ali_cimen_Yapılandırmacı Yaklaşım ve Teknoloji

Report
T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü
Hazırlayan
Ali ÇİMEN
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
* (Jean PIAGET, Lev VYGOTSKY)
Yapılandırmacılık Nedir?
 Günümüzde bireylerden, bilgi tüketmekten çok bilgi
üretmeleri beklenmektedir.
 Çağdaş dünyanın kabul ettiği birey, kendisine
aktarılan bilgileri aynen kabul eden,
yönlendirilmeyi ve biçimlendirilmeyi bekleyen
değil,
bilgiyi yorumlayarak
anlamın yaratılması sürecine
etkin olarak katılanlardır (Yıldırım
ve Şimşek, 1999: 9).
Yapılandırmacı öğrenme,
var olanlarla yeni olan
öğrenmeler arasında
bağ kurma ve
her yeni bilgiyi var olanlarla
bütünleştirme
sürecidir.
Yapılandırmacılık Nedir?
 Yapılandırmacılıkta bilginin tekrarı değil,
bilginin transferi ve yeniden
yapılandırılması söz
konusudur.(Perkins, 1999:8).
Yapılandırmacılık Nedir?
 Alışılmış yöntemde öğretmen bilgiyi verebilir ya da
öğrenenler bilgiyi kitaplardan veya başka
kaynaklardan edinebilirler.Ama bilgiyi
algılamak, bilgiyi yapılandırmak ile eş
anlamlı değildir.
 Öğrenen, yeni bir bilgi ile karşılaştığında, dünyayı
tanımlamak ve açıklamak için önceden oluşturduğu
kurallarını kullanır veya algıladığı bilgiyi açıklamak
için yeni kurallar oluşturur (Brooks ve Brooks, 1993: 9).
Yapılandırmacılık Nedir?
Yapılandırmacı eğitimin en önemli özelliği,öğrenenin
bilgiyi
Yapılandırmasına
Oluşturmasına
Yorumlamasına
Geliştirmesine
fırsat vermesidir.
Yapılandırmacılıkta hedef
 Yapılandırmacı eğitim ortamında hedef, öğrenenin
bilgiyi temelden kurmasıdır.
 Öğrenenler sınıfa yaşantılarıyla gelirler ve öğrenmeye
etkin katılarak bilgiyi zihinsel olarak
yapılandırırlar.
 Öğrenenler kendi düşünce ve yorumlarını
geliştirirler.
 Öğrenme aktarılan belirli bir bilgi kümesini almayı değil,
öğrenenlerin etkili düşünme, usa vurma,
sorun çözme ve öğrenme becerilerini
kazanmasını içerir (Alkan ve diğerleri, 1995: 57).
Yapılandırmacılıkta hedef
 Yapılandırmacı öğrenmeyi temele alan program
tasarımcıları “bireylere ne öğretilmeli sorusu
yerine öğrenen nasıl öğrenir?” sorusuyla ilgilenirler.
 Yapılandırmacı tasarımcılar, program geliştirmeye
bireylenin var olan bilgilerini ortaya
çıkarmalarına yardımcı olacak bir çalışma ile
başlarlar (Selley, 1999: 16).
Yapılandırmacılıkta hedef
Yapılandırmacı öğrenmede amaç;
 öğrenenlerin önceden belli bir hiyerarşiye göre
belirlenmiş hedeflere ulaşmalarına yardımcı
olmak değil,
 öğrenenlerin bilgiyi zihinsel olarak
anlamlandırmaları için öğrenme fırsatları
sağlamaktır (Wilson, 1996: 208).
Öğrenme Yaşantıları
 Yapılandırmacı yaklaşımda eğitim programında
içerik olup olmamasından çok öğrenenin süreç
içinde içerik ile etkileşimde bulunma ve onu
anlamlandırabilmesi önemlidir.
 Öğrenme yaşantıları; konuların ya da alanların
önceden belirlenmiş şekline göre değil, bireyin içinde
bulunduğu bağlama göre düzenlenir (Erdem, 2001:
41).
Öğrenme Yaşantıları
Yapılandırmacı öğrenmede, kullanılan stratejiler
şunlardır:
 Drama
 Proje çalışmaları,
 Tasarımlayarak öğrenme,
 Öğreterek öğrenme,
 İşbirlikli öğrenme
(Wilson, 1997: 8).
Öğrenme Yaşantıları
Yapılandırmacı yaklaşımda eğitim ortamı; bilgilerin
aktarıldığı bir yer değildir.
Öğrenmenin;
 öğrencinin entelektüel etkinlikleriyle sağlandığı,
 sorgulamaların ve araştırmalarının yapıldığı,
 düşünme, uslamlama, sorun çözme ve öğrenme
becerilerinin geliştirildiği
bir yerdir.(Şaşan, 2002)
Öğrenme Yaşantıları
 Etkinlik, hedef davranışlara ulaşma amacıyla öğrenme
öğretme sürecini zenginleştiren ve öğrenmelerin
kalıcılığını artıran sınıf içi-dışı faaliyetlerdir (Şahan,
2000: 4 )
Öğrenenler, bilgiyi yapılandırmada her konuya,
alana ya da öğrenene göre düzenlenmiş olan
farklı etkinliklerde yer alırlar.
