5018 Say*l* Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Report
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
MADDE 9 : Kamu idareleri; kalkınma planları,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel
ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir
hedefler
saptamak,
performanslarını
önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve
bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve
kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve
proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına,
yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine
dayandırmak zorundadırlar.
Performans Esaslı Bütçeleme: Kaynakların kamu idarelerinin amaç ve hedefleri
doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü ve değerlendirmesi
yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını tespit eden ve sonuçları
raporlayan bir bütçeleme sistemidir.
Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve
politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek
yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plandır.
Misyon: Bir kamu idaresinin ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını
açıkça ifade eden, idarenin varlık sebebini açıklayan temel bir bildirimdir.
Vizyon: Bir kamu idaresinin ulaşmayı arzu ettiği geleceğinin iddialı ve gerçekçi bir
ifadesidir.
Amaç: Stratejik planda yer alan ve kamu idaresinin ulaşmayı hedeflediği
sonuçların kavramsal ifadesidir.
Hedef: Stratejik planda yer alan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve
ölçülebilir alt amaçlardır.
Performans Hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve
hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç
odaklı hedeflerdir.
Performans Göstergesi: Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp
ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan
ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.
Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan,
yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.
Performans Programı Hazırlama Rehberi
 Bütçe Hazırlama Rehberi
 2013-2017 Dönemi Stratejik Planımıza Göre; 2014
Yılı Performans Programını Esas Teşkil Edecek
Performans Hedef ve Göstergeleri, Performans
Hedefine Ulaşmak İçin Yürütülecek Faaliyetlerden
Sorumlu Birimler Belirlenmiştir. 2015 Yılında da
Devam Etmektedir.
 Performans
Hedefini İzlemek ve Ölçmek için
Belirlenen Gösterge Bilgileri, Faaliyetlerden Sorumlu
Birimlerden Bütçe Teklif Hazırlama Döneminde
İstenecektir.
 Yılında Faaliyetlerden Sorumlu Birimlerden, Üçer Aylık
Dönemler
Halinde,
Performans
Göstergelerinin
Gerçekleşme Düzeyi Talep Edilerek Kurum Düzeyinde
Konsolidasyonu Yapılarak E-Bütçe Sistemine Veri
Girişi Strateji Gel.Dai.Bşk.lığı Tarafından Yapılacaktır.











