Kübra OBUZ , Merve MUDUR DENETİMİN TAMAMLANMASI VE

Report
DENETİMİN TAMAMLANMASI
VE SONUÇLARI DEĞERLEME
ÖĞR. GÖREVLİSİ
MEHMET KÖRPİ
HAZIRLAYAN
MERVE MUDUR
KÜBRA OBUZ
1. DENETİMİN TAMAMLANMASI
Denetimi tamamlama çalışması ek maddi
doğruluk testlerinin yapılmasını kapsar .
Denetimin tamamlanması sonuçların toplanıp
değerlendirilmesi çalışma kağıtlarının gözden
geçirilmesi ile olur .
Denetimin tamamlanması çalışmaları şunlardır:
Şarta bağlı olarak sonuçların gözden geçirilmesi
yani gelecekte gerçekleşmesi belli olmayan borç
ve zararlardır . Şarta bağlı borçlar ve zararların
mevcut olması için gerekli üç koşul vardır:
1)Halihazırdaki durumdan kaynaklanan, üçünçü
kişilere gelecekte olası bir ödemenin var olması,
2)Gelecekteki ödemenin tutarının belirsiz olması
3)Ödemenin gelecekteki bir olayın
gerçekleşmesine bağlı olması.
Denetçinin göz önünde bulunduracağı şarta
bağlı borçlar ve zararlara örnek olarak şunlar
gösterilir:
İşletme aleyhine açılmış çeşitli tazminat davaları
Vergi uyuşmazlıkları
Iskonto ettirilmiş alacak senetleri
Satılan mamullerin garanti süresi kapsamına giren
garantilerdir
Başkalarının borcu için işletmenin vermiş olduğu
kefaletler, Denetçi , şarta bağlı borçların ve zararların var
olduğu sonucuna varırsa , bunların önemlilik derecelerini
ve açıklamaların gerekliliğini değerlemelidir .
Denetçi , şarta bağlı borçların ve zararların var olduğu
sonucuna varırsa , bunların önemlilik derecelerini ve
açıklamaların gerekliliğini değerlemelidir
1.2.BİLANÇO TARİHİDEN SONRAKİ ÖNEMLİ
OLAYLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Bilanço tarihinden sonraki olaylar , bilanço
tarihinden denetim çalışmasının sona erdiği tarihe
gerçekleştirilen olaylar olarak tanımlanır . Bu
dönemde , görüş bildirilen mali tablolara önemli
etkisi olan olayların gerçekleştiğini ortaya
çıkarmak amacıyla bazı denetim prosedürlerini
uygulamak , genel kabul görmüş denetim
prosedürlerine göre zorunludur . Bilanço tarihinden
sonraki önemli olayları , işletme yönetiminin dikkate
alması ve bağımsız denetçinin değerlemesi
bakımından iki gruba ayrılması gerekir .
Bunlar:
1.Mali Tablolarda Düzeltme Gerektiren Olaylar
2.Mali Tablolarda Açıklama Gerektiren Olaylar
1.2.1.Mali Tablolarda Düzeltme Gerektiren Olaylar
Bilanço tarihinde mevcut olan koşullarla ilgili hesap
kalanlarının tutarının tahmin edilmesini belirlemede
yöneticilere yardımcı olan veya süreklilik kavramının
işletmenin tümünde veya bir kısmında geçerli
olmayacağını gösteren ek kanıt ve bilgiler sağlayan
olaylardı . Bilanço tarihinden sonraki olayın bu gruba
girmesi için şu iki koşulun var olması gerekir .
Olaya yol açan koşulun , bilanço tarihinde var olması ve ,
Olayın , mali tabloların düzenlenmesi sırasında yapılan
tahminleri etkilemesi gerekir .
1.2.2.Mali Tablolarda Açıklama Gerektiren
Olaylar
Bilanço tarihi itibariyle hem koşulla hem de olayla ilgili
bilgi ve kanıt bulunmayan olaylardır . Açıklama
yapılmasını gerektiren bazı bilanço tarihinden sonraki
olaylara aşağıda örnekler verilmiştir :
Sermaye artış kararı alınması ve uzun vadeli borçlanma ,
Yangın , sel ve deprem gibi nedenlerle varlıklarının kaybı,
Yeni bir faaliyette veya yatırıma başlanılması veya
faaliyetin durdurulması ,
Grev kararı alınması veya mevcut grevin sona ermesi .
