Hükümet Harcaması ve Geliri

Report
Bölüm 16
Hükümet Harcaması
ve Geliri
David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics,
8th Edition, McGraw-Hill, 2005
PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward
Türkiye’de Hükümet
Harcamalarının Ulusal
Gelir İçindeki Payı (%)
25
20
15
10
5
0
2008
2009
2010
2011 (1)
2012 (2)
(GSYİH'ye Oran, Yüzde)
Cari Harcamalar
(1) Gerçekleşme tahmini
(2) Program
Transfer Harcamaları
Yatırım Harcamaları
2
3
Borç Verme
Sermaye
Transferleri
Sermaye
Giderleri
Cari Transferler
Faiz Harcamaları
Mal ve Hizmet
Alımları
Sosyal Güv. Kur.
Devlet Primi
Personel
Harcamaları
Türkiye’de Hükümet
Harcamaları (2005,2010)
(Milyon TL)
120000
100000
80000
60000
40000
2005
20000
2010
0
Hükümet Harcaması
Hükümet harcamasını iki temel üzerinde haklı kılabiliriz.
• EŞİTLİK (EQUITY)
– Kazançla birlikte artan bir vergi oranı ve
transfer sistemi ile gelir zenginden fakire
tekrar dağıtılabilir.
• ETKİNLİK (EFFICIENCY)
– Piyasanın tam anlamıyla altından
kalkamayacağı işleri devlet yapmak
suretiyle, kaynak dağılımının etkinliği
arttırabilir.
4
Özel (Private) Mallar ve
Kamu (Public) Malları
• Özel Mallar
– Ancak bir kişi tarafından tüketilebilen mallar
– Örneğin: Elbise
• Kamu Malı
– Bir kişi tarafından kullanılsa da diğer
insanlarca da kullanılabilen mallardır.
• Örneğin: Sokak aydınlatması
Kamu mallarının yolaçtığı önemli dışsallıklar uygun sunumun
yapılabilmesi için hükümetin müdahalesini haklı kılabilir.
5
Hak görülen/iyi mallar ve
kötü mallar
• Hak görülen/iyi mallar (merit goods)
– Toplumda, bireylerce istensin ya da istenmesin, herkesin
sahip olması gerektiği düşünülen mallardır.
– Eğitim, sağlık hizmetleri.
– Hükümet zorunlu eğitim ve aşı programları şart koşarak,
bireylerin gelecekte aldıkları kararlardan dolayı pişman
olmalarının önüne geçer.
• Kötü mallar (bads/demerit goods)
– Sigara, kumar
6
Vergi Çeşitleri
• Dolaysız Vergiler (Direct taxes)
– Emek kazancı, kira, faiz ve temettü
gelirlerinden alınan vergi.
• Gelir vergisi, kurumlar vergisi
• Dolaylı Vergiler (Indirect taxes)
– Ürün ve hizmet harcamalarına
konulan vergilerdir.
• KDV, ÖTV
• Servet Vergisi (Wealth tax)
– sermaye transferi vergisi, emlak
vergisi
7
Türkiye’de Dolaylı ve Dolaysız
Vergilerin Toplam Vergi
Gelirleri İçindeki Payı (%)
80
70
60
50
40
Dolaylı Vergiler
Dolaysız Vergiler
30
20
10
* 6 aylık
2012*
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
8
Türkiye’de Vergiler
(1988-2011)
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
0.0
GELİR VERGİSİNİN VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI (%)
KURUMLAR VERGİSİNİN VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI (%)
DOLAYLI VERGİLERİN VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI (%)
9
Ücretlerden Alınan Vergiler
Emek piyasası, vergi yokken, W
SS' ücretine karşılık gelen L saat
düzeyinde dengededir.
SS
W'
W
W''
DD
L' L
Çalışılan saat
Vergi ile birlikte, emek arzı
SS’ olur, işçiler W’’ kazanır,
ancak firmaların ödediği miktar
W’ dir, ve vergi aradaki farktır.
İşveren mavi bölgeyi öderken,
işçiler yeşil bölgeyi öderler.
Turuncu bölge toplumun refah
kaybını gösterir.
10
Vergi Yükü
• Vergiyi kimin ödeyeceği malın talep
ve arz esnekliğine bağlıdır.
• Bu aynı zamanda vergiden ötürü
ortaya çıkan kayıpların büyüklüğünü
etkiler.
11
Dışsallığı önlemeye yönelik
vergi
SS'
SS
F
DD
E*
DD'
DD talebi ve SS arzı veriyken,
serbest piyasa dengesi Q
noktasında oluşur.
Ancak bu malın tüketimi negatif
bir dışssalığa sebep oluyorsa
(sigara içmek gibi), toplumsal
olarak optimal tüketim noktası
Q* dır.
E*F kadar bir vergi bu optimum
noktaya ulaşmamızı sağlar.
Q* Q miktar
12

similar documents