Ocak/Şubat; Bütçe Uygulama Genelge/Tebliği, Kanunlaşan Bütçe
Kanununa göre İdare Performans Programının Revize Edilmesi
Ocak/Şubat; Kurumsal Bütçenin Birim Detaya Dağılımı, Ayrıntılı
Finansman Programı ve Ayrıntılı AFP göre Serbest Ödeneklerin
Say2000i sistemine gönderilmesi
Mart ; Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu
Nisan; İdare Faaliyet Raporu
Mayıs; İdare Performans Hedefi ve Göstergesi ile Faaliyetlerden
Sorumlu Birimlerin Belirlenmesi
Haziran; Orta Vadeli Mali Program ve Plan
Temmuz; Bütçe Hazırlama Rehberine Göre Bütçe Teklif Çalışmaları
Eylül; Bütçe Tekliflerinin Kalkınma ve Maliye Bakanlığında Görüşülmesi
Ekim; Bütçe Tasarıların Maliye Bakanlığında Hazırlanarak Teslimi
Kasım/Aralık; Bütçe Tasarılarının TBMM Plan Bütçe Komisyonunda
Görüşülmesi ve TBMM Genel Kurulunda Kanunlaşması
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21.
Maddesinde;
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri
arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılır.
Ancak, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma
yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran
belirlenmedikçe yüzde beşine kadar kendi bütçeleri içinde ödenek
aktarması yapabilirler. Bu şekilde yapılan aktarmalar, yedi gün içinde Maliye
Bakanlığına bildirilir.
Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve
yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aktarma
yapılamaz.
Denilmektedir. Buna göre;
Kurumsal Düzeyde aktarma yapılacak bütçe tertibinin yüzde
20’sine kadar olan kısım idare tarafından yapılabilmektedir.
Fonksiyonel sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde tertiplenen
ödenekler arasında (SKS Dai.Bşk.lığı altında öz gelir karşılığı tefrik edilen
ödenekler hariç) aktarma yapılamaz.
Öz gelir karşılığı tefrik edilen ödeneklerin (II.öğretim, Tezsiz
Yük.Lisans, Uzaktan Eğt. vs) harcamaları, tahsil edilen geliri geçemez.
Ödenek üstü harcamalarda 5018 sayılı Kanunun 70. Maddesine
göre Harcama Yetkililerine maaşının iki katı tutarına kadar para cezası
verilmektedir.
2010
yılından
itibaren
yükseköğretim
kurumlarında bütçe hazırlık ve uygulama süreci yeni
bir bütçeleme anlayışı çerçevesinde yürütülmektedir.
Bu kapsamda, yükseköğretim kurumlarının
bütçeleme
düzeyi
farklılaştırılarak,
harcama
birimlerinin ayrı olarak gösterildiği birim (başkanlık,
fakülte, yüksekokul vb.) esaslı bütçeleme yerine
ödeneklerin toplu olarak tertiplendiği kurum esaslı
bütçelemeye geçilmiştir.
Yükseköğretim
kurumlarına
ilişkin
yeni
bütçeleme anlayışıyla, kurum esaslı bütçelemeye
geçilmekle birlikte, harcamalar idareler tarafından
birimler itibarıyla izlenmeye devam edilecektir. Bu
çerçevede, harcama yetkilileri üst yönetici tarafından
ödenek gönderme belgesi ile belirlenecektir.
Harcama yetkililiği, ödenek gönderme kuralları ve
uygulamaya ilişkin diğer esas ve usuller Maliye
Bakanlığınca belirlenecektir.
Orta Vadeli Mali Plan ve Program
çalışmaları devam ettiğinden dolayı 2015
Yılı Bütçe Hazırlama Rehberi taslak olarak
e-bütçe sisteminin «Üniversiteler Bütçe
Hazırlık» modülünde yayınlanmıştır.
Rehberde, uyulması gereken Genel
İlkeler, Analitik Bütçe Sınıflandırması ve
Diğer Hususlar hakkında açıklamalar vardır.
Birim
Bütçe
Tekliflerinin
konsolide
edilmesi sonucunda Kurumsal Bütçe Teklifi
Oluşturulmaktadır.
Bu kapsamda, birimler e-bütçe sistemine
bütçe tekliflerini “Üniversite Bütçe Hazırlık”
modülünün altındaki “Birim Düzeyinde/Gider
Bilgileri/Bütçe Fişi Düzenleme menusünden
giriş yapacaklardır.
Ayrıca
Birim
Yıl
Sonu
Harcama
Tahminlerinin
de
girişi
“Birim
Düzeyinde/Yılsonu Tahminleri” modülünden
(2015 Teklif seçilerek) yapılacaktır.
•
•
•
•
İkinci Öğretim Bütçe Teklifi Gelire Göre Hazırlanmalıdır
ve Gelir Hesaplama Cetveli Bütçe Teklifine Eklenmelidir.
İkinci Öğretim Gelirlerinde, (%10) SKS Payı Düşüldükten
Sonra (%70) Ek Ders Ücretleri Hesaplanacaktır.
İkinci Öğretim Bütçe Tekliflerinin SKS ve Ek Ders
Ücretinden Sonra Kalan Ödeneğin Yarısını Birim, Diğer
Yarısını da Rektörlük Tefrik Edecektir.
2014 Yılı Orta Vadeli Mali Plana Göre Bütçe Artışları
Yüzde Olarak;
Ekonomik Kod
2015
2016
2017
01 Personel Giderleri
2014/Haz x %3+%3
9
9
02 SGK Dev. Primi Gid
2014/Haz x %3+%3
9
9
4
5
5
03 Mal ve Hizmet Alım Gid
Ödenek Tavanı Dahilinde Olmayan Bütçe Teklifleri
E-Bütçe Sisteminde Onaylanamadığından Dolayı
Birimlerin Bütçe Teklifleri Kontrol Sonrası Teslim
Alınacaktır.
 Bütçe tekliflerinde 1.000 TL ve katlarındaki
tutarlara yer verilecektir.
 Bütçe Hizmet Gerekçelerini 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununun Öngördüğü İlke ve
Esasları Dikkate Alarak Mali Saydamlığa, Hesap
Verilebilirliğe katkı Sağlayacak ve Somut Hizmet
Öncelikleri ve Hedeflerini Ortaya Koyacak Şekilde
Düzenlenecektir.

