OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ

Report
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
Müdürler, taşınır malların korunmasından sorumlu
olduklarından, okulda mevcut eşya ve gereçleri, yerine
atanan okul/kurum müdürüne veya okul/kurum müdürü
henüz işe başlamamış ise devir kuruluna devir ve teslim
ederler. İşe yeni başlayan müdür, (15) gün içinde devir ve
teslim alma işlerini bitirir.
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
2/16
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
Bakanlar Kurulu Kararı : 28/12/2006-2006/11545
Resmi Gazete
: 18.1.2007/26407
Ek ve Değişiklikler:
1) 4/5/2010-2010/504 B.K.K. 19.6.2010/27616 RG
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
3/16
MADDE 10 – (1) Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre
aşağıda belirtilen belge ve cetveller kullanılır.
f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11): Bu Tutanak,
taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasındaki ambar devir ve
teslim alma işlemlerinde düzenlenir. Taşınırlar tutanağa
taşınır kodları itibarıyla kaydedilir. Kayıtlara göre ambarda
bulunması gereken taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan
miktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta gösterilir.
Tutanak üç nüsha düzenlenir, bir nüshası devredene, bir
nüshası devir alana verilir ve üçüncü nüshası dosyasında
saklanır.
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
4/16
Devir işlemleri
MADDE 33 – (1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri,
sorumlulukları altındaki ambarlarda bulunan taşınırları ve
bunlara ilişkin kayıt ve belgeleri, yerlerine görevlendirilenlere
devretmeden görevlerinden ayrılamazlar. Yeni görevlendirilen
taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri de söz konusu kayıt ve
belgeleri aramak ve almak zorundadır.
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
5/16
(2) Ambarlarındaki taşınırları ve taşınır işlemlerine
ilişkin kayıt ve belgeleri teslim etmeyen veya istifa, hastalık,
tutuklanma, ölüm gibi nedenlerle devir ve teslim edemeyen
taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin sorumluluğundaki
taşınırlar ile dayanağı kayıt ve belgeler, devir kurulu aracılığı ile
yeni taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine devir ve teslim edilir.
Devir kurulu, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir kişinin
başkanlığında, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin de katıldığı,
en az üç kişiden oluşur.
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
6/16
(3) Ambarların devri, Ambar Devir ve Teslim Tutanağı
düzenlenerek yapılır.
(4) Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve
servis gibi ortak kullanım alanlarında bulunan taşınırlar,
buralarda asılı Dayanıklı Taşınırlar Listesinde gösterilen
miktarlar esas alınarak sayılmak ve listedeki ilgili bölüm
imzalanmak suretiyle yeni sorumluya devir ve teslim edilir.
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
7/16
AMBAR
İL VE İLÇENİN
HARCAMA BİRİMİNİN
AMBARIN
MUHASEBE BİRİMİNİN
SIRA NO
TAŞINIR
KODU
D E V İ R
BAŞKAN
DEVİR
TESLİM
TUTANAĞI
KODU
KODU
KODU
KODU
TAŞINIR ADI
V E
VE
ADI
ADI
ADI
ADI
T E SL İM
ÖLÇÜ
BİRİMİ
KAYITLAR
SAYIMDA
A GÖRE
BULUNAN
BULUNMA
MİKTAR
SI
SAYIM SONUCUNA GÖRE
FAZLA
NOKSAN MİKTAR
MİKTAR
K U R U L U
ÜYE
ÜYE
TESLİM EDEN
TESLİM ALAN
Adı Soyadı:........................................
...............................
..............................................
........................................
........................................
Unvanı:..............................................
...............................
.............................................
........................................
........................................
İm zası:...............................................
....................................
...............................................
........................................
........................................
Tarih: ...../......./.......
Tarih: ...../......./.......
T.M.Y. Örnek No:11
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
8/16
Örnektir
KARTALTEPE İLÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
DEVİR – TESLİM TUTANAĞIDIR
1. “Taşınır mal modülünden” alınan ambar devir teslim
tutanağında gösterilen ve komisyon marifeti ile sayılmış
belirtilen taşınırlar.
2. Kurum Mührü ve Mühür Beratı.
(Mühür veya Berat yoksa tutanakta belirtilir ve bu durum
1 ay içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilir.)