Öğrenme Yaşantıları
Yapılandırmacılık yaklaşımında amaç,
öğrenenlerin ne yapacaklarını önceden belirlemek
değil,
bireylere araçlar ve öğrenme
materyalleri ile öğrenmeye kendi
istekleri doğrultusunda yön vermeleri
için fırsat vermektir
(Erdem, 2001: 58).
Değerlendirme
Yapılandırmacı değerlendirmede ,değerlendirme yapılsa
da öğrenme devam eder.
Geleneksel değerlendirme araçları yerine, önceki
öğrenmelerin yeni durumlara uygulanması
değerlendirilir. (Brooks ve Brooks, 1993: 9697).
Değerlendirme
 Yapılandırmacı değerlendirmede ürün değil süreç
değerlendirilir.
 Yapılandırmacı değerlendirme, öğrenenleri
birbirleri ile karşılaştırmak yerine onlara
öğrenmelerini paylaşmaları
ve daha fazla öğrenmeleri için
fırsat verir.
Öğretmenin Rolü
Öğretmenler, problemi öğrenenler için çözmek
yerine öğrencinin
çözümlemesi
için ortam hazırlarlar (Brooks ve
Brooks, 1999: 23).
Öğretmenin Rolü
Öğretmen düşündürücü sorular sorarak öğrenenleri
araştırmaya ve problem çözmeye teşvik eder.
Öğretmen, öğrenene soru sorar ama neyi ya da
nasıl düşüneceğini söylemez.
kutup yıldızı
Yapılandırmacı öğretmen
gibidir, öğrencinin nereye gideceğini söylemez
fakat yolunu bulmasına yardımcı olur.
(Brooks ve Brooks, 1999: 23).
Öğrenenin Rolü
Yapılandırıcı öğrenme ortamlarında sorumluluğunu
yerine getiren bireylerin
 girişimci olma,
 kendini ifade etme,
 iletişim kurma,
 eleştirel gözle bakma,
 plan yapma,
 öğrendiklerini yaşamda kullanma
gibi özelliklere sahip olması beklenir (Marlowe ve Page,
1998: 32).
Teknolojinin Yapılandırmacı
Yaklaşımdaki Rolü
Yapılandırmacılıkta teknoloji
 Etkin öğrenme,
 Amaçlı öğrenme,
 Özgün öğrenme ve
 İşbirlikli öğrenme
Amacıyla kullanılır (Jonassen, Peck and Wilsom, 1999:
218).
Teknolojinin Yapılandırmacı
Yaklaşımdaki Rolü
Yapılandırmacılıkta öğrenenlerin bilgiyi anlamlı ve
kullanışlı yapabildikleri yapılandırmacı
öğrenme ortamları teknoloji
temellidir.
Bu ortamlar; gerçekçi, etkili, işbirlikli ve gönüllü
çalışmaları gerektirir.
(Erdem,2001;49).
Teknolojinin Yapılandırmacı
Yaklaşımdaki Rolü
Öğrenmenin gerçekleştiği teknoloji destekli ortamlarda
ayrıca bilgisayar, televizyon gibi araçlarla, dil,
matematik, çizim gibi göstergeler yer almaktadır.
Geleneksel yöntemde teknoloji, bilgiyi öğrenenlere
sunmada çoğunlukla “öğretim aracı” olarak kabul
edilmiştir. Yapılandırmacı
görüşe
göre teknoloji öğretmen için
değil, öğrenen için araçtır.(Duffy ve
Cunningham 1996:187).
Teknolojinin Yapılandırmacı
Yaklaşımdaki Rolü
Etkileşimli Teknolojiler
Teknoloji destekli öğrenmede, süreç içerisinde bireyler,
öğretmen-öğrenen, öğrenen-öğrenen bilgi
alışverişinin yanı sıra çeşitli bilgi kaynaklarından
yararlanırlar.
(Erdem,2002:50)
Teknolojinin Yapılandırmacı
Yaklaşımdaki Rolü
Teknoloji yapılandırmacı yaklaşımla tasarlanmış bir
öğretim ortamında;







Sürecin yönlendirilmesi,
Destek materyallerinin öğrenenlere sunulması
Değerlendirme araçları
Öğrenilenlerin paylaşımı
Öğrenen grubunun kendi aralarında bilgi alışverişi ve
tartışma ortamları
Bilginin araştırılması
Öğrenenlerin projelerinde sunum, broşür, internet sitesi
vb. ürünler ortaya çıkarmaları ve bunları sunmaları
amacıyla kullanılabilir.