2015 yılı 01-Personel Giderleri ile 02-Sosyal
Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Bütçe
Tekliflerinde, 2014/Haziran ödemelerine 2015
yılı/%3+%3 zammı da eklenerek 12 (ay) ile çarpımı
sonucundaki maliyet kullanılacaktır.
 01-Personel
Giderleri ile 02-Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tekliflerinde bütçe
fişine açıklama yapılmayacak ve yazıcı çıktısı da
alınmayacaktır.

2015 yılı 03.9-Tedavi ve Cenaze Giderleri için
bütçe teklifi yapılmayacak olup 02.1.6.02 Sağlık Primi
Ödemeleri ekonomik kodundan teklif edilecektir.
 Yine 2015 yılında 03.3.1.02 Tedavi Yollukları için
de ödenek teklifi yapılmayacaktır.
 E-bütçe sistemindeki Biriminizle İlgili Ek Bilgi
Formlarının da girişi eksiksiz yapılacaktır.
 Bütçe
Teklif Fişlerinin gerekçelerinde, genel
ifadeler yerine hesaplamalara dayanan detaylı
bilgilere yer verilecektir.

2015 yılı nakdi giyecek yardımı teklifi
01.1.4.01 ekonomik kodundan,
 Mevzuata uygun (güvenlik görevlisi gibi)
ayni giyecek yardımı ise 03.2.5.01 ekonomik
kodundan teklif edilecektir.

Bütçe Teklifleri 2015 Yılı Teklif Aşaması
Seçilerek Giriş yapılacaktır.
 Birimlerin
detay
düzeyde
girişi
tamamlandıktan sonra Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı tarafından Gelir Cetveli (B),
Finansman (F) Cetveli ve Gider (A) Cetveli
doldurularak kurum düzeyinde konsolide
işlemleri yapılacaktır.
 Tekliflerde, Ödenek Tavanı Artırılmadan
03-Mal ve Hizmet Alımları Ekonomik Kodunun
Dördüncü Düzeyleri Arasında Dengeli Değişim
Yapılabilir.

Bütçe Hazırlık Çalışmalarında Doldurulacak Formlar;

Form 1 - Hizmet Gerekçesi

Form 2,3,4,5 – Ödenek Teklif ve Tahminlerinin
İcmalleri

Form 8,9 – Ödenek Cetvelleri

Form 10 – Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine
İlişkin Bilgi Formu

Form 12 – Cari Giderleri Özet Formu

Form 13 – Gider Bütçe Fişi

Form 14 – Çok Yıllı Bütçe

Form 25/1– Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri
Formu

Form 27/2-3-4 – Öğrenci Kontenjan ve Sayıları Bilgi
Formu
Form 25/1 doldurulurken açıklama
bölümüne Birim ve Gider Ekonomik Kodu
yazılacaktır.
“Fen Edebiyat Fak. 03.2.1.01” gibi
Ayrıca Su Alımları, Yakacak Alımları ve
Elektrik Alımları için tavanı aşan ödenek teklifi
var ise tablo halinde bütçe teklif dosyasına
eklenecektir.
Form
10
“Birimlerin
Hizmet
Maliyetinin
Tespitine
İlişkin
Bilgi
Formu”nda, biriminizle ilgili bilgilerin girişi
eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir.
Çünkü
birim
girişlerinin
sonrasında
kurumsal
aşama
için
konsolidasyon
yapılmaktadır.
Ayrıca Bu Formun Sonunda Yer Alan
“VI. Birime İlişkin Özellik Arzeden Diğer
Bilgiler(2)” Açıklama Bölümüne “Derslik
Sayısı” İbaresi Eklenerek Bilgi Girişi
Yapılacaktır.
Birim Bütçe Teklifleri Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanlığına
tesliminden
sonra
e-bütçe
sisteminde
teklif
aşamasında
herhangi
değişiklik
düzeltme
yapılmayacaktır.
Sedat KILINÇKIRAN
Şube Müdürü

similar documents