Bilanço tarihinden denetimin tamamlandığı tarihe kadar ,
denetçi normal prosedürleri uygulayarak , bilanço
tarihinden sonraki olaylara ilişkin kanıt toplar .
1.3.Müşteriyle İlişkili Kişi Ve Kuruluşlarla
Yapılan İşlemleri Belirleme Ve İnceleme
Denetçinin , denetimi planlama safhasında müşteri ile
ilişkisi olan kişi ve kuruluşların belirlenmesi gerekir .
Müşteriyle ilişkili olan kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemler
, denetim sırasında uygulanan denetim prosedürleriyle
ortaya çıkabilir . Denetçi özellikle bu tür işlemlere
uygulanabilecek ek denetim prosedürlerini uygulamalıdır
.Bu prosedürler , şirket ana sözleşmesinde n ortakların
belirlenmesini ; diğer alacaklar , iştirakler ve bağlı
ortaklar hesaplarında ortakların belirlenmesi ; bu tür
işlemlere yetki veren yönetim kurulu kararlarının gözden
geçirilmesini kapsar . Bu işlemlerin incelenmesinin amacı,
Müşteri işletmeden bu kişi ve kuruluşlara sermaye ve kar
transferinin yapılıp yapılmadığının belirlenmesidir .
1.4.Müşteri İşletmeden Beyan Mektubu
Alınması
Denetçi denetim sürecinde müşteriye işletmenin
yöneticilerine ve işletmenin personeline çeşitli sorular
yöneltir ve pek çok sözlü yanıt alır . Denetçi , sözlü beyanları
yazılı hale getirmek için denetim tamamlandığında , müşteri
işletmenin yönetiminden beyan mektubu ister . Yönetimden
yazılı beyan alınması amaçları şunlardır :
1.Denetçiye verilen sözlü beyanları doğrulamak ,
2.Dönem içinde verilen sözlü beyanların uygunluğunun devam
ettiğini belirlemek ,
3.Yönetim beyanlarına ilişkin yanlış anlaşılma olasılığını
azaltmak ,
4. Mali tabloların düzenlenmesinde esas sorumluluğunun
yönetime ait olduğunu vurgulamak ,
5.Müşteri ile denetçi arasındaki anlaşmazlıklarla kanıt olarak
kullanılmaktır .
1.5. Genel Analitik Testler Yapmak
Denetçi müşterinin mali tablolarının son taslagı üzerinde
genel analitik testler yapması gerekir .Bu testleri
yaparken mali tabloların toplanması ve sınıflandırılması
gerekir . Ve şu çalışmaları kapsar :
Mali tabloların alt toplamlarını kalemlerin tutarlarını ,
önceki dönemin tutarlarını ve cari yılın bütçelenmiş
verileri ile karşılaştırma ,
İlgili oranları hesaplama, önceki yılın ve cari yılın
bütçelenmiş oranları ile karşılaştırma ,
Üretim ve satış hacmi , çalışanların sayısı gibi finansal
olmayan verileri önceki yılın ve planlanmış olan cari yılın
verileri ile karşılaştırılır .
Cari yılın oranlarını sektör ortalamaları ile karşılaştırılır.
2.DENETİM SONUÇLARINI DEĞERLEME
Denetim çalışmalarının sonuçlarının değerlenmesi şu
çalışmaları kapsar :
Kanıtların yeterliliğinin değerleme
Önemlilik düzeyinin ve denetim riskinin son
değerlemesini yapma ,
Hataların düzenlenmesini isteme
Çalışma kağıtlarını gözden geçirme ,
2.1. Kanıtların Yeterliliğini Denetleme
Test edilmesi gereken tüm önemli konuların test edilmiş
olup olmadığını karar vermek için denetçi tarafından
denetimin gözden geçirilmesidir .
