Süreç Yönetimi - Dr. Selami Erarslan

Report
SÜREÇ YÖNETİMİ
Dr. Selami ERARSLAN
İstanbul 2011
GÜNDEM
Süreç nedir?
Süreç Yönetimi ve süreçlerle yönetim nedir?
Süreçlerin sınıflandırması
Süreç Yönetim adımları;





Modelleme
Analiz
Simülasyon
Otomasyon
İzleme
SÜREÇ
Süreç Nedir?
“Girdileri çıktı haline getiren birbiriyle ilişkili ve etkileşimli
faaliyetler takımı” (ISO 9001:2000)
Belirli bir girdiyi, müşterileri için belirli bir dizi faydalı çıktıya
dönüştüren; tanımlanabilen, sınırları konulabilen,
tekrarlanabilen, ölçülebilen, mutlaka bir sorumlusu olan,
fonksiyonlar arası ve birbirine bağlı değer yaratan faaliyet
dizinidir.
SÜREÇ
Sürecin Özellikleri
Bir süreç 5 temel özelliği taşımalıdır:
Tanımlanabilir,
Tekrarlanabilir,
Ölçülebilir,
Kontrol Edilebilir,
Katma Değer Yaratma özelliği
A Süreci
B
Süreci
C
Süreci
SÜREÇ HİYERARŞİSİ
Temel Süreçler
Alt Süreçler
Detay Süreçler
TEMEL
SÜREÇLER
ALT SÜREÇLER
DETAY SÜREÇLER
SÜREÇ
Sürecin Kısıtları
Süreç başlangıç ve bitiş noktaları
Diğer süreçlerle kesişme noktaları
Girdileri
Çıktıları
Müşterileri
Tedarikçileri
Bilgi akışı
Kaynaklar
SÜREÇ
Süreç Sahipleri
Süreç sahiplerinde aşağıda belirtilen özelliklerin olması
beklenmelidir:
Süreci tanıyan,
İyileştirme çalışmalarına yatkın,
İyileştirmeye açık konuları tespit edebilen,
İyileştirme ekiplerini yönlendirebilen,
Fonksiyonel önyargılara sahip olmayan,
SÜREÇ YÖNETİMİ
SÜREÇLERLE YÖNETİM
Süreç Yönetimi’nin Tanımı
Süreçlerle Yönetim’in Tanımı
SÜREÇ YÖNETİMİ
“Süreçlerin düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak
için yapılan faaliyetlerdir”
Süreçlerin tanımlanması,
Sahiplerinin, tedarikçilerinin ve müşterilerinin belirlenmesi,
İhtiyaçlarının belirlenmesi,
Ölçümler alınarak performansının izlenmesi,
Gerekli iyileştirmelerin yapılmasını içeren faaliyetlerin tümüdür.
SÜREÇ YÖNETİMİ
İYİ YÖNETİLEN BİR SÜREÇ;
Müşteri odaklı,
Maliyet değil, Katma Değer yaratan,
Sahibi ve sorumluları belirlenmiş,
Süreçte rol alanlar tarafından açıklıkla anlaşılır,
Süreçler arası bağlantılar ve ilişkiler tanımlanmış,
Performansı sağlıklı ve düzenli ölçülüp, izleniyor,
Sürekli gözden geçirilip iyileştiriliyor olmalıdır.
SÜREÇLERLE YÖNETİM NEDİR
Değişim mühendisliğinin ikinci aşaması süreçlerle
yönetim aşamasını içermektedir. Süreçlerle
yönetim; yönetim kavramlarının ve yaklaşımlarının
değişen koşullara ayak uyduramaması sonucunda
ortaya çıkmıştır.
FONKSİYONEL YÖNETİM
Ortak hedefler belirsizdir veya yoktur.
Bölümler arası iletişim ve işbirliği zayıftır,
hatta kötü iletişim ve iç çekişmeler vardır.
Yöneticiler sadece kendi birimlerine ait faaliyetlerin
