte, nezneužívat moc v obsahu
vyučování a v pojetí pravdy (obecněji viz Terhart, 1998)
Švýcarsko – Theses of the Swiss Teacher Association (1994)
spolupráce na vzdělávacím procesu – „dělení“ moci? Do vzdělávacího
prostoru pustí další aktéry, moc učitele není výhradní
expertní moc učitele
svoboda učitele – jsou zaměstnanci ale především jsou zodpovědnými
jedinci, moc vychází nejen z formální role učitele
9
KATEDRA PEDAGOGIKY, PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Děkujeme za pozornost
Kontakty:
Josef Lukas [email protected]
Jarmila Bradová [email protected]
Kateřina Lojdová [email protected]
Příspěvek vznikl s podporou projektu GAČR GA13-24456S
Moc ve školních třídách studentů učitelství.
Autoři děkují za poskytnutou podporu.
10

similar documents