E**T*MDE ÖLÇME VE DE*ERLEND*RME

Report
DEĞERLENDİRME
 Ölçme sonuçlarının uygun bir ölçüt ile karşılaştırılarak
karara varılması sürecidir.
 Değerlendirme bir karar ve yorum sürecidir.
 Değerlendirme yapılabilmesi için ölçme işleminin
tamamlanmış olması ve uygun bir ölçütün belirlenmiş
olması önemli iki ön koşuldur.
 Değerlendirmede ölçüm(ölçme sonucu), ölçüt ve karar
olmak üzere üç öğeden oluşmaktadır.
DEĞERLENDİRME
MUTLAK DEĞERLENDİRME
 Ölçüt dayanaklı ya da kriter referanslı değerlendirme
olarak da bilinir.
 Gruptan gruba ya da bireyden bireye değişmeyen
önceden belirlenmiş kesin ölçütlere dayalı yapılır.
 Değerlendirme ölçütü programın kazanımlarına,
kapsamına dayandırılır.
MUTLAK DEĞERLENDİRME
 Dersten 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanların
geçmesi
 100 sorudan 50 sini yapanın başarılı kabul edilmesi
 Soruların %60 ını doğru cevaplayanların mülakata
çağırılması
BAĞIL DEĞERLENDİRME
 Norm dayanaklı değerlendirme olarak da bilinir.
 Temel işlevi bireylerin performasını içinde
bulundukları gruba göre sınıflama ve sıralamaktır.
 Değerlendirmeler grup/sınıf ortalaması ve standart
sapmasına göre yapılır.
BAĞIL DEĞERLENDİRME
 Sınıf ortalaması üstünde puan alanların başarılı
sayılması
 Sınava katılanların en yüksek puan alan ilk üç kişinin
belirlenmesi
 Sınava girenlerin %70 inden başarılı olanların
mülakata çağırılması
Amacına Göre Değerlendirme Türleri
Tanıma Yerleştirme Değerlendirmesi
 Öğrenme- öğretme sürecinin başında yapılır
 Ön koşul öğrenmeleri ve hazır oluş düzeyini belirleme
amaçlıdır.
 Öğrencileri var olan özellikleri ile tanıyıp uygun
oldukları eğitim süreçlerine yerleştirmede ve eğitim
süreçlerini planlamada yönlendiricidir.
Amacına Göre Değerlendirme Türleri
Biçimlendirme Yetiştirme Değerlendirmesi
 Öğrenme-öğretme süreci devam ederken süreçte
oluşabilecek öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini
belirleyerek öğrencileri bu eksiklikler noktasında
yetiştirmek, öğrenme-öğretme süreçlerindeki
aksaklıkları ortaya çıkarıp süreci biçimlendirmek
amacıyla yapılan değerlendirme türüdür.
Amacına Göre Değerlendirme Türleri
Düzey Belirleme Değerlendirmesi
 Öğrenme-öğretme süreçlerinin sonunda yapılır
 Program ve süreç tamamlandıktan sonra yapılır
 Sonuçların ve çıktıların yeterlilik düzeyine değer
biçilir.
 Temel amaç kazanımlara ulaşılma düzeyinin
belirlenmesidir.
KPSS
Aşağıdaki işlemlerin hangisi ölçme sonuçlarının bir ölçütle
karşılaştırılarak bir yargıya varma sürecine örnektir?
A) Bilim şenliği jüri üyelerinin seçimi için kullanılacak
özelliklerin belirlenmesi
B) Performans görevlerinin puanlarına göre sıralanması
C) Bilgi yarışmasında okulu temsil edecek öğrencilerin
seçilmesi
D) Kompozisyon sınavı için dereceli puanlama anahtarı
oluşturulması
E) Sözlü sınavların genel ortalamadaki ağırlığının
belirlenmesi
KPSS
I. Matematik sorularının %75’ini, fizik sorularının da %60’ını
doğru cevaplayan öğrenciler bu dersleri başarmış sayılır.
II. İlk iki sorudan alınabilecek en yüksek puan 25’tir.
III. Sınavda 65’in altında puan alan öğrenciler dersi tekrar
ederler.
