format: pptx boyut: 3,29MB - Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve

Report
İL DÜZEYİNDE KAMU KURUM VE
KURULUŞLARININ YÜRÜTTÜKLERİ FAALİYETLERİN
STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS
PROGRAMLARINA UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN
DEĞERLENDİRME RAPORU
HAZIRLIK TOPLANTISI
Strateji ve Koordinasyon
Müdürlüğü
2015
T.C. SAMSUN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
Rehbere İlişkin Genel Bilgiler
Rehberin Amacı ve Kapsamı
Bu rehber; 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28/A
maddesi gereğince Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından
hazırlanacak yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ilişkin esasları belirlemek
amacıyla hazırlanmıştır.
Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere
oluşturulan performans göstergelerine de raporlarda yer verilecektir.
Raporlama Usulü ve Süresi
Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, takip eden yılın
Şubat ayı sonuna kadar Sayın Valimizin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve
kurumların bağlı/ilgili/ilişkili olduğu bakanlığa gönderilir.
Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır.
Hukuki Dayanak
* 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununun 28/A maddesi,
(…..Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı tarafından, merkezi idarenin adli ve askeri teşkilat dışında taşradaki tüm
birimlerinin hizmet ve faaliyetlerinin etkinliği, verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına
uygunluğu ile ilgili hazırlanacak rapor, valinin değerlendirmesiyle birlikte Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı veya
ilgili olduğu bakanlığa gönderilir. Bu raporlar yıllık olarak hazırlanır ve takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar
yukarıdaki mercilere gönderilir.)
* 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi,
(Starejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme Başlığı)
* Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin (g) bendi
( "g" Merkezi idarenin adli ve askeri teşkilatı dışındaki taşra birimlerinin yürüttükleri hizmet ve faaliyetlerin etkinliği,
verimliliği ve kurumların stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu ile ilgili raporları hazırlamak, bu
raporları valinin değerlendirmesiyle birlikte takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başbakanlığa ve bu kurumların bağlı
veya ilgili olduğu Bakanlığa göndermek )
* İnceleme Kapsamında Yer Almayan Kuruluşlar
Adli ve Askeri Teşkilat, Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri, Üniversiteler, Kalkınma
Ajansları
Kavramlar – Stratejik Plan
* Amaç
Kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi olup, kuruluşun hizmetlerine
ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.
* Hedef
Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
* Strateji
Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar-faaliyetler bütünüdür.
* Göstergeler (Performans Göstergeleri-Kriterleri-Ölçütleri)
Gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya
konulmasında kullanılan ölçütlerdir.
Kavramlar – Performans Programı
* Performans Programının Amacı
Stratejik Plan’da yer alan amaç ve hedefler ile performans esaslı bütçeleme anlayışının, yıllık
programlamalar çerçevesinde hayata geçirilmesidir.
Stratejik Plandaki amaç ve hedeflere ulaşmada bir araç olan Performans programları vasıtasıyla;
Performans hedefi, göstergeleri ve faaliyetleri ile kaynak ihtiyacı arasında bir bağlantı kurulmakta,
Yeni kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine
işlerlik kazandırılmaktadır.
* Performans Hedefi
Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program
döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefleri,
* Faaliyet
Belirli bir amaca ve hedefe yönelen, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve
maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetleri,
Göstergeler(Performans Göstergeleri-Kriterleri-Ölçütleri)
Kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını
ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçları ifade eder.
Süreç
Kurumlarca Doldurulacak Formlar
EK-3
BAKANLIK/KURUM
…………. Bakanlığı
STRATEJİK PLAN
…………. Dönemi Stratejik Planı
STRATEJİK PLANA İLİŞKİN NİCEL
VERİLER
Tema (varsa)
PERFORMANS PROGRAMI
…………. Yılı Performans Programı
Stratejik
Performans Hedefi
Amaç
………….
………………..
PERFORMANS PROGRAMINA İLİŞKİN
NİCEL VERİLER
………………….
Stratejik
Amaç
………………
Hedef
Strateji (Varsa)
……….
………………………
Faaliyet
………..
Performans Hedefi
1………
2………
Faaliyetler
1…………………
2…………………
Performans
Göstergeleri
1…………………
2…………………
Hedef 2.1……..
Performans Hedefi
1………
Faaliyetler
1…………………
Performans
Göstergeleri
1…………………
…………………
TEMA 1. ………
(varsa)
…….
…………………
Performans
Göstergesi
…………………..
Hedef 1.1……..
Stratejik Amaç
1………………….
Stratejik Amaç
2………………….
Performans
Göstergesi
……………
…………………..
…………………
…………………..
Kurumlarca Doldurulacak Formlar
EK-5
Değerlendirmeye Konu Stratejik Plan ve Performans
Programı:
Stratejik Amaç


……….Bakanlığı ……..Dönemi Stratejik Planı
……….Yılı Performans Programı
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hedef – Performans Hedefi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Performans Göstergesi
Faaliyet
PG1. …………………………………………………..
PG2. …………………………………………………..
…………………………………………………………
F1. …………………………………………………….
F2. …………………………………………………….
…………………………………………………………
Performans Göstergesi Gerçekleşme Durumu (İl Düzeyinde)

PG1

Performans Programında belirlenmiş olan gösterge rakamının il düzeyindeki gerçekleşmesi yazılacak!!! (Oran-%, Adet, Yıl)
(Sadece rakamsal bilgi verilecek, açıklama yapılmayacak)
Hedef gösterge düzeyine göre olumlu gerçekleşmeler için (+), olumsuzlar için ise (-) ifadesi konulacaktır. Örnek: 77 (+), 70 (-)
……..
F1
Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Bilgi (İl Düzeyinde)

Çok kısa bir açıklama yazılacak!!!! (3-4 cümleyi geçmemeli)

Merkezi nitelikteki faaliyetler için; “Merkezi nitelikteki faaliyetler olduğu
için il düzeyinde değerlendirme yapılamamıştır.” Açıklaması girilmesi
yeterlidir.
Ödenek ve Harcama Durumu (TL)
Formları indirmek için
" www.samsunyikob.gov.tr "
Forma sayfamızın
"Haberler ve Duyurular"
bölümünden ulaşılabileceği
gibi Sol Üst köşede bulunan
"Arama" alanına "Faaliyet"
yazıp "Ara" diyerek de
dosyanın bulunduğu sayfaya
erişebilirsiniz.
Form İçeriği
" www.samsunyikob.gov.tr "
Formları göndermek için e-mail adreslerimiz:
[email protected] & [email protected]
Kurumsal e-mail adreslerimizin tamamına ve bu sunuma www.samsunyikob.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

similar documents