performansı ve yönetimiyle ilgilenmektedirler.
Gelişmeler çoğunlukla faaliyet dahilinde kalmakta, bütüne
yayılamamaktadır.
FONKSİYONEL YÖNETİMDE YAŞANAN
PROBLEMLER
Birim/bölüm bakış açısı çalışanları ve yönetimi bütünü
görmekten alıkoyabilir.
Bir sorun olduğunda birimler ortak hedeflere kilitlenmek
yerine kendi hedeflerini ön plana alabilirler.
Çalışanlar, görevlerinin işin bütünündeki rolü ve öneminin
farkına varmayabilir.
Çalışanların performansı işin bütününün performansından
bağımsız olarak değerlendirilebilir.
FONKSİYONEL YÖNETİM
SÜREÇLERLE YÖNETİM
Dikey, Fonksiyonel
Süreçlerle Çakışan
Yönetim Organizasyonu Fonksiyonel Yönetim
Organizasyonu
Fonksiyonlarla Çakışan
Süreçlerle Yönetim
Organizasyonu
Yatay, Süreçlerle
Yönetim Organizasyonu
ZAMAN
“Her kuruluş ne zaman ve ne kadar değişmesi gerektiğine
kendi karar vermelidir.”
14
EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ
Sonuçlar
Girdiler
Çalışanlar
Liderlik
Politika &
Strateji
İşbirlikleri &
Kaynaklar
S
Ü
R
E
Ç
L
E
R
Çalışanlarla ilgili
sonuçlar
Müşterilerle
ilgili sonuçlar
Toplumla ilgili
sonuçlar
Yenilik ve Öğrenme
Temel
Performans
Sonuçları
SÜREÇ
Süreçlerin Sınıflandırılması
1.
2.
3.
Yönetsel Süreçler
Operasyonel Süreçler
Destek Süreçler
SÜREÇ
Süreçlerin Sınıflandırılması
1. Yönetsel Süreçler
Operasyonel ve destek süreçlerinin yerine getirilmesi
için hemen hemen tüm kuruluşlar için ortak
sayılabilecek yönetsel faaliyetlerini kapsar.
Yönetsel süreçler;
Yatırım yönetimi
Bütçe planlama
Stratejik planlama
Kaynak planlaması
SÜREÇ
Süreçlerin Sınıflandırılması
2. Operasyonel Süreçler
Kuruluşların kuruluş amaçlarını, var olma nedenlerini
gerçekleştirmek üzere yaptıkları faaliyetleri kapsar.
Operasyonel Süreçler;
İletişim &Halkla İlişkiler
Satış & Pazarlama
Ürün Geliştirme (ÜR&GE)
Tasarım
Satın Alma
Stok Yönetimi
Malzeme Yönetimi
SÜREÇ
Süreçlerin Sınıflandırılması
3. Destek Süreçler
Operasyonel ve yönetsel süreçlerin yerine getirilmesi
için hemen hemen tüm kuruluşlar için ortak
sayılabilecek, destek faaliyetlerini kapsar.
Destek süreçler;
Muhasebe
Demirbaş
İdari İşler
Personel
Finansman
Bilgi Teknolojileri
BPM ADIMLARI
Sürecin modellenmesi
Modelin simüle edilmesi
Sürecin işletilmesi
Sürecin performansının izlenmesi
Sürecin optimizasyonu
Sürecin otomasyonu
İş kurallarının ve kısıtlarının tanımlanması
Diğer süreçlerle ve servislerle entegrasyonu
“Dünyanın en iyi eğitim görmüş,
motivasyonu en yüksek insanlarını işe
alın ve işe yaramaz bir sistemin içine
yerleştirin, göreceksiniz; her
seferinde kazanan sistem olacaktır.”
ZAMAN AYIRDIĞINIZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ..

similar documents