IV. Türkçe ve matematik derslerinden başarısız olan
öğrenciler bir sonraki döneme devam edemezler.
Yukarıdakilerden hangileri birer değerlendirme
ölçütünü ifade etmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, III ve IV
KPSS
Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat
yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 50 ve
daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek
testinden elde edilen puanlar normal dağılım göstermektedir.
Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,
I. Bağıl ölçüt kullanılmıştır.
II. Adayların % 50’si ön koşulu sağlamaktadır.
III. Soruların en az yarısını doğru cevaplayanlar ön
koşulu sağlamaktadır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
KPSS
Bu yıl yükseköğretim programına alınan 120 öğrenci, çoktan
seçmeli bir yabancı dil testine alınacaktır. Bu testten en yüksek
puanı alan 40 öğrenci öğrenimlerine birinci sınıftan başlayacak;
diğer 80 öğrenci ise hazırlık sınıflarında bir yıl yabancı dil eğitimi
alacaklardır.
Bu süreçte, ölçme değerlendirme ilkelerine aykırı olan
durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Puanlamada objektifliğin sağlanamaması
B) Ölçme aracı olarak çoktan seçmeli testin kullanılması
C) Testin puanlanmasında şans başarısından arıtma yöntemi
uygulanmaması
D) Birinci sınıfa seçilen öğrenci sayısının az olması
E) Ölçüt dayanaklı ölçme yapılması gerekirken norm dayanaklı
ölçme yapılması
KPSS
Bir Avrupa ülkesinde motosikletli polislerin hizmet içi eğitim programları dâhilinde ileri sürüş testleri ve eğitimleri yapılmaktadır. Motosikletli
polisler, öncelikle yol sürüşü sınavına alınmaktadır. Bu sınavda, sınavı yapan gözlemci ayrı bir motosiklet ile adayı hemen arkasından takip eder.
Gözlemci, sürüş bitiminde aşağıdaki forma 0 - 4 puan arasında uygun gördüğü puanları vererek gözlem sonuçlarını aktarır. 0 puan en düşük, 4
puan ise en yüksek beceri düzeyini göstermektedir.
Ölçütler
Motosikleti, bakımları yapılmış ve yola çıkmaya uygun vaziyette hazır bulundurma
Motosikletinin yönlendirmesini yumuşak ve çabuk hareketlerle yapabilme
Trafikte uygun konumlanma noktaları seçme
Debriyajı; yumuşak, nazik ve vitesle uyumlu zamanlamayla kullanabilme
Frenleri, tekerlerin kilitlenmesine izin vermeden etkili kullanabilme
Virajlarda uygun viraj çizgisini tayin ve takip edebilme
Puan
Her bir maddeden adayın almış olduğu puanlar toplanarak bir toplam puan belirlenir. Gözlem sonucunda yeterli puanı alan motosikletli polisler
görevlerine devam ederler. Yeterli puanı alamamış olan motosikletli polisler ise hizmet içi ileri sürüş eğitimine alınır.
Buna göre, motosikletli polislerin ileri sürüş becerilerinin değerlendirilmesinin amacına ve ölçütüne göre türleri aşağıdakilerden hangisinde
birlikte verilmiştir?
Amacına göre
A) Tanıma ve yerleştirme
B) Tanıma ve yerleştirme
C) Değer biçme
D) Değer biçme
E) Süreç izleme
Ölçütüne göre
Mutlak
Bağıl
Mutlak
Bağıl
Bağıl
KPSS
Bir Kuzey Avrupa ülkesinde hemşirelik lisans programı mezunlarının
çalışmaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde bilgi ve beceri sahibi
olduklarını çoktan seçmeli bir testle göstermeleri gerekmektedir. Bu
testte adayların başarılı sayılmaları için doğru cevaplamaları gereken soru
sayıları meslek standartları doğrultusunda belirlenir ve yeterlik düzeyi
için bir kesme puanı oluşturulur. Testten başarılı olan adaylar, çalışmaya
başlamak için gerekli olan sertifikalarını almaya hak kazanırlar.
