Sosyal Hizmet Alanlarına Göre Sosyal İnceleme Süreci ve Raporlama

Report
SOSYAL HİZMET ALANLARINA GÖRE
SOSYAL İNCELEME SÜRECİ VE
RAPORLAMA
Prof. Dr. Nurdan Duman
YIldIrIm BeyazIt Ünİversİtesİ
SBF Sosyal Hİzmet Bölümü
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
ASDEP PROJESİ
1-8 Aralık 2014
S
1
SOSYAL HİZMET ALANLARINA GÖRE SOSYAL
İNCELEME SÜRECİ VE RAPORLAMA
SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN ETKİN OLDUĞU ALANLARI
Sosyal hizmet mesleği çalıştığı müracaatçı gruplarının ihtiyaç
ve sorununa göre farklı sosyal hizmet alanlarında çalışmalar
yürütmektedir.
Hastane, Okul, Rehabilitasyon Merkezi, çocuk evleri, kadın
sığınma evleri, endüstriyel sosyal hizmet, vb., yaşlı bakım evi,
Ruh Sağlığı Polikliniği, vb. pek çok alanda sosyal hizmet
uzmanının çalıştığı sosyal hizmet kurumlarıdır.
Sosyal hizmet uzmanı sıralanan bu kurumların da yer aldığı
tıbbi sosyal hizmet, okul sosyal hizmeti, engelli ve yaşlı refahı,
çocuk refahı alanı gibi çeşitli alanlarda çalışmalar
yürütmektedir.
SOSYAL HİZMET ALANLARINA GÖRE SOSYAL
İNCELEME SÜRECİ VE RAPORLAMA
Bu sosyal hizmet alanında sosyal hizmet uzmanları
karşılaştıkları bir çok vakaya yönelik “sosyal kişisel
çalışma”/”bireylerle ve ailelerle sosyal hizmet”/”mikro
düzeydeki sosyal hizmet müdahalelerini” gerçekleştirmektedir.
Tüm bu müracaatçı sistemleri birbirinden farklı özellikleri ile
ortaya çıkmaktadırlar.
Sosyal hizmet müdahalesi genelci yaklaşımı esas almakta ve
bireye ilişkin müdahalesini içinde bulunduğu çevre anlayışı ve
sistem içi dinamikler perspektifi ile gerçekleştirmektedir.
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
4
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
AİLE
Ailenin özel tipte bir sistem olduğundan, ailenin iyilik halinin devamı, üyelerini
fiziksel ve duygusal açıdan iyilik hali ile direkt ilgilidir. Aile bireyleri açısından
sorunun doğası, kaynağı ve kapsamı farklıdır.
Bu farklılık onların kendi yaşam tecrübeleri ve sosyal çevrelerinin
farklılığından ileri gelmektedir.
Bu açıdan iyi konsantre olarak problem ve aile bireyleri hakkında kapsamlı
bir anlayış ve algılama geliştirilmelidir. Örneğin bir aile üyesi bir diğerini
öncelikli “problem” olarak görebilir yada tamamen dışarıda tutabilir. Uzmanın
görevi, tüm perspektifler ve üyelerin bakış açılarından sorunun gerçekçi
biçimde değerlendirmesini yapabilmektir.
5
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Sosyal Hizmette Aile Odaklı Çalışmalar
Ailenin Tanımı
Aile evlilik ve kan bağı ile birbirine bağlı olan, çeşitli rollerle birbirini
etkileyen bireylerin oluşturduğu yasal, toplumsal ve ekonomik bir kurumdur
(Özgüven, 2001).
Ancak sosyal hizmetler alanında aile olarak tanımladığımız farklı aile türleri
de bulunmaktadır. Çocuk evinde kalan çocuklardan oluşan aileler, koruyucu
aileler, evlat edinen aileler, vb.
6
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Sosyal Hizmette Aile Odaklı Çalışmalar
Özellikle koruyucu aile ve evlat edinen aileler, evlilik ve kan bağı olmadan,
korunmaya muhtaç çocuk kapsamında bulunan bir çocuğun bakımı,
korunması ve sağlıklı yetişmesini geçici bir süre için yada kalıcı olarak
üstlenen ailelerdir.
Bu ailelerde de aile yapısı, aile üyeleri arası ilişki dinamikleri kanbağı ile
kurulmuş olan ailelerle benzer özellikler göstermektedir.
7
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Sosyal Hizmette Aile Odaklı Çalışmalar
Ailelerle sosyal hizmet, risk altındaki ailelerle çalışma için bir şemsiye kavram
olarak ifade edilmektedir. Çoğunlukla risk altında bulunan yada çeşitli nedenlerle
sosyal hizmete ihtiyaç duyan aileler, aile üyeleri arası iletişim sorunları, aile içi
çatışma, aile içi şiddet, ekonomik sorunlar gibi kendi başlarına içinden
çıkamadıkları sorunlar yaşamaktadırlar.
