evsel katı atık tar*feler

Report
EVSEL KATI ATIK TARİFELERİ
Erkan Karaarslan
Evsel Katı Atık Tarife Raporu
• 27/10/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
• Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara
İlişkin Yönetmelik’in
• 23/1 maddesinde yer alan
Evsel Katı Atık Tarife Raporu
• “2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde belirlenen
idarelerce ve belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife
ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve
esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin
alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde
belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate
alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım
programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır.”
Biçimindeki düzenleme gereği hazırlanmıştır.
Evsel Katı Atık Tarife Raporu
• Rapor konusu çalışmanın amacı;
• evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağladıkları evsel
katı atık hizmetleri için evsel katı atık tarifelerinin ve
ücretlerinin saptanmasıdır.
Evsel Katı Atık Tarife Raporu
• 2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. Maddesi uyarınca evsel katı atık
hizmetlerinden tahsil edilen ücretler evsel katı atık ile ilgili
hizmetler dışında kullanılamaz.
• Bu doğrultuda Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf
Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslara İlişkin Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin
tarifelerini tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti
üzerinden belirlemelerini gerektirmektedir.
Evsel Katı Atık Tarife Raporu
Raporun hazırlanmasında
• 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri,
• Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara
İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler
• Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki
açıklamalar
esas alınacaktır.
Evsel Katı Atık Tarife Raporu
• Konutlardan ve işyerlerinden alınan Çevre Temizlik Vergisi’nin
bu Raporda yer alan Toplam Sistem Maliyetinden mahsup
edileceği öngörülmüştür.
• Ayrıca maliyet unsurları KDV dahil hesaplandığı için evsel katı
atık tarifesinde belirlenen tutarlarda KDV dahil tutarlardır.
TARİFE HAZIRLAMA İLKELERİ
• Yönetmelik, evsel katı atık idarelerinin tarifeleri saptarken tam
maliyet ve kirleten öder ilkelerini kullanmalarını zorunlu
kılmaktadır.
• “tarife” terimi bir evsel katı atık idaresinin, evsel katı atık ile
ilgili verdiği tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam
sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlanan atık
üreticilerine yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle
hesaplanmış ücretler listesini ifade etmektedir.
Tarife hesaplamasında şu adımlar
izlenmiştir
1- Hizmetin kapsamı tanımlanmıştır.
2- Tanımlanan hizmetin sağlanması için tam maliyeti
hesaplanmıştır. Bu maliyet KDV dahil olarak hesaplanmıştır.
3- Özkaynak getirisi hesaplanmıştır.
4- Ortalama maliyet hesaplanmıştır.
5- Toplam sistem maliyetinin farklı atık üreticilerine dağıtımı
yapılmıştır.
6- Faturalama için bir tarife yapısı ve türü seçilmiştir.
EVSEL KATI ATIK NERDEN TOPLANIYOR
• KONUT KISMI
• PAZAR KISMI
• İŞYERİ KISMI
KONUTLARDA
HANGİ MAHALLE
HANGİ SOKAK
HANGİ EV
TOPLAM MALİYETİN HESABI
• Toplam maliyet hesabında iki unsur dikkate
alınmalıdır.
• Unsurlardan birincisi Kılavuzun 5.2.1. Kısmında
açıklanan Direkt Maliyetler,
• ikincisi ise yine kılavuzun 5.2.5. Kısmında
açıklanan Özkaynak Getirisidir.
• 2011 yılında …… Belediyesi Çevre ve temizlik
Himetleri için 27.109.378,82 TL harcamıştır.
• Bu maliyet katma değer vergisi dahil
maliyetlerden oluşmaktadır.
• Bunun 22.761.073,22 TL.si Hizmet Alımıdır.