Yapılan değerlendirmenin amacına ve ölçütüne göre türü
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Amacına göre
Ölçütüne göre
A) Biçimlendirme ve yetiştirme
Mutlak
B) Tanıma ve yerleştirme
Bağıl
C) Değer biçme
Bağıl
D) Tanıma ve yerleştirme
Mutlak
E) Değer biçme
Mutlak
KPSS
İnsan nefesinden, kandaki alkol düzeyini ölçen alkolmetrelerin kullanılmadığı bir ülkede, trafik polisleri alkol kontrolünü
“yedi adım testi” ile yapmaktadır. Bu testte, kontrolü yapılacak sürücüden düz bir çizgi üzerinde yedi adım atması istenir.
İlgili trafik polisi ise sürücünün yürüyüşünü gözlemleyerek aşağıdaki formu doldurur.
Sürücünün gözlenmesi sonucunda, formdaki maddelerden iki veya daha fazlası “Evet” olarak işaretlenmiş ise sürücü,
alkollü olarak değerlendirilip
kendisine ceza kesilmektedir.
Sürücülerin alkol düzeylerinin ölçülmesinin ve değerlendirilmesinin türleri, aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
Ölçme
Değerlendirme
A) Doğrudan
Mutlak
B) Dolaylı
Bağıl
C) Doğrudan
Bağıl
D) Dolaylı
Mutlak
E) Türetilmiş
Mutlak
KPSS
Arif Öğretmen, öğretim yılının başında, öğrencilerinin
matematik dersine karşı tutumlarının nasıl olduğunu
belirlemek ve elde edilen sonuçlardan hareketle öğretim
uygulamalarına yön vermek istemektedir. Bu amaçla 10
maddeden oluşan bir tutum ölçeğini öğrencilerine uygulamış
ve onların matematik dersine karşı tutumlarını ölçmüştür.
Arif Öğretmen bu uygulamasında hangi ölçme ve
değerlendirme türlerini kullanmaktadır?
A)Dolaylı - Tanılayıcı
B)Doğrudan - Biçimlendirici
C)Türetilmiş - Tanılayıcı
D)Dolaylı - Düzey belirleyici
E)Doğrudan - Düzey belirleyici
KPSS
Bir araştırmada X ve Y değişkenleri arasında sıfıra yakın
bir ilişki bulunmuştur.
Bu değişkenler aşağıdakilerin hangisinde verilenler
olabilir?
A)Doğum yeri - Doğum yılı
B)Boy - Kütle
C)Yaş - Eğitim düzeyi
D)Kaygı düzeyi - Başarı
E)Spor yapma - Sağlık
KPSS
Bir grup öğrencinin tarih, coğrafya, felsefe ve yabancı dil testlerinden aldıkları puanlar
arasındaki korelasyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
DERS
Tarih Coğrafya Felsefe Yabancı Dil
Tarih
1,00
0,60
0,85
0,35
Coğrafya
0,60
1,00
0,40
0,25
Felsefe
0,85
0,40
1,00
0,30
Yabancı Dil
0,35
0,25
0,30
1,00
Bu tablodaki bilgilere dayanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılabilir?
A)Yabancı dil testi en düşük ortalamaya sahiptir.
B)Öğrenciler tarih ve coğrafya derslerinde çok başarısızdırlar.
C)Felsefe ve yabancı dil testleri çok farklı özellikleri ölçmektedir.
D)En yüksek ilişki felsefe ile tarih puanları arasındadır.
E)En düşük ilişki tarih ile yabancı dil puanları arasındadır.
Korelasyon
 Değişkenler arasındaki ilişkiyi sayısallaştıran bir istatiktir.
 İki değişken arasında ilişki olup olmadığını, varsa yönünü






ve miktarını belirlemeyi sağlar
Korelasyon katsayısı iki değişken arasındaki ilişkiyi, karesi
ise ortak değişkenliği gösterir.
0-0.25 Çok zayıf ilişki
0.26-0.49 Zayıf ilişki
0.50- 0.69 Orta ilişki
0.70-0.89 Yüksek ilişki
0.90-1.0 Çok yüksek ilişki

similar documents