Ailelerle yürütülen sosyal hizmet müdahalesi, aile üyelerinin gelişimsel ve duygusal
gereksinimlerinin karşılanmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılabilmesi için
ailelere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
8
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Sosyal Hizmette Aile Odaklı Çalışmalar
Aile Dinamikleri
Aile bir sistem olarak kabul edilmekte, ailenin yapısı, aile içi roller, ailenin kuralları,
ailenin sınırları ve bu sistemde yer alan aile bireyleri arasındaki ilişki ve etkileşimler
aile sisteminin dinamikleri olarak kabul edilmektedir.
Ailenin devam etmesinde, dağılmasında, aile içi sorunlar yaşamasında, sorunlarının
üstesinden gelmede yada sorunlarına çözüm bulamamada ailenin bu dinamik
yapısının etkili olduğu ifade edilmektedir.
9
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Sosyal Hizmette Aile Odaklı Çalışmalar
Aile Dinamikleri
Aile içi dinamikler ailenin yaşam döngüsünde içinde sürekli bir değişim yaşamaya
devam etmektedir.
Örneğin yeni kurulan bir ailede eşler dışında aile üyesi olmadığı için ailede
yaşananlar bu iki eş arasında şekillenirken, aileye yeni bir bebek gelmesi ile eşlerin
rol ve sorumlulukları arttığı için bu durum çiftler arası ilişkileri de doğal olarak
değiştirmektedir.
10
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Sosyal Hizmette Aile Odaklı Çalışmalar
Aile Dinamikleri
Aynı biçimde çocuğun okula başlama süreci, aileye ikinci bir çocuğun gelmesi, ilk
çocuğun ergenlik çağına girmesi, annenin çalışmaya başlaması, çocuğun üniversite
sınavına giriş aşamasına gelmesi, babanın çalışmaya yurt dışına gitmesi, büyük anne
yada babanın eşini kaybettiği için aileye katılması, ailenin koruyucu aile olmaya karar
vermesi ve çocuklarının yaşıtı bir çocuğa koruyucu aile olması, 20 yıllık evli çocuğu
olmayan çiftin çocuk evlat edinmesi, vb. aile yaşam döngüsünde yaşanan bir çok durum
aile dinamiklerini doğrudan etkilemektedir. Bu etki bazen olumlu bazen de olumsuz
olabilmektedir.
11
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Sosyal Hizmette Aile Odaklı Çalışmalar
Aile Dinamikleri
Aileyi tanımlayan bir başka özellik de aile bireyleri arasındaki ilişki ve
etkileşimindir. Biraz önce verilen örneklerde aile yaşam döngüsünde her bir
yaşanan değişim bu ilişki ve etkileşimleri farklılaştırmaya devam etmektedir.
Ailelerle çalışırken bu değişimin de farkında olmalı ve ailenin sorunlarının
çözümünde iletişim ve etkileşim kalıplarını analiz edebilmeliyiz.
Ailedeki güç dengesi ailenin bir başka dinamik özelliğidir. Ailede babanın mı,
kayınvalidenin mi, çocuğun mu daha fazla söz sahibi olduğu, baskın özellikler
12 verebilir.
gösterdiği bu duruma ilişkin ip uçları
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Sosyal Hizmette Aile Odaklı Çalışmalar
Aile Dinamikleri
Yine ailedeki kurallar da aile dinamikleri arasında yer alamaktadır. Pek çok çocuk/genç ve
aile arasında sorunlara neden olan eve gelme saati evde bazı çocuklar için kız yada erkek
olduğu için daha katı uygulanıyor ama diğer için daha esnek tutuluyorsa bu aile içi
çatışmalra zemin hazırlayabilmektedir. Bazı ailelerde kurallar çok belirgin bazılarında ise
daha belirsiz olabilir. Ev için alış baba tarafından yapılır, kız çocuk eve okuldan çıkar çıkmaz
gelir, anne ve çocuklar babaya itaat eder, vb. yada alışverişi anne de baba da yapabilir gibi.
Ailenin sosyal çevre ile iletişiminin olması, olmaması, komşu ve akrabalarla görüşme, görüş
alışverişinde bulunma sıklığı, yardım alma almama davranışları ailenin sınırları bakımından
aile dinamiğinin önemli unsurlarıdır.
13
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Sosyal Hizmette Aile Odaklı Çalışmalar
Aile ve Çevresi
Sosyal hizmet uzmanı aile ile çalışmasını yürütürken, sadece aile içindeki dinamikleri incelemez
aynı zamanda ailenin içinde bulunduğu ekosistemdeki (çevre) kaynakları ve güçlü yönleri de
inceler, sorunun oluşumuna neden olan ilişki dinamiklerini buna göre değerlendirir, ailenin bu
sorunun üstesinden gelmesi için nasıl bir müdahalenin gerekli olduğunu planlar ve bu plan
doğrultusunda müdahalesini gerçekleştirir. Yani sosyal hizmet bireye yaklaşımında olduğu gibi
aileyi de “çevresi içinde aile” perspektifi ile değerlendirir.
Buna madde kullanan bir çocuğu olan aile örneğini verebiliriz. Çocuk aile içinde uyuşturucu vb.
maddeler zaten kullanıldığı için de madde kullanmaya başlayabilir. Yada bulundukları
çevrede/mahallede uyuşturucu kullanımı, satışı yaygın olduğu için de bu bağımlılığa
yakalanmış olabilir.
14
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Aile Odaklı Çalışmalarda Sosyal Hizmet Mesleğinin Yararlandığı
Kuram ve Yaklaşımlar
 Sistem Yaklaşımı,
 Eko-sistem yaklaşımı,
 Aile Dinamiklerine İlişkin Kuramlar (Aile yapısı, Ailenin Sınırları, Normları/Kuralları,
Güç Dengesi, Ailedeki Roller, Aile İçi Çatışmalar ve Çözümleri, vb.),
 Vaka Yönetimi,
 Transaksiyonel Analiz (Aile içi İletişim-Etkileşim, vb.),
 Aile Yaşam Döngüsü Kuramı,
 Davranışçı Kuram,
 Bilişsel Davranışçı Yaklaşım,
 Psiko-Sosyal Yaklaşım,
 Psiko-Analitik Yaklaşım,
 Problem Çözme Yaklaşımı,
 Krize Müdahale Yaklaşımı,
 Gelişim Kuramları, vb.
15
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Sosyal Hizmetin Aileye Müdahale Sürecinin Basamakları/
Planlı Müdahale Süreci
Vakaya hizmet verilirken nasıl bir müdahale süreci takip edilmektedir?
 İnceleme ve Değerlendirme
 Planlama
 Müdahale etme
 Sonlandırma
 İzleme
16
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Hizmetleri Sürecinde Aile Odaklı Çalışmalar
Vaka 1:
12 yaşında kız ve 17 yaşında erkek çocuğu olan çift yakınlarındaki çocuk
evinde kalan 6 yaşındaki bir kız çocuğunu koruyucu aile olarak almak
istemektedirler. Bu aile ve çocuğa yönelik yürütülecek çalışmaları
planlayınız.
17
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Aile ve Evlat Edinme Hizmetleri Sürecinde Aile Odaklı Yürütülen Çalışmalar
Vaka 2:
12 yaşında babası annesini öldürdüğü için müebbet ceza aldığı için ceza
evinde yatan Salih, çocuğu olmayan doktor bir çifte evlatlık olarak veriliyor.
Çift 2 yıl sonra kendi çocukları olduğu için bu çocuğu geri vermek istiyor.
Bu süreçte yapılacak çalışmaları vaka yönetimi yaklaşımına göre planlayınız.
18
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Hizmetleri Sürecinde Aile Odaklı Çalışmalar
Vaka 3:
26 yaşındaki anne ve 35 yaşındaki babanın yanına 3 yaşında evlat edinilerek
gelen kız çocuğu şimdi 15 yaşına gelmiştir. Çocuk özellikle baba ile olumsuz
bir ilişki içindendir ve sorunlar yaşamaktadır. SHU çocuğun yaşadığı
sorunların babanın çocuğa şiddet uygulamasından kaynaklanabileceğinden
şüphe etmektedir. Daha önce de anne, babanın dayağı nadiren çoğu terbiye
etmede kullandığını ifade etmiştir. Bu duruma ilişkin olarak nasıl bir
müdahale öngörürsünüz.
19
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Aile ve Evlat Edinme Hizmetleri Sürecinde Aile Odaklı Yürütülen Çalışmalar
Vaka 4:
16 yaşında babası ve annesi akli dengeleri yerinde olmadığı için 3 yıl önce
koruma ve bakım altına alınan Aykut, evlat edinilen aile tarafından şu
şikayetlerle gelmiştir:
Okul başarısızlığı, çetelere katılma, okulda olay çıkarma gibi davranışlar
sergiliyor. Özellikle üst TED olan aile, çevreye rezil olduklarını söylemekte
ve çocuğu geri vermek istediklerini ifade etmişlerdir. Bu konuda anne ve
baba arasında ciddi tartışma ve kavgalar yaşanmaktadır.
Bu süreçte yapılacak çalışmaları vaka yönetimi yaklaşımına göre planlayınız.
20
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Aile ve Evlat Edinme Hizmetleri Sürecinde Aile Odaklı Yürütülen Çalışmalar
Vaka Analizi ve Çalışması nasıl Yapılacak?
Nasıl bir sosyal inceleme yaparsınız?
1)
Bu sorunu çözmek/duruma müdahale etmek için hangi teorilerden yararlanırsınız.
2)
SHU’nın hangi rol ve fonksiyonlarını kullanırsınız?
3)
Bu duruma müdahale etmede hangi bilgi ve becerilere sahip olmanız gerektiğimi
düşünüyorsunuz? Neden?
4)
Önereceğiniz çözümü nedenleriyle açıklayınız.
1) Bu vakaya yönelik nasıl bir müdahale önerirsiniz?
21
AİLE ODAKLI HİZMETLERDE
SOSYAL HİZMET KURAM VE YAKLAŞIMLARI
Çalışmalarınızda Başarılar Dilerim.
Teşekkür Ederim ...
22

similar documents