Doğrudan Evsel Katı Atık Toplanması Hizmet Alım Maliyeti
Temizlik İşleri Müdürlüğü Diğer Maliyetleri
TOPLAM MALİYET
14.131.764,70
4.348.305,00
18.480.069,70
Tablo 1: TOPLAM MALİYET
TOPLAM MALİYET
Özkaynak Getirisi (Kılavuzdaki Gibi Toplam Maliyetin %10'26 sı)
18.480.069,70
Öz kaynak Getirisi Dahil Toplam Maliyet
20.376.124,85
1.896.055,15
2011 yılı çevre temizlik vergileri
işyerleri
tahakkuk
2.808.198,29
tahsilat
1.601.964,44
Büyükşehir Payı
604,674,95
meskenler
tahakkuk
tahsilat
2.046.388,43
2.046.388,43
TABLO 1: NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ
MALİYETLER
TOPLAM (TL)
Direkt Maliyetler
4.348.305,00
İş ve hizmet sözleşmelerinden doğan
Doğrudan
hizmetleri)
maliyetler
(atık
toplama
Ara toplam (faaliyete göre maliyet toplamı)
Özkaynak Getirisi
TOPLAM SİSTEM MALİYETİ
Satış Gelirleri
Tahakkuk Eden Çevre Temizlik Vergisi (-)
NET TOPLAM SİSTEM MALİYETİ
14.131.764,70
18.480.069,70
1.896.055,15
20.376.124,85
0
4.249.911,77
16.126.213,08
KILAVUZA GÖRE YAPILAN HESAPLAMANIN
TOPLANAN ATIK MİKTARINA DAĞITILMASI
• Orantılandırma kılavuzdaki verilere göre yapılmıştır.
• Nüfusu 387. 500 olan …. İlçemizde 2011 yılında toplanan evsel
atık miktarı 149.044 Tondur.
SORUN ALANLARI
•
•
•
•
Kirleten öder
İşyeri bilgisi
Hakkaniyet
Çtv verisinin kirliliği
Faturalama İlkeleri
• Konutlar evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan
hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları
üzerinden yapılacaktır.
• Faturalamada aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır:
– Faturada her bir hizmetin ücreti ayrı ayrı gösterilecektir,
– Fatura katı atık üreticisine/aboneye mahsus tüm gerekli bilgileri
içerecektir, (isim, adres, atık üreticisi/abone numarası vb. )
– Faturada ve düzenleme tarihi ve son ödeme tarihi bulunacaktır,
– Faturanın nasıl ödenebileceği ile ilgili bilgiler faturada belirtilecektir,
– Fatura, her bir hizmet için her tarife türü için gerekli bilgiyi
sağlayacaktır.
– Diğer evsel atık üreticilerine yapılan hizmet bedeli Çevre Temizlik
Vergisi ödeme zamanlarında ödeneceğinden, Çevre Temizlik Vergisi
makbuzları üzerinde ayrı bir kalem olarak gösterilecektir.
Muhasebeleştirme
• Bütçeleme ve Muhasebeleştirme işlemleri Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yürütülecektir.
• Bu raporda yer alan tarifeler nedeniyle elde edilen gelirler
sadece katı atık toplanması ve bertarafında kullanılması yasal
zorunluluktur.
• Bu nedenle Gelecek yılın Evsel Atık Tarifesine konu giderler ve
giderleştirme belgelerinin örnekleri ayrı bir dosyada izlenir.
• Tarife hazırlama döneminde faturalandırma ve tahsilat
sürecini yürüten birimler ile bu hizmetin yerine
getirilmesinden sorumlu anabirimin kullanmış olduğu hizmet
binasına ait bakım, onarım, elektrik, su giderleri ödemelerine
ilişkin bilgiler ilgili birimlerden alınacak, sistem maliyeti buna
göre hesaplanacaktır.
VATANDAŞIN BİLGİLENDİRİLMESİ
Rapor Belediyenin İnternet sitesinde ve yerel
gazetelerde yayınlanacaktır. Raporun
yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay süreyle
halkın ve ilgili kuruluşların görüş ve
önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla
internet sitesinde bir menü oluşturulacak/
tarife raporunda belirtilen mail adresine halkın
ve ilgili kuruluşlarının görüşlerini iletmesi
sağlanacaktır.
TARİFE UYGULAMASI NE ZAMAN
• En geç 31.12.2014 tarihine kadar tarifeler
yapılır.
• Dolayısıyla en geç 1.1.2015 tarihinde
uygulamaya başlanır.
