YMM İdari ve Mali Sorumlulukları sunumunu indirmek için tıklayınız.

Report
3. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
DENETİM VE TASDİK
SEMPOZYUMU
Yeminli Mali Müşavirlerin
İdari ve Mali Sorumluluğu
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUKLARI
- Tasdikten Doğan Sorumluluk,
- Sosyal Sorumluluk,
- İşletme sahip ve yöneticilerine karşı
sorumluluk,
- Meslektaşlara karşı sorumluluk,
- Hukuki ve Cezai Sorumluluk,
- Haksız Rekabetle ve Etik Kurallarla ilgili
sorumluluk,
- ………………
- ∞ Sorumluluk,
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Sorumluluk İle İlgili Düzenlemeler
- 3568 Sayılı Kanun 12. Madde
-Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik,
-Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği,
- 18 No’lu Genel Tebliğ,
-Vergi Usul K. Mükerrer 227. Md.
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan
Sorumluluk
3568 sayılı KANUN
12. Madde/4
Yeminli malî müşavirler yaptıkları tasdikin
doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları
tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin
kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa
uğratılan vergilerden ve kesilecek
cezalardan mükellefle birlikte müştereken
ve müteselsilen sorumlu olurlar. …….
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk
Tasdike İlişkin Usul ve Esaslara Hakkında Yönetmelik
Madde 20 Bu Yönetmelik kapsamına giren tasdik işlemlerinden
imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan dolayısıyla tasdik
raporu düzenleyen yeminli mali müşavirler, tasdik kapsamı ile
sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Tasdik
konusu ile ilgili olarak Bakanlıkça tebliğlerle belirlenen hususların;
tasdik kapsamı içinde mutlaka araştırılması ve incelenmesi
zorunludur.
Yeminli mali müşavirler inceledikleri ve sonucunda tasdik raporu
düzenledikleri konu ve belgelerin gerçeği yansıtmaması ve doğru
olmaması halinde, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek
cezalardan Vergi Usul Kanunu ve 3568 sayılı Kanun hükümleri
uyarınca mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen
sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar
Kanunu’nun “Tam Teselsül” hükümleri uygulanır.
………..
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk
Tasdike İlişkin Usul ve Esaslara Hakkında Yönetmelik
TASDİK Madde 4- Tasdik, gerçek veya tüzel kişilerin veya
bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce
denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden
incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik
kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp
yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve
rapora bağlanmasıdır.
Tasdike esas alınan denetleme ilke ve standartları ile
muhasebe ilke ve standartları, mevzuat hükümleri ve genel
kabul görmüş muhasebe ilkeleri göz önüne alınarak, Bakanlıkça
hazırlanan tebliğlerle belirlenir.
ANKANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk
Tasdike İlişkin Usul ve Esaslara Hakkında Yönetmelik
KANIT TOPLAMA
Madde 14- Yeminli mali müşavirler tasdik çalışmasının
yürütülmesi sırasında tasdik konusu ve kapsamı ile
ilgili yeterli miktarda güvenilir kanıtları
toplamak zorundadırlar. Kanıt miktarının yeterli
olup olmadığının belirlenmesinde, kanıtın nitelik ve
nicelik açısından önemi; hatalı veya hileli olma riski,
güvenirliği gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Genel Mesleki Standartlar
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
GENEL MESLEKİ STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUK
Madde 8- a) Sosyal Sorumluluk:
Meslek mensupları; mesleği ifa ederken toplum ve Devlete karşı
sorumluluk taşırlar.
b) İşletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk:
Meslek mensupları, işletme sahip ve yöneticilerine, isabetli karar
alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgiler sağlarlar.
c) Meslektaşlara karşı sorumluluk:
Meslek mensupları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki
eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak
sorumluluğunu taşırlar. Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere
oturtulması için aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar.
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
SORUMLULUK
Madde 41- Yeminli mali müşavirler, ilgili Kanunlar,
yönetmelikler ve tebliğlere göre yaptıkları tasdikin
doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru
olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa
uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte
müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.
Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını raporda
açıkça belirtirler.
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk
18 Nolu Genel Tebliğ
Mükellefin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belge kullanmasından,
Belgelerin mevzuata uygun ve doğru olarak yasal
defterlere kaydedilmesi ve mali tablolara
aktarılmasından,
Mükellefin vergi yükümlülüğünün doğru
hesaplanmasından,
Aktif ve pasif kıymetlerin değerlemelerinin
yapılmasından,
Kaydi envanter ve randıman tespitlerinin
yapılmasından
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER SORUMLUDUR.
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan Sorumluluk
V.U.K. Mükerrer 227. Madde
……. tasdik raporunu düzenleyen meslek
mensupları, düzenledikleri tasdik raporlarında
yer alan bilgilerin defter kayıtlarına ve bu
kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere
uygun olmamasından dolayı ortaya çıkan
vergi ziyaına bağlı olarak salınacak vergi, ceza,
gecikme faizlerinden mükellefle birlikte
müştereken
ve
müteselsilen
sorumlu
tutulurlar.
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan
Sorumluluk
Sorumluluğun Doğması
Tasdik İşleminin Doğru Olmaması
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan
Sorumluluk
Sorumluluğun Sınırı
Tasdikin Kapsamı
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan
Sorumluluk
Sorumluluğun Kapsamı
Ziyaa Uğratılan Vergi ve Kesilecek Cezalardan
Mükellefle Birlikte
Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluk
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan
Sorumluluk
SORUMLULUĞUN
BAŞLAMA
ZAMANI
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan
Sorumluluk
6552 SAYILI KANUNUN
Sorumluluğa Getirdiği Yenilikler
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
Tasdik ve Tasdikten Doğan
Sorumluluk
3568 sayılı Kanunun 12. maddesine
(6552 sayılı Kanunun 107. maddesiyle eklenen fıkra)
Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali
sorumlulukları ile disiplin sorumlulukları ayrı ayrı
müstakil bir rapor ile tespit edilir. Bu kapsamda yeminli
mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi
için yeminli mali müşavirin yazılı savunması istenir.
Savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden itibaren
otuz gün içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili
yeminli mali müşavir savunma hakkından vazgeçmiş
sayılır.
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
ÖNERİLER
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
ÖNERİLER
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
ÖNERİLER
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
ÖNERİLER
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
ÖNERİLER
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
ÖNERİLER
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
ÖNERİLER
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI
ÖNERİLER
ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
YMM
FİKRET BAŞ ODA SAYMANI

similar documents