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
9/16
MÜHÜR VE MÜHÜR BERATI DEVİR – TESLİM TUTANAĞI
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’ne ………………. kütük numarası ile kayıtlı,
………………………………………………………..… Müdürlüğüne ait Mühür, Beratıyla birlikte
teslim edilmiştir. ….. / 02 / 2012
Teslim Alan
Teslim Tarihi
Teslim Eden
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
10/16
3. Okul Aile birliğine ait olan (saklanma süresi içinde olan
tüm evraklar ve denetim görmemiş) karar defteri, işletme
defteri(gelir ve gider satırlarını yazınız), fatura dosyası, üye
kayıt defteri, banka hesap defteri, (24/02/2012 tarihli hesap
ekstresinde belirtilen ……...TL meblağ) , boş bağış makbuzları,
…………. yapılan sözleşmeler (evrak sayıları belirtiniz)
4. Ana sınıfı işletmesine ait olan (saklanma süresi içinde olan
tüm evraklar ve denetim görmemiş) karar defteri, işletme
defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız), fatura dosyası, banka
hesap defteri (24/02/2012 tarihli hesap ekstresinde belirtilen
…..TL meblağ) (evrak sayıları belirtiniz)
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
11/16
5. Spor kulübüne ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm
evraklar ve denetim görmemiş) karar defteri, işletme
defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız), fatura dosyası,
banka hesap defteri, (24/02/2012 tarihli hesap ekstresinde
belirtilen …..…. TL meblağ) (evrak sayıları belirtiniz)
6. Yetiştirme ve hazırlama kurslarına ait evraklar
(saklanma süresi içinde olan tüm evraklar ve denetim
görmemiş ) karar defteri, işletme defteri, (gelir ve gider
satırlarını yazınız), fatura dosyası, banka hesap defteri,
(24/02/2012 tarihli hesap ekstresinde belirtilen ……... TL
meblağ) (evrak sayıları belirtiniz)
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
12/16
7. Varsa Etütlere ait olan (saklanma süresi içinde olan tüm
evraklar ve denetim görmemiş) karar defteri, işletme
defteri, (gelir ve gider satırlarını yazınız), banka hesap
defteri, (24/02/2012 tarihli hesap ekstresinde belirtilen
…..…. TL meblağ) (evrak sayıları belirtiniz)
8. Taşınır işlem modülünde kayıtlı olmayan, teftiş defteri,
öğretmenler kurulu karar defteri ve tutanakları, diploma
defteri ve teslim alınmayan diplomalar (defter ve diploma
sayısını belirtiniz)
9. Varsa Gizli Evraklarla ilgili olarak tutulan dosya (Kayıt
olduğu gelen-giden evrak defterleri ile birlikte)
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
13/16
10. MEBBİS modülü için kullanılan şifre
11. E-okul modülü için kullanılan şifre
12. meb.k12 uzantılı okul web sayfası yönetim paneli (ftp)
için kullanılan şifre (okul web sayfası başka bir web sağlayıcı
üzerinden yayınlanıyorsa; ftp şifresi, varsa kullanıcı paneli
şifresi)
13. meb.k12 uzantılı e-posta web mail kullanım şifresi
14. Dyned okul şifresi (varsa)
15. Okul/Kurumda kullanılan internet hattı kullanıcı adı ve
şifresi
16. Modem şifresi, varsa kablosuz ağ şifresi
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
14/16
17. SGK e-bildirge şifresi (birden fazla ise kullanım
amacını belirtiniz, varsa borç dökümanı alınız)
18. e-beyanname şifresi (varsa)
19. KBS için kullanılan kurum şifresi
20. Mesaj sistemi kurum şifresi (varsa)
21. Varsa KurumNet ile ilgili şifreler.
Yukarıda 21(yirmibir) maddede belirtilen taşınırların ve belgelerin
teslim-tesellümü 24/02/2012 tarihinde yapılmıştır.
İmza
Ad-Soyad
TESLİM EDEN
İmza
Ad-Soyad
TESLİM ALAN
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ
15/16
OKUL VE KURUMLARDA DEVİR TESLİM İŞLEMİ

similar documents