Tablo 32: okullar
Gruplar (öğrenci sayısı)
Yıllık ücret
Taksit tutarı
1. 751'den büyük
585,55
292,78
2. 500-750
418,01
209,01
3. 250-499
250,47
125,24
4. 100-249
116,71
58,35
5. 50-99
49,83
24,91
6. 20-49
23,07
11,54
7. 0-20
7,02
3,51
Tablo 33: konaklama tesisleri ile hastaneler ve diğer yataklı sağlık tesisleri
Gruplar(personel sayısı)
Yıllık Ücret
Taksit tutarı
0,00
0,00
2. 500-300
4. 661,17
2. 330,58
3. 299-150
2. 616,08
1. 308,04
4. 149-50
1. 159,46
579,73
402,03
201,01
6. 20'den az
0,00
0,00
7. 20'den az
116,53
58,26
1. 500'den fazla
5. 49-20
Tablo 34: her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri
Gruplar (kullanım alanı m2)
Yıllık Ücret
Taksit tutarı
1. 1000'den fazla
6. 276,62
3. 138,31
2. 1000-500
4. 707,47
2. 353,73
3. 499-250
2. 350,60
1. 175,30
4. 249-100
1. 095,27
547,64
5. 99-50
467,61
233,80
6. 50'den az
156,92
78,46
7. --
156,92
78,46
Tablo 35: daimi surette faaliyet gösteren lunapark, panayır, fuar, stadyum, hipodrom, spor
salonu gibi yerler ile eşya depolamaya mahsus yerler
Gruplar (kullanım alanı m2)
Yıllık Ücret
Taksit tutarı
15. 691,56
7. 845,78
0,00
0,00
3. 499-250
10. 982,52
5. 491,26
4. 249-100
7. 844,21
3. 922,11
5. 99-50
4. 705,90
2. 352,95
6. 50'den az
2. 352,16
1. 176,08
784,58
392,29
1. 1000'den fazla
2. 1000-500
7. --
Tablo 36: sinema, tiyatro, opera, bale vb. biletle girilen koltuklu eğlence yerleri
Gruplar(koltuk sayısı)
1. 2000'den fazla
2. 2000-1500
3. 1499-1000
4. 999-500
5. 499-250
6. 249-100
7. 100'den az
Yıllık Ücret
Taksit tutarı
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1. 928,00
964,00
0,00
0,00
448,88
224,44
128,62
64,31
Tablo 37: sanayi kuruluşları, imalathaneler
Gruplar (personel sayısı)
Yıllık Ücret
Taksit tutarı
15. 022,74
7. 511,37
2. 500-300
9. 389,21
4. 694,61
3. 299-150
5. 614,75
2. 807,37
4. 149-50
2. 797,99
1. 398,99
5. 49-20
1. 107,93
553,96
244,12
122,06
75,11
37,56
1. 500'den fazla
6. 20'den az
7. --
Tablo 38: bürolar, dernekler, sivil toplum kuruluşları
Gruplar (personel sayısı)
Yıllık Ücret
Taksit tutarı
1. 500'den fazla
1. 028,95
514,48
2. 500-300
3. 498,45
1. 749,22
3. 299-150
2. 092,07
1. 046,04
4. 149-50
1. 042,54
521,27
412,82
206,41
6. 20'den az
90,96
45,48
7. --
27,99
13,99
5. 49-20
Tablo 39: diğer ticarethaneler
Gruplar (personel sayısı)
Yıllık Ücret
Taksit tutarı
1. 500'den fazla
5. 597,51
2. 798,76
2. 500-300
3. 498,45
1. 749,22
3. 299-150
2. 092,07
1. 046,04
4. 149-50
1. 042,54
521,27
412,82
206,41
6. 20'den az
90,96
45,48
7. --
27,99
13,99
5. 49-20
7.9. Pazar Yerleri
Tablo 1: Pazar Yerleri
GRUP
Yıllık Ücret
Pazar Yerleri
14,51
Taksit Tutarı (4 eşit taksit)
3,63
7.10. Konutlar
Tablo 1: Konutlar
Grup
Konut
Yıllık Ücret
Taksit Tutarı (m3 bazına aylık)
0,62

similar documents