P*etrvává krize ve stavebnictví?

Report
Přetrvává krize ve stavebnictví?
Praha, Žofín, 7. října 2014
Ing. Jiří Koliba
náměstek ministra pro stavebnictví
PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ?
1
Krize ve stavebnictví
zastavení dlouhotrvajícího poklesu, přijde pomalý růst?
Stavebnictví
v červenci kleslo
meziročně o 3,7
procenta. Důvodem
poklesu je srovnání s
loňským červencem,
kdy se opravovalo po
povodních a
stavebnictví tehdy
dosáhlo jediného
růstu v roce.
+
+
-
nárůst zahájených výběrových řízení na veřejné zakázky
nárůst vytíženosti kapacit stavebních společností
trvalý nedostatek technických pracovníků a pracovníků
odborných profesí
PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ?
2
Koordinace
roky 2014 a 2015 rozhodující období pro přípravu a schvalování
právních předpisů (kvůli působnosti většiny z nich od r. 2016)
legislativní změny jsou v působnosti různých ministerstev:
MMR ČR, MD ČR, MŽP ČR, MPSV ČR, MPO ČR
MPO – snaha o koordinaci a spolupráci s resorty na právních
předpisech v oblasti stavební legislativy (zjednodušování
povolovacích procesů, efektivní zadávání VZ, specializace
předpisů pro prioritní sektory výstavby, zvyšování kvality
staveb)
PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ?
3
Legislativa - MŽP
EIA – posuzování vlivů záměrů na ŽP
zahájení řízení EK ve věci nesprávné transpozice směrnice
EIA → návrh novely zákona o posuzování vlivů na ŽP a
souvisejících předpisů
nyní prochází legislativním procesem
předpokládaná účinnost od 1. 1. 2015, předpokládaná
platnost do 31. 12. 2015
hlavní principy:
závaznost výstupu z procesu EIA
otevřenější přístup k účastenství veřejnosti
nový přístup dotčené veřejnosti k soudní ochraně
PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ?
4
Legislativa - MMR
STAVEBNÍ ZÁKON - 2 novely:
současně se změnou zákona EIA (zajištění správné transpozice
směrnice EIA), předpokládaná účinnost od 1. 1. 2015
komplexní (v souvislosti s programovým prohlášením vlády
ČR), předpokládaná účinnost od 1. 1. 2016
zkrácení procesu v oblasti územního plánování
zrychlení a zjednodušení povolovacích řízení
→1 rozhodnutí zahrnující všechna povolení
→spojení procesů posuzování vlivů na ŽP s povolováním stavby
→dotčené orgány – upřesnění působnosti
ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
technická novela byla v září 2014 předložena vládě
současně probíhá příprava nového zákona o veřejných
zakázkách, předpokládaná účinnost v dubnu 2016
PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ?
5
Legislativa – MD, MPSV
MD ČR - ZÁKON O LINIOVÝCH STAVBÁCH
podobné principy jako
novela stavebního zákona
→ jednotné povolovací řízení
MPSV ČR - ZÁKON O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ
PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ?
6
Legislativa - MPO
zjednodušení povolovacích procesů v oblasti strategických
energetických staveb ve vazbě na nařízení EU č. 347/2013
týkajícího se transevropských energetických sítí
snaha v co největší míře zjednodušit a zkrátit povolovací procesy
pro vybrané energetické stavby při současném umožnění účasti
veřejnosti
MPO je orgánem zodpovědným za dodržování tohoto nařízení
lhůta pro celkový povolovací proces je 3,5 roku, z toho:
2 roky - postup před podáním žádosti
1,5 roku - zákonný povolovací proces
V současnosti 2stupňové rozhodování (územní a stavební řízení) a případné vyvlastňovací
řízení → hrozí nedodržení nařízené 1,5 roční lhůty → nutné legislativní změny zejména
v oblasti povolovacích procesů se zřetelem na specifika energetických staveb.
PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ?
7
Legislativa - MPO
MPO připravuje zákon pro projekty společného zájmu
s tím, že zvažuje možnost využití úpravy pro povolování
dalších strategických energetických staveb
cílem je komplexní povolovací proces
(územní + stavební řízení + proces EIA)
zjednodušení a urychlení přípravy strategických
energetických staveb
vedení pouze jednoho odvolacího řízení
1 rozhodnutí zahrnující všechna potřebná povolení, které
opravňuje investora k realizaci stavby
PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ?
8
Zaměření MPO v dalším období
vytváření legislativních podmínek pro investiční výstavbu a
stavebnictví a spolupráce s ostatními resorty při realizaci jejich
programů
podpora projektů zaměřených na úspory energie v budovách a
projektů z oblasti vědy a výzkumu zaměřených na snižování
energetické náročnosti při výrobě stavebních materiálů
efektivní využívání zdrojů, které máme ve své působnosti (v
rámci OPPIK)
aktivizace soukromých investorů vytvářením investičních
příležitostí (např. průmyslové zóny) a příznivého podnikatelského
prostředí
PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ?
9
Děkuji za pozornost.
Kontakt
E: [email protected]
T: 224852448
PŘETRVÁVÁ KRIZE VE STAVEBNICTVÍ?
10

similar documents