Kadının Şiddetten Korunma Başvuru Rehberi

Report
 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunda aile içi
şiddetin önlenmesi ve bu konuda alınması gereken
tedbirler düzenlenmiştir.
 Yasanın temel amacı aile içinde şiddet uygulayan
bireyi, gerektiğinde ortak yaşam alanından
uzaklaştırarak ve kanunda sayılan veya benzer bir
takım tedbirleri uygulamaya koyarak aile içi şiddeti
önlemek ve dolayısı ile toplumun temelini oluşturan
aileyi şiddete karşı korumaktır.
 Aile içi şiddet, aile bireylerinin yaralanmasına,
sindirilmesine, öfkelendirilmesine veya duygusal
baskı altına alınmasına yol açan fiziki veya
herhangi bir şekildeki hareket, davranış veya
eylemler bütünüdür.
 Şiddete uğrayan birey Savcılığa,Karakola veya Jandarmaya
başvurarak hukuki korunma talep edebilir.
 Başvuru konusunda kadınlara kolaylıklar
sağlanmaktadır.Bu tür başvuruların daha hızlı işleme
alınması, Ankara ilinde aile içi şiddet bürosunda kadın
savcı görevlendirilmesi,şikayetin harçtan muaf olması vs.
gibi.
 Kapalı kapılar ardında yaşanan şiddetin ispatı
güçtür.Psikolojik şiddetin tanıkla veya fiziksel şiddetin
raporla ispatlanması her zaman mümkün değildir.
 Bu nedenle bu kanun kapsamında bireyin şiddete
uğradığını ispat etmesi şart değildir.
 Alınacak önlemlerden yararlanacak olanlar, “eşlerden
biri, çocuklar veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile
bireyleri ya da mahkemece ayrılık kararı verilen veya
yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan veya evli
olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile
bireylerinden biridir.”
Hakimlerin genel kabulüne göre , imam nikahı ile
nikahlanmış olanların da aynı çatı altında yaşaması
halinde bu korunmadan yararlanmaları mümkündür.
Çünkü asıl amaç kadının şiddetten korunmasıdır.
Resmi nikahın bulunmadığı ve fakat aile yaşantısının
bulunduğu hallerde de kadının şiddetten korunması
bu kanunun amacıdır.
 Çocuğun kanunun korumasından faydalanabilmesi
için mutlaka evlilik içerisinde doğmuş olması
gerekmeyip, evlilik dışında doğan bir çocuk da annesi
veya diğer aile bireyleri ile birlikte yaşıyorsa, diğer
şartların varlığı halinde Kanunun sağladığı
imkânlardan yararlanabilecektir.
 Şiddet Uygulanmaması ve Korkuya Yönelik
Davranışlarda Bulunmaması Konusunda, Kusurlu
Eşin Uyarılması
 Hâkim, kusurlu eşin veya diğer aile bireyinin diğer
eşe veya çocuklara veya aynı çatı altında yaşayan diğer
aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik
davranışlarda bulunmamasını ihtar eder (4320 Sayılı
Kanun m.1/I/a) . Hâkim tarafından kusurlu eşin
uyarılması, aşağıda belirteceğimiz diğer önlemlerin
alınmasının bir ön koşulu değildir. Hâkim kusurlu eşi
uyarmadan diğer önlemlere de başvurabilir.
 Bu kanuna göre alınabilecek diğer tedbirler gibi,
kusurlu eşin müşterek konuttan uzaklaştırılması
önlemine yönelik kararda en çok altı ay için
verilebilir.(m.1/II). Yani geçici bir tedbir olan bu
koruma tedbirinin üst sınırı da altı aydır. Hâkim
bu tedbir için daha kısa bir süre öngörebilir. Hâkim
kusurlu eşi, bu tedbire aykırı davrandığı takdirde
tutuklanacağı ve hürriyeti bağlayıcı cezaya
çarptırılacağı konusunda uyarır.
 Bu tedbire hükmeden hâkim, gerekli gördüğü
takdirde, zarar gören eş ve çocuklar lehine tedbir
nafakasına da hükmeder. Nafakanın miktarı, zarar
gören eş ve çocukların yaşam düzeyleri göz önünde
bulundurularak belirlenir
 Örneğin, kusurlu eş, diğer aile bireylerinin
ellerinden eşyalarını zorla alıyorsa, ya da eşyaları
tahrip ediyor, kırıyor, bozuyor, yok ediyorsa
hâkim tarafından tedbir kararı verilebilir.
 Hâkim eş, çocuk ve aynı çatı altındaki aile bireylerinin
iletişim vasıtasıyla rahatsız edilmemesini sağlamak
üzere de karar verebilir (4320 Sayılı Kanun m.1/I/d.).
İletişim vasıtasından anlaşılması gereken; telefon,
mektup, telgraf, faks, radyo, televizyon gibi kitle
iletişim araçları veya modern elektronik iletişim
araçlarından olan e-mail (elektronik posta) ile rahatsız
etme gibi her türlü iletişim teknolojisidir.
 Eğer kusurlu eşin silahı veya benzeri araçları varsa ve
bu araçlarla diğer aile bireylerini, diğer eşi ya da
çocukları tehdit edip korkutuyorsa, hâkim, kusurlu
eşten bu silahları genel kolluk kuvvetlerine teslim
etmesini isteyecektir. (4320 Sayılı Kanun m.1/I/e.)
 Maddeye göre kanunu uygulayan hâkim şiddet
uygulayan bireyin diğer tedbirlerin yanında bir sağlık
kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurmasına
karar verebilecektir.
 Hâkim tedbire ilişkin verdiği kararda, kusurlu eşin
bu tedbirlere aykırı davranması durumunda
tutuklanacağını ve hürriyeti bağlayıcı cezaya
hükmedilebileceğini ona ihtar eder (4320 Sayıl
Kanun m.1/II). Kusurlu eşin, mahkemenin kararına
uyup uymadığı genel kolluk kuvvetleri marifetiyle
denetlenir (4320 Sayılı Kanun m.2/I).
 Mağdur aile bireyinin şikâyetinden vazgeçmesi ve
şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireyi ile barıştığına
ilişkin beyanının serbest irade ürünü olduğunun
anlaşılması halinde koruma karan verilmemektedir.
Ancak somut olay ağır bir suç teşkil edecek
nitelikte ve mağdur birey mutlaka korunması
gerekiyorsa, şikâyetinden vazgeçtiğine ve
barıştığına ilişkin beyanına da itibar edilmeyerek
koruma kararı verilmektedir.

similar documents