2.2. Önemlilik Düzeyinin Ve Denetim Riskinin
Son Değerlemesini Yapma
Mali tablolar hakkında görüş bildirmeden önce , önemlilik
düzeyinin ve denetim riskinin son değerlemesini yapmak
gerekir .Bu sürecin birinci adımı , her hesabın
denetiminde bulunan ve müşteri tarafından düzeltilmeyen
hataları toparlamaktır. Bu sürecin ikinci adımı, toplam
hatanın net kara ve hatanın ilgili olduğu diğer mali tablo
kalemlerine etkisini belirlemektir .
2.3.Hataların Düzeltilmesini İsteme
Denetçi , denetim sırasında bulunduğu hataları düzeltici
ve sınıflandırıcı yevmiye kayıtlarının yapıldığı çalışma
kağıdına kaydeder . Denetçi müşteri işletmeye düzeltme
kayıtlarının listesini vererek , muhasebe defterlerinden
gerekli düzenlemelerin yapılmasını ister . Müşterinin
hesapları kapatılmamışsa ve müşteri düzeltme isteğini
kabul ederse , bu düzeltmeler yapılır .
2.4.Çalışma Kağıtlarının Gözden Geçirme
Bağımsız denetim kuruluşları , denetim ekiplerine gören
alan denetim personeline yapmış olduğu çalışmaların
kalitesini kontrol etme gereği duyar . Gözden geçirmenin
nedenleri şunlardır :
Deneyimsiz personelin çalışmalarını değerlemek ,
Denetimin, bağımsız denetim kuruluşunun kendi kalite
kontrol standartlarına uygunluğunu ölçmek ,
Denetim personelinin , karmaşık soruları çözümlerken
denetim amacından uzaklaşmış olup olmadığını değerler,
Denetim sırasında ortaya çıkan tüm önemli muhasebe ,
denetim ve raporlama sorunlarının çözümlenmiş olup
olmadığını değerlemek ,
3.MÜŞTERİYİ BİLGİLENDİRMEK
Denetimin sonunda denetçinin müşteri işletmenin
yönetim kurulu ve denetim kurulunun bilgilendirilmesi
üç konuyu kaplar . Bunlar;
1. Yolsuzluk ve yasa dışı eylem
2. İç kontrol sistemine ilişkin sorunlar
3. Denetimin uygulanmasına ilişkin konulardır .
3.1.Yolsuzluklar Ve Yasadışı Eylemler
Hakkında Bilgilendirme
GKGDS , yolsuzlukların ve yasa dışı eylemlerin , önemlilik
derecesine bakılmaksızın , denetim kuruluna veya atanmış
benzer bir gruba bildirilmesini ister . Amaç denetim
kurulunun güvenilir mali tablolar için gözetim rolünü
yürütülmesine yardımcı olmaktır .
3.2. İç Kontrol Sistemi Hakkında
Bilgilendirme
GKGDS , iç kontrol sistemine ilişkin raporlanabilir durumların
işletme yönetimine iletilmesini ister . Bu durumlar, işletmenin
finansal verilerini kaydetme , özetleme ve raporlama
yeteneğini olumsuz olarak etkileyen , iç kontrol sisteminin
tasarımında ve işleyişindeki noksanlıklardır .
3.3. Denetim Uygulanışına İlişkin Bilgilendirme
GKGDS, finansal raporlamadan sorumlu yöneticilere
denetimimin yürütülüşüne ilişkin bazı hususların
iletilmesini ister. Bilgilendirme, aşağıdaki konuları
kapsayabilir:
Uygulanan önemli muhasebe politikaları ve yöntemleri,
Yapılan muhasebe tahminleri,
Düzeltilen ve düzeltilmeyen önemli denetim
düzeltmeleri,
Denetçinin, denetimin kapsamı, muhasebe ilkelerinin
uygulanışı hakkında yönetimle uyuşmazlıklar,
Gerekli bilgiyi elde edememe gibi denetimi yürütmede
karşılaşılan zorluklar.
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER.

similar documents