Mesleki ve Teknik E*itim Yeni Bir Sistem Önerisi (TASLAK)

Report
MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE
KREDİLENDİRME ve KREDİ
TRANSFER SİSTEMİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME
Mesleki Ve Teknik Eğitimde Kredi Transfer Sistemi (MKTS); öğrenme kazanımlarının
(Bilgi, beceri ve yetkinlik),
 Ölçülmesi
 Biriktirilmesi
 Tanınması
 Transfer edilmesini
amaçlayan ve sayısal değer ile ifade edilen somut bir araçtır.
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE
KREDİLENDİRMENİN AMACI
 Araç olarak hayat boyu öğrenmeyi desteklemek,
 Önceki öğrenmenin (informal, nonformal ve formal) tanınırlılığını sağlamak,
 Yatay ve dikey geçişler için ulusal ve uluslararası alanda esneklik, tanınırlık ve
hareketliliği sağlamak,
 Eğitim öğretim süreçlerinin şeffaflığını artırmak,
 Öğrenme kazanımlarının ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını
oluşturmak,
 Karşılıklı güvenilirliği sağlamak,
 Öğrenme kazanımlarının kredilendirilerek hayat boyu öğrenme perspektifinde
biriktirilmesini sağlamak
şeklinde sıralanmaktadır.
İş veya
Hayatı
İş Eğitim
ve Eğitim
Hayatı
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME
SÜRECİ
ÖĞRENME
KAZANIMLARI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE
KREDİLENDİRMENİN DAYANAKLARI
Ülkemizde MKTS ile ilgili çalışmaların yapılması kalkınma planları, hükümet programları,
eylem planları, strateji belgeleri, şura kararları ve Taslak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi gibi
belgelerde de öngörülmüştür.
Ülkemiz için hazırlanan MKTS AB uyum sürecinde AB komisyonu tavsiye kararları
doğrultusunda uygulamaya konan ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı Mesleki Eğitim ve
Öğretimde Avrupa Kredi Sistemi (ECVET), Taslak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ve
ülkemizdeki yükseköğretim kredilendirme sistemi ile de uyumludur.
Nihai hedef AB ülkeleri arasında 2016 yılı sonunda bireylerin çeşitli yollarla kazandıkları
bilgi, beceri ve yetkinliklerin transferini mümkün kılan bir araç oluşturarak uluslar arası
düzeyde bireylerin hareketliliğini kolaylaştırmaktır.
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME
Mesleki ve teknik eğitimde kredilendirme ve kredi transfer sistemi konusunda
diğer ülkeler incelendiğinde özellikle bazı AB ülkelerinin Avrupa Yeterlilikler
Çerçevesi (AYÇ) kapsamında ECVET uygulamalarına başladıkları görülmektedir.
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME
GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE HAZIRLANARAK
TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞINA
SUNULAN VE KURULDA KABUL EDİLEN MESLEKÎ
ve TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME
(MKTS)
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE KREDİLENDİRME
GENEL İLKELER
 Öğrenci iş yükünü esas alan,
 Örgün, yaygın ve informal öğrenmede aynı esasları temel alan,
 ECVET ve TYÇ ile uyumlu,
 Mevcut
okul
yapısında
eğitim-öğretim
uygulamalarında
gerektirmeyen,
 Mevzuatta veya sistemde kökten değişikliklere ihtiyaç duymayan
yapısı nedeniyle kolay uygulanabilir bir araçtır.
bir
değişiklik

similar documents