Sürecinin Yönlendirilmesi
Öğrencilerin ünite boyunca yapacakları çalışmaların,
belli bir senaryo oluşturularak sürecin kurgulandığı,
öğrencilere sunulduğu ve sürecin yönlendirildiği
alanlardır.
Çalışma yöneticileri, çalışmayı düzenler, çalışmaya
rehberlik eder ve dönüt sağlar. Yapılandırmacı
ortamda ise öğrenen, öğretmenle ortak çalışma
yöneticisidir. Wilson (1996:6) (Akt. Erdem, 2003:5556)
Öğrenenler ünite boyunca sürece bu alanlardan dahil
olurlar.
Destek Meteryalleri
Öğrencilerin ünite boyunca ihtiyaç duyacakları
kaynakların bulundurulduğu sanal kütüphanelerdir.
Wiki’nin
Ders boyunca kullanılacak bir
oluşturulması öğrenenlerin destek meteryallerine
istedikleri her anda ulaşmalarını sağlar.
Değerlendirme Araçları
Yapılandırmacı yaklaşıma göre değerlendirme sürece
yayıldığından; Denetim
listeleri ve Akran
Geri Bildirimleri gibi değerlendirme araçları
Internet ortamında elektronik olarak oluşturulup
öğrenenlerin her an ulaşabilmesi sağlanabilir.
Öğrenilenlerin Paylaşımı
Öğrenenler Bloglarında ya da ders
Blog’unda ünite ile ilgili öğrendikleri
bilgileri paylaşabilir. Bu paylaşımlar bilgiye
farklı bakış açılarından yaklaşılmasını
sağlar.
Tartışma Ortamları
Sosyal paylaşım ortamlarında yapılacak bilgi
paylaşımları öğrenenler arasındaki zaman-mekan
sınırlığını ortadan kaldırır. Öğrenenler istediği yerden
ve istediği anda birbirleriyle etkileşimde olabilir. Ders
Facebook Grupları
amacıyla oluşturulan
bu konuya örnek olabilir.
Bilginin araştırılması
Arama motorları ve bilgi bankaları öğrencilerin
araştırma yapmaları ve bilgiyi edinmeleri için önemli
kaynaklardır.
Öğrenme Ürünleri
Projeler sonunda ortaya çıkarılacak ürünler Teknolojiden
yararlanılarak oluşturulabilir ve sunulabilir.
PP Sunuları, Broşürler, Posterler, Internet Siteleri, Video
Filmler gibi ürünler teknolojiden yararlanılarak ortaya
çıkarılabilecek ürünlerden birkaçıdır.
Kaynak: http://c4lpt.co.uk/
Katılımınız için teşekkür ederim.
Kaynaklar















*Duffy, T. M., & Cunningham, D. J. (1996). Constructivism: Implications for the design and delivery of instruction. In D. H. Jonassen (Ed.),
Educational communications and technology (pp. 170-199). New York: Simon & Schuster Macmillan.
*Yıldırım,A. ve H. Şimşek. (1999), Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara,
*Alkan, C., D. Deryakulu ve N. Şimşek. Eğitim Teknolojisine Giriş. Ankara: 1995.
*Brooks G. and M G. Books. “The Courage ta be Constructivist.” Educational Leadership, Novemher, 1999 18-24.
Brooks 1. G. and M. G. Books. The Case for Constructivist Classrooms, Virginia, ASCD Alexandria, 1 993.
*Erdem, Eda. Program Geliştirmede Yapılandırmacılık Yaklaşımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi Hacettepe Üniversitesi SBE Ankara:
2001.
*Jonassen D H., K. L Peck and B G. Wilson. Learning With Technology: A. Constructivisit Perspective New Jersey, Prentice Hall, 1999.
*Marlowe, B and M. L Page. Creating and Sustaining the Constructivist Classrom, USA, Corwin Press 1998.
*Perkins David N “The Many Faces of Constructivısm.” Educational Leadership, Novenber1,1999:6-11
*Selley, Nıck. The Art of Constructivist Teaching in The Primary School, London, David Fulton Publishers, 1999.
*Şahan, Hasan Hüseyin. Sosyal Bilgiler Dersinin Bilimsel Davranışları Kazandırma Yönünden Öğretmen Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Balıkesır Üniversitesi SBE Balıkesir. 2000.
*Wilson, Brent G Reflections on Constructivism and lnstructional Design, Denver, Englewood Cliiffs NJ. Educational Technology
Publications, 1997.
*Şaşan, H.Hasan. “Yapılandırmacı Öğrenme”, Yaşadıkça Eğitim. 2002. 49-52.
http://c4lpt.co.uk/, 12.11.2011
http://egitimbilimleri.net/blog/ogretim-yontemleri/yapilandirmacilik-kuraminin-ayrintili-incelemesi/8-egitimbilimleri.html 12